Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování spondylózy u psů

Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování spondylózy u psů.

I.

Definice pojmů:

 1. Zhotovit rtg snímek páteře psa pro posouzení spondylózy k získání podkladů pro potřeby chovu (dále jen zhotovit rtg snímek pro posouzení spondylózy) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, který má k dispozici rtg pracoviště, na němž je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný snímek (dále jen zhotovitel).

 2. Posoudit rtg snímek páteře na spondylózu k získání podkladů pro potřeby chovu na základě smlouvy s chovatelským klubem (dále jen posoudit rtg snímek na spondylózu) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky, který má osvědčení pro posuzovatele dědičných ortopedických vad u psů a je zapsán do seznamu specialistů na posuzování dědičných ortopedických vad u psů, vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR (dále jen posuzovatel).

 3. Podmínkou pro získání osvědčení posuzovatele dědičných ortopedických vad u psů je složení kvalifikační zkoušky před zkušební komisí a členství v Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad Komory veterinárních lékařů ČR.

 4. Posuzovatelé se sdružují do Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad KVL ČR a volí ze svého středu komisi pro řízení posuzování ortopedických vad, komisi odvolací a komisi zkušební.

 5. Při zhotovovaní digitálního snímku (formát DICOM) zůstávají stejná pravidla pro identifikaci a kvalitu snímku jako u konvenčně zhotoveného snímku. Digitální snímky lze zasílat k vyhodnocení na CD nebo DVD nosičích, na kterých musí být spolu se snímkem i prohlížeč daného formátu (DICOM). Spolu s CD nebo DVD nosičem zhotovitel zašle vyplněné protokoly o rtg vyhodnocení na spondylózu v papírové formě, stejně jako u konvenčně zhotoveného snímku.

 6. CD nebo DVD nosič musí být popsán stejně jako samostatný snímek (jméno a adresa zhotovitele datum zhotovení snímku, nacionále psa a jméno a adresa majitele psa).


II.

Náležitosti rtg snímku:

 1. Expozičně správným snímkem se rozumí, že struktury páteře v rozsahu C5-C6 až L7-S1 na snímku jsou zobrazeny dostatečně ostré a kontrastní. Při zhotovení snímku páteře musí být použita sekundární clona. Pro zobrazení páteře v požadovaném rozsahu je nutno zhotovit nejméně dva LL snímky.

 2. Projekčně správným snímkem se rozumí, že pes je snímkován přísně laterolaterální projekci s podloženými hrudními i pánevními končetinami (rtg podložky, klíny apod.) na kazetu formátu nejméně 30 x 40 cm. Na snímcích musí být zachycená celá páteř v požadovaném rozsahu.

 3. Správným snímkem z hlediska identifikace se rozumí, že je na snímku naexponována pomocí olověných písmen a číslic zkratka pro plemeno psa, tetovací číslo (případně číslo mikročipu). V horním rohu snímku na pravé straně psa musí být popis, ve kterém je uvedeno jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa (plemeno, pohlaví, datum narození, jméno a chovná stanice) a jméno a adresa majitele psa.


III.

Zhotovitel rtg snímku je povinen:

 1. Před zhotovením rtg snímku pro posouzení na spondylózu zkontrolovat tetovací číslo psa popř. identifikační číslo mikročipu. Je nepřípustné zhotovovat rtg snímek pro posouzení na spondylózu u psů s nečitelným tetovacím číslem, nebo pokud není možno ověřit identifikační číslo mikročipu.

 2. Ujistit se, že psovi nebyl již dříve zhotoven rtg snímek pro posouzení na spondylózu. Opakované zhotovení rtg snímku pro posouzení na spondylózu v takovém případě je nepřípustné. Opakovaně může zhotovitel zhotovit rtg snímek pro posouzení na spondylózu u téhož psa jen na výzvu posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení.

 3. Vyplnit formulář “potvrzení o rtg vyšetření na spondylózu” a potvrdit ho. Vzor formuláře je součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné.

 4. Zhotovovat rtg snímek páteře psa v hluboké sedaci nebo v celkovém úplném znecitlivění tak, aby bylo dosaženo dostatečné myorelaxace. Při zhotovování snímku je nutné položit na rtg kazetu sestavu olověných písmen a číslic pro označení plemene, tetovacího čísla (popř. čísla mikročipu). Tuto sestavu je nutno před položením na kazetu ukázat majiteli psa.

 5. Po exponování snímku ho vyvolat a posoudit, zda je expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správně zhotoven. Pokud rtg snímek není z tohoto pohledu správný, je nutno zhotovit snímek nový. Pokud je rtg snímek správný, zhotovitel jej ukáže majiteli psa a popíše mu, v čem spočívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa. Vyjadřovat se o nálezu spondylózy je nepřípustné.

