Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis upravující proplácení nákladů souvisejících se specializačními zkouškami


Vnitřní předpis upravující proplácení nákladů souvisejících se specializačními zkouškami

Proplácení nákladů souvisejících se specializačními zkouškami a odvolacími řízeními

1. Členové zkušební komise budou tuto službu vykonávat pro KVL ČR na základě obdrženého jmenovacího dekretu a písemně uzavřené smlouvy o dílo.

2. Specializační zkoušky na posuzovatele dědičných vad, očních vad apod.

a/ Hodinová sazba je stanovena ve výši 300,-/hod. Počet hodin odsouhlasí předseda vzdělávací komise.

b/ Vedoucí zkušební komise a jím určený člen zkušební komise mají nárok také na honorář za přípravu zkoušky ve výši 300,- Kč/hod. Počet hodin odsouhlasí předseda vzdělávací komise.

c/ Členové zkušební komise mají také nárok na proplacení cestovních výloh spojených s účastí na specializačních zkouškách, a to v souladu s vnitřním předpisem upravujícím pravidla pro pracovní cesty, cestovní náhrady a stravování zaměstnanců.

d/ Vedoucí zkušební komise může předložit k proplacení účetní doklad za nákup občerstvení pro členy zkušební komise a účastníky specializačních zkoušek. Občerstvení si zajišťuje zkušební komise.

3. Odvolací řízení proti posudku posuzovatele dědičných vad

Žadatel o odvolací řízení složí na sekretariátu KVL ČR zálohu na náklady odvolacího řízení ve výši 5000,- Kč. Členové komise pověření zpracováním odvolání předloží účetní KVL ČR fakturu s 10-denní splatností s vyčíslenými náklady spojenými s posouzením odvolání (RTG, odborná práce, cestovní výlohy). Účetní KVL ČR provede předfakturaci těchto nákladů navýšenou o manipulační poplatek ve výši 500,- Kč za odvolací řízení žadateli a vyúčtuje poskytnutou zálohu.

4. Vícepráce spojené s odvolacím řízením

Pro vícepráce spojené s odvolacím řízením je stanovena hodinová sazba ve výši 100,-/hod. Počet hodin odsouhlasí předseda vzdělávací komise na základě předloženého výkazu, který bude nedílnou součástí faktury. Fakturace bude probíhat kvartálně. Není přípustná fakturace 1 krát za půl roku nebo za rok.

Veškeré výše zmíněné doklady budou předloženy ve lhůtě 10 dnů po konání specializačních zkoušek, eventuelně po dokončení posouzení odvolání nebo skončení kalendářního čtvrtletí k rukám účetní KVL ČR.

Výdaje za občerstvení budou proplaceny ihned z pokladny KVL ČR. Předfakturace bude provedena ve lhůtě 10 dnů od schválení přijaté faktury prezidentem KVL ČR a přijatá faktura bude proplacena do 15 dnů od schválení prezidentem. Všechny náklady budou uhrazeny z rozpočtu vzdělávací komise, položka specializační zkoušky a podléhají schválení VK KVL.

 

Vnitřní předpis upravující proplácení nákladů souvisejících se specializačními zkouškami