Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Řád vzdělávání

ČÁST PRVÁ

§ 1

Účel a cíl řádu

Za účelem zabezpečení celoživotního a soustavného vzdělávání veterinárních lékařů České republiky, za účelem umožnění jejich dalšího odborného růstu a za účelem kontinuálního vzdělávání mezinárodně uznaných specialistů a jejich uplatnění v národním systému celoživotního vzdělávání veterinárních lékařů vydává Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen "Komora") v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. b), f) a g) zákona České národní rady č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, tento Řád vzdělávání.

§ 2

Členění systému vzdělávání veterinárních lékařů.

Komora zabezpečuje a sleduje odpovídající úroveň odborné činnosti veterinárních lékařů ve dvou základních směrech:

  a) Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů a sledování jejich soustavného odborného růstu.

  b) Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů.

ČÁST DRUHÁ

§ 3

Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů (viz ust. § 2, písm. a)

1/ Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů je zaměřeno na celoživotní udržování a rozšiřování znalostí nezbytných pro výkon veterinární profese, zejména formou účasti na vzdělávacích akcích poskytujících informace a konzultace k novým odborným, ekonomickým a sociálním předpisům, k nově zaváděným odborným výkonům a pracovním postupům, s cílem získávat a rozšiřovat znalosti v odborných oblastech, které si veterinární lékař podle nabídky odborných akcí zvolí.

2/ Komora vytváří a stanovuje podmínky pro průběžné vzdělávání veterinárních lékařů především v rámci systému kontinuálního vzdělávání. Komora rovněž zajišťuje sledování odborného růstu a odborné úrovně soukromých veterinárních lékařů.

3/ Vzdělávací komise představenstva Komory shromažďuje požadavky veterinárních lékařů na další vzdělávání a nabídky organizátorů na náplň vzdělávacích akcí, které eviduje a koordinuje. Vzdělávací komise představenstva informuje členy Komory o nabídce vzdělávacích akcí pomocí elektronických médií a stavovského časopisu Komory.

ČÁST TŘETÍ

§ 4

Cílené individuální odborné vzdělávání (viz ust. § 2, písm. b)

1/ Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů je zaměřeno:

a) na vzdělávání veterinárních lékařů autorizovaných Komorou v oborech podle vlastního zaměření a zájmu veterinárních lékařů s cílem dosažení autorizace veterinárního lékaře (dále jen „autorizovaný veterinární lékař“),

b) na kontinuální vzdělávání mezinárodních specialistů podle jejich vlastního zaměření za podmínek, že je toto vzdělávání uznáváno v konkrétním mezinárodním systému a řídí se zvláštními předpisy zahraničních školicích organizací.

2/ Veterinární lékař může být autorizován nejvýše pro dva obory.

3/ Náklady spojené s cíleným individuálním odborným vzděláváním v oboru nese sám člen Komory.

§5

Organizace cíleného individuálního odborného vzdělávání

1/ Komora stanovuje podmínky cíleného individuálního odborného vzdělávání a dosažení autorizace veterinárního lékaře na základě návrhů rámcových vzdělávacích programů odborných asociací. Autorizaci je možné získat pouze v oboru, který je založený na vědeckém poznání a na ověřených důkazech (tzv. evidence based medicine).

2/ Odborné asociace zpracovávají a předkládají Komoře ke schválení rámcový vzdělávací program v daném oboru. Vzdělávací program zejména stanoví:

  a) konkrétní podmínky pro získání autorizace v daném oboru,

  b) počet kreditů v systému kontinuálního vzdělávání potřebný pro zařazení veterinárního lékaře do autorizační průpravy,

  c) zkušební okruhy,

  d) formu zkoušky k získání autorizace,

  e) podmínky prodlužování autorizace.

3/ Komora schvaluje veterinární lékaře oprávněné k vedení cíleného individuálního odborného vzdělávání k dosažení autorizace (dále jen „školitel“). Návrh školitelů v daném oboru předkládají Komoře ke schválení odborné asociace spolu s návrhem rámcového vzdělávacího programu.

4/ Komora vede seznam schválených oborů k získání autorizace a seznam schválených školitelů pro jednotlivé obory. Komora na základě písemné žádosti odborné asociace anebo školitele provede změnu údajů v seznamu schválených školitelů.

§ 6

Průběh cíleného odborného vzdělávání

1/ Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů s cílem dosažení autorizace veterinárního lékaře (dále jen „autorizační průprava“) probíhá pod odpovědným vedením školitelů z pracovišť vysokých škol nebo vědeckých institucí, specializovaných odborných pracovišť vybraných klinik a ústavů a odborných asociací schválených Komorou (viz ust. § 5 odst. 3), v souladu se schváleným vzdělávacím programem pro daný obor.

