Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost – MVDr. Roy Rosen

Komora veterinárních lékařů České republiky

Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno

 V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

O z n á m e n í   o   m o ž n o s t i   p ř e v z í t   p í s e m n o s t

Sp. zn. 1725/2021                                                                    V Brně dne 6. 1. 2022

Komora veterinárních lékařů České republiky jako samosprávná stavovská organizace sdružující veterinární lékaře, na kterou byla na základě ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Komoře), přenesena disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem, v řízení o nezaplacení stavovského příspěvku za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) zákona o Komoře, vedeném proti MVDr. Roy Rosenovi, reg. č. veterináře 7088, sídlem Na Jitřence 206/6, Praha 12 – Komořany, PSČ 143 00, tímto v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

možnost převzít následující písemnost:

  • usnesení čestné rady Komory veterinárních lékařů ČR ve věci disciplinárního řízení pro nezaplacení stavovského příspěvku za rok 2020 podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, disciplinárně obviněnému MVDr. Roy Rosenovi, reg. č. veterináře 7088, sídlem Na Jitřence 206/6, Praha 12 – Komořany, PSČ 143 00, vydané dle § 32 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k zastoupení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť není znám pobyt ani sídlo adresáta. Na poslední Komoře známou adresu adresáta není možné písemnost doručit, neboť je na této adrese adresát neznámý.

Tuto písemnost je možno převzít v sídle Komory veterinárních lékařů České republiky, na adrese Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno, vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 v kanceláři sekretariátu Komory veterinárních lékařů ČR.

Úložní doba je 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Při marném uplynutí lhůty se poslední den této lhůty považuje za den doručení výše uvedené písemnosti, a to v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Michael Mazoch, LL.M
Předseda Čestné rady
Komory veterinárních lékařů České republiky

Vyvěšeno dne: 6. 1. 2022

Sejmuto dne: