Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Disciplinární řád

§ 1
Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí za účelem objektivního zjištění skutkového stavu a vydání rozhodnutí. Disciplinárního řízení je zahájeno dnem podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení k čestné radě Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen Komora).

§ 2
Disciplinárně obviněný

1) Disciplinárně obviněný

Disciplinárně obviněný je veterinární lékař, člen Komory, vůči kterému podal předseda revizní komise Komory, či předseda revizní komise okresního sdružení Komory návrh na zahájení disciplinárního řízení z důvodu možného porušení platných předpisů.
Disciplinárně obviněný má právo:

  - zvolit si svého zástupce, kterým může být advokát nebo obecný zmocněnec

  - vyjádřit se k návrhu na zahájení řízení

  - nahlížet do disciplinárního spisu a činit z něj výpisky

  - navrhovat provádění důkazů

  - účastnit se jednání před čestnou radou Komory, klást otázky svědkům a znalcům, vyjadřovat se k prováděným důkazům a během řízení se vyjadřovat k věci samotné

  - podávat opravný prostředek k soudu proti pravomocnému rozhodnutí čestné rady Komory.

  - požádat písemně představenstvo Komory o zahlazení disciplinárního opatření.

  - podat odvolání k odvolacímu senátu Komory

Do doby právní moci rozhodnutí čestné rady Komory, kterým byl disciplinárně obviněný shledán vinným, se na disciplinárně obviněného pohlíží jako na nevinného.

2) Navrhovatel

Navrhovatel je předseda revizní komise Komory nebo předseda revizní komise okresního sdružení Komory.

Navrhovatel je povinen podat návrh na zahájení disciplinárního řízení proti každému veterinárnímu lékaři, o kterém je mu známo, že porušil povinnosti člena Komory, které mu ukládají obecně závazné právní předpisy, související s výkonem povolání, a dále řády Komory.

Navrhovatel podá návrh na zahájení disciplinárního řízení do dvou měsíců ode dne, kdy se předseda revizní komise Komory nebo předseda revizní komise okresního sdružení o disciplinárním provinění dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinností došlo.

Členové Komory jsou povinni předkládat na požádání revizní komise Komory doklady, uvedené v ust. § 6 odst. 2 z.č. 381/91 Sb., a podávat k nim bez zbytečného odkladu potřebná vysvětlení.

§ 3
Čestná rada
Komory

1) Čestná rada projednává porušení povinností členy Komory a uděluje disciplinární opatření. Čestná rada rozhoduje o uložení disciplinárního opatření na základě podaného návrhu na zahájení disciplinárního řízení. Čestná rada může jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

2) Při závažném nebo opětovném porušení povinností může čestná rada Komory uložit některé z těchto disciplinárních opatření:

  a) písemné napomenutí

  b) pokutu do výše 30 000,- Kč

  c) podmíněné vyškrtnutí ze seznamu členů Komory až na dobu 3 let

  d) vyškrtnutí ze seznamu členů Komory až na dobu 5 let

3) Z rozhodování a projednávání věcí je vyloučen člen čestné rady Komory, u něhož lze mít důvodnou pochybnost o jeho podjatosti vzhledem k projednávané věci.

4) Rozhodnutí čestné rady Komory o uložení disciplinárního opatření musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.

§ 4
Postup před zahájením řízení

1) Revizní komise Komory nebo revizní komise okresního sdružení Komory jsou povinny stíhat každé porušení povinností člena Komory, o kterém se dozví při výkonu své funkce. Jakmile se dozví, že člen Komory se mohl dopustit protiprávního jednání, učiní veškeré náležitosti pro objasnění celé věci.

2) Za účelem zjištění a objasnění věci je revizní komise oprávněna požádat člena Komory, aby ji věc vysvětlil osobně anebo, aby se k věci písemně vyjádřil. Člen Komory je povinen takto učinit ve lhůtě stanovené revizní komisí, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne, kdy mu byla žádost revizní komisí doručena. Revizní komise Komory je současně oprávněna požádat člena Komory, aby ji v uvedené lhůtě předložil doklady, které mohou sloužit k objasnění věci. Ve své žádosti revizní komise Komory označí doklady, jejichž předložení požaduje, popřípadě tyto doklady vhodným způsobem popíše. Člen Komory je povinen tyto doklady revizní komisi ve stanovené lhůtě předložit.

