Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování luxace čéšky u psů.

Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování luxace čéšky u psů.

I.

Definice pojmů:

 1. Posoudit stupeň luxace čéšky u psa k získání podkladů pro potřeby chovu na základě smlouvy s chovatelským klubem (dále jen posoudit stupeň luxace čéšky) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky, který má osvědčení pro posuzovatele luxace čéšky a je zapsán do seznamu specialistů na posuzování luxace čéšky, vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR (dále jen posuzovatel).

 2. Podmínkou pro získání osvědčení posuzovatele luxace čéšky je složení kvalifikační zkoušky před zkušební komisí a členství v Klubu posuzovatelů ortopedických vad Komory veterinárních lékařů ČR.

 3. Posuzovatelé se sdružují do Klubu posuzovatelů ortopedických vad KVL ČR a volí ze svého středu komisi pro řízení posuzování ortopedických vad, komisi odvolací a komisi zkušební.

II.

Posuzovatel je povinen:

 1. Před vyšetřením stupně luxace čéšky u psa zkontrolovat jeho tetovací číslo popř. identifikační číslo mikročipu. Je nepřípustné posuzovat stupeň luxace čéšky u psů s nečitelným tetovacím číslem, nebo pokud není možno ověřit identifikační číslo mikročipu.

 2. Ujistit se, zda u psa nebyl již dříve posouzen stupeň luxace čéšky. Opakované posouzení stupně luxace čéšky v takovém případě je nepřípustné.

 3. Vyplnit předepsaný formulář ve čtyřech vyhotoveních, zaznamenat do něho výsledek posouzení a potvrdit ho. Není-li ve smlouvě s chovatelským klubem stanoveno jinak, originál a dvě kopie tohoto formuláře předat majiteli psa a třetí kopii archivovat jako součást své zdravotní dokumentace psa po dobu pěti let. Vzor formuláře je součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné.

 4. Potvrdit v průkazu původu psa provedení posouzení stupně luxace čéšky tak, že do kolonky “ostatní” nebo “veterinární záznamy” napíše datum, zkratku “POSOUZENÍ LUXACE ČÉŠKY”, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem.

 5. Z hlediska etického je nepřípustné, aby posuzovatel posuzoval stupeň luxace čéšky u psů plemene, jehož jedince chová on sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci.

III.

Odvolání proti výsledku posouzení:

 1. V případě, že majitel psa nebo chovatelský klub nesouhlasí s odborným posudkem posuzovatele, mohou se písemně odvolat k prezidentovi odvolací komise. Odvolání musí být vyhotoveno ve dvojím znění a musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu stupně luxace čéšky příslušného psa. V případě, že odvolatel lhůtu nedodrží, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat. Odvolatel musí v odvolání uvést konkrétně proti čemu se odvolává a musí navrhnout rozhodnutí odvolací komise.

 2. Odvolatel na základě výzvy předsedy odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovená paušální částkou 5000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyučtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

 3. Na základě včas podaného odvolání při splnění poplatkové povinnosti si odvolací komise vyžádá od posuzovatele původní nález.

 4. Nové posouzení stupně luxace čéšky bude provedeno odvolací komisí za přítomnosti minimálně tří jejich členů. Při jednání komise má posuzovatel právo být přítomen a vyjádřit se k celé záležitosti. V případě, že odvolací komise shledá nezbytnost účasti posuzovatele při jednání, je povinen se k jednání dostavit. Při podezření na záměnu vyšetřovaného zvířete přizve odvolací komise k jednání poradce chovu příslušného plemene.

 5. Na základě nového posouzení stupně luxace čéšky odvolací komise stanoví stupeň luxace čéšky a vydá rozhodnutí, ve kterém
  a) vyhoví podanému odvolání jako odůvodněnému
  b) odvolání zamítne jako nedůvodné

 6. V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu po odečtení nákladů na řízení vrátí majiteli. Majitel na základě nového posudku komise může požadovat úhradu nákladů, popřípadě vícenáklady, na posuzovateli.V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad.

 7. Odůvodněným odvoláním se rozumí souhlasné stanovisko odvolací komise s odvolatelem ve smyslu navrhovaného nižšího respektive vyššího stupně luxace čéšky, než byl stanoven při původním posouzení posuzovatelem.KVL

POTVRZENÍ O VYŠETŘENÍ
NA LUXACI ČÉŠKY (PATELLY)
Posuzovatel .................................................................................
FCI
Potvrzuji, že jsem provedl a posoudil stupeň luxace čéšky (patelly) u psa
plemene …............................................................................................................
pohlaví ......................    datum narození ......................   barva ......................   ráz .......................
jméno a chovná stanice .........................................   tetovací č. (ev. č. čipu) .........................
kód RID ....................................
jméno a adresa majitele ........................................................... PSČ ..............................
Nacionále souhlasí s údaji v průkazu původu, do kterého bylo potvrzeno provedené vyšetření.
___________________________________
Datum:
___________________________________
Podpis majitele
linka
Výsledek vyšetření / stupeň postižení - podtrhnout:
Pravá končetina:
0
1
2
3
4
Levá končetina
0
1
2
3
4
Tímto vyšetřením potvrzuji, že pes je/není postižen luxací čéšky (patelly).
Datum…........... Podpis posuzovatele ............................
Razítko .........................

Proti výsledku posouzení se můžete odvolat do třiceti dní od doručení tohoto nálezu k předsedovi odvolací komise Klubu posuzovatelů ortopedických vad Komory veterinárních lékařů České republiky na adresu: Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita, Palackého 1-3, 612 42 BRNO

________________________________
Poslední revize dokumentu 1/2018

2018-01-Vnitrni_predpis_patela.pdf