Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní mzdový předpis o platovém zařazení pracovníků v pracovním či obdobném poměru s KVL ČR


Vnitřní mzdový předpis o platovém zařazení pracovníků v pracovním či obdobném poměru s KVL ČR

  1. Na základě zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění platných novel, si účetní jednotka stanovila možnost poskytnout rozhodnutím představenstva KVL ČR na návrh vedoucího sekretariátu pracovníkům, kteří jsou v pracovním či obdobném poměru ke Komoře, navýšení k základní mzdě až do výše 100 % základní mzdy.

  2. Za mimořádné pracovní výsledky lze rozhodnutím představenstva na návrh vedoucího sekretariátu pracovníkovi udělit osobní příplatek v souladu s platnými předpisy o mzdě.

  3. Při jednorázovém výkonu práce nad rámec stanovený v pracovní smlouvě je představenstvo KVL ČR na návrh vedoucího oprávněno poskytnout pracovníkovi jednorázovou odměnu.

  4. Přírůstek základní mzdy zaměstnanců Komory nesmí přesáhnout přírůstek spotřebitelských cen o více než 5 %.

  1. Představenstvo KVL ČR je povinno při svém rozhodování postupovat v souladu s platnými právními předpisy, které upravují oblast odměňování pracovníků, tj. zákonem č. 1/91 Sb. ve znění platných novel.

  2. Mzda pracovníků, kteří jsou v pracovním či obdobném poměru ke Komoře, je dvousložková. Skládá ze základní mzdy a osobního ohodnocení. Platový výměr je nedílnou součástí pracovní smlouvy zakládající pracovní poměr.

  3. Snížení osobního ohodnocení musí být zaměstnanci písemně zdůvodněno a schváleno pracovníkem podle kompetenčního řádu.

  4. Pracovní doba pracovníků sekretariátu je upravena v příloze této směrnice.

 

Vnitřní mzdový předpis o platovém zařazení pracovníků v pracovním či obdobném poměru s KVL ČR