Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Řád vzdělávání

ČÁST PRVÁ

§ 1

Účel a cíl řádu

Za účelem zabezpečení dalšího, soustavného vzdělávání veterinárních lékařů České republiky a za účelem umožnění dalšího odborného růstu a v případě uplatnění specialistů v mezinárodním specializačním systému vydává Komora veterinárních lékařů České republiky v souladu s § 2 písm. b), ch), i) zákona ČNR č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky tento řád vzdělávání veterinárních lékařů.

§ 2

Členění systému vzdělávání veterinárních lékařů

Odpovídající úroveň odborné činnosti veterinárních lékařů zabezpečuje a sleduje Komora veterinárních lékařů ČR (dále jen KVL ČR) ve dvou základních směrech:

  a) Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů a sledování jejich soustavného odborného růstu.

  b) Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů.

ČÁST DRUHÁ

§ 3

Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů (viz § 2, a)

Cílem průběžného vzdělávání veterinárních lékařů je dosažení a rozšíření znalostí:

  a) nezbytných pro výkon profese, např. informace a konzultace k novým odborným, ekonomickým a sociálním předpisům, k nově zaváděným odborným výkonům a pracovním postupům atd.

  b) v odborných oblastech, které si sám veterinární lékař podle nabídky odborných akcí zvolí.

KVL ČR vytváří a sleduje podmínky pro průběžné vzdělávání veterinárních lékařů v rámci systému kontinuálního vzdělávání.

Komise KVL ČR pro vzdělávání (§ 20) shromažďuje požadavky veterinárních lékařů a nabídku organizátorů akcí, které eviduje a koordinuje. o programech a náplni akcí, které jí byly oznámeny, informuje členy KVL ČR pomocí elektronických médií a Časopisu KVL ČR.

§ 4

Sledování odbornosti veterinárních lékařů KVL ČR

Sledování soustavného odborného růstu a odborné úrovně soukromých veterinárních lékařů - členů KVL ČR - organizuje KVL ČR (viz § 2, odst a).

Organizátoři akcí průběžného vzdělávání veterinárních lékařů jsou povinni vydat absolventům doklady o účasti a případné hodnocení způsobem, který pro dané období stanoví představenstvo KVL ČR.

ČÁST TŘETÍ

§ 5

Další individuální vzdělávání (viz § 2, b)

Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů je zaměřeno takto:

  a) na výchovu odborných veterinárních lékařů - a to v oborech podle vlastního zaměření a zájmu veterinárních lékařů

  b) výchovu mezinárodních specialistů podle vlastního zaměření - řídí se zvláštními předpisy zahraničních školících organizací.

Náklady spojené s dalším individuálním odborných vzděláváním v oboru nebo v přípravě na mezinárodní odbornou činnost si hradí každý člen KVL ČR samostatně.

§ 6

Označování odbornosti veterinárních lékařů

Pro výkon odborné preventivní a léčebné činnosti se používá podle volených oborů následující označování:

  a) při dosažení stanoveného odborného vzdělání v souladu s § 5 písm. a označení:

  Veterinární lékař autorizovaný KVL ČR v oboru ….

  b) při dosažení odborného vzdělávání podle § 5 písm. a ve dvou oborech označení:

  Veterinární lékař autorizovaný KVL ČR v oboru…. a v oboru…

  c) označování veterinárních lékařů mezinárodních specialistů pro mezinárodní činnost případně specialistů mezinárodních organizací se řídí podmínkami mezinárodní profesní asociace.

§ 7

Organizace odborné přípravy k získání vyšší odbornosti

Individuální studium a odborná příprava veterinárních lékařů probíhají pod odpovědným vedením školitelů z pracovišť vysokých škol nebo vědeckých institucí, specializovaných odborných pracovišť vybraných klinik a ústavů a odborných asociací.

KVL ČR vede evidenci veterinárních lékařů zmocněných za vedení kvalifikačního studia (školitelů).

KVL ČR stanovuje základní minimální podmínky pro průběh autorizace. Autorizaci je možné získat pouze v oboru evidence based medicine.

Odborné asociace pro autorizaci v určitém oboru předkládají KVL ČR ke schválení vnitřní předpis a rámcový vzdělávací program pro navrhování a schvalování veterinárních lékařů, zájemců o autorizaci.

Seznam schválených autorizovaných oborů vede sekretariát KVL ČR.

Autorizace KVL ČR se uděluje na dobu určitou 5 let. V případě zájmu uchazeče o prodloužení autorizace budou stanoveny podmínky, za kterých bude autorizace prodloužena.

§ 8

Výběr kandidátů pro autorizační průpravu

Žádost může podat uchazeč, jehož všeobecná praxe je nejméně 5 let, má splněný předepsaný počet kreditů v systému kontinuálního vzdělávání a splňuje další podmínky dle vnitřního předpisu odborné asociace stanovené pro konkrétní obor.

KVL ČR určuje poplatek za odborné zkoušky pro získání označení veterinární lékař autorizovaný KVL ČR v oboru.

Veterinární lékař může být autorizován maximálně pro 2 obory.

KVL ČR eviduje všechny veterinární lékaře, kteří byli schváleni do dalšího vzdělávání a stali se uchazeči o přiznání autorizace.

§ 9

Potvrzení o průpravě

Zmocněný školitel je povinen vystavovat veterinárnímu lékaři v dalším vzdělávání potvrzení a vysvědčení o vykonávaném školení, praxi nebo stáží, ve kterém uplatňuje stanovisko o získaných vědomostech a praxi s uvedením doby uznané do cyklu dalšího vzdělávání k autorizaci. Tato potvrzení by neměla být starší 5 let.

