Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Řád pro uznávání odborných kvalifikací

 1. Tento řád se týká veterinárních lékařů, fyzických osob – cizích státních příslušníků nebo českých státních příslušníků, kteří ukončili svoje vysokoškolské pregraduální vzdělání ve veterinárním vzdělávacím zařízení mimo členské země Evropské unie (dále jen “žadatelé ze třetích zemí”).

 2. Účelem tohoto ustanovení je umožnit žadatelům ze třetích zemí vstup do povolání veterinárního lékaře za podmínek obdobných jako absolventům Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (dále jen “FVL VFU”).

 3. Uznávání odborných kvalifikací pro státní příslušníky členských států Evropské unie upravuje zákon č. 18/2004 Sb, o uznávání odborných kvalifikace a jiné odborné způsobilosti státních příslušníků členských státu Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) všeobecně pro všechna regulovaná povolání. Požadavky na odbornou způsobilost pro výkon odborné veterinární činnosti upravuje ust. §59 zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

 4. Komora je vázána při rozhodování o uznání odborné kvalifikace spektrem teoretických znalostí a praktických dovedností a seznamem škol a diplomů uvedeným ve Směrnici č. 78/1027/EEC, která vymezuje základní požadavky na vzdělání veterinárního lékaře a Směrnice č. 78/1026/EEC k usnadnění účinného výkonu práva zřizování a svobody poskytovaných služeb.

 5. Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen “Komora”) zřizuje schválením tohoto řádu komisi pro uznávání odborných kvalifikací (dále jen “Komise”), která se skládá ze zástupců představenstva Komory veterinárních lékařů České republiky (obvykle legislativní a vzdělávací komise) a zástupců FVL VFU. O konkrétním složení a počtu členů komise rozhoduje představenstvo.

 6. Žádosti o udělení osvědčení k výkonu veterinární léčebné činnosti žadatelů ze třetích zemí, zejména doklady o délce a obsahu jejich pregraduálního vysokoškolského vzdělání budou Komisí shromažďovány a předkládány k posouzení osobě pověřené FVL VFU k výkonu této činnosti (dále jen “pověřená osoba”).

 7. Na základě posouzení pověřenou osobou pověřenou rozhodne Komise o udělení osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti nebo vysloví požadavek na složení aprobační zkoušky a to v úplném nebo částečném rozsahu, tj. ve všech nebo jen některých požadovaných oblastech.

 8. Aprobační zkouška probíhá v českém jazyce.

 9. Aprobační zkouška bude obdobného charakteru jako státní rigorózní zkouška pro studenty FVL VFU. Každý žadatel ze třetí země musí povinně absolvovat zkoušky těchto disciplín:

   a) legislativa
   b) hygiena potravin

  Žadatel ze třetí země si dále zvolí zkoušku z následujících povinně-volitelných disciplín, tak aby dosáhl nejméně 30 bodů za úspěšné absolvování

   a) choroby psů a koček (10 bodů),
   b) choroby přežvýkavců (10 bodů),
   c) choroby koní (10 bodů)
   d) choroby drůbeže (5 bodů),
   e) choroby plazů, ptactva a drobných savců (5 bodů),
   f) choroby prasat (5 bodů),
   g) klinická patologie (5 bodů).
   h) nákazy zvířat (5 bodů).

 10. Aprobační zkouška bude pro žadatele ze třetích zemí, kterým byla uložena, zpoplatněna.

 11. Praktickou organizaci aprobační zkoušky může pro Komoru zajišťovat na smluvním základě třetí osoba (obvykle Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně).

 12. Komise předá žádost pověřené osobě neprodleně a uchazeče seznámí se svým rozhodnutím nejpozději do 30 od doručení žádosti.

 13. Žadatel ze třetí země, který neuspěl v rozsahu celé aprobační zkoušky může tuto opakovat v následujícím termínu.

 14. Žadatel ze třetí země, který neuspěl v jedné z částí aprobační zkoušky, může opakovat zkoušku z této části.

 15. Výši poplatku za aprobační zkoušku, či za zkoušku z jedné oblasti znalostí, stanoví na následující kalendářní rok Představenstvo KVL. Na základě příslušné kalkulace nákladů.

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 5. listopadu 2005.

________________________________
Poslední revize dokumentu 03/2014

2012-06-Rad_pro_uznavani_odbornych_kvalifikaci.pdf