Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární lékaři ve stresu nejen u nás, ale i v Británii

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Jan Bernardy

Veterinární lékaři ostrovního království jsou podobně jako čeští zvěrolékaři pod profesním tlakem a ocitají se tak občas v krizi.

Vysoká prevalence depresivních stavů a sebevražd mezi ostrovními veterinárními lékaři je na rozdíl od situace v ČR dobře dokumentovaná a sledovaná. V Británii je sebevražednost veterinárních lékařů čtyřikrát vyšší než u ostatního obyvatelstva a dvakrát vyšší než u rizikových skupin, mezi které paří farmáři a lékaři, udává Britská veterinární asociace (BVA). Příčinou se zdá být dlouhá pracovní doba, riziko profesního pochybení, vzrůstající očekávání klientů a narůstající administrativa, které vedou ke zvyšování úzkostných stavů a příznakům deprese.

 

Na rozdíl od českého veterináře mají Britové, organizovaní v BVA, zastání. Th e British Veterinary Association je dobrovolným uskupením veterinárních lékařů Spojeného království (na rozdíl od Th e Royal College of Veterinary Surgeons RCVS, která je povinná pro všechny veterináře, zaměstnané v jakémkoliv veterinárním oboru, jak soukromém, tak státním).

BVA se rozhodla jako opatření spustit linku pomoci a vydat nálepku s telefonním číslem střediska pomoci pro veterináře v tísni, která je rozesílána jako příloha březnového čísla časopisu Veterinary Record.

President BVA, prof. B. Reilly, řekl, že každý veterinární lékař, střední personál nebo student veterinární medicíny je vystaven čas od času enormnímu psychickému tlaku a cítí se pak opuštěn a deprimován. Na uvedené telefonní lince se setká s porozuměním a pomocí nejen on, ale i ti, kteří se obávají o některého svého kolegu či kolegyni.

Poměrně vysoká míra pracovního zatížení a další stresující faktory doléhají i na české veterinární lékaře. Z údajů KVL vyplývá, že jen za posledních 5 let se nedožilo šedesátky 48 % veterinárních lékařů – členů Komory a dokonce padesátin se nedožilo celých 12 %.

Počet sebevražd z uvedených úmrtí není v KVL ČR evidovaný údaj a rovněž povinnost hlásit změny stavu (mezi které odchod z tohoto slzavého údolí dojista patří) mají jen živí členové Komory a nevztahuje se na pozůstalé. Demografi cká statistika tudíž nezahrnuje všechna úmrtí. Budeme-li zvažovat všechny zemřelé a odhlášené starší 60 let za přirozený úbytek, můžeme konstatovat, že 23 % praktických veterinárních lékařů ztrácíme v produktivním věku. Vysoký počet úmrtí mladých veterinářů je alarmující. V krátkém přehledu uvádím některé rizikové faktory zvýšené sebevražednosti a možnosti, jak jim předcházet (zdroj BVA, BMA, VSHSP).

 

Faktory či paradoxy, které jsou považovány za zvýšeně rizikové v profesi veterinárního lékaře

– Práce v obtížných pracovních podmínkách (dlouhé ordinační hodiny, rychlé pracovní tempo, množství a komplikovanost vykonávané práce)

– Práce v duševní a fyzické izolovanosti – Malá podpora v rodinném prostředí, zpravidla jako následek dlouhých pracovních hodin

– Nedostatek pozitivní zpětné vazby (na rozdíl od negativních zpětných vazeb ve formě stížností pacientů a případně nízké úrovně kolegiality)

– Zatížení množstvím administrativy vyžadované státem a měnící se požadavky

– Neochota požádat o pomoc nebo pocit, že nabízená pomoc není dostatečně účinná

– Utrácení zvířat – součástí veterinární profese je eutanazie zvířat, která je sice účinným nástrojem k ukončení utrpení zvířete, ale je zároveň vysoce rizikovým úkonem z hlediska duševní vyrovnanosti veterinárního lékaře

– Paradox 1: Od dobrého veterinárního lékaře je očekáván soucit s léčenými zvířaty (schopnost empatie a humanity), zatímco pro emocionální přežití se musí veterinář citově oprostit od působení bolesti a utrpení.

– Paradox 2: Vyšší schopnost sebekritičnosti je spojená s vyšším sklonem k depresi. Veterinární lékař musí být zvýšeně sebekritický, aby se poučil ze svých omylů a zabránil jejich opakování, ale musí působit sebejistým dojmem, aby si udržel své klienty.

Jak si můžeš pomoci sám

– Nezapírej si vědomí vlastního problému. Uvědomění si problému a včasná opatření mohou zabránit mnoha pozdějším neřešitelným situacím

– Strach z pracovních úkolů a pocit vyloučení ze společnosti ti nesmí zabránit požádat o pomoc

– Poděl se o svůj problém s rodinou, přáteli a kolegy. Připusť si vlastní zranitelnost.

– Psychoterapie a sociální poradenství ti také můžou pomoct.

– Pokud nic nepomáhá, svěř se se svými stavy praktickému lékaři.

Co ti pomůže ubránit se stresu?

– Utvoř si hranice, za které nebudeš ochoten zajít. Nedovol si brát víc, než jsi schopen zvládnout.

– Vytvářej situace, které umožňují vždy několik východisek.

– Na svém pracovišti si zachovej kontrolu

– Výzvy přijímej jen takové, které ti nezpůsobují další stres.

– Zajisti si podporu ve svém pracovním prostředí

– Nauč se zvládat stresující situace a nedovol stresu ovládnout svojí psychiku.

– Udělej si prostor pro sebe.

– Vytvoř si zájmovou činnost a dbej na své koníčky (kromě práce).

 
Jan Bernardy s využitím podkladů BVA (Vetsweb),
Dr Mike Peters (BMA Doctors for Doctors),
Dr Virginia Richmond (VSHSP) a matrika KVL