Komora veterinárních lékařů České republiky

Řád vzdělávání

ČÁST PRVÁ

§ 1

Účel a cíl řádu

Za účelem zabezpečení dalšího, soustavného vzdělávání veterinárních lékařů České republiky a za účelem umožnění dalšího odborného růstu a specializace veterinárních lékařů pro dosažení kvalifikace odborného veterinárního lékaře a odborného veterinárního lékaře specialisty a v případě uplatnění těchto specialistů v mezinárodní specializačním systému vydává Komory veterinárních lékařů České republiky v souladu s § 2 písm. b), ch), i) zákona ČNR č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky tento řád vzdělávání veterinárních lékařů.

§ 2

Členění systému vzdělávání veterinárních lékařů.

Odpovídající úroveň odborné činnosti veterinárních lékařů zabezpečuje a sleduje Komora veterinárních lékařů ČR (dále jen KVL ČR) ve dvou základních směrech:

  A) Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů a sledování jejich soustavného odborného růstu.

  B) Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů a výchova specialistů a mezinárodních specialistů v určených oborech veterinární medicíny.

ČÁST DRUHÁ

§ 3

Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů (viz § 2, A)

Cílem průběžného vzdělávání veterinárních lékařů je dosažení a rozšíření znalostí:

  a) nezbytných pro výkon profese, např. informace a konzultace k novým odborným, ekonomickým a sociálním předpisům, k nově zaváděným odborným výkonům a pracovním postupům atd.

  b) v odborných oblastech, které si sám veterinární lékař podle nabídky odborných akcí zvolí.

  KVL ČR vytváří a sleduje podmínky pro průběžné vzdělávání veterinárních lékařů.

Komise KVL ČR pro vzdělávání (§ 20) shromažďuje požadavky veterinárních lékařů a nabídku organizátorů akcí, které eviduje a koordinuje. o programech a náplni akcí, které jí byly oznámeny, informuje členy KVL ČR pomocí “ Časopisu KVL ČR”.

Představenstvo KVL ČR může na základě podaného písemného návrhu rozhodnout o výši příspěvku na hrazení akce pořádané v souladu s těmito zásadami.

§ 4

Sledování odbornosti veterinárních lékařů KVL ČR

Sledování soustavného odborného růstu a odborné úrovně soukromých veterinárních lékařů – členů KVL ČR – organizuje KVL ČR (viz § 2, sub A).

Organizátoři akcí průběžného vzdělávání veterinárních lékařů jsou povinni vydat absolventům doklady o účasti a případné hodnocení způsobem, který pro dané období stanoví představenstvo KVL ČR.

ČÁST TŘETÍ

§ 5

Individuální další vzdělávání – specializace (viz § 2, B)

Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů je zaměřeno na tři základní stupně:

  a) na výchovu odborných veterinárních lékařů – a to v oborech podle vlastního zaměření a zájmu veterinárních lékařů (odbornosti jsou uvedeny v příloze č. 1)

  b) na výchovu specialistů – a to ve specializaci v oborech podle vlastního zaměření a zájmu veterinárních lékařů (obory veterinární medicíny vybrané a určené pro specializaci jsou uvedeny v příloze č. 1)

  c) na výchovu veterinárních lékařů – specialistů pro mezinárodní odbornou veterinární činnost a to v souladu s požadavky mezinárodních profesních organizací (např.EAVS t.j. Evropská asociace pro veterinární specializace).

Náklady spojené s individuálním odborných vzděláváním v oboru, ve specializaci v oboru nebo v přípravě na mezinárodní odbornou činnost si hradí každý člen KVL ČR samostatně.

§ 6

Označování odbornosti a specializace veterinárních lékařů

Pro výkon odborné, případně specializované preventivní a léčebné činnosti se používá podle volených oborů a specializací následující označování:

  a) při dosažení stanoveného odborného vzdělání v souladu s § 5 písm. a) označení:

  “Odborný veterinární lékař pro …………”

  (např. “Odborný veterinární lékař pro malá zvířata”), při dosažení odborného vzdělání podle § 5 písm. a) ve dvou oborech označení:

  “Odborný veterinární lékař pro ……….. a …………….”