 6. Potvrdit v průkazu původu psa zhotovení rtg snímku, a to tak, že do kolonky “ostatní” nebo “veterinární záznamy” napíše datum, zkratku “RTG spondylóza”, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem.

 7. Zhotovený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) s přiloženým formulářem potvrzení se třemi kopiemi (tedy celkem 4 formuláře) odeslat příslušnému posuzovateli do čtrnácti dnů od jeho zhotovení.

 8. Na základě písemné výzvy posuzovatele zhotovit nový rtg snímek pro posouzení na spondylózu. Při opakovaném zhotovení rtg snímku pro posouzení na spondylózu informovat majitele psa, z jakého důvodu si posuzovatel vyžádal zhotovení nového snímku. Opakované zhotovení rtg snímku potvrdit opět do průkazu původu psa tak, že do kolonky “ostatní” nebo “veterinární záznamy” napíše datum, záznam “OPAKOVANÉ RTG na spondylózu NA ŽÁDOST POSUZOVATELE”, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem. Vyplnit znovu formulář potvrzení (ve 4 provedeních) a poslat je spolu se snímkem posuzovateli.


IV.

Posuzovatel je povinen:

 1. Evidovat každý doručený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) pro posouzení na spondylózu. Posoudit, zda je tento snímek expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný

 2. Pokud je rtg snímek nevyhovující pro posouzení, vyzvat zhotovitele, aby zhotovil snímek nový. V případě, že zhotovitel nezašle do 21 dnů snímek nový, vyzvat písemně majitele psa, aby si nechal snímek zhotovit znovu u zhotovitele dle vlastního výběru. Na základě tohoto přípisu je oprávněn kterýkoliv zhotovitel u příslušného psa opakovaně zhotovit rtg snímek pro posouzení na spondylózu.

 3. V případě, že rtg snímek je vyhovující k posouzení, snímek posoudit do 14 dnů od doručení a výsledek zaznamenat do formuláře “potvrzení o rtg vyšetření na spondylózu”. Není-li ve smlouvě s chovatelským klubem stanoveno jinak, originál a jednu kopii tohoto potvrzení zaslat do 7 dnů od posouzení doporučeně majiteli psa, druhou kopii zaslat chovatelskému klubu a třetí kopii archivovat spolu s rtg snímkem. Posuzovatel není povinen posoudit rtg snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.

 4. Archivovat každý rtg (CD nebo DVD nosič) snímek pro posouzení na spondylózu jako součást své zdravotní dokumentace zvířete po dobu pěti let. Tento snímek není možné vydat ani zapůjčit majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři psa.

 5. Vydat rtg snímek odvolací komisi v případě odvolání proti výsledku posouzení a učinit o tom ve zdravotní dokumentaci záznam.

 6. Umožnit komisi pro řízení posuzování ortopedických vad nahlédnout do archívu posouzených rtg snímků a poskytnout ji potřebné informace týkající se celého procesu posuzování. V případě, že komise zjistí závažné chyby v procesu posuzování na spondylózu, je posuzovatel povinen znovu složit kvalifikační zkoušku. Pokud v takovém případě posuzovatel kvalifikační zkoušku nesloží ve stanovené lhůtě, může mu být odebráno osvědčení posuzovatele dědičných ortopedických vad u psů a může být vyškrtnut ze seznamu specialistů na posuzování dědičných ortopedických vad u psů vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR.

 7. Z hlediska etického je nepřípustné, aby posuzovatel posuzoval spondylózu u plemene, jehož jedince chová on sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci.


V.

Odvolání proti výsledku posouzení:

 1. V případě, že majitel psa nebo chovatelský klub nesouhlasí s odborným posudkem posuzovatele, mohou se písemně odvolat k prezidentovi odvolací komise. Odvolání musí být vyhotoveno ve dvojím znění a musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu spondylózy příslušného psa. Nedílnou součástí odvolání je originál nebo kopie potvrzení o vyšetření na spondylózu s nálezem posuzovatele. V případě, že odvolatel lhůtu nedodrží, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat. Odvolatel musí v odvolání uvést konkrétně proti čemu se odvolává a musí navrhnout rozhodnutí odvolací komise.

 2. Odvolatel na základě výzvy prezidenta odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 5000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyúčtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

 3. Na základě včas podaného odvolání při splnění poplatkové povinnosti si odvolací komise vyžádá od posuzovatele původní rtg snímek spondylózy.

