Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční řád

STAVOVSKÝ PŘEDPIS

KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky podle zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů, vydává tento Stavovský předpis

 

FINANČNÍ ŘÁD

KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 

ČÁST I

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tento finanční řád upravuje finanční hospodaření Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen Komory), tvorbu a plnění rozpočtu Komory, nakládání s majetkem Komory a vznik účelových fondů Komory.

ČÁST II

Finanční hospodaření

§ 2

Obecné zásady hospodaření komory

(1) Komora spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří s ním podle ročního rozpočtu, který schvaluje sněm Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen sněm).

(2) Komora může podle platných právních předpisů vykonávat výdělečnou činnost za účelem získání finančních prostředků určených pro zajištění vlastní činnosti. Komora může zakládat podle platných právních předpisů nadace, nadační fondy a ústavy.

§ 2a

(1) Komora vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Řádná i mimořádná účetní závěrka hospodaření musí být vždy ověřena auditorem.

(2) Představenstvo Komory uveřejní v časopisu Komory a na internetu nejpozději deset dní před konáním pravidelného Sněmu

a) hlavní údaje účetní závěrky předchozího kalendářního roku,

b) zprávu o hospodaření s majetkem Komory v předchozím kalendářním roce,

c) údaje o stavu majetku Komory k 31. prosinci předchozího kalendářního roku,

d) výrok auditora o ověření účetní závěrky hospodaření předchozího kalendářního roku.

(3) Členové Komory mohou po předchozí žádosti nahlížet na sekretariátu Komory do úplného znění dokumentů uvedených v odstavci 2 výše.

§ 3

Finanční příjmy

(1)Vlastními finančními příjmy Komory jsou:

a) registrační poplatky a členské příspěvky,

b) dary a dotace,

c) výnosy z pokut, které připadají do sociálního fondu,

d) náhrady nákladů disciplinárních řízení,

e) jiné příjmy (vzdělávací akce, prodej a registrace petpasů).

(2) Registrační poplatky a členské příspěvky:

a) členové Komory veterinárních lékařů ČR jsou povinni platit příspěvky a poplatky,

b) všechny poplatky a příspěvky jsou příjmem Komory a hospodaří se s nimi podle rozpočtu schváleného sněmem,

c) představenstvo stanovuje výši poplatku za kvalifikační zkoušku podle ustanovení bodu 16 písm. a) a d) řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a výši kauce při podávání stížnosti. Při stanovení těchto částek vychází z nákladů na příslušné řízení. Výši ostatních poplatků a příspěvků stanovuje a schvaluje sněm,

d) splatnost ročních příspěvků je vždy od 1. ledna do 28. února kalendářního roku, na který jsou placeny. Poměrný členský příspěvek člena, který je zapsán do seznamu členů Komory v průběhu roku, je splatný do 30 dnů ode dne oznámení Komory o zápisu do seznamu členů Komory,

e) platba ročních příspěvků a poplatků je prováděna jedinou částkou na účet Komory. Z důvodu identifikace platby musí být tato platba označena variabilním symbolem, který odpovídá registračnímu číslu člena, za kterého je platba hrazena,

f) registrační poplatek platí člen jednorázově při vstupu do Komory současně s podáním přihlášky za člena,

g) roční členský příspěvek je povinný pro každého člena Komory, který není držitelem osvědčení k výkonu veterinární činnosti (dále jen osvědčení),

h) roční členský příspěvek pro držitele osvědčení je povinný pro každého člena Komory, který je držitelem osvědčení,

i) poplatek za vystavení osvědčení je splatný k datu vydání osvědčení,

j) při započetí, ukončení členství nebo uložení osvědčení v průběhu roku jsou příspěvky placeny v poměrné výši za každý započatý měsíc. Tato platba je splatná do 30 dnů od uložení nebo vydání osvědčení nebo provedení evidence,

k) upomínání a vymáhání dlužných částek se řídí obecně platnými předpisy a interní směrnicí Postup při vymáhání pohledávek KVL ČR vůči členům,

l) nezaplacení ročního členského příspěvku je disciplinárním přestupkem,

m) vybírání, vymáhání a evidenci příspěvků a poplatků zajišťuje sekretariát Komory,

(3) výše registračních poplatků a členských příspěvků:

 

a)

Registrační poplatek

200 Kč

b)

Poplatek za vystavení Osvědčení nebo duplikátu

200 Kč

c)

Roční členský příspěvek pro držitele Osvědčení

3 850 Kč

d)

Roční členský příspěvek člena, který není držitelem Osvědčení

1 250 Kč

e)

Roční členský příspěvek člena, který není držitelem osvědčení a dosáhl či dosáhne v daném roce věku 65 let

100 Kč§ 4

Nerozdělený zisk

(1) O použití prostředků z nerozděleného zisku rozhodne představenstvo.

