Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Volební řád do orgánů Komory

Volební řád do orgánů Komory

§ 1

1. Právo volit a být volen mají všichni členové Komory.

2. Kandidátem pro volbu do orgánu Komory se stává :

a) člen Komory navržený a schválený okresním předvolebním shromážděním za podmínek stanovených tímto řádem. Předvolební okresní shromáždění má za povinnost svolat okresní výbor, nebo předseda okresního výboru nejpozději do 90 dnů od výzvy volební komise. Okresní výbor, nebo předseda okresního výboru stanoví způsob volby do orgánů okresního sdružení a způsob navržení kandidátů pro volbu do orgánů Komory.

b) člen Komory, který vysloví s kandidaturou prokazatelně souhlas a jehož kandidaturu podpisem stvrzuje nejméně 10 dalších členů Komory.

3. Kandidáty na prezidenta a viceprezidenta se stávají členové představenstva.

§ 2

Sněm volí na návrh představenstva z členů Komory volební komisi, která vykonává svou funkci, bezprostředně po ukončení zasedání sněmu, na kterém je zvolena. Volební komise má 5 členů a 3 náhradníky .

§ 3

Členy volební komise nemohou být kandidáti navrhovaní pro volbu do orgánu Komory. Stane-li se člen volební komise kandidátem pro volbu do některého orgánu Komory, je z toho důvodu z volební komise uvolněn a představenstvo na návrh volební komise kooptuje náhradníka.

§ 4

1. Členové volební komise zvolí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu,který svolává a řídí činnost volební komise (dále jen komise).

2. Komise je schopna jednat a rozhodovat za přítomnosti předsedy a nejméně dalších dvou členů komise. Rozhoduje prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V případě nepřítomnosti předsedy zvolí členové komise ze svého středu zastupujícího předsedu, který přebírá plná práva a povinnosti řádného předsedy po dobu jeho nepřítomnosti.

§ 5

Pravomoci a povinnosti volební komise:

1. vyhlašuje a ukončuje volby.

2. stanoví závaznou lhůtu pro přijímání volebních návrhů.

3. přijímá písemné návrhy na kandidáty pro volbu do orgánů Komory a zkoumá, zda splňují podmínky podle § 6 tohoto řádu.

4. přijímá námitky a stížnosti týkající se voleb doručené písemně na sekretariát Komory , rozhoduje o nich a o svém rozhodnutí bezprostředně informuje podavatele námitky nebo stížnosti. V případě pochybností o regulérnosti voleb rozhodne o jejich zrušení. O svém rozhodnutí bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informuje představenstvo a revizní komisi Komory a všechny členy Komory.

5. sestavuje pro volby kandidátní listiny a volební lístky, zajišťuje jejich vytištění a doručení členům Komory před stanoveným termínem zahájení voleb. Zveřejní nejméně 21 dní před termínem zahájení voleb v časopise Komory volební programy jednotlivých kandidátů do orgánů komory, pokud byly předloženy.

6. zajistí oddělený prostor pro úpravu hlasovacích lístků v případě, že se konají tajné volby členů představenstva, členů revizní komise a členů Čestné rady přímo na sněmu.

7. řídí a kontroluje činnost skrutátorů při volbách přímo na sněmu.

8. vede dokumentaci o volbách a předává zprávu o průběhu voleb představenstvu Komory nejpozději do dvou dnů po jejich ukončení

9. předkládá sněmu ústní zprávu o výsledcích voleb. V případě jiného způsobu volby, nebo není-li možno vyhodnotit výsledky voleb do skončení jednání sněmu, předkládá o výsledku voleb písemnou zprávu všem okresním sdružením prostřednictvím předsedů okresních výborů.

§ 6

1. Kandidát může být navržen i více návrhy, ale smí kandidovat jen pro jeden orgán.

2. Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce v originále doporučeným dopisem, elektronickou poštou nebo faxem na adresu danou volení komisí, zpravidla na sekretariát Komory. Pro rozhodnutí o dodržení termínu k přijetí volebních návrhů je rozhodující datum poštovního razítka na obálce. Je-li schválený návrh kandidátů doručený faxem nebo elektronickou poštou, je třeba jej doplnit nejpozději do tří dnů předložením jeho originálu. Pro zachování lhůty je v tomto případě rozhodující datum odeslání faxu nebo elektronické pošty.

