Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis o registraci petpasu

1) Výklad pojmů

Pro účely tohoto předpisu se rozumí:

a) pověřený veterinární lékař – soukromý veterinární lékař schválený pro vydávání petpasů,

b) majitel – osoba žádající o vydání petpasu nebo o záznam v něm,

c) centrální registr – centrální registrační místo vedené Komorou veterinárních lékařů v Brně (odkaz na zákon),

d) povinné údaje – údaje uvedené v petpasu podmiňující jeho zaregistrování v centrálním registru,

e) povinný údaj – číslo petpasu, nezaměnitelné označení zvířete, jméno a adresa majitele, jméno a registrační číslo Komory veterinárních lékařů, veterinárního lékaře vydávajícího petpas,

f) nepovinné údaje – údaje vedené centrálním registrem na žádost majitele,

g) nepovinný údaj – údaje o zvířeti, změny v osobě majitele, záznamy o veterinárních zákrocích registrovaných v petpase,

h) on-line registrace – elektronické zaregistrování petpasu v centrálním registru v reálném čase,

i) off-line registrace – elektronické zaregistrování petpasu v centrálním registru do dvou pracovních dní,

j) petpas – schválená úřední listina obsahující informace o zvířeti (odkaz na směrnici EU) sloužící pro přesun zvířat v rámci EU,

k) zápis – záznam provedený pověřeným veterinárním lékařem v petpase,

l) nezaměnitelné označení zvířete – číslo čipu nebo tetování zvířete, nezaměnitelně určující jeho identitu.

2) Registrace petpasů v centrálním registru

a) Centrální registr vede Komora veterinárních lékařů v Brně

b) V centrálním registru jsou vedeny povinné údaje nutné pro registraci petpasů. Na žádost majitele je možné registrovat v centrálním registru i nepovinné údaje. Údaje vede centrální registr nejvýše po dobu 25 let od zaregistrování petpasu.

c) Registrace petpasů je prováděna elektronicky v centrálním registru pověřeným veterinárním lékařem, a to on-line nebo off-line.

d) Pro účely registrace vydá centrální registr všem pověřeným veterinárním lékařů vstupní kódy pro provádění registrace.

e) Registrační formulář centrálního registru obsahuje povinné údaje, bez kterých není registrace platná, a nepovinné údaje, které lze registrovat na žádost majitele.

f) Platnost registrace je potvrzena centrálním registrem elektronicky, okamžitě po přijetí registrace.

g) Centrální registr nezaregistruje žádost, která neobsahuje formálně správně a úplně vyplněné povinné údaje, obsahuje duplicitní označení zvířete nebo číslo petpasu, je registrován nepověřeným veterinárním lékařem. O nepřijetí registrace zašle centrální registr chybové hlášení okamžitě po přijetí požadavku.

h) Centrální registr zaregistruje petpas na duplicitní označení zvířete, pokud byl předchozí petpas ohlášen jako ztracený nebo zničený, v tomto případě je předchozí petpas označen v centrálním registru jako neplatný.

i) Má-li zvíře více nezaměnitelných označení, uvedou se v petpase všechna tato označení a pro účely identifikace zvířete v centrálním registru se uvede jedno z nich, přičemž přednost má označení zvířete mikročipem podle ISO normy.

3) Povinnosti pověřeného veterinárního lékaře při vydávám petpasu a jeho dalším užívání

Veterinární lékař je povinen:

a) vydat na žádost majitele petpas s registrací v centrálním registru a to nejpozději do dvou pracovních dní od podání žádosti,

b) před vydáním petpasu provést nebo zkontrolovat nezaměnitelnou identifikaci zvířete,

c) vyplnit úplně a správně všechny povinné údaje v petpasu a zaregistrovat ho v centrálním registru,

d) bez potvrzení o přijetí registrace z centrálního registru nevydat petpas majiteli,

e) před registrací nového petpasu zaregistrovat ohlášenou ztrátu nebo zničení petpasu v centrálním registru,

f) před každým záznamem registrovaným v petpase provést identifikaci zvířete a nesouhlasí-li se záznamy v petpasu nezapsat záznam o provedeném zákroku v petpase,

g) provést úplný zápis o provedeném veterinárním zákroku, pokud je tento zákrok registrován v petpase, a v zápise uvést své jméno a registrační číslo komory veterinárních lékařů.

h) Zaregistrovat zrušení petpasu v centrálním registru v případě, že ještě před vydáním pet pasu došlo k jeho zničení nebo jinému znehodnocení, které znemožňuje jeho pozdější vydání.

i) Tiskopis pasu se vyplňuje čitelně obyčejným nemazatelným kuličkovým perem modré nebo černé barvy.

Schváleno na XVI. Sněmu KVL ČR 20.10.2007

Novelizováno na XXIII. Sněmu KVL ČR 22.11.2014

Novelizováno na XXIV. Sněmu KVL ČR 07.11.2015

________________________________
Poslední revize dokumentu 01/2016

2016-01-Vnitrni_predpis_o_registraci_petpasu.pdf