Nerozdělený zisk může být:

a) přidělen do sociálního fondu,

b) přidělen do rezervního fondu

c) přidělen do vlastního kapitálu.

(2) Zůstatek nerozděleného zisku se použije ke krytí výkyvů v hospodaření v běžném roce a ztrát z minulých období.

§ 5

Finanční výdaje

Finančními výdaji Komory jsou:

a) výdaje na provoz Komory,

b) mzdové náklady na zaměstnance Komory,

c) výdaje na činnost orgánů Komory,

d) náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory,

e) cestovní náhrady a případné další hotové výdaje spojené s výkonem funkcí v orgánech Komory,

f) příspěvky ze sociálního fondu a případných dalších fondů,

g) výdaje na zajištění vzdělávacích akcí organizovaných Komorou,

h) výdaje na publikační činnost Komory,

i) jiné výdaje.

§ 6

Účet komory

(1) Na účet Komory jsou prováděny úhrady členských příspěvků, registračních a jiných poplatků od členů Komory a převáděny prostředky pocházející z hospodářské činnosti Komory, dary, popř. výnosy z dalších zdrojů.

(2) Účet Komory slouží k financování výdajů Komory, o kterých rozhoduje představenstvo v souladu s rozpočtem schváleným Sněmem.

ČÁST III

Rozpočet

§ 7

Návrh rozpočtu

(1) Návrh rozpočtu sestává z reálného odhadu příjmů a výdajů Komory v rozpočtovém roce. Rozpočtový rok Komory je shodný s kalendářním rokem.

(2) Jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu se dělí do rozpočtových kapitol.

(3) Za hospodaření v rámci limitů stanovených v jednotlivých rozpočtových kapitolách zodpovídají správci jednotlivých rozpočtových kapitol, jimiž jsou zpravidla prezident, předseda revizní komise, předseda čestné rady, předsedové pracovních komisí představenstva a vedoucí sekretariátu Komory.

(4) Návrh rozpočtu vypracovává rozpočtová komise sestávající z prezidenta, předsedů revizní komise, čestné rady a všech pracovních komisí představenstva. Ekonomická komise předkládá dohodnutý návrh k projednání představenstvu, a to zpravidla tak, aby představenstvo návrh rozpočtu projednalo nejpozději 30 dnů před zasedáním sněmu.

(5) Návrh rozpočtu je rozeslán na všechna okresní sdružení a je zveřejněn na internetu na stránkách www.vetkom.cz vždy nejpozději 10 dní před konáním sněmu, který bude rozpočet schvalovat.

§ 8

Přijetí a kontrola plnění rozpočtu

(1) Návrh rozpočtu předkládá představenstvo sněmu, který rozpočet schvaluje. Rozpočet je schválen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina členů Komory přítomných na sněmu.

(2) Rozpočet na příslušný rok musí být v příjmové a výdajové části vyrovnaný nebo může být v příjmové části přebytkový.

(3) Změny a doplňky rozpočtu řeší představenstvo formou rozpočtového opatření. Toto opatření je součástí zprávy o hospodaření, která je předkládána řádnému Sněmu.

(4) Investiční náklady přesahující částku 200000 Kč musí být taxativně vyjmenovány ve zprávě o plnění rozpočtu, která je každoročně předkládána sněmu.

§ 9

Rozpočtové provizorium

Pokud nedojde ke schválení rozpočtu v řádném termínu, do doby jeho schválení se řídí finanční hospodaření Komory rozpočtem stanoveným pro předchozí rozpočtový rok.

ČÁST IV

Nakládání s majetkem

§ 10

Majetek Komory

Majetek Komory tvoří:

a) finanční prostředky na bankovních účtech,

b) finanční hotovost,

c) hmotný a nehmotný majetek,

d) pohledávky,

e) závazky,

f) fondy.