3) Revizní komise Komory projedná zjištěné porušení právních povinností a v případě, že věc není odložena jako bezpředmětná pro její nejasnost či nedostatek důkazů, promlčení či věcnou nepříslušnost, podá předseda revizní komise návrh na zahájení disciplinárního řízení k čestné radě Komory. Za okamžik podání návrhu se považuje den, kdy jej čestná rada anebo osoba pověřená předsedou čestné rady převezme. Převzetí návrhu se vyznačí na návrhu uvedením data a potvrdí se podpisem předsedy čestné rady nebo jím pověřené osoby.

4) V případě, že revizní komise Komory shledá věcnou nepříslušnost, postoupí podaný podnět věcně příslušnému orgánu.

§ 5
Návrh na zahájení disciplinárního řízení

1) Návrh se posuzuje podle jeho obsahu. Z návrhu musí být patrno, kdo ho činí, které věci se týká, jaké důkazy se předkládají a jaké disciplinární opatření se disciplinárně obviněnému navrhuje uložit. Návrh musí být doručen disciplinárně obviněnému nejméně 10 dnů před zahájením jednání.

2) Navrhovatel může za podmínek stanovených v ust. §7a podat návrh na zahájení disciplinárního řízení ve formě návrhu na vydání disciplinárního příkazu.

§ 6
Doručování

1) Povinnost doručit pozvánku na jednání čestné rady Komory je splněna, jestliže je písemnost 10 dní před termínem jednání doručena do vlastních rukou disciplinárně obviněného.

2) V případě, že si disciplinárně obviněný písemnost nepřevezme, má se za to, že mu písemnost byla doručena posledním dnem úložní doby na poště. Pokud není v tomto disciplinárním řádu uvedeno jinak, platí pro doručování ust. § 24 zák.č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění.

§ 7
Řízení před Čestnou radou Komory

1) Nejedná-li se o zkrácení řízení, čestná rada Komory návrh projedná a zpravidla i rozhodne na ústním jednání, kterého se účastní navrhovatel a disciplinárně obviněný, případně jeho zvolený zástupce. Jednání je neveřejné.

2) Před zahájením jednání vyzve předseda čestné rady účastníky, aby vznesli námitky nepříslušnosti čestné rady k projednání věci a podjatosti členů čestné rady k věci. K později učiněným námitkám se nepřihlíží.

3) O námitce nepříslušnosti čestné rady rozhodne předseda čestné rady. O námitce podjatosti týkající se člena čestné rady rozhodne předseda čestné rady po vyjádření člena, jehož se podjatost týká. Týká-li se námitka podjatosti předsedy čestné rady, rozhodnou o ní ostatní členové čestné rady hlasováním. Vyhoví-li se některé z námitek, jednání se do odstranění překážky řízení přeruší anebo, jedná-li se o překážku neodstranitelnou, se řízení zastaví, popřípadě se řízení zastaví a věc postoupí k projednání a rozhodnutí jinému příslušnému orgánu.

4) Před zahájením ústního jednání čestná rada Komory zkoumá svoji příslušnost, okolnosti rozhodné z hlediska zastavení, přerušení nebo doplnění řízení a zda byla u účastníků řízení zachována 10-ti denní lhůta na doručení předvolání k jednání. Čestná rada Komory řízení přeruší nebo zastaví, bylo-li proti disciplinárně obviněnému pro týž skutek zahájeno řízení před jiným orgánem.

5) V případě, že čestná rada Komory neshledá důvody, které by bránily projednání věci, předseda čestné rady zahájí jednání tím, že vyzve navrhovatele k přednesu návrhu.

6) Po zahájení jednání předseda vyzve disciplinárně obviněného, aby se k návrhu a celé věci vyjádřil. V případě, že disciplinárně obviněný není přítomen, přečte předseda čestné rady jeho písemné vyjádření, je-li k dispozici.

7) Poté následuje dokazování. Za důkaz slouží vše, co může přispět k objasnění věci. Účastníci řízení se mohou k jednotlivým důkazům vyjadřovat a mohou klást otázky svědkům, kteří vypovídají v disciplinárním řízení.

8) Čestná rada Komory může jednat v nepřítomnosti disciplinárně obviněného, jestliže:

a) disciplinárně obviněný se bez řádné omluvy nedostaví k jednání a věc lze rozhodnout na základě podkladů obsažených ve spise. V takovémto případě může čestná rada Komory uložit pořádkovou pokutu 5000 Kč.

b) disciplinárně obviněný omluvil svoji neúčast při jednání čestné rady Komory a navrhl, nechť je jednáno v jeho nepřítomnosti.