2/ Školitel vystaví veterinárnímu lékaři na jeho žádost potvrzení o uskutečněné autorizační průpravě, obsahující informace o době vzdělávání pod dohledem školitele, zhodnocení autorizační průpravy s ohledem na dosažení jejího účelu a další skutečnosti relevantní z hlediska vzdělávacího programu.

§ 7

Výběr uchazečů pro autorizační průpravu

1/ Žádost o zařazení do autorizační průpravy (viz § 5) může podat uchazeč, jehož odborná veterinární praxe je nejméně 3 roky, má splněný rámcovým vzdělávacím programem předepsaný počet kreditů v systému kontinuálního vzdělávání a splňuje další podmínky dle vzdělávacího programu odborné asociace stanovené pro konkrétní obor.

2/ Žádost se podává vzdělávací komisi představenstva Komory. V případě že uchazeč splňuje stanovené podmínky, je zapsán do seznamu uchazečů o přiznání autorizace. V případě, že uchazeč nesplňuje stanovené podmínky anebo je již autorizovaným veterinárním lékařem ve dvou oborech, vzdělávací komise představenstva Komory žádost zamítne a uchazeče o této skutečnosti písemně vyrozumí.

3/ Komora eviduje všechny veterinární lékaře, kteří byli zařazení do autorizační průpravy.

§ 8

Žádost o připuštění ke zkoušce pro přiznání autorizace

1/ Po ukončení autorizační průpravy může uchazeč požádat o připuštění k odborné zkoušce před zkušební komisí. Žádost o připuštění ke zkoušce se podává vzdělávací komisi představenstva Komory. K žádosti je uchazeč povinen přiložit písemná potvrzení o absolvování autorizační průpravy a dokumentaci v rozsahu požadovaném pro daný obor rámcovým vzdělávacím programem. Potvrzení o absolvování autorizační průpravy nesmí být starší 5 let.

2/ Vzdělávací komise představenstva Komory může po předložení souhlasného stanoviska příslušné odborné asociace žadateli o připuštění ke zkoušce v odůvodněných případech uznat studijní pobyty, stáže nebo praxe v zahraničí. Z těchto pracovišť musí uchazeč vzdělávací komisi představenstva Komory rovněž doložit písemná potvrzení o době pobytu a studia s příslušným hodnocením jeho činnosti.

3/ V případě, že uchazeč doložil splnění všech stanovených podmínek anebo v případě postupu podle ust. § 8 odst. 2 tohoto Vzdělávacího řádu jmenuje vzdělávací komise představenstva Komory zkušební komisi.

4/ Účast na zkoušce pro přiznání autorizace je zpoplatněna paušální částkou, kterou stanovuje představenstvo Komory.

§ 9

Zkušební komise

1/ Představenstvo Komory prostřednictvím vzdělávací komise písemně jmenuje a odvolává zkušební komise pro příslušné odborné obory. Zkušební komise má 5 členů. Ve zkušební komisi musí být vždy minimálně jeden člen představenstva Komory a jeden zástupce odborné asociace. Předsedou komise je vždy člen vzdělávací komise představenstva Komory.

2/ Zkoušky pro přiznání autorizace se musí účastnit minimálně 3 členové zkušební komise, zástupce představenstva Komory musí být přítomen vždy.

3/ Zkušební komise rozhoduje většinou přítomných hlasů, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas jejího předsedy.

4/ Členové zkušebních komisí jsou odměňováni Komorou podle příslušných ustanovení Finančního řádu.

§ 10

Odborná zkouška pro přiznání autorizace

1/ Zkouška pro přiznání autorizace v určitém oboru probíhá v termínu stanoveném zkušební komisí. Zkušební komise stanoví termín zkoušky v přiměřeném termínu, zpravidla ne později než 6 měsíců od podání žádosti uchazeče o připuštění ke zkoušce.

2/ Zkušební komise zhodnotí jednotlivá potvrzení o autorizační průpravě a osvědčení uchazeče z jednotlivých školení, stáží a praxí, splnění podmínek pro získání autorizace stanovených schváleným vzdělávacím programem a výsledek ústní zkoušky, stanoví-li ústní formu zkoušky schválený vzdělávací program.

3/ V případě úspěšného absolvování odborné zkoušky pro přiznání autorizace potvrdí představenstvo na návrh vzdělávací komise představenstva Komory uchazeči získání autorizace Komory a uchazeč je zapsán na seznam autorizovaných veterinárních lékařů vedený Komorou. Pokud uchazeč odbornou zkoušku pro přiznání autorizace nesloží, může podat žádost o opakování zkoušky nejdříve za šest měsíců po konání neúspěšné zkoušky.