 4. Na pracovišti zobrazovacích metod kliniky chorob malých zvířat Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bude na náklady odvolatele zhotoven u příslušného psa nový rtg snímek pro posouzení na spondylózu. Při zhotovení snímku bude přítomen pověřený člen odvolací komise, který ověří totožnost zvířete a správné provedení snímku.

 5. Nový rtg snímek bude posouzen odvolací komisí za přítomnosti minimálně tří jejich členů. Při jednání komise má posuzovatel právo být přítomen a vyjádřit se k celé záležitosti. V případě, že odvolací komise shledá nezbytnost účasti posuzovatele při jednání, je povinen se k jednání dostavit. Při podezření na záměnu vyšetřovaného zvířete přizve odvolací komise k jednání poradce chovu příslušného plemene.

 6. Na základě nového posouzení rtg snímků odvolací komise stanoví stupeň spondylózy a vydá rozhodnutí, ve kterém

  a) vyhoví podanému odvolání jako odůvodněnému
  b) odvolání zamítne jako nedůvodné

 7. V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu po odečtení nákladů na řízení vrátí majiteli. Majitel na základě nového posudku komise může požadovat úhradu nákladů, popřípadě vícenáklady, na posuzovateli. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad.

 8. Odůvodněným odvoláním se rozumí:

  a) Souhlasné stanovisko odvolací komise s odvolatelem ve smyslu navrhovaného nižšího respektive vyššího stupně spondylózy, než byl stanoven při původním posouzení posuzovatelem.

  b) V případě, že odvolatel prokáže v odvolacím řízení, že došlo k záměně rtg snímku páteře jeho psa s jiným psem, a nebude-li na rtg snímku naexponována sestava olověných písmen a číslic označujících plemeno, tetovací číslo (popř. číslo mikročipu), nebo nebude-li tato naexponováná sestava odpovídat údajům uvedeným v přiložené dokumentaci


KVL

POTVRZENÍ O RTG VYŠETŘENÍ
NA SPONDYLÓZU
CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL SPONDYLOSIS EXAMINATION
Pes / Dog     Plemeno / Breed: ……………………..
FCI
Pohlaví / Sex:   ……………………..       Datum narození / Date of birth: ……………………..
Jméno a chovatelská stanice / Name and breed station: ……………………..
Plemenná kniha / Studbook: ……………………..      Číslo zápisu / Registration nr.: ……………………..
Tetovací číslo / čip / Tattoo / chip nr.: ……………………..       Barva / Color: ……………………..
Majitel / Owner         Jméno / Name: ……………………..
Adresa / Address: ……………………..,    E-mail: ……………………..
Vyšetření / Examination   Rentgenové snímky zhotoveny dne / X-Rays made on: ……………….
Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/Name of veterinary surgeon submitting radiograph:
……………………..
Adresa / Address: ……………………..
E-mail: ……………………..
Potvrzuji, že rentgenogram na spondylózu psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne …………………….. je v souladu s vnitřními předpisy KVL ČR a doporučením FCI pro posuzování spondylózy.
I certify that the radiograph relating to the dog identified above was taken on the following date …………………….. and in conformity with the provisions of KVL ČR and recommendations of the FCI.
 
___________________________________
Podpis a razítko veterinárního lékaře
Veterinary Surgeon’s Signature and stamp:
___________________________________
Podpis majitele
Owner’s Signature:
linka
Vyhodnocení RTG snímku / Classification of radiographic evaluation
(Zakroužkujte příslušnou možnost / Circle the relevant)  
 
Stupeň spondylózy /
The degrese of spondylosis:
negativní
no signs
lehký
mild
střední
moderate
těžký
severe
velmi těžký
very severe
 
0
1
2
3
4
 
Zakresli do schématu
/ Draw the diagram:
Schema
 
Tímto potvrzuji, že stupeň hodnocení spondylózy na základ ě posouzení rentgenogramu psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu vnitřních předpisů KVL ČR a doporučení FCI.
I hereby certify that the score of the radiograph submitted for the dog identified above was produced using the scoring criteria of provisions of KVL ČR and recommendations of the FCI.
Vyhodnocení bylo provedeno dne / The evaluation was made on: ________________
Ev. č. snímku / X-Ray nr.: ________________  Kým / By: ____________________________
E-mail: ____________________________
___________________________________
Podpis a razítko / Signature and stamp:   
Proti výsledku posouzení se můžete odvolat do 30 dní od doručení nálezu k předsedovi odvolací komise Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad psů Komory veterinárních lékařů České republiky na adresu: Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno
________________________________
Poslední revize dokumentu 11/2015

2014-12-18-Vnitrni_predpis_na_spondylosu.pdf

2014-12-18-Vnitrni_predpis_na_spondylosu.doc