Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů u psů

Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů u psů.

I.

Definice pojmů:

 1. Zhotovit rtg snímek ramenních kloubů psa pro posouzení osteochondritis dissecans ramenních kloubů k získání podkladů pro potřeby chovu (dále jen zhotovit rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, který má k dispozici rtg pracoviště, na němž je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný rtg snímek (dále jen zhotovitel).
 2. Posoudit rtg snímek ramenních kloubů psa na osteochondritis dissecans ramenních kloubů k získání podkladů pro potřeby chovu na základě smlouvy s chovatelským klubem (dále jen posoudit rtg snímek na OCD ramenních kloubů) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky, který má osvědčení pro posuzovatele DKK a DLK a je zapsán do seznamu specialistů na posuzování dědičných ortopedických vad u psů (DKK a DLK), vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR (dále jen posuzovatel).
 3. Podmínkou pro získání osvědčení posuzovatele dědičných ortopedických vad (DKK, DLK a OCD ramenních kloubů je složení kvalifikační zkoušky před zkušební komisí a členství v Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad Komory veterinárních lékařů ČR.
 4. Posuzovatelé se sdružují do Klubu posuzovatelů ortopedických vad KVL ČR a volí ze svého středu komisi pro řízení posuzování ortopedických vad, komisi odvolací a komisi zkušební.
 5. Při zhotovení digitálního snímku (formát DICOM) zůstávají stejná pravidla pro identifikaci a kvalitu snímku jako u konvenčně zhotoveného snímku. Digitální snímky lze zasílat k vyhodnocení na CD nebo DVD nosičích, na kterých musí být spolu se snímkem i prohlížeč daného formátu (DICOM). Spolu s CD nebo DVD nosičem zhotovitel zašle vyplněné protokoly o rtg vyhodnocení na OCD ramenních kloubů v papírové formě, stejně jako u konvenčně zhotoveného snímku.
 6. CD nebo DVD nosič musí být popsán stejně jako samostatný snímek (jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa a jméno a adresa majitele psa).

II.

Náležitosti rtg snímku:

 1. Expozičně správným snímkem se rozumí, že struktury na snímku jsou zobrazeny dostatečně ostré a kontrastní. Při zhotovení snímku ramenních kloubů se zpravidla nepoužívá sekundární clona. Sekundární clona se může použít u obřích plemen psů, kde výška ramenního kloubu v místě centrovnání rtg svazku překračuje výšku 10-12 cm.
 2. Projekčně správným snímkem se rozumí, že pes je snímkován v laterální poloze tak, aby nebyly ramenní klouby překryty jinými kostními strukturami, které by bránily v posouzení mediokaudální plochy hlavice kosti pažní na kazetu formátu nejméně 18 x 24 cm. Na snímku musí být zachycen celý ramenní kloub centrovaný do středu kazety včetně distální poloviny lopatky a proximální třetiny kosti pažní Obr. 1

  obr. 1

 3. Správným snímkem z hlediska identifikace se rozumí, že je na snímku u pravé končetiny psa z laterální strany naexponována pomocí olověných písmen a číslic zkratka pro plemeno psa, tetovací číslo (případně číslo mikročipu) a symboly pro označení pravé strany (Dx,P). V pravém horním rohu rtg snímku musí být popis, ve kterém je uvedeno jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa (plemeno, pohlaví, datum narození, jméno a chovná stanice) a jméno a adresa majitele psa.

III.

Zhotovitel rtg snímku je povinen:

 1. Před zhotovením rtg snímku pro posouzení na OCD ramenních kloubů zkontrolovat tetovací číslo psa popř. identifikační číslo mikročipu. Je nepřípustné zhotovovat rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů u psů s nečitelným tetovacím číslem, nebo pokud není možno ověřit identifikační číslo mikročipu.
 2. Ujistit se, že psovi nebyl již dříve zhotoven rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů. Opakované zhotovení rtg snímku pro posouzení na OCD ramenních kloubů v takovém případě je nepřípustné. Opakovaně může zhotovitel zhotovit rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů u téhož psa jen na výzvu posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení.
 3. Vyplnit formulář "potvrzení o rtg vyšetření na OCD ramenních kloubů" a potvrdit ho. Vzor formuláře je součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné.
 4. Zhotovovat rtg snímek ramenních kloubů psa v hluboké sedaci nebo v celkovém úplném znecitlivění tak, aby bylo dosaženo dostatečné myorelaxace. Při zhotovování snímku je nutné umístit k pravé hrudní končetině psa obráceně sestavu olověných písmen a číslic pro označení plemene, tetovacího čísla (popř. čísla mikročipu) a strany psa. Tuto sestavu je nutno před položením na kazetu ukázat majiteli psa.
 5. Po exponování snímku ho vyvolat a posoudit, zda je expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správně zhotoven. Pokud rtg snímek není z tohoto pohledu správný, je nutno zhotovit snímek nový. Pokud je rtg snímek správný, zhotovitel jej ukáže majiteli psa a popíše mu, v čem spočívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa. Vyjadřovat se o nálezu OCD ramenních kloubů je nepřípustné.
 6. Potvrdit v průkazu původu psa zhotovení rtg snímku, a to tak, že do kolonky "ostatní" nebo "veterinární záznamy" napíše datum, zkratku "RTG OCD ramenních kloubů", podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem.
 7. Zhotovený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) s přiloženým formulářem potvrzení se třemi kopiemi (tedy celkem 4 formuláře) odeslat příslušnému posuzovateli do čtrnácti dnů od jeho zhotovení.
 8. Na základě písemné výzvy posuzovatele zhotovit nový rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů. Při opakovaném zhotovení rtg snímku pro posouzení na OCD ramenních kloubů informovat majitele psa, z jakého důvodu si posuzovatel vyžádal zhotovení nového snímku. Opakované zhotovení rtg snímku potvrdit opět do průkazu původu psa tak, že do kolonky "ostatní" nebo "veterinární záznamy" napíše datum, záznam "OPAKOVANÉ RTG OCD NA ŽÁDOST POSUZOVATELE", podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem. Vyplnit znovu formulář potvrzení (ve 4 provedeních) a poslat je spolu se snímkem posuzovateli.