4/ Autorizace je udělena vždy na dobu 5 let a může být prodlužována v souladu se schváleným vzdělávacím programem vždy na dobu dalších 5 let. V případě zájmu o prodloužení autorizace předloží autorizovaný veterinární lékař vzdělávací komisi žádost o prodloužení autorizace spolu s písemným potvrzením odborné asociace o splnění podmínek prodloužení autorizace dle vzdělávacího programu. Žádost o prodloužení autorizace se podává nejpozději 3 měsíce před skončením období, na něž byla autorizace udělena. Pokud autorizovaný veterinární lékař žádost o prodloužení autorizace nepodá ani ve lhůtě 1 měsíce po uplynutí období, na něž byla autorizace udělena, je vyškrtnut ze seznamu autorizovaných veterinárních lékařů a ztrácí právo užívat označení autorizovaný veterinární lékař.

§ 11

Označování autorizovaných veterinárních lékařů

1/ Autorizovaný veterinární lékař (ust. § 4 odst. 1 písm. a)) je při výkonu své odborné veterinární činnosti oprávněn používat označení „Veterinární lékař autorizovaný Komorou v oboru …“ v případě autorizace získané v jednom oboru a označení „Veterinární lékař autorizovaný Komorou v oboru … a oboru …“ v případě získání autorizace ve dvou oborech.

2/ Označování veterinárních lékařů – mezinárodních specialistů pro mezinárodní činnost případně specialistů mezinárodních organizací – se řídí podmínkami mezinárodní profesní asociace.

§ 12

Uznání odborné autorizace

1/ Absolventovi doktorského studijního programu, který získal titul Ph.D. v oboru, pro který je Komorou přijatý rámcový vzdělávací program, přizná představenstvo na jeho žádost označení autorizovaný veterinární lékař a zapíše jej do seznamu autorizovaných veterinárních lékařů pro daný obor. Žádost se podává vzdělávací komisi představenstva Komory a je třeba k ní přiložit dokumenty dokládající absolvování doktorského studijního programu v příslušném oboru.

2/ V mimořádných případech může představenstvo Komory na základě podkladů doložených uchazečem přiznat označení autorizovaný veterinární lékař a zápis do seznamu autorizovaných veterinárních lékařů na základě vzdělávací průpravy v zahraničí, která svým zaměřením a rozsahem odpovídá titulu autorizovaného veterinárního lékaře pro daný obor. Označení veterinárního lékaře musí v případě uznání autorizace odpovídat určeným oborům a musí být uváděna v českém jazyce.

§ 13

Povinnosti autorizovaných veterinárních lékařů a mezinárodních specialistůí

1/ Získání autorizace opravňuje veterinárního lékaře toto označení používat při výkonu odborné veterinární praxe. Autorizovaný veterinární lékař a mezinárodní specialista je zpravidla činný především v tom oboru, ve kterém získal autorizaci. V tomto směru se může rovněž dále ucházet o odbornost mezinárodního specialisty.

2/ Komora využívá autorizovaných veterinárních lékařů při hodnocení a zpracování stanovisek při odborných sporech, arbitrážních případech a při kontinuálním vzdělávání veterinárních lékařů.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 14

Vzdělávací komise představenstva Komory

1/ Vzdělávací komise představenstva Komory se jako pracovní komise představenstva Komory podílí na plnění úkolů v oblasti vzdělávání uložených Komoře ust. § 2 odst. 2 písm. f), g) h) i) zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky. Členy vzdělávací komise představenstva Komory jmenuje představenstvo Komory ze členů představenstva Komory. 2/ Vzdělávací komise představenstva Komory zejména:

a) doporučuje představenstvu Komory opatření na úseku vzdělávání veterinárních lékařů,

b) provádí, koordinuje a kontroluje činnost na úseku průběžného a cíleného individuálního odborného vzdělávání,

c) sleduje činnost evropských a mezinárodních organizací zabezpečujících vzdělávání veterinárních lékařů a spolupracuje s nimi,

d) archivuje schválené rámcové vzdělávací programy a plní další úkoly vzdělávací komise stanovené tímto Vzdělávacím řádem.

3/ Vzdělávací komise vede seznam schválených oborů k získání autorizace, seznam schválených vzdělávacích programů, seznam schválených školitelů, seznam uchazečů o přiznání autorizace a seznam autorizovaných veterinárních lékařů. Seznam schválených oborů autorizace, schválené vzdělávací programy, seznam schválených školitelů a seznam autorizovaných veterinárních lékařů jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek Komory.

ČÁST PÁTÁ

§ 15

Ustanovení přechodná a závěrečná

1/ Odbornosti a specializace získané před vstupem v účinnost Vzdělávacího řádu zůstávají v platnosti dle podle původních podmínek.

2/ Tento řád vzdělávání veterinárních lékařů byl schválen sněmem Komory veterinárních lékařů dne 16.11. 2019 v Mikulově a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

________________________________
Poslední revize dokumentu 01/2020

2020-01-Rad_vzdelavani.pdf