Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární lékař a automobil

   Daňová poradna

Veterinární lékař a automobil

Nejčastější dotazy, týkající se daní a motorových vozidel

Dotaz č. 1

Podnikám jako privátní veterinární lékař. Koupil jsem si osobní automobil.

Rozhodl jsem se jej zařadit do podnikání. Má z tohoto pohledu nějaký význam, zda je automobil zakoupen na mé IČO nebo na jméno /RČ/?

Odpověď:

To, zda jste osobní automobil zakoupil na IČO nebo na RČ, nemá dopad na Vaše rozhodování o tom, zda zařadíte automobil do obchodního majetku ve smyslu § 4 odst. 4. zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Do obchodního majetku můžete zařadit jak osobní automobil zakoupený na IČO, tak na Vaše jméno /na RČ/.

Tato skutečnost má pouze vliv na to, zda bude kupní smlouva uzavřena podle obchodního nebo podle občanského zákoníku.

Dotaz č. 2

Chci si pořídit osobní automobil formou leasingu. Leasingová společnost mi nabízí, že ode mne převezme po skončeném leasingu, pro podnikání používaný můj starý automobil protiúčtem /na pokrytí první mimořádné leasingové splátky – akontace/. Jaké to pro mne bude mít daňové dopady?

Odpověď:

Částka započtená na protiúčet bude pro Vás příjmem podléhajícím zdanění daní z příjmů fyzických osob. Ve všech ostatních daňových ohledech se bude transakce chovat jako klasický leasing. První mimořádná splátka, ve výši započtená jako proti účet, bude podléhat časovému rozlišení jako každá jiná ”akontace”.

Dotaz č. 3

Chci si zakoupit automobil. Jsem dohodnut s prodejcem, že můj stávající starý automobil, zařazený v obchodním majetku, vezme na protiúčet.

Jak mám postupovat z daňového hlediska?

Odpověď:

Částka započtená na protiúčet bude u Vás zdanitelným příjmem podléhajícím zdanění daní z příjmů fyzických osob. Protože předpokládám, že nový automobil chcete opětovně zařadit do obchodního majetku a používat pro podnikání, musím Vám důrazně doporučit takový postup, kdy v kupní smlouvě bude vyčíslena celková kupní cena automobilu složená ze zaplacené částky a z částky započtené jako protiúčet za poskytnutý automobil.

Tato celková kupní cena bude pak nezpochybnitelnou vstupní cenou pro daňové odepisování předmětného osobního automobilu zařazeného do podnikání a pro uplatnění těchto daňových odpisů,jako daňově uznatelných výdajů.

Dotaz č. 4

Začínám podnikat, ale nemám dostatečnou vstupní hotovost a nechci od prvopočátku zatěžovat výdaje leasingem. Proto jsem se rozhodl zakoupit na přechodnou dobu starší osobní automobil v ceně do 40 tis. Kč. Předpokládám jej zařadit do podnikání. Mohu zahrnout výdaje za nákup jednorázově do daňově uznatelných výdajů ?

Odpověď:

Ano, jedná se ve smyslu zákona o dani z příjmů o hmotný majetek, který podléhá odepisování. Celý výdaj bude daňově uznatelný v okamžiku zaplacení kupní ceny.

Dotaz č. 5

Jako privátní veterinární lékař vedu daňovou evidenci. Zakoupil jsem osobní automobil a zařadil do podnikání. V technickém průkaze je uvedeno mé RČ. Budou přesto výdaje vztahující se k tomuto automobilu, především odpisy, daňově uznatelné?

Odpověď:

Daňově uznatelnými jsou i odpisy hmotného majetku a to podle § 24 odst. 2 písm. a/ zákona o daních z příjmů.

V souladu s § 28 odst. 1 téhož zákona odepisuje mj. hmotný majetek poplatník, který k němu má vlastnické právo.

Rozhodující je tedy splnění těchto podmínek, nikoliv zda jste zapsán v technickém průkaze vozidla jako soukromá osoba s RČ nebo jako podnikatel s příslušným IČO.

Dotaz č. 6

Není mi jasné, co je dnem zařazení automobilu do podnikání a co dnem jeho vyřazení z podnikání.

Odpověď:

Dnem zařazení osobního automobilu do obchodního majetku /podnikání/ je den, kdy poprvé začal poplatník o tomto majetku, dle staré terminologie ”účtovat”.

Odpověď:

Dnem zařazení osobního automobilu do obchodního majetku /podnikání/ je den, kdy poprvé začal poplatník o tomto majetku, dle staré terminologie ”účtovat”. Například tedy vystavení inventární karty na tento osobní automobil. Dnem vyřazení osobního automobilu z obchodního majetku je den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval, nebo jej uváděl v daňové evidenci. Tedy například den, kdy byl na tento majetek /automobil/ naposledy uplatněn daňově uznatelný výdaj nebo na inventární kartu bylo zaznamenáno datum vyřazení automobilu z obchodního majetku. Obchodní majetek vymezuje § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů a rozumí se jím souhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly v daňové evidenci.

Dotaz č. 7

Podnikám jako veterinární lékař.

K pracovním cestám používám osobní automobil zahrnutý v mém obchodním majetku. Jaký je limit pro uplatnění pohonných hmot do daňových výdajů?