9) Pokud se disciplinárně obviněný nemůže k jednání dostavit z objektivních důvodů, omluví se nejpozději do zahájení jednání. Řádnou omluvou je zaslání fotokopie dokladů o pracovní neschopnosti na sekretariát Komory nebo zaslání jiného věrohodného důkazu. V tomto případě se jednání odročí.

10) K dokazování je možné použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci a které jsou v souladu s právními předpisy.

11) Důkazy jsou zejména výslech svědků, znalecké posudky, listiny a ohledání

12) Účastník řízení je povinen navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy, které jsou mu známy.

13) Provádění důkazů přísluší čestné radě Komory. Po skončení dokazování vyhlásí předseda čestné rady dokazování za skončené.

14) Čestná rada Komory hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti.

15) Skutečnosti všeobecně známé nebo známé čestné radě Komory z úřední činnosti není třeba dokazovat.

16) Po skončení dokazování udělí předseda čestné rady Komory slovo oběma účastníkům disciplinárního řízení k přednesení závěrečné řeči. Nejprve se vyjádří navrhovatel, poté se vyjadřuje disciplinárně obviněný.

17) Po ukončeném ústním jednání následuje tajná porada členů čestné rady. Hlasuje se v abecedním pořádku s tím, že předseda hlasuje jako poslední. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující. V zápisu z porady členů čestné rady se uvede též výrok rozhodnutí.

18) Po skončení porady vyhlásí předseda čestné rady rozhodnutí s jeho odůvodněním a poučení o opravném prostředku.

19) Předseda čestné rady dbá, aby jednání nebylo mařeno a narušováno a aby bylo vedeno důstojně. V případě úmyslného maření a rušení jednání a zvlášť hrubého a nedůstojného jednání účastníků řízení, může předseda čestné rady jednání přerušit či odročit, přičemž může uložit účastníkům řízení pořádkovou pokutu až do výše 5.000,- Kč. Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty lze podat odvolání postupem dle §10 odst. 1..

20) Vedení spisové a kancelářské agendy a organizace jednání čestné rady jsou upraveny v Organizačním a jednacím řádu Komory. Předsedou čestné rady se v ustanovení § 7 Disciplinárního řádu rozumí rovněž místopředseda, případně předsedou či místopředsedou pověřený člen čestné rady anebo ten z přítomných členů čestné rady, na němž se čestná rada hlasováním usnesla (předsedající čestné rady ve smyslu ust. § 10a odst. 1.2 Organizačního a jednacího řádu Komory).

§ 7a
Zkrácené řízení

1. V případě, že je skutkový stav revizní komisí spolehlivě zjištěn a doložen důkazy, jež jsou přiloženy k návrhu a jsou součástí spisu, může Čestná rada rozhodnout bez nařízení ústního jednání disciplinárním příkazem. I když navrhovatel podá návrh na vydání disciplinárního příkazu, není tímto návrhem Čestná rada vázána a může ve věci nařídit jednání.

2. Disciplinárním příkazem lze uložit pouze disciplinární opatření - písemné napomenutí a disciplinární opatření - pokutu do výše 10.000,- Kč.

3. Disciplinární příkaz má povahu rozhodnutí, kterým čestná rada rozhodne o vině disciplinárně obviněného. Disciplinární příkaz obsahuje označení věci a účastníků, výrok o vině a výrok o uloženém disciplinárním opatření, poučení o opravném prostředku, datum a podpis předsedy Čestné rady. Disciplinární příkaz neobsahuje odůvodnění.

4. Disciplinární příkaz se doručuje účastníkům řízení. Navrhovatel, disciplinárně obviněný a jeho zástupce mohou podat do 15 dnů od doručení disciplinárního příkazu proti disciplinárnímu příkazu odpor. Podáním odporu se disciplinární příkaz zrušuje a Čestná rada postupem dle §6 nařídí ve věci jednání, v němž koná dle §7 disciplinárního řádu. Oprávněná osoba se může práva na podání odporu výslovně vzdát.

5. Nepodá-li oprávněná osoba ve lhůtě 15 dnů od doručení disciplinárního příkazu proti disciplinárnímu příkazu odpor, nabývá disciplinární příkaz dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů právní moci a je vykonatelný. Disciplinární příkaz nabývá právní moci a je vykonatelný též dnem vzdání se práva všech oprávněných osob na podání odporu.

§ 8
Zápis z jednání

O jednání se pořídí zápis, který formuluje předseda čestné rady..

