Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Řád pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti


Řád pro udělování osvědčení o splnění

podmínek pro výkon veterinární léčebné

a preventivní činnosti

1) Účelem tohoto řádu je stanovení podmínek pro udělování osvědčení k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti (dále jen osvědčení), které opravňuje veterinárního lékaře k výkonu léčebné a preventivní veterinární činnosti na území ČR.

2) Osvědčení uděluje a odebírá představenstvo Komory

3) Osvědčení se uděluje na základě žádosti pouze veterinárním lékařům:

  a) členům Komory se splněnými povinnostmi člena

  b) kteří jsou plně způsobilí k právním úkonům a nebyli pravomocně odsouzeni k trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem veterinární činnosti

  c) kteří absolvovali příslušnou fakultu Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR nebo v jiném státě nebo školu, jejíž absolvování je v ČR uznáno jako adekvátní pro výkon veterinární praxe

  d) byli podrobeni minimální šestiměsíční praktické výuce v pregraduálním nebo postgraduálním období.

  (platné znění písmena d) s odloženou účinností:
  d) kteří byli podrobeni praktické výuce trvající minimálně 6 měsíců v pregraduálním a 24 měsíců v postgraduálním období za podmínek, že žadatel o osvědčení absolvoval postgraduální praktickou výuku v průběhu posledních 5 let před podáním žádosti o osvědčení, výuka se uskutečnila v minimálním rozsahu 30 hodin týdně a tato praxe byla vykonána pouze u veterinárního lékaře, který je držitelem osvědčení pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti po dobu nejméně pěti let, a po tuto dobu vykonával veterinární léčebnou a preventivní činnost v hlavním pracovním poměru jako osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba. Uchazeč o udělení osvědčení může za srovnatelným podmínek tuto praxi vykonat v zahraničí. Toto ustanovení nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti novely zákona č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve které bude povinnost absolvovat postgraduální praxi před udělením osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární a léčebné činnosti zakotvena.)

4)

  a) Žádost na předepsaném formuláři musí obsahovat:

  – osobní údaje

  – registrační číslo člena

  – doklad o absolvování školy (ověřená fotokopie diplomu)

  – vysvědčení o státní zkoušce

  – výpis z trestního rejstříku

  – předpokládané místo působení

5) Sekretariát Komory oznámí předsedovi příslušného okresního sdružení udělení osvědčení, a to do 30 dní po rozhodnutí

6) Představenstvo KVL žadatele vyrozumí do 14 dnů od rozhodnutí, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti.

7) Osvědčení se uděluje pro výkon veterinární preventivní, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti.

8) Osvědčení pro výkon veterinární preventivní, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti se uděluje žadatelům, kteří absolvovali Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR nebo v jiném státě nebo jinou fakultu nebo školu, jejíž absolvování je v ČR uznáváno jako odpovídající pro umožnění výkonu veterinární praxe.Odbornou způsobilost pro rozsah vykonávaných činností stanovuje zákon 166/99 Sb. v platném znění

9) Osvědčení obsahuje:

  – jméno, příjmení, titul a rodné číslo žadatele

  – evidenční číslo osvědčení

  – registrační číslo člena Komory

  – předmět a specifikaci veterinární činnosti

  – datum vydání osvědčení a dobu jeho platnosti

  – podpis prezidenta nebo viceprezidenta a otisk razítka KVL ČR.

10) Představenstvo osvědčení neudělí či odejme

  a) veterinárním lékařům, kteří nesplňují podmínky stanovené tímto řádem

  b) na základě rozhodnutí Čestné rady KVL ČR, jako disciplinární trest

11) Osvědčení pozbývá platnost, vzdá-li se příslušný veterinární lékař výkonu praxe a oznámí- li tuto skutečnost písemně představenstvu Komory. Po odejmutí osvědčení na základě disciplinárního opatření nebo po ukončení výkonu praxe je nutno osvědčení neprodleně vrátit na sekretariát Komory.

12) Dočasné odevzdání osvědčení je možné a veterinární lékař je oprávněn podat žádost o změnu členského příspěvku. Po dobu uložení osvědčení na sekretariátu Komory nesmí veterinární lékař vykonávat veterinární činnost. Sekretariát zašle příslušnému výboru OS KVL oznámení o uložení osvědčení. V odůvodněných případech to oznámí i dalším úřadům státní správy.

13) Každou změnu skutečností podstatných z hlediska podmínek pro udělení osvědčení je jeho držitel povinen oznámit písemně představenstvu Komory do 15ti dnů od jejího vzniku.

14) Po dobu držení osvědčení je podnikající člen povinen být pojištěn proti škodám vzniklým v souvislosti s výkonem povolání v rozsahu stanoveném Komorou. Od účasti na pojištění profesní odpovědnosti jsou osvobozeny osoby, které přeruší výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti, uloží osvědčení na sekretariátě Komory a přeruší podnikání ohlášením u finančního úřadu. Tuto změnu je nutné Komoře oznámit do 30 dnů po jejím uskutečnění.

15) Vzdělání veterinárních lékařů z jiných než členských zemí EU může být uznáno nebo neuznáno jako odpovídající pro výkon veterinární činnosti na základě posouzení, které si komise pro uznávání kvalifikace vyžádá od Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR.

16) Povinné minimum pre- nebo postgraduální praktické výuky:

  a) Uznávání odborných kvalifikací pro občany EU upravuje zákon č. 18/2004 Sb.

  b) Odbornou způsobilost pro výkon odborné veterinární činnosti upravuje zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění.

  c) Komora je vázána při rozhodování o uznání odborné kvalifikace spektrem teoretických znalostí a praktických dovedností vymezených směrnicí 78/1027/EHS a seznamem škol a diplomů uvedeným ve Směrnici Rady z 18. prosince 1978, která se týká vzájemného uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o předepsané kvalifikaci ve veterinárním lékařství, včetně opatření k usnadnění účinného výkonu práva zřizování a svobody poskytovaných služeb č. 78/1026/EHS.

  d) Veterinární lékaři z jiných než členských zemí EU, jejichž vzdělání je posuzováno podle odstavce 15 tohoto Řádu, mohou být před vydáním osvědčení vyzváni k absolvování zkoušky zejména z veterinární legislativy, hygieny potravin a zkoušky z praktických klinických dovedností.

  Představenstvo Komory rozhodne o rozsahu zkoušky (úplná, žádná, dílčí) na základě posouzení Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR. Zkouška je zpoplatněna podle příspěvkového a poplatkového řádu KVL ČR.

________________________________
Poslední revize dokumentu 02/2015

2015-02-Rad_pro_udelovani_osvedceni.pdf