Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vakcinace

  Soudnička

Radka Vaňousová

Když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž

Stížnost: V sobotu jsem ve vesnici Kotěhůlky (okolo desáté hodiny) byl svědkem toho, jak Ing. Rozjetý, syn MVDr. Rozjetého, provádí hromadnou vakcinaci psů proti vzteklině. Toto prováděl sám bez přítomnosti dozorujícího veterináře. Na vlastní oči jsem viděl, jak aplikuje psovi vakcinační dávku. Toto se opakovalo i v obci Kocourkov (zhruba o půl hodiny později), kde jsem ho vyfotil fotoaparátem v mobilu. Na moji výtku, že dělá něco, na co podle zákona nemá oprávnění, nereagoval a dál pokračoval ve vakcinaci. V obou vesnicích byl sám. Jeho otec v té samé době prováděl vakcinaci psů v sousední oblasti, což dokládám fotografi emi obecních nástěnek s plakáty. Shodou okolností jsme se ještě potkali v obci Packanice zhruba kolem druhé hodiny odpoledne. Tam byl Ing. Rozjetý dozorován MVDr. Ospalým, který je zaměstnancem jeho otce a byl zřejmě narychlo přivolán poté, co jsem Ing. Rozjetého nafotil v Kocourkově. To, že spolu od začátku nejezdili společně, dokládá i fakt, že tam byli každý zvlášť jiným osobním vozem.

Kolegu Ospalého, který provádí veterinární činnost, jsem bohužel nenašel na seznamu veterinářů na stránkách komory, ale nevím, jak dalece jsou tyto záznamy aktuální a jestli má osvědčení, nebo ne. Vzhledem k tomu, že MVDr. Rozjetý je v našem okrese předsedou sdružení KVL, myslím si, že nemá valného smyslu řešit tuto záležitost na okresní úrovni a posílám celou věc k řešení revizní komisi KVL.

Ještě bych chtěl dodat, protože očekávám poměrně agresivní reakci od p. Rozjetého, že tuto stížnost nepodávám proto, abych něco získal. Práce mám víc než dost. Jen mi prostě vadí permanentní porušování platných zákonů, protože toto se nestalo poprvé. Vadí mi, když si někteří z nás myslí, že se jich zákony netýkají, a ono jim to prochází, protože každý slušný člověk si radši řekne, že je to ztráta času a energie něco řešit.

S pozdravem
MVDr. Znechucený

 

Vyjádření Ing. Rozjetého

Ke stížnosti uvádím, že v sobotu toho dne naše fi rma prováděla hromadnou vakcinaci psů. Prováděli jsme vakcinaci podle plánu, jak vakcinujeme již několik let. Doba vakcinace v jednotliVyjádření Ing. Rozjetého Ke stížnosti uvádím, že v sobotu toho dne naše fi rma prováděla hromadnou vakcinaci psů. Prováděli jsme vakcinaci podle plánu, jak vakcinujeme již několik let.

Doba vakcinace v jednotlivých obcích je rozdělena podle stanoveného časového harmonogramu, viz příloha. Vakcinaci provádíme ve dvou skupinách. Z důvodu akutního případu (výhřez dělohy) došlo k výměně lékařů, protože mladší kolega výhřez dělohy ještě neprováděl, proto nemohl k případu vyjet. MVDr. Rozjetý tedy začal očkovat za mé asistence. Za malou chvíli byl MVDr. Rozjetý odvolán k dalšímu výhřezu dělohy. Aby nedošlo k narušení včasného plnění vakcinačního schématu, nemohl jsem již čekat na zavolaného MVDr. Ospalého a musel jsem ve vakcinaci pokračovat v dalších vesnicích, kam za mnou MVDr. Ospalý přijel a pokračovali jsme společně do konce vakcinace.

Jen mi prostě vadí permanentní porušování platných zákonů

Již několik let pracuji s MVDr. Rozjetým, který provozuje veterinární praxi a jsem jeho zaměstnanec. Vystudoval jsem zemědělskou fakultu a následně doktorské studium na téže fakultě na katedře anatomie a fyziologie hospodářských zvířat. Zde jsem absolvoval praktickou výuku injekční aplikace látek domácím a hospodářským zvířatům a odběry biologického materiálu (viz potvrzení).

Po 11 letech práce ve veterinárním oboru se svým dosaženým vzděláním a s tímto potvrzením se nedomnívám, že bych porušoval zákon, i kdybych vakcinoval sám na příkaz veterinárního lékaře. Během posledních let jsem chtěl získat oprávnění veterinárního technika formou rekvalifi kace, ale bohužel do dnešního dne jsme v celé republice nenašel tuto možnost.