  (např. “Odborný veterinární lékař pro koně a skot”)

  b) při dosažení stanoveného odborného vzdělání v souladu s § 5 písm. b) označení:

  “Odborný veterinární lékař pro ……….. specialista ……….”

  (např. “Odborný veterinární lékař pro malá zvířata specialista oční”), při dosažení dvou specializací v oboru uvede se za prvým názvem specializace název druhý

  c) označování veterinárních lékařů specialistů pro mezinárodní činnost případně specialistů mezinárodních organizací bude uvedeno samostatným dodatkem k tomuto řádu (viz § 18).

§ 7

Organizace odborné přípravy k získání vyšší odbornosti nebo specializace

Individuální studium a odborná příprava veterinárních lékařů probíhá pod odpovědným vedením určených školitelů z akreditovaných pracovišť vysokých škol nebo vědeckých institucí, akreditovaných specializovaných odborných pracovišť vybraných klinik a ústavů.

Akreditace je prováděna podle příslušných zákonných norem, předpisů a ustanovení. KVL ČR jmenuje své zástupce do akreditačních orgánů nebo komisí, které udělují akreditaci pracovištím podílejícím se na odborné přípravě a vzdělání veterinárních lékařů. Zastoupení KVL ČR v akreditačních orgánech a komisích projednává z pověření představenstva KVL ČR její prezident.

KVL ČR vede evidenci veterinárních lékařů zmocněných za vedení kvalifikačního studia (školitelů) a má v evidenci rovněž příslušná pracoviště, určená pro specializační průpravy, kterým vystavuje KVL ČR příslušné zmocnění.

§ 8

Výběr a zmocnění školitelů

KVL ČR uděluje zmocnění vybraným a určeným školitelům pro řízení cíleného individuálního odborného vzdělávání veterinárních lékařů, kteří chtějí získat specializaci v určitém oboru.

Zmocnění se uděluje veterinárním lékařům – žadatelům o řízení dalšího vzdělávání veterinárních lékařů až po pětileté praxi a na základě jejich prověřených rozsáhlých znalostí v daném oboru se souhlasem specializační zkušební komise.

Zmocnění se uděluje na základě výběrového řízení organizovaného prostřednictvím KVL ČR, které proběhne na základě :

  a) konkurzního řízení vypsaného KVL ČR

  b) návrhů předložených školícími pracovišti

  c) návrhu profesní komise KVL ČR

  d) jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy

Zmocněný školitel je povinen hlásit KVL ČR každou závažnou změnu např. ve struktuře školicích pracovišť nebo o dalších okolnostech, které mohou nepříznivě ovlivnit průběh odborné průpravy.

Po ukončení odborné průpravy veterinárních lékařů na konci školícího období pro příslušnou odbornost či specializaci končí rovněž zmocnění KVL ČR pro příslušného školitele.

§ 9

Odborná pracoviště pro další vzdělávání

KVL ČR uděluje zmocnění vybraným pracovištím zařazeným pro další vzdělávání veterinárních lékařů pro získání odbornosti nebo specializace v určitém oboru.

Výběr pracovišť pro zařazení jako školícího pracoviště vychází z jeho postavení, vybavení, personálního obsazení a dalších náležitostí, které pro takové pracoviště vyplývají.

Po ukončení odborné průpravy veterinárních lékařů na konci školicího období pro příslušnou odbornost či specializaci končí rovněž zmocnění KVL ČR pro příslušné pracoviště.

§ 10

Výběr kandidátů pro specializační průpravu

Zařazení do dalšího vzdělávání veterinárních lékařů pro získání odbornosti či specializace (viz § 6) schvaluje KVL ČR na základě žádosti uchazeče, jehož vlastní všeobecná praxe je nejméně 3 roky a jehož žádost je doporučena nastávajícím školitelem a školícími pracovišti.

KVL ČR určuje poplatek a případně výměr za zařazení kandidáta jako uchazeče o získání odbornosti nebo specializace a za odborné komisionální zkoušky pro získání označení odborných veterinárních lékařů a veterinárních lékařů – specialistů.

KVL ČR eviduje všechny veterinární lékaře, kteří byli schváleni do dalšího vzdělávání a stali se uchazeči o přiznání odbornosti nebo specializace.

§ 11

Potvrzení o průpravě

Zmocněný školitel je povinen vystavovat veterinárnímu lékaři v dalším vzdělávání potvrzení a vysvědčení o vykonávaném školení, praxi nebo stáží, ve kterém uplatňuje stanovisko o získaných vědomostech a praxi s uvedením doby uznané do cyklu dalšího vzdělávání ke specializaci.

§ 12

Žádost o připuštění ke zkoušce pro přiznání odbornosti nebo specializace

Po ukončení odborné průpravy žádá uchazeč – člen KVL ČR – o připuštění k odborné či specializační zkoušce příslušnou zkušební komisi KVL ČR.

K žádosti přikládá písemná potvrzení a práce, požadované zkušební komisí.

Zkušební komise rozhodne o připuštění uchazeče ke zkoušce a stanoví termín zkoušky.

§ 13

Zkušební komise pro specializaci

Představenstvo KVL ČR jmenuje a odvolává zkušební komise pro příslušné specializační okruhy. V čele komise stojí garant oboru, který navrhuje složení zkušební komise (viz. příloha č. 2).

Jmenování zkušebních komisí je písemné. Členové komisí jsou odměňováni podle příslušných ustanovení.

§ 14

Odborná zkouška pro přiznání odbornosti nebo specializace

Vlastní odborná zkouška kandidáta pro přiznání odbornosti nebo specializace v určitém oboru probíhá v přiměřeném termínu po ukončení odborné průpravy kandidáta. Odborný pohovor trvá zpravidla půl hodiny, případně může být doplněn praktickou zkouškou.

Zkušební komise zhodnotím, jak jednotlivá vysvědčení kandidáta z jednotlivých školení, stáží a praxí, tak výsledek pohovoru a předkládá KVL ČR svá stanoviska. Buďto doporučení k přiznání odbornosti nebo specializace pro kandidáta nebo případně doporučení prodloužení doby vzdělávání kandidáta s podmínkami pro další doplnění znalostí a praxe a novou zkoušku.

Pokud se kandidát nezúčastní bez řádné omluvy zkoušky nebo ji přeruší bez pádného důvodu, považuje to komise za nevyhovující výsledek zkoušky.

Opakování zkoušky je přípustné nejdříve za šest měsíců při dodržení stejných pravidel, jak jsou obecně pro tyto zkoušky stanoveny.

§ 15

Průprava kandidáta v zahraničí

Na návrh zkušební komise KVL ČR může v odůvodněných případech kandidátům pro získání odbornosti nebo specializace uznat studijní pobyty, stáže nebo praxe v zahraničí. Z těchto pracovišť musí kandidát rovněž dokladovat dobu pobytu a studia s příslušným hodnocením jeho činnosti.

§ 16

Uznání specializace získané v zahraničí

V mimořádných případech může KVL ČR uznat veterinárnímu lékaři specializaci získanou v zahraničí, pokud je řádně dokladována. Označení veterinárního lékaře musí v případě uznání specializace odpovídat určeným oborům ( viz příloha č. l) a musí být uváděna v českém jazyce.

§ 17

Průprava k odbornosti mezinárodního specialisty

Cílené individuální odborné vzdělání veterinárních lékařů t.j. další výchova veterinárních lékařů- specialistů na úrovni mezinárodního specialisty- se řídí zvláštními předpisy a je organizováno KVL ČR v součinnosti se zahraničními doškolovacími organizacemi ( např. EAVS, t.j. Evropská asociace pro veterinární specializace ).

Obory pro mezinárodní specializaci jsou připravovány příslušnými organizacemi v zahraničí a rozsah spolupráce a součinnosti, kterou navazuje KVL ČR bude předmětem dodatku tohoto řádu. V tomto dodatku budou rovněž obsaženy všechny podmínky a pravidla postupu k dosažení mezinárodní veterinární specializace.