Odpověď:

Výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou podle § 24 odst. 2, písm. k/ bod 1 zákona o daních z příjmů mj. i výdaje na pohonné hmoty spotřebované motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku poplatníka. K otázce stanovení limitu pro určení spotřeby PHM lze uvést následující:

– Jako výchozí základnu je nutno použít průměrnou spotřebu uvedenou v technickém průkaze vozidla.

– Lze připustit nadspotřebu oproti údajům uvedeným v technickém průkaze vozidla. Její opodstatněnost a reálnost je však poplatník povinen na vyžádání prokázat /převaha jízd v terénu, popojíždění na krátké vzdálenosti, jízda s přívěsem, apod./.

– Bez nutnosti prokazování bývá správci daně tolerována nadspotřeba do výše 20% nad rámec údajů uvedených v technickém průkaze vozidla.

Dotaz č. 8

Podnikám jako veterinární lékař. Manželka je osobou spolupracující ve smyslu § 13 zákona o daních z příjmů. Jak je to s výdaji na pohonné hmoty, pokud použije osobní automobil, který mám já zařazen do podnikání, ona k pracovní cestě?

Odpověď:

Pokud bude k pracovním cestám používat osobní automobil osoba spolupracující, budete výdaje na spotřebu pohonných hmot do daňových výdajů uplatňovat Vy a to za stejných podmínek jako byste používal osobní automobil Vy osobně.

Dotaz č. 9

Automobil v obchodním majetku prodávám, ale nejdřív bych chtěl zvážit případné daňové dopady.

Odpověď:

Pokud prodáte osobní automobil zařazený ve Vašem obchodním majetku, pak je příjem z prodeje zdanitelným příjmem. Protože se bude jednat o zdanitelný příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů /příjem z podnikání/, bude tento příjem vstupovat i do základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. Jako výdaj můžete uplatnit částky prokazatelně vynaložené na nutné opravy a údržbu automobilu před prodejem, včetně případně dalších výdajů přímo souvisejících s uskutečněním jeho prodeje.

Dotaz č. 10

Automobil v obchodním majetku je již plně daňově odepsán. Uvažuji o jeho prodeji. Údajně pro mne bude daňově výhodnější, pokud jej před prodejem z obchodního majetku vyřadím.

Odpověď:

Vlastní daňové dopady budou stejné jako v předchozím dotazu, tedy příjem z prodeje bude zdanitelným příjmem, neboť patrně nedodržíte časový test pro osvobození a to pět let mezi vyřazením automobilu z obchodního majetku a jeho prodejem. Protože se však bude jednat o zdanitelný příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů /ostatní příjmy/, nebude podle stávající právní úpravy tento příjem podléhat platbám sociálního a zdravotního pojištění.

Rovněž uplatnění daňových výdajů bude možné ve stejném rozsahu, jak je uváděno v odpovědi na předchozí dotaz.

Dotaz č. 11

Automobil v obchodním majetku již více než rok používám výhradně k osobním účelům. Zvažuji jeho darování dceři k promoci. Jak mám postupovat a jaké bude mít darovací daň dopady.

Odpověď:

Pokud se rozhodnete darovat dceři osobní automobil, který byl v minulosti zařazen v obchodním majetku pro Vaši podnikatelskou činnost, pak bude darování podléhat darovací dani. Protože z dotazu předpokládám, že mezi vyřazením automobilu z obchodního majetku a jeho darováním dceři uplyne /uplynula/ doba delší než jeden rok, bude nabytí automobilu pro dceru od daně darovací osvobozeno. Osvobození bude uplatněno v podaném daňovém přiznání k dani darovací.

Dotaz č. 12

Osobní automobil jsem zařadil do obchodního majetku pro moji podnikatelskou činnost. Před měsícem jsem jej vyřadil a zvažuji jeho darování dceři. Ta jej bude používat pro soukromé účely. Jak mám postupovat a jaké bude mít darování daňové dopady.

Odpověď:

Jedná se o alternativu k předchozímu dotazu. Darování dceři, z důvodu nedodržení časového testu jednoho roku mezi vyřazením z obchodního majetku a darováním, bude podléhat dani darovací. Ta bude činit 1% z ceny osobního automobilu, zjištěné podle zvláštního právního předpisu /Zákon o oceňování majetku/ ke dni nabytí. Daňové přiznání bude dcera povinna podat do 30ti dnů ode dne darování /dne nabytí/.

Nezbytné přílohy budou:

– darovací smlouva s úředně ověřenými podpisy

– znalecký posudek o ceně darovaného automobilu

– rodný list k prokázání vztahu otec – dcera, pro uplatnění sazby daně darovací ve výši 1%

Dotaz č. 13

Před časem jsem věnoval synovi osobní automobil. Ten jej používal k soukromým účelům. Po dvou měsících však automobil prodal, protože odešel studovat do zahraničí. Podléhá prodej dani z příjmů?

Odpověď:

Podle § 4 odst. 1 písm.c/ zákona o daních z příjmů, jsou obecně osvobozeny od daně z příjmů příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se však nevztahuje mj. na příjmy z prodeje motorových vozidel, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. To je dle dotazu právě případ Vašeho syna. Prodej osobního automobilu bude tedy podléhat dani z příjmů. Bude se jednat o příjem dle § 10 /ostatní příjmy/ a jako výdaj lze uplatnit částku základu pro darovací daň.

Přitom není podstatné, zda nabytí osobního automobilu bylo od darovací daně osvobozeno či nikoliv. Syn je povinen podat po uplynutí zdaňovacího období daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056