S pozdravem
Ing. Rozjetý

Potvrzení zemědělské fakulty

Potvrzuji, že Ing. Rozjetý v souladu s programem doktorského studia Obecná zootechnika na zemědělské fakultě absolvoval praktickou průpravu injekční aplikace látek hospodářským a domácím zvířatům a odběry biologického materiálu (žilní krve, bachorové tekutiny a moče). V rámci předcházející průpravy v magisterském studijním programu Zootechnika vykonal zkoušku z předmětu Veterinářství a z předmětu Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat, jejichž náplní byla i praktika zaměřená na podávání léků a odběr biologického materiálu.

Prof. Ing. Jasný, CSc.,
vedoucí katedry anatomie
a fyziologie hospodářských zvířat

Odborná expertiza

…Provádění vakcinace je považováno za odbornou veterinární činnost a osobami odborně způsobilými k jejímu výkonu jsou veterinární lékaři nebo další osoby v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti. Na základě výše uvedených ustanovení veterinárního zákona aplikaci vakcíny může provést nejen veterinární lékař, ale i jiná odborně způsobilá osoba, která má potřebné vzdělání.

 

Neoddělitelnou součástí prováděné vakcinace je však vyšetření zdravotního stavu zvířete s posouzením, zda je možné provést vakcinaci. K provedení tohoto vyšetření a posouzení zdravotního stavu je odborně způsobilý pouze veterinární lékař. Aplikace vakcinační látky bez předchozího posouzení zdravotního stavu zvířete je závažným odborným pochybením a může ohrozit zdraví i život zvířete. Pokud tedy vakcinovaná zvířata nebyla před vakcinací vyšetřena veterinárním lékařem, který by rozhodl o provedení vakcinace, nebyl Ing. Rozjetý oprávněn provést vakcinaci zvířat a jejím provedením mohl ohrozit jejich zdraví a život.

Aplikace vakcinační látky bez předchozího posouzení zdravotního stavu zvířete je závažným odborným pochybením

Pokud jde o posouzení samotné aplikace vakcinační látky zvířeti, jedná se o odbornou veterinární činnost, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá. Za takovou se mimo jiné považuje osoba, která získala vysokoškolské vzdělání studiem ve studijním programu v oblasti, která odpovídá druhu a rozsahu činnosti, zejména v oblasti lékařství, chemie nebo biologie. Na základě předloženého potvrzení z Katedry anatomie a fyziologie hospodářských zvířat Zemědělské fakulty nelze jednoznačně posoudit rozsah a hloubku poskytnutého vzdělání, ale dá se předpokládat, že Ing. Rozjetý mohl být odborně způsobilý k provádění aplikace vakcinační látky zvířatům dle pokynů veterinárního lékaře. Rozhodně ho však toto studium neopravňuje k provádění hromadných či individuálních vakcinací bez přítomnosti veterinárního lékaře, který by vyšetřil jejich zdravotní stav a rozhodl o provedení vakcinace…

Vyjádření KVS k danému případu

… Zastáváme odlišný názor a to pouze v tom směru, že podle našeho názoru není Ing. Rozjetý oprávněný k podávání léčiv, jejichž prodej a výdej jsou vázány na předpis veterinárního lékaře, v žádném případě tedy ani po vyšetření zvířat veterinárním lékařem, pokud nesplnil podmínku požadovaného vzdělání. Z výše uvedené citace právních předpisů vyplývá pro případ Ing. Rozjetého, který dle svého vyjádření prováděl samostatně vakcinaci zvířat, následující závěr: Ing. Rozjetý není osobou odborně způsobilou k provádění odborné veterinární činnosti – podávání léčiv a veterinárních přípravků, jejichž prodej a výdej jsou vázány na předpis veterinárního lékaře – ledaže by prokázal, že absolvoval shora citované studijní předměty a prokázal další přiměřené znalosti.

Zřejmě v daném případě došlo k týrání. Za týrání se považuje podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky s výjimkou těch, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou…

Potvrzení o poskytnutém vzdělání z katedry anatomie a fyziologie hospodářských zvířat nemáme k dispozici. Bylo by možno jej akceptovat jen v případě, že rozsah poskytnutého vzdělání odpovídá požadavkům vyhlášky, o čemž lze pochybovat. Dovozujeme tedy, že právní nárok, Ing. Rozjetého na provádění vakcinace není dán…

Rozhodnutí

Čestná rada KVL rozhodla, že disciplinárně obviněný MVDr. Rozjetý závažně porušil povinnost tím, že umožnil Ing. Rozjetému v rámci svého osvědčení k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti výkon této veterinární činnosti spočívající ve vyšetření zdravotního stavu a podání vakcinační látky proti vzteklině bez dohledu odpovědného veterinárního lékaře, tedy odborně pochybil při výkonu povolání veterinárního lékaře, čímž porušil povinnosti vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy a ukládá se mu disciplinární opatření – pokuta ve výši 5000 Kč.

 
Radka Vaňousová