Ze zápisu musí být zejména patrno, kde a kdy bylo disciplinární řízení prováděno, jaký je předmět disciplinárního řízení, které osoby se ho zúčastnily, jak řízení probíhalo, jaké návrhy byly podány, jaké důkazy byly provedeny, jak se k návrhu vyjádřili účastníci disciplinárního řízení, jaká opatření byla přijata a jaké rozhodnutí bylo vyhlášeno. Zápis z jednání podepisují po přečtení všechny osoby, které se jednání zúčastnily, s výjimkou svědků

§ 9
Rozhodnutí

1) Čestná rada Komory může rozhodnout jen o skutkových okolnostech, které jsou uvedeny v návrhu.

2) Rozhodnutí musí být v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, musí být vydáno orgánem k tomu příslušným a vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci a obsahovat předepsané náležitosti. Právním hodnocením uvedeným v návrhu není čestná rada vázána.

3) Uzná-li svým rozhodnutím disciplinárně obviněného vinným, uloží mu disciplinární opatření dle ustanovení § 3 tohoto řádu

4) V případě, že vina disciplinárně obviněného není prokázána, čestná rada jej zprostí obvinění.

5) Čestná rada řízení zastaví:

  a) vzal-li navrhovatel návrh na zahájení disciplinárního řízení zpět

  b) není-li disciplinárně obviněný členem Komory

  c) zjistí-li se, že věc již byla rozhodnuta v jiném řízení

6) Čestná rada řízení přeruší:

  a) jestliže bylo ve stejné věci zahájeno řízení před jiným orgánem,a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí tohoto orgánu.

  b) jestliže disciplinárně obviněný přestal být členem Komory

7) Věc postoupí jinému orgánu v případě, že shledá věcnou nepříslušnost.

8) Čestná rada jednání odročí v případě potřeby zajištění dalších důkazů. Další jednání čestná rada nařídí dle složitosti věci zpravidla ve lhůtě 6 měsíců.

Rozhodnutí se vyhotoví písemně, podepíše jej předseda čestné rady, a doručí se do vlastních rukou disciplinárně obviněnému a navrhovateli.

9) Pokud není v tomto disciplinárním řádu uvedeno jinak, platí pro doručování rozhodnutí ust. § 24 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění..

10) Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření nabývá právní moci:

  a) V případě uložení disciplinárního opatření - písemného napomenutí dnem jeho vyhlášení, jestliže všichni účastníci řízení byli přítomni vyhlášení rozhodnutí. Nebyli-li účastníci přítomni, dnem doručení rozhodnutí poslednímu z účastníků řízení.

  b) U zbývajících disciplinárních opatření, nebyl-li podán opravný prostředek (odvolání, odpor) po uplynutí lhůty k podání opravného prostředku (odvolání, odporu). Jestliže byl opravný prostředek podán a odvolání bylo zamítnuto, doručením rozhodnutí odvolacího senátu, poslednímu z účastníků řízení.

§ 10
Opravné prostředky

1) Proti rozhodnutí čestné rady Komory o uložení disciplinárního opatření podle ust. § 3 odst. 2 písm. b), c) a d) lze ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání.

2) Proti pravomocnému rozhodnutí Čestné rady Komory lze podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně postupem dle zák. č. 150/2002 správního řádu soudního.

3) Mimořádným opravným prostředkem v disciplinárním řízení je obnova disciplinárního řízení.

§ 11
Obnova řízení

1) Toto ustanovení disciplinárního řádu lze použít výlučně v případě, že disciplinárně obviněný je odsouzen dle ust. § 2 odst. 1 písm. d) disciplinárního řádu Komory– t.j. v případě vyškrtnutí ze seznamu členů na dobu maximálně pět let.

2) Podnět k obnově řízení může podat výlučně odsouzený nebo jeho zástupce dle udělené plné moci.

Podnět se podá k čestné radě Komory, prostřednictvím sekretariátu Komory, ve lhůtě do 1 roku ode dne, kdy bylo odsouzenému doručeno rozhodnutí čestné rady Komory, jež je předmětem obnovy řízení.

3) Odsouzený předloží prohlášení, že v předmětné záležitosti nepodal opravný prostředek k soudu. V opačném případě obnova řízení nebude zahájena.
Podnět lze podat v případě, že odsouzený předloží čestné radě Komory nové skutečnosti, které existovaly v době rozhodování čestné rady Komory, avšak nebyly čestné radě Komory známy.

Čestná rada Komory přezkoumá podnět jako první orgán Komory. Má-li zato, že jsou dány důvody pro obnovu řízení, postoupí případ k prošetření revizní komisi Komory.