§ 18

Povinnosti odborných veterinárních lékařů a specialistů

Odborný veterinární lékař a odborný veterinární lékař – specialista má jako zásadní povinnost být činný především v tom oboru, ve kterém získal odbornost nebo specializaci a v tomto směru se může dále ucházet o odbornost mezinárodního specialisty.

Po získání odbornosti nebo specializace uvádí tuto na štítku své praxe. V případě získání dvou odborností nebo specializací uvádí veterinární lékař na štítku obě.

KVL ČR využívá odbornosti a specializace veterinárních lékařů při hodnocení a zpracování stanovisek při odborných sporech a při arbitrážních případech.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 19

Komise pro vzdělávání

Komise pro vzdělávání je orgán KVL ČR, který se podílí na plnění úkolů daných KVL ČR ze zákona ČNR č. 381/1991 Sb. související se vzděláváním ( § 2, odst. 2, písm. ch), i), j), k).

Komisi zřizuje , jejího předsedu a členy jmenuje a odvolává představenstvo Komory ze členů KVL ČR případně zástupců organizací podílejících se na vzdělávání veterinárních lékařů.

Komise:

  – doporučuje představenstvu opatření na úseku vzdělávání podle § 2 zákona o KVL ČR,

  – koordinuje a kontroluje činnost na úseku průběžného a specializačního studia,

  – sleduje činnost evropských organizací zabezpečujících vzdělávání veterinárních lékařů a spolupracuje s nimi,

  – stanovuje podmínky pro udělování akreditací školitelům a školícím pracovištím, pokud tyto akreditace neupravují příslušné zákonné normy či předpisy a ustanovení.

ČÁST PÁTÁ

§ 20

Platnost řádu

Tento řád vzdělávání veterinárních lékařů byl schválen sněmem Komory veterinárních lékařů dne 2.12.2000 v Hradci Králové a nabývá účinnosti dnem 1.1.2001.

Tento řád ruší všechna předchozí ustanovení orgánů KVL ČR ke vzdělávání veterinárních lékařů KVL ČR.

Příloha č. 1 – obory a specializace Řádu vzdělávání veterinárních lékařů

A) Specializační disciplíny pro odborné veterinární lékaře:

  skot a malí přežvýkavci

  – koně

  – prasata

  – malá zvířata ( vč. koček, psů, exotického ptactva)

  – zoozvířata

  – lovná zvěř

  – ryby

  – včely

  – hospodářská drůbež

B) Specializační disciplíny pro specialisty:

  – chirurgie

  – interna

  – gynekologie

  – ortopedie

  – oční apod.

Rozšíření specializačních disciplín navrhuje vzdělávací komise a odsouhlasuje představenstvo KVL ČR v souladu s platnými právními předpisy, které upravují organizaci a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů.

Příloha č. 2 – zásady pro získání specializace

1. Stupeň “odborný veterinární lékař pro” – druh zvířete

  – Žadatel musí mít min 5 let praxe (provozování léčebné a preventivní činnosti po absolvování univerzity)

  – Rozsah a náplň zkoušky – určí zkušební komise (včetně posouzení splnění kritérií před zkouškou) – schvaluje představenstvo

  – K nové zkoušce se lze přihlásit za 6 měsíců po neúspěšné.

  – Odborný garant pro jednotlivé obory je navržen a schválen představenstvem KVL ČR.

  – Zkušební komise

  – složena z 5ti členů

  – navrhuje ji odborný garant a schvaluje představenstvo KVL ČR

  – členy komise jsou minimálně 2 lidé z praxe – členové KVL ČR

  – pro řádný průběh zkoušky je nutná přítomnost minimálně 3 členů zkušební komise

  – Poplatek navrhuje zkušební komise a schvaluje představenstvo KVL ČR.

  – Členové zkušební komise obdrží statut “nezpochybnitelných odborníků”, tj. po schválení komise v představenstvu obdrží její členové odbornost bez zkoušky.

________________________________
Poslední revize dokumentu 03/2014

2012-06-Rad_vzdelavani_veterinarnich_lekaru.pdf

Komora veterinárních lékařů České republiky