Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární osvědčení jinak aneb Informace o potravinovém řetězci

Veterinární osvědčení jinak aneb Informace o potravinovém řetězci

K usnadnění plnění povinností, které pro chovatele vyplývají z přílohy II oddílu III nařízení EP a R (ES) č. 853/2004 a čl. 8 nařízení EK (ES) č. 2076/2005 týkající se zasílání Informací o potravinovém řetězci (dále jen „IPŘ“) provozovateli jatek 24 hodin před každou zásilkou zvířat, SVS ČR připravila k využití formulář – viz níže uvedené www. stránky. V letošním roce je již povinnost zasílání IPŘ stanovena nejen pro dodávky drůbeže na jatky, ale od 1. 1. 2008 bude zasílání IPŘ požadováno i u prasat a od 1. 1. 2009 i u ostatních druhů jatečných zvířat, pokud v souvislosti s úpravou veterinární legislativy nebudou tyto termíny zkráceny.

Na webových stránkách uvedené vzory představují minimální rozsah požadovaných informací v souladu s čl. 1 a přílohou I, oddíl II kapitola 1 nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, kterým se stanovují prováděcí opatření nařízení EP a R (ES) č . 853/2004 a č. 854/2004, které musí obsahovat IPŘ předaná provozovateli jatek před porážkou jatečných zvířat, který ji odevzdává příslušnému úředními veterináři na jatkách.

!! Důležitý výňatek z příslušných nařízení !!

1. Provozovatelé potravinářských podniků, kteří se rozhodli přijmout zvířata do prostor jatek poté, co posoudili příslušné informace o potravinovém řetězci, musí dát tyto informace s výjimkou případů uvedených v bodě 3 neprodleně k dispozici úřednímu veterinárnímu lékaři, a to nejpozději do 24 hodin před příjezdem zvířete nebo partie zvířat. Provozovatel potravinářského podniku musí před prohlídkou před poražením dotčeného zvířete sdělit úřednímu veterinárnímu lékaři všechny informace významné ze zdravotního hlediska.

2. Pokud je na jatka dopraveno zvíře bez informací o potravinovém řetězci, musí to provozovatel neprodleně ohlásit úřednímu veterinárnímu lékaři. Zvíře nesmí být poraženo, dokud to nepovolí úřední veterinární lékař.

3. Pokud to příslušný orgán povolí, postačuje, aby zvířata doprovázely informace o potravinovém řetězci až při příjezdu na jatka, namísto jejich doručení nejméně 24 hodin předem, a to v případě:

a) prasat, drůbeže nebo zvěře ve farmovém chovu, podrobených prohlídce před poražením v hospodářství původu, pokud zvířata doprovází osvědčení podepsané veterinárním lékařem uvádějící, že veterinární lékař zvířata vyšetřil v hospodářství původu a shledal je zdravými,

b) domácích lichokopytníků,

c) zvířat, která byla nuceně poražena, pokud zvířata doprovází p r o h l á š e n í podepsané veterinárním lékařem o příznivém výsledku prohlídky před poražením,

d) zvířat, která nejsou na jatka d o p r a v e n a přímo z hospodářství původu.

Provozovatelé jatek musí příslušné informace vyhodnotit. Pokud přijmou zvířata k porážce, musí předat doklady uvedené v písmenech a) a c) úřednímu veterinárnímu lékaři. Zvíře nesmí být poraženo nebo následně opracováno, dokud to nepovolí úřední veterinární lékař.

Více na http://www.svscr.cz/index.php?art=2134

Na základě webových stránek SVS
a materiálu MVDr . Jana Bartoňka
upravil MVDr. Petr Matušina