§ 11

Osoby oprávněné k nakládání s majetkem Komory

(1) Nakládat s majetkem Komory je oprávněno představenstvo, statutární zástupce Komory (prezident, viceprezident), případně zástupci Komory či členové představenstva tímto orgánem pověření a písemně k tomu zmocnění stávajícím statutárním zástupcem. Zmocnění musí definovat finanční limit a majetek, se kterým pověřená osoba může disponovat.

(2) Tyto osoby jsou oprávněny podepisovat účetní doklady o převodu majetku, pokud mají u sekretariátu Komory uloženy podpisové vzory se stanoveným rozsahem oprávnění.

§ 12

Evidence majetku

(1) Za evidenci majetku Komory odpovídá představenstvo, sekretariát řízený prezidentem Komory nebo členem představenstva, kterého pověří prezident. Způsob evidence se řídí interní směrnicí o způsobu evidence a odpisování majetku.

(2) Doklady o převodech majetku musí být vždy podepsány oprávněnými osobami.

(3) Ekonomická komise ve spolupráci s ekonomickým oddělením Komory předkládá čtvrtletně představenstvu zprávu o hospodaření a o stavu majetku. Přehled o hospodaření a o stavu majetku za účetní období předkládá ekonomická komise představenstvu k 30. 6. následujícího roku. představenstvo předloží roční zprávu o hospodaření ke schválení nejbližšímu sněmu. Součástí roční zprávy o hospodaření předkládané sněmu je i jmenovité uvedení výše náhrady za činnost v orgánech Komory u všech volených funkcionářů Komory včetně počtu hodin, za které náhradu získali; tohoto ustanovení se užije obdobně i v případě zprávy o hospodaření okresního sdružení předkládané okresnímu shromáždění.

(4) Inventura vychází z obecně závazných právních předpisů. Členy inventarizační komise jmenuje prezident Komory na základě schválení představenstva.

ČÁST V

Hospodaření okresních sdružení

§ 13

Hospodaření okresního sdružení

(1) S finančními prostředky přidělenými Okresnímu sdružení (dále jen OS) na kalendářní rok hospodaří samostatně Okresní výbor okresního sdružení. Okresní výbor zastupuje v rozsahu stanoveném Organizačním a jednacím řádem Komory jeho předseda, v jeho nepřítomnosti v rozsahu pověření jiný pověřený člen Okresního výboru. Veškeré výdaje musí být doloženy účetními doklady podepsanými předsedou nebo jiným jím pověřeným členem okresního výboru a současně vždy dalšími dvěma členy okresního sdružení.

(2) OS jsou oprávněna čerpat prostředky na svoji činnost z rozpočtu Komory. Činností se rozumí pořádání schůzí, vzdělávacích, společenských a sportovních akcí. Z finančních prostředků OS nelze proplácet movité věci, například poukazy na lázeňské pobyty, či procedury, poukazy na rekreaci, literaturu mimo odborné literatury. Tyto prostředky smí být použity na základě rozhodnutí příslušného orgánu OS.

(3) Plánované čerpání prostředků OS na kalendářní rok následující po Sněmu KVL ČR konaném na podzim, je podmíněno sestavením návrhu hospodaření OS a jeho zasláním Ekonomické komisi do 30. 6. příslušného roku. V případě konání Sněmu na jaře následujícího roku je nutné zaslat návrh hospodaření do 31.12. roku předcházejícího.

(4) Ekonomická komise posoudí na svém nejbližším jednání výši požadovaných finančních prostředků jednotlivými OS se zohledněním možností plánovaného rozpočtu na další kalendářní rok a následně předkládá Představenstvu ke schválení jejich přidělení. Případné neschválení požadavku musí být řádně písemně zdůvodněno a odesláno žadateli ve lhůtě 30 dní od předmětného rozhodnutí.

(5) Návrhy jednotlivých OS jsou následně zapracovávány do návrhu rozpočtu Komory, který je předkládán ke schválení Sněmu.

(6) OS jsou povinna zasílat doklady k proplacení na sekretariát Komory kvartálně, a to ve lhůtách 30. 4., 31. 7., 31. 10. a 31. 1. Výdaje okresního sdružení schvaluje předseda a dva členové okresního sdružení.

(7) Návrh hospodaření ke krytí nákladů spojených s činností OS vypracovává Okresní výbor OS. Návrh hospodaření musí jmenovitě obsahovat plánované výdajové položky a musí být přijat na schůzi OS nadpoloviční většinou přítomných členů.