4) Revizní komise Komory postoupený podnět prošetří a

  a) doporučí Čestné radě Komory k dalšímu projednání

  b) šetření podnětu zastaví

5) Čestná rada Komory poté, co jí bylo doporučeno revizní komisí Komory celou věc opětovně projednat, tak učiní a rozhodne:

  a) nařídí nové jednání před čestnou radou Komory

  b) zastaví projednání případu.

6) V případě nového projednání čestná rada Komory rozhodne o:

  a) zastavení řízení

  b) změna trestu

  c) potvrzení původního rozhodnutí

Proti tomuto rozhodnutí Čestné rady Komory není možné podat opravný prostředek.

7) V případě, že odsouzený byl držitelem osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, které mu bylo na základě rozhodnutí čestné rady Komory představenstvem odebráno, má právo požádat představenstvo o vrácení osvědčení, pokud chce svoji činnost obnovit. Ke své žádosti doloží nové rozhodnutí Čestné rady Komory a nové skutečnosti, na základě kterých byla provedena obnova disciplinárního řízení.

8) Představenstvo na svém zasedání rozhodne o žádosti odsouzeného v duchu nového rozhodnutí Čestné rady Komory.

§ 12
Náklady řízení

Náklady řízení zálohuje Komora.

Veterinární lékař, který byl uznán pravomocně vinným, je povinen nahradit Komoře náklady disciplinárního řízení v paušální výši stanovené prováděcím právním předpisem vydaným dle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Disciplinárně obviněnému, který nebyl shledán rozhodnutím Čestné rady Komory vinným, bude na základě jeho písemné žádosti uhrazeno jízdné a náhrada nákladů za ztrátu času podle vnitřního předpisu o pravidlech pro vyplácení náhrad za ztrátu času Komory, v souvislosti s jeho účastí na jednání Čestné rady Komory..

§ 13
Výkon rozhodnutí

V případě, že člen, kterému bylo uloženo disciplinární opatření, neuhradí dobrovolně pokutu nebo uložené náklady disciplinárního řízení, je možné tyto vymáhat výkonem rozhodnutí u příslušného soudu.

Prodlení této platby je důvodem k zahájení disciplinárního řízení o zrušení členství v KVL ČR.

§ 14
Postup při uložení disciplinárního opatření, závěrečná ustanovení
, závěrečná ustanovení

1. V případě rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření platí, že za dvě písemná napomenutí během 2 let uloží Čestná rada Komory disciplinárně obviněnému pokutu až do výše 20 000,- Kč.

2. Uložená disciplinární opatření se zapisují do rejstříku trestů disciplinárních opatření členů Komory.

3. Veterinární lékař, který byl na základě rozhodnutí čestné rady Komory vyškrtnut ze seznamu členů, může po uplynutí doby, na kterou je vyškrtnut ze seznamu členů Komory, požádat o udělení nového osvědčení, a to po splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, pokud chce svoji činnost obnovit.

4. Uveřejnění jména kolegy, se kterým bylo ukončeno disciplinární řízení, je možné po té, co rozsudek čestné rady Komory nabyl právní moci.

5. Zahlazení disciplinárního opatření:
Trestaný veterinární lékař je oprávněn požádat představenstvo Komory o vymazání disciplinárního opatření z rejstříku, jestliže se choval bezúhonně:

  a) 2 roky, jde-li o písemné napomenutí či pokutu

  b) 2 roky po uplynutí disciplinárního opatření, jde-li o vyškrtnutí ze seznamu členů Komory a s tím související ztrátu osvědčení.

6. Zahlazení disciplinárního opatření se poznamená v rejstříku disciplinárních opatření.
Na veterinárního lékaře, jehož disciplinární opatření bylo zahlazeno, se hledí jakoby nebyl disciplinárně odsouzen.

§ 15

Pokud není v tomto disciplinárním řádu uvedeno jinak, postupuje se dále v disciplinárním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

§ 16

Zrušovací ustanovení

Tento disciplinární řád, předložený v úplném znění, ruší a současně v plném rozsahu nahrazuje dosavadní disciplinární řád, účinný od 1. 1. 2001.

§ 17

Platnost a účinnost disciplinárního řádu Komory.

Disciplinární řád Komory nabývá platnosti dnem schválení na sněmu Komory a je účinný dnem 1.1.2004.

________________________________

(Pozn.: ve znění účinném od 05.11.2016)

________________________________
Poslední revize dokumentu 1/2019

2019-01-Disciplinarni_rad.pdf