IV.

Posuzovatel je povinen:

 1. Evidovat každý doručený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) pro posouzení na OCD ramenních kloubů. Posoudit, zda je tento snímek expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný.
 2. Pokud je rtg snímek nevyhovující pro posouzení, vyzvat zhotovitele, aby zhotovil snímek nový. V případě, že zhotovitel nezašle do 21 dnů snímek nový, vyzvat písemně majitele psa, aby si nechal snímek zhotovit znovu u zhotovitele dle vlastního výběru. Na základě tohoto přípisu je oprávněn kterýkoliv zhotovitel u příslušného psa opakovaně zhotovit rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů.
 3. V případě, že rtg snímek je vyhovující k posouzení, snímek posoudit do 14 dnů od doručení a výsledek zaznamenat do formuláře "potvrzení o rtg vyšetření na OCD ramenních kloubů". Originál a jednu kopii tohoto potvrzení do 7 dnů od posouzení předat nebo doporučeně zaslat majiteli psa, druhou kopii archivovat spolu s rtg snímkem. Pokud s tím majitel souhlasí, zašle posuzovatel jednu kopii i konkrétnímu chovatelskému klubu. Posuzovatel není povinen posoudit rtg snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.
 4. Archivovat každý rtg (CD nebo DVD nosič) snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů jako součást své zdravotní dokumentace zvířete po dobu pěti let. Tento snímek není možné vydat ani zapůjčit majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři psa.
 5. Vydat rtg snímek odvolací komisi v případě odvolání proti výsledku posouzení a učinit o tom ve zdravotní dokumentaci záznam.
 6. Umožnit komisi pro řízení posuzování ortopedických vad nahlédnout do archívu posouzených rtg snímků a poskytnout ji potřebné informace týkající se celého procesu posuzování. V případě, že komise zjistí závažné chyby v procesu posuzování OCD ramenních kloubů, je posuzovatel povinen znovu složit kvalifikační zkoušku. Pokud v takovém případě posuzovatel kvalifikační zkoušku nesloží ve stanovené lhůtě, může mu být odebráno osvědčení posuzovatele dědičných ortopedických vad u psů a může být vyškrtnut ze seznamu specialistů na posuzování dědičných ortopedických vad u psů vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR.
 7. Z hlediska etického je nepřípustné, aby posuzovatel posuzoval OCD ramenních kloubů u plemene, jehož jedince chová on sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci.

V.

Odvolání proti výsledku posouzení:

 1. V případě, že majitel psa nebo chovatelský klub nesouhlasí s odborným posudkem posuzovatele, mohou se písemně odvolat k prezidentovi odvolací komise. Odvolání musí být vyhotoveno ve dvojím znění a musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu OCD ramenních kloubů příslušného psa. Nedílnou součástí odvolání je originál nebo kopie potvrzení o vyšetření na OCD ramenních kloubů s nálezem posuzovatele. V případě, že odvolatel lhůtu nedodrží, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat. Odvolatel musí v odvolání uvést konkrétně, proti čemu se odvolává a musí navrhnout rozhodnutí odvolací komise.
 2. Odvolatel na základě výzvy prezidenta odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 10.000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyúčtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.
 3. Na základě včas podaného odvolání při splnění poplatkové povinnosti si odvolací komise vyžádá od posuzovatele původní rtg snímek ramenních kloubů.
 4. Na pracovišti zobrazovacích metod kliniky chorob malých zvířat Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bude na náklady odvolatele zhotoven u příslušného psa nový rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů. Při zhotovení snímku bude přítomen pověřený člen odvolací komise, který ověří totožnost zvířete a správné provedení snímku.
 5. Nový rtg snímek bude posouzen odvolací komisí za přítomnosti minimálně tří jejich členů. Při jednání komise má posuzovatel právo být přítomen a vyjádřit se k celé záležitosti. V případě, že odvolací komise shledá nezbytnost účasti posuzovatele při jednání, je povinen se k jednání dostavit. Při podezření na záměnu vyšetřovaného zvířete přizve odvolací komise k jednání poradce chovu příslušného plemene.
 6. Na základě nového posouzení rtg snímků odvolací komise stanoví rtg nález na ramenních kloubech a vydá rozhodnutí, ve kterém a) vyhoví podanému odvolání jako odůvodněnému b) odvolání zamítne jako nedůvodné
 7. V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu po odečtení nákladů na řízení vrátí majiteli. Majitel na základě nového posudku komise může požadovat úhradu nákladů, popřípadě vícenáklady, na posuzovateli. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad.
 8. Odůvodněným odvoláním se rozumí: a) Souhlasné stanovisko odvolací komise s odvolatelem ve smyslu navrhovaného negativního respektive pozitivního nálezu OCD na ramenním kloubu, než byl stanoven při původním posouzení posuzovatelem. b) V případě, že odvolatel prokáže v odvolacím řízení, že došlo k záměně rtg snímku ramenních kloubů jeho psa s jiným psem, a nebude-li na rtg snímku naexponována sestava olověných písmen a číslic označujících plemeno, tetovací číslo (popř. číslo mikročipu) a pravou stranu psa, nebo nebude-li tato naexponováná sestava odpovídat údajům uvedeným v přiložené dokumentaci.

________________________________

Poslední revize dokumentu 1/2020

2020-01-Vnitrni_predpis_OCD.pdf