ČÁST VI

Náhrada za činnost v orgánech Komory

§ 14

Náhrada za činnost v orgánech Komory

(1) Funkce v orgánech Komory a OS jsou čestné; za jejich výkon je Komorou vyplácena náhrada za činnost v orgánech Komory, která zahrnuje náhradu za ztrátu času při výkonu funkce a náhradu hotových výdajů, včetně nákladů na cestovné.

(1) Funkcemi se rozumí:

a) Prezident a Viceprezident Komory

b) členství v Představenstvu Komory

c) členství v Revizní komisi Komory

d) členství v Čestné radě Komory

e) členství v odvolacím senátu ustanoveném představenstvem Komory

f) členství v okresním výboru okresního sdružení Komory

g) členství v revizní komisi okresního sdružení Komory

h) členství v jiných zřízených organizačních jednotkách a komisích zřízených představenstvem a schválených sněmem

(2) Náhrada za činnost v orgánech Komory nebo ve prospěch Komory se vyplácí po schválení zodpovědnými funkcionáři Komory (správci kapitol rozpočtu podle § 7 odst. 3 výše) ve výši podle sazeb uvedených níže v tomto odstavci.

 

Kategorie

Popis činnosti

sazba

A

příprava na jednání (maximálně do výše 5 hodin měsíčně)

250 Kč/hodina

B

představenstvo a jeho komise, revizní komise, čestná rada – účast na jednání

250 Kč/hodina

C

komise a výbory sněmu, zapisovatel a ověřovatel zápisu sněmu – účast na jednání

250 Kč/hodina

D

doba strávená cestováním na jednání

250 Kč/hodina

E

použití komunikačních prostředků v osobním vlastnictví:

Prezident Komory
Viceprezident Komory
Členové Představenstva, Revizní komise, Čestné rady2.000 Kč/měs.
1.000 Kč/měs.
500 Kč/měs.(4) Finanční plnění za další činnost provedenou nad rámec rozsahu uvedeného v předchozím odstavci pro potřeby Komory, jako jsou například honorované příspěvky a přípravné práce při tvorbě časopisu Komory (Zvěrokruh), honorované odpovědi v poradně webových stránek Komory, doba strávená při organizování schválených akcí Komory (např. semináře), a podobně, jsou propláceny výhradně na základě smluvního vztahu s Komorou formou dohody o provedení práce (DPP). Maximální výše hodinové sazby v těchto případech činí 250 Kč/ /hod. a poskytovatelem vystavená faktura musí být vždy schválena správcem příslušné kapitoly, ze které je částka čerpána.

(5) Cestovní náhrady se určí nejvýše ve výši, která vychází z obecně závazných právních předpisů o cestovních náhradách.

(6) Náhrady všech ostatních výdajů se vyplácejí v prokazatelně doložené výši v souladu se schváleným rozpočtem Komory.

(7) Při služební cestě konané v rámci výkonu funkce náleží funkcionáři Komory náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů, včetně nákladů na stravu, a to ve výši vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

(8) Při nařízených zahraničních cestách se přiznává náhrada za ztrátu času v rozsahu maximálně 14 hodin za 1 den. Stravné při nařízených zahraničních cestách bude vypláceno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, a vyhl. č. 242/2014 Sb.

(9) Při nařízených tuzemských cestách se přiznává náhrada za ztrátu času v rozsahu maximálně 12 hodin za 1 den. Stravné při nařízených tuzemských cestách bude vypláceno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, a vyhl. č. 328/2014 Sb.

§ 15

Uplatnění nároku na náhrady a jejich splatnost

(1) Oprávněná osoba uplatní nárok na náhradu za ztrátu času, nebo nárok na náhradu hotových výdajů u ekonoma Komory na sekretariátu Komory po schválení příslušným správcem kapitoly prostřednictvím řádně vyplněného a Představenstvem schváleného výkazu práce za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce.

(2) Důvod nároku a jeho výši je třeba doložit; nárok na náhradu za ztrátu času je třeba doložit i schválením výkazu práce:

a) předsedou příslušného orgánu Komory,

b) místopředsedou příslušného orgánu Komory, jde-li o nárok uplatněný jeho předsedou,

c) předsedou komise představenstva, jde-li o člena komise,

d) prezidentem, jde-li o předsedu komise představenstva nebo viceprezidenta,

e) viceprezidentem, jde-li o prezidenta

f) předsedou okresního výboru, jde-li o člena okresního výboru nebo člena revizní komise OS,

(3) Nárok je splatný do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl nárok oprávněnou osobou řádně uplatněn.

ČÁST VII

Fondy

§ 16

Fondy a jejich použití

(1) Komora zřizuje pro potřebu svých členů:

a) sociální fond

b) rezervní fond

c) případně další fondy podle rozhodnutí Sněmu Komory

(2) Zřízení sociálního fondu Komory vychází z ustanovení – § 13 odst. 3 písmene e) zákona č. 381/91 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky.

(3) Sociální fond zřizuje Komora za účelem pomoci veterinárním lékařům nebo jejich rodinným příslušníkům v případě úmrtí, ukončení členství, dlouhodobého onemocnění, úrazu nebo jiné tíživé situace.

(4) Pokud byly splněny níže uvedené podmínky, poskytuje se při ukončení členství, nebo úmrtí příspěvek, jehož výši, podle aktuálního hospodářského výsledku za předchozí kalendářní rok, schvaluje vždy na následující kalendářní rok Sněm. Vždy však v minimální výši 27.000,- Kč.

(5) Příspěvek při ukončení členství může být vyplacen členu KVL ČR pouze v případě, že řádně platil příspěvky minimálně posledních 20 let a současně v posledních pěti letech nebyl disciplinárně trestán.

(6) Sociální fond je tvořen zejména výnosem peněžitých pokut uložených členům Komory v disciplinárním řízení, dary fondu, úroky z jmění fondu. Dále prostředky do sociálního fondu vyčleňuje představenstvo podle ročního finančního plánu Komory odsouhlaseného sněmem z členských příspěvků členů Komory, nejméně však 100 Kč na každého člena. Sociální fond lze v průběhu roku doplnit podle aktuálních potřeb na základě rozhodnutí představenstva a možností rozpočtu Komory.

(7) Příspěvky ze sociálního fondu budou členům Komory nebo jejich rodinným příslušníkům poskytovány na základě písemné žádosti doručené kterýmkoli členem KVL, nebo rodinnými příslušníky člena KVL, a pokud s tím dotčení souhlasí. O oprávněnosti žádosti a výši příspěvku rozhodne představenstvo na základě doporučení ekonomické komise.

(8) Představenstvo je povinno provádět roční vyúčtování hospodaření se sociálním fondem nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

(9) Zůstatky ze sociálního fondu za kalendářní rok se převádějí do příštího roku.

(10) Pro sociální fond se zřizuje zvláštní podúčet a prostředky sociálního fondu se evidují odděleně od ostatních prostředků Komory.

(11) Představenstvo Komory je oprávněno rozhodnout i o dalších sociálních způsobech využití sociálního fondu.

ČÁST VIII

Kontrola

§ 17

Kontrola hospodaření Komory

(1) Kontrolu hospodaření s majetkem Komory provádí revizní komise Komory.

(2) Revizní komise určuje rozsah a termíny prováděných kontrol.

(3) Revizní komise kontroluje, zda Komora hospodaří podle schváleného rozpočtu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tímto finančním řádem. Dále kontroluje právní podloženost všech finančních transakcí, průkaznost a úplnost evidence majetku, způsob provádění inventarizace, návaznost evidence mezi jednotlivými obdobími a souhlasnost zápisů podle zápisu v rozvaze a výsledkové zprávě.

(4) Revizní komise Komory je oprávněna kdykoliv zjišťovat správnost hospodaření se sociálním, rezervním i případně dalšími, rozhodnutím sněmu zřízenými fondy.

(5) Zpráva revizní komise o provedené revizi hospodaření je pravidelně předkládána představenstvu a jednou ročně sněmu.

ČÁST VIII

Zrušovací a závěrečná ustanovení

§ 18

Zrušují se dosavadní stavovské předpisy:

- Příspěvkový a poplatkový řád

- Vnitřní předpis o pravidlech pro vyplácení náhrad za ztrátu času

- Vnitřní předpis o čerpání finančních prostředků jednotlivými OS KVL ČR

- Vnitřní předpis o využívání sociálního fondu KVL ČR

§ 19

Tento stavovský předpis – Finanční řád Komory veterinárních lékařů České republiky, byl schválen XXIV. sněmem KVL ČR a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

___________________________________________________________

Poslední revize dokumentu 5/2022

 

2022-05-financni-rad.pdf