Komora veterinárních lékařů České republiky

Vnitřní předpis upravující proplácení nákladů souvisejících se specializačními zkouškami


Vnitřní předpis upravující proplácení nákladů souvisejících se specializačními zkouškami

Proplácení nákladů souvisejících se specializačními zkouškami a odvolacími řízeními

1. Členové zkušební komise budou tuto službu vykonávat pro KVL ČR na základě obdrženého jmenovacího dekretu a písemně uzavřené smlouvy o dílo.

2. Specializační zkoušky na posuzovatele dědičných vad, očních vad apod.

a/ Hodinová sazba je stanovena ve výši 300,-/hod. Počet hodin odsouhlasí předseda vzdělávací komise.

b/ Vedoucí zkušební komise a jím určený člen zkušební komise mají nárok také na honorář za přípravu zkoušky ve výši 300,- Kč/hod. Počet hodin odsouhlasí předseda vzdělávací komise.

c/ Členové zkušební komise mají také nárok na proplacení cestovních výloh spojených s účastí na specializačních zkouškách, a to v souladu s vnitřním předpisem upravujícím pravidla pro pracovní cesty, cestovní náhrady a stravování zaměstnanců.

d/ Vedoucí zkušební komise může předložit k proplacení účetní doklad za nákup občerstvení pro členy zkušební komise a účastníky specializačních zkoušek. Občerstvení si zajišťuje zkušební komise.

3. Odvolací řízení proti posudku posuzovatele dědičných vad

Žadatel o odvolací řízení složí na sekretariátu KVL ČR zálohu na náklady odvolacího řízení ve výši 5000,- Kč. Členové komise pověření zpracováním odvolání předloží účetní KVL ČR fakturu s 10-denní splatností s vyčíslenými náklady spojenými s posouzením odvolání (RTG, odborná práce, cestovní výlohy). Účetní KVL ČR provede předfakturaci těchto nákladů navýšenou o manipulační poplatek ve výši 500,- Kč za odvolací řízení žadateli a vyúčtuje poskytnutou zálohu.

4. Vícepráce spojené s odvolacím řízením

Pro vícepráce spojené s odvolacím řízením je stanovena hodinová sazba ve výši 100,-/hod. Počet hodin odsouhlasí předseda vzdělávací komise na základě předloženého výkazu, který bude nedílnou součástí faktury. Fakturace bude probíhat kvartálně. Není přípustná fakturace 1 krát za půl roku nebo za rok.

Veškeré výše zmíněné doklady budou předloženy ve lhůtě 10 dnů po konání specializačních zkoušek, eventuelně po dokončení posouzení odvolání nebo skončení kalendářního čtvrtletí k rukám účetní KVL ČR.

Výdaje za občerstvení budou proplaceny ihned z pokladny KVL ČR. Předfakturace bude provedena ve lhůtě 10 dnů od schválení přijaté faktury prezidentem KVL ČR a přijatá faktura bude proplacena do 15 dnů od schválení prezidentem. Všechny náklady budou uhrazeny z rozpočtu vzdělávací komise, položka specializační zkoušky a podléhají schválení VK KVL.

 

Vnitřní předpis upravující proplácení nákladů souvisejících se specializačními zkouškami

Komora veterinárních lékařů České republiky