Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vakcinační program proti katarální horečce ovcí – bluetongue pro rok 2008

Vakcinační program proti katarální horečce ovcí – bluetongue pro rok 2008

1) Informace o vakcíně:

 Vakcína ZULVAC 8 Bovis – pro skot
    Vakcína ZULVAC 8 Ovis – pro ovce a kozy

 Výrobce vakcíny – Fort Dodge Animal Health

 Dodavatel vakcíny v roce 2008 – Cymedica, spol. s r. o., Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice, tel.: +420 311 545 011

 Dodávka vakcíny bude zajištěna společností Cymedica do SVÚ Praha

2) Cíl vakcinačního programu:

 Stabilizace nákazové situace v EU a zabránění dalšímu rozšíření nákazy

 Minimalizace ztrát na zvířatech a jejich užitkovosti

 Vakcinovaná zvířata nebudou omezována při obchodování v rámci intrakomunitárního trhu a budou preferována jako bezpečná

3) Legislativní rámec:

 Pro rok 2008 je program nouzové vakcinace prováděn inaktivovanou vakcínou v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, týkající se tlumení sledování, dozoru a omezení přesunů některých vnímavých druhů zvířat ve vztahu ke katarální horečce ovcí a rozhodnutím Komise o schválení finančního příspěvku pro ČR (SANCO/10250/2008R1)

4) Doba trvání vakcinačního programu:

 Doba trvání programu nouzové vakcinace je stanovena na rok 2008

 Vakcinace v roce 2009 je v současnosti řešena

 Na základě mimořádných veterinárních opatření, která budou vydána SVS ČR pro celé území ČR, je vakcinační program povinný pro všechny chovatele skotu, ovcí a koz, kteří tyto přežvýkavce chovají jako hospodářská zvířata

5) Populace zvířat:

 Nouzová vakcinace bude provedena od 20. srpna 2008 u skotu, ovcí a koz starších tří měsíců s revakcinací všech zvířat podle doporučeného schématu výrobce vakcíny za 21 dnů na celém území ČR

6) Orgány zodpovědné za provedení programu:

 Státní veterinární správa ČR (odbor ochrany zdraví a pohody zvířat) bude vykonávat dozor nad celým systémem organizace a provádění vakcinace prostřednictvím krajských veterinárních správ (KVS)

7) Provedení vakcinace:

 Vlastní vakcinaci budou provádět soukromí veterinární lékaři, kteří podepíší smlouvu s KVS

8) Distribuce vakcín:

 Distribuce vakcín bude z SVÚ Praha zajištěna rozvozem na SVÚ Jihlava a SVÚ Olomouc

 KVS poskytnou vakcínu soukromým veterinárním lékařům na základě smlouvy s KVS

 Soukromí veterinární lékaři mají povinnost do 14 dnů podat na KVS výkaz s údaji o provedeném očkování a fakturu

9) Kontrola účinnosti vakcinace a monitoring:

 Údaje a všechny záznamy o provedené vakcinaci budou zaznamenány ve stájovém registru zvířat na hospodářství a u skotu budou zapsány do průvodního listu skotu

 KVS vybere v příslušných čtvercích hospodářství, kde nebude probíhat vakcinace, a stanoví v něm počet zvířat, která budou každý měsíc opakovaně sérologicky vyšetřována. Ve stanovených čtvercích budou vyšetřována tzv. sentinelová (nevakcinovaná) zvířata v počtu 50 kusů/měsíčně (ve stanoveném čtverci)

Označení těchto zvířat bude provedeno doplňkovou ušní známkou vydanou SVS.

10) Systém hlášení a sběru dat:

 Všechny záznamy o provedené vakcinaci zvířat na hospodářství budou zasílány prostřednictvím KVS do informačního systému SVS

Materiál o Bluetongue zaslal
MVDr. Zbyněk Semerád