3. Volební návrhy musí obsahovat:

a) název orgánu Komory, do něhož jsou kandidáti navrhováni.

b) jména, tituly, data narození, profese, sídla nebo trvalá bydliště kandidátů c) údaje o počtu členů Komory zúčastněných na předvolebním shromáždění, včetně prezenční listiny s jejich jmény a podpisy v případě, je-li kandidát navržen a schválen okresním shromážděním.

d) informaci o způsobu svolání předvolebního okresního shromáždění a způsobu navržení kandidátů pro volbu do orgánů Komory.

e) potvrzení platnosti návrhů nejméně třemi zástupci okresního výboru Komory nebo skupiny navrhovatelů dle § 1, čl. 2, písm. b. Platnost návrhu okresního shromáždění potvrzuje svým podpisem předseda okresního sdružení.

4. Pokud volební návrhy neobsahují požadované náležitosti, uvedené v předchozím odstavci, nebo trpí jinou formální vadou, vyzve volební komise bez zbytečného odkladu navrhovatele volebních návrhů, aby tyto své volební návrhy ve stanovené lhůtě v souladu s volebním řádem požadovaným způsobem doplnili a odstranili zjištěné a vytýkané nedostatky. Pokud tak navrhovatelé volebních návrhů ve lhůtě stanovené volební komisí písemně neučiní, jsou tyto předložené volební návrhy neplatné. Místem pro doručování pro tyto účely je sídlo Komory. Volební návrhy nesplňující podmínky stanovené tímto řádem jsou hodnoceny jako neplatné.

5. Člen Komory může být zvolen prezidentem nebo viceprezidentem Komory, předsedou nebo místopředsedou revizní komise Komory a předsedou nebo místopředsedou Čestné rady Komory opakovaně, vždy však pouze na dvě po sobě jdoucí volební období.

§ 7

Kandidátní listiny

1. Každá kandidátní listina musí obsahovat jmenný seznam kandidátů s jejich profesní působností a příslušností k okresnímu sdružení.

2. Kandidátní listiny musí být zveřejněny nejméně 21 dní před termínem zahájení voleb.

3. Pro volbu prezidenta a viceprezidenta se kandidátní listiny nemusejí sestavovat.

4. Kandidátní listina může být současně volebním lístkem, musí to však být na ní vyznačeno.

5. Volební lístek musí být jednostranný, v záhlaví označen názvem orgánu Komory pro jehož volbu platí, případně i barevně odlišen.

6. V záhlaví volebního lístku musí být označen počet členů, případně náhradníků, který má být v příslušném orgánu zvolen.

7. Všichni navržení kandidáti jsou na volebním lístku abecedně seřazeni a označeni pořadovým číslem.

8. Volební lístky budou předány oprávněným voličům v den volby nebo mohou být na jejich adresy zaslány poštou. O formě poštovní zásilky rozhodne představenstvo po dohodě s volební komisí.

9. V případě přímé volby v zastoupení oznámí pověřený člen Komory při prezenci počet zastupovaných členů, což doloží plnými mocemi zastupovaných. Jeden člen může zastupovat nejvíce další dva členy Komory.

§ 8

1. Volby do orgánů Komory se provádějí buď volbou přímou, korespondenčním způsobem, elektronicky, nebo kombinací těchto způsobů..

2. O způsobu volby rozhodne představenstvo Komory.

§ 9

Volby

1. Korespondenční volby :

a) Voličům budou vydány nebo zaslány obálky (označené razítkem Komory a podpisem předsedy komise a označením na zadní straně "OBÁLKU ZALEPIT!"), do nichž se vkládají upravené volební lístky před vhozením do volební urny nebo před vložením do poštovní obálky. Pro dodržení termínu při korespondenčním způsobu volby je rozhodující datum poštovního razítka uvedeného na obálce.

b) Volební lístek se upravuje zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta.

c) Při korespondenčním způsobu volby se upravený hlasovací lístek vloží do označené obálky, zalepí se a vloží do další poštovní obálky označené jménem, registračním číslem a adresou odesílatele (voliče), v levém dolním rohu textem “volby” a s předtištěnou adresou smluvní advokátní kanceláře případně notáře, kam budou obálky adresovány a na místě shromažďovány a do hodnocení výsledků voleb bezpečně uchovány dle vnitřních pravidel advokátní kanceláře nebo notáře.

d) Neplatné jsou volební lístky (hlasy) :

- doručené po stanoveném termínu určeném volební komisