Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Řád pro vydávání osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti

Řád pro vydávání osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti

§ 1

Účelem tohoto řádu je stanovení podmínek pro vydávání osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti (dále jen "osvědčení").

§ 2

(i) Osvědčení je dokladem o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti ve smyslu ust. § 58 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veterinární zákon").

(ii) Bez osvědčení nelze vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost podle ust. § 58 veterinárního zákona.

(iii) Bez vydaného osvědčení nelze být členem Komory; tím není dotčeno právo dočasně uložit osvědčení za podmínek tohoto řádu.

(iv) Osvědčení vydává představenstvo Komory.

§ 3

Osvědčení se uděluje na základě žádosti pouze veterinárním lékařům, kteří:

a) společně s žádosti o udělení osvědčení podali též žádost o zápis do seznamu členů Komory,

b) jsou plně svéprávní,

c) nebyli pravomocně odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem veterinární činnosti a za tím účelem Komoře doložili výpis z rejstříku trestů, který ke dni podání žádosti není starší než 3 měsíce,

d) předloží Komoře doklad o splnění podmínky odborné způsobilosti dle ust. §§ 59 až 59b veterinárního zákona,

[znění písmena e) s odloženou účinností ke dni nabytí účinnosti novely zákona č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky (dále jen "zákon o Komoře"), ve které bude povinnost absolvovat postgraduální praxi před udělením osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární a léčebné činnosti zakotvena:]

e) kteří byli podrobeni praktické výuce trvající minimálně 6 měsíců v pregraduálním a 24 měsíců v postgraduálním období za podmínek, že žadatel o osvědčení absolvoval postgraduální praktickou výuku v průběhu posledních 5 let před podáním žádosti o osvědčení, výuka se uskutečnila v minimálním rozsahu 30 hodin týdně a tato praxe byla vykonána pouze u veterinárního lékaře, který je držitelem osvědčení pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti po dobu nejméně pěti let, a po tuto dobu vykonával veterinární léčebnou a preventivní činnost v hlavním pracovním poměru jako osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba. Uchazeč o udělení osvědčení může za srovnatelných podmínek tuto praxi vykonat v zahraničí

§ 4

(i) Představenstvo vydá osvědčení na základě písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, dosažený akademický titul, datum narození a rodné číslo, IČ (bylo-li přiděleno), adresu trvalého bydliště, korespondenční adresu (je-li odlišná od trvalého bydliště), kontaktní údaje provozovny, státní příslušnost, telefonní číslo a e-mail.

(ii) Žádost se podává společně s žádostí o zápis do seznamu členů Komory, a to na předepsaném formuláři, který je dostupný na internetových stránkách Komory a na sekretariátě Komory.

(iii) K žádosti je žadatel povinen přiložit doklady prokazující splnění podmínek dle § 3 tohoto řádu.

§ 5

(i) O žádosti o vydání osvědčení rozhodne představenstvo společně s rozhodnutím o žádosti o zápis do seznamu členů Komory ve lhůtě 2 měsíců od podání těchto žádostí dle ust. § 4 odst. 2 zákona o Komoře.

(ii) Jestliže představenstvo Komory žádosti vyhoví a osvědčení žadateli vydá, umožní žadateli převzetí osvědčení do své držby do 14 dnů od vynesení kladného rozhodnutí; rozhodnutí se v takovém případě nevyhotovuje v písemné formě.

(iii) Jestliže představenstvo žádost o vydání osvědčení nebo žádost o členství v Komoře zamítne, vydá ve lhůtě dle prvního odstavce odůvodněné písemné rozhodnutí, proti němuž je přípustné odvolání.

§ 6

Osvědčení obsahuje:

a) jméno, příjmení, dosažený akademický titul a rodné číslo žadatele,

b) registrační číslo člena Komory,

c) datum vydání osvědčení,

d) podpis prezidenta nebo viceprezidenta a otisk razítka Komory.

§ 7

Každou změnu skutečností podstatných z hlediska podmínek pro vydání osvědčení je jeho držitel povinen oznámit písemně představenstvu Komory do 15 dnů od jejího vzniku.

§ 8

(i) Po dobu držby osvědčení je podnikající člen Komory povinen být pojištěn proti škodám vzniklým v souvislosti s výkonem povolání, a to v rozsahu stanoveném Komorou.

(ii) Od účasti na pojištění profesní odpovědnosti jsou osvobozeni členové Komory, kteří přeruší výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a dočasně uloží osvědčení podle § 10 tohoto řádu. Povinnost být pojištěn zaniká členu Komory dnem, od nějž se osvědčení považuje za uložené dle § 10 odst. 1 tohoto řádu.

(iii) Členové Komory vykonávající odbornou veterinární činnost výlučně v zaměstnaneckém poměru k jinému členu Komory jsou účastni na pojištění profesní odpovědnosti v rámci povinného pojištění zaměstnavatele.

§ 9

(i) Osvědčení pozbývá platnosti:

a) vyškrtnutí ze seznamu členů Komory na žádost člena; osvědčení v takovém případě pozbývá platnosti okamžikem, kdy bude písemná žádost o vyškrtnutí společně s originálem listinného osvědčení doručena na sekretariát Komory;

b) v případě úmrtí člena Komory, a to ke dni jeho úmrtí;

c) v případě prohlášení člena Komory za mrtvého, a to ke dni právní moci soudního rozhodnutí soudu o takovém prohlášení;

d) v případě omezení svéprávnosti člena Komory, a to ke dni právní moci soudního rozhodnutí, kterým byla členu Komory svéprávnost omezena;
e) v případě pravomocného odsouzení člena Komory k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem odborné veterinární činnosti;

f) v případě vyškrtnutí člena Komory ze seznamu členů Komory podle ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona o Komoře, a to ke dni právní moci disciplinárního rozhodnutí, kterým byl takový disciplinární trest uložen.

(ii) Pozbytí platnosti osvědčení Komora zaznamená v seznamu členů nejpozději do 1 měsíce poté, co se o pozbytí platnosti osvědčení dozví. O záznamu Komora písemně vyrozumí toho, jehož se záznam týká; jde-li o důvody pozbytí platnosti osvědčení uvedené v bodě (i) písm. b) nebo c), vyrozumí Komora písemně o záznamu osoby jemu blízké, jsou-li jí známy.

(iii) Osoba, jejíž osvědčení pozbylo platnosti, je oprávněna požádat o vydání nového osvědčení. Došlo-li k pozbytí platnosti osvědčení z jiných důvodů než dle bodu (i) písm. a) nebo b), je taková osoba oprávněna požádat o vydání nového osvědčení až po odpadnutí překážky, v důsledku níž došlo k pozbytí platnosti jeho osvědčení; odpadnutí překážky je tato osoba povinna při podání nové žádosti náležitě doložit.

§ 10

(i) Dočasné uložení osvědčení je možné. Osvědčení se považuje za uložené okamžikem, kdy bude písemná žádost o uložení osvědčení společně s originálem listinného osvědčení doručena na sekretariát Komory.

(ii) Po dobu uložení osvědčení nesmí člen Komory vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost.

(iii) Oprávnění vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost člen Komory, který své osvědčení dočasně odevzdal, znovu nabývá až poté, co osvědčení znovu nabude do své faktické držby. Představenstvo osvědčení členu Komory vrátí na základě písemné žádosti o vydání dočasně uloženého osvědčení, a to do 30 dní od doručení písemné žádosti na sekretariát Komory.

§ 11

(i) Člen Komory je oprávněn požádat o vyškrtnutí ze seznamu členů Komory či provést dočasné uložení osvědčení bezplatně, to však nanejvýš jednou za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zachování této lhůty se vždy posuzuje ode dne následujícího po dni, v němž k některé z těchto skutečností došlo naposledy.

(ii) Člen Komory je oprávněn požádat o vyškrtnutí ze seznamu členů Komory či provést dočasné uložení osvědčení rovněž i při nedodržení lhůty dle předchozího odstavce, a to i opakovaně, v takových případech je však povinen nahradit Komoře administrativní náklady v paušální výši 3000 Kč za každé jednotlivé zpracování žádosti o vyškrtnutí ze seznamu členů Komory či provedení dočasného uložení osvědčení.

§ 12

(i) Jestliže je v disciplinárním řízení členu Komory uložen disciplinární trest v podobě vyškrtnutí ze seznamu členů Komory podle ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona o Komoře veterinárních lékařů, uloží čestná rada současně takovému členu Komory povinnost vrátit osvědčení. Toto rozhodnutí čestná rada učiní v samostatném výroku v rámci disciplinárního rozhodnutí, v němž členu Komory takový trest ukládá.

(ii) Představenstvo Komory může rozhodnout o uložení povinnosti vrátit osvědčení, jestliže osvědčení pozbylo platnosti z důvodů dle ust. § 9 písm. d) až e) tohoto řádu.

________________________________
Poslední revize dokumentu 05/2022

2022-05-Rad_pro_udelovani_osvedceni.pdf