Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární basilejský koncil 2010

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Karel Daniel

Je Basilej městem koncilů?

 

… nejen koncily, ale i křivolaké, malebné uličky starého města se slavnostně osvětleným mostem. I taková je Basilej.

Sedmnáctý všeobecný koncil, řečený basilejský, zasedal v l. 1431–1437, resp. 1448, svolán papežem Martinem V., který však zemřel 20 dní po jeho zahájení. Po něm nastoupil papež Eugen IV. Na koncilu mělo být mj. jednáno o husitském učení a o nutnosti nápravy poměrů v církvi. Nedbaje odvolání papežem Eugenem IV., několik měsíců po zahájení koncil pokračoval, přičemž odůvodnil svou legitimitu dekretem Haec sancta synodus, který byl vyhlášen koncilem kostnickým (6. 4. 1415). Roku 1433 prohlásil také Eugen IV. koncil za zákonný. Když nedošlo v otázce místa pro shromáždění koncilu k jednotě s řecko-byzantskou církví, uposlechla přemístění jen menšina koncilu, když ho papež přeložil do Ferrary (1437) a později do Florencie (1441). Většina koncilových otců, kteří zůstali v Basileji, schválila pak učení o svrchovanosti koncilu nad papežem jako dogma (1439), prohlásila Eugena za sesazeného a zvolila vévodu Amadea VIII. Savojského za nového papeže, který se nazval Felixem V. a sídlil v Lausanne. Do tohoto města se také odebrala většina koncilu po svém vypovězení z Basileje císařem Bedřichem III. Rezignací vzdoropapeže Felixe V. basilejský koncil skončil. Zkoušku síly mezi papežem a koncilem rozhodlo papežství ve svůj prospěch. Katolická církev uznává platnost koncilu do jeho 25. zasedání, tj. do přeložení do Ferrary. Pro české dějiny měl basilejský koncil ten význam, že na něm zástupci českých husitů obhajovali Čtyři artikuly pražské, tj. o přijímání pod obojí (viz Jan Rokycana), o trestání veřejných hříchů v církvi u duchovních i světských osob (viz Mikuláš z Pelhřimova), o svobodném hlásání slova Božího (Oldřich ze Znojma) a proti kněžskému vládnutí pozemskými statky (Petr Engliš). Po dlouhých několikaměsíčních diskusích byly čtyři artikuly s některými výhradami Čechům v tzv. kompaktátech schváleny.

zástupci českých husitů obhajovali Čtyři artikuly pražské

… pohled z mostu, Wettsteinbrücke, na část starého města s dómem. Most, na kterém stojíme, je ozdoben čtyřmi několikametrovými bazilišky

 

Zatímco basilejský koncil historicky při konci doby husitské trval téměř sedm let, všeobecná shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace zabrala v Basileji tři červnové dny. V průběhu těchto tří dní byla prodiskutována řada témat – některá nová, jiná spíše evegreeny, táhnoucí se veterinární politikou po léta. Pomineme-li diskuse a rozhodnutí týkající se rozpočtu a fi nancí či formální přijetí dokumentů z minulých zasedání, soustředily se diskuse v oblasti vzdělávání například na námět možného společného evropského vymezení prvního stupně postgraduálních specializací (acknowledged vets), nově vznikající či novelizované evropské legislativy (Community Animal Health Law, Community Animal Welfare Action Plan) či významné dopady feminizace veterinární profese ve většině evropských zemí.

Významná část jednacího času byla věnována diskusím nad strategickým plánem Evropské veterinární federace pro následující období, a to nejen z hlediska budoucí činnosti, ale rovněž architektury organizace, která nyní reprezentuje bezmála 200 tisíc veterinárních lékařů z třiceti šesti členských a dvou pozorovatelských evropských zemí (FVE Strategy 2011–2015).

Za Komoru veterinárních lékařů České republiky se basilejských jednání zúčastnili Dr. Bernardy, Daniel, Nečasová a Okřina. Ti bezpochyby přinesou další pohledy na jednání, kterých se zúčastnili, ať již v tomto nebo následujících číslech Zvěrokruhu.

Kompletní materiály a projednávané dokumenty jsou pro zájemce k dispozici na http://www.uevp.org/ a na http://www.fve.org/

 
MVDr. Karel Daniel,
předseda ZK KVL