§ 10

Žádost o připuštění ke zkoušce pro přiznání autorizace KVL ČR

Zařazení do dalšího vzdělávání veterinárních lékařů pro získání autorizace (viz § 6) schvaluje KVL ČR na základě žádosti uchazeče a vyjádření odborné asociace.

Po ukončení odborné průpravy žádá uchazeč - člen KVL ČR - o připuštění k odborné zkoušce příslušnou zkušební komisi KVL ČR.

K žádosti přikládá písemná potvrzení a práce v rozsahu požadovaném zkušební komisí.

Zkušební komise rozhodne o připuštění uchazeče ke zkoušce a stanoví termín a formu zkoušky.

§ 11

Zkušební komise pro specializaci

Představenstvo KVL ČR prostřednictvím vzdělávací komise jmenuje a odvolává zkušební komise pro příslušné specializační okruhy. Předsedou komise je člen vzdělávací komise KVL ČR. Komise je složena ze zástupců KVL ČR, odborné asociace a univerzity.

Do zkušební komise je jmenováno 5 členů, zkoušky se musí účastnit minimálně 3 členové, zástupce KVL ČR musí být přítomen vždy.

V případě rovnosti hlasů členů zkušební komise má předseda komise 2 hlasy.

Jmenování zkušebních komisí je písemné. Členové komisí jsou odměňováni podle příslušných ustanovení.

§ 12

Odborná zkouška pro přiznání autorizace

Vlastní odborná zkouška kandidáta pro přiznání odbornosti v určitém oboru probíhá v přiměřeném termínu po ukončení odborné průpravy kandidáta a splnění všech podmínek pro připuštění ke zkoušce. KVL ČR rozhodne na návrh zkušební komise o formě zkoušky pro zvolený obor.

Zkušební komise zhodnotí, jak jednotlivá vysvědčení kandidáta z jednotlivých školení, stáží a praxí, tak výsledek pohovoru a předkládá KVL ČR svá stanoviska. Buďto doporučení k přiznání autorizace pro kandidáta, nebo případně doporučení prodloužení doby vzdělávání kandidáta s podmínkami pro další doplnění znalostí a praxe a novou zkoušku.

Pokud se kandidát nezúčastní bez řádné omluvy zkoušky nebo ji přeruší bez pádného důvodu, považuje to komise za nevyhovující výsledek zkoušky.

Opakování zkoušky je přípustné nejdříve za šest měsíců při dodržení stejných pravidel, jak jsou obecně pro tyto zkoušky stanoveny.

Po úspěšném absolvování zkoušky bude kandidát zapsán na seznam autorizovaných veterinárních lékařů, který vede KVL ČR.

§ 13

Průprava kandidáta v zahraničí

Na návrh zkušební komise KVL ČR může v odůvodněných případech kandidátům pro získání odbornosti uznat studijní pobyty, stáže nebo praxe v zahraničí. Z těchto pracovišť musí kandidát rovněž dokladovat dobu pobytu a studia s příslušným hodnocením jeho činnosti.

§ 14

Uznání specializace získané v zahraničí

V mimořádných případech může KVL ČR uznat veterinárnímu lékaři odbornost získanou v zahraničí, pokud je řádně dokladována. Označení veterinárního lékaře musí v případě uznání odbornosti odpovídat určeným oborům a musí být uváděna v českém jazyce.

§ 15

Povinnosti odborných veterinárních lékařů a specialistů

Autorizovaný veterinární lékař má jako zásadní povinnost být činný především v tom oboru, ve kterém získal autorizace a v tomto směru se může dále ucházet o odbornost mezinárodního specialisty.

Po získání autorizace, může tuto skutečnost uvádět na své praxi. V případě získání dvou autorizací může veterinární lékař uvádět obě.

KVL ČR využívá autorizovaných veterinárních lékařů při hodnocení a zpracování stanovisek při odborných sporech a při arbitrážních případech a při kontinuálním vzdělávání veterinárních lékařů.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 16

Komise pro vzdělávání

Komise pro vzdělávání je orgán KVL ČR, který se podílí na plnění úkolů daných KVL ČR ze zákona ČNR č. 381/1991 Sb. související se vzděláváním (§ 2, odst. 2, písm. ch), i), j), k).

Komisi zřizuje, jejího předsedu a členy jmenuje a odvolává představenstvo Komory ze členů KVL ČR případně zástupců organizací podílejících se na vzdělávání veterinárních lékařů.

Komise:

- doporučuje představenstvu opatření na úseku vzdělávání podle § 2 zákona o KVL ČR,

- provádí, koordinuje a kontroluje činnost na úseku průběžného a specializačního studia,

- sleduje činnost evropských organizací zabezpečujících vzdělávání veterinárních lékařů a spolupracuje s nimi,

- stanovuje podmínky pro veterinární lékaře autorizované KVL ČR.

ČÁST PÁTÁ

§ 17

Ustanovení přechodná a závěrečná

Dosud získané odbornosti a specializace zůstávají v platnosti dle podle původních podmínek.

§ 18

Platnost řádu

Tento řád vzdělávání veterinárních lékařů byl schválen sněmem Komory veterinárních lékařů dne 17.11.2018 v Darové a nabývá účinnosti dnem 1.1.2019.

Tento řád ruší všechna předchozí ustanovení orgánů KVL ČR ke vzdělávání veterinárních lékařů KVL ČR.

________________________________
Poslední revize dokumentu 01/2019

2019-01-Rad_vzdelavani_veterinarnich_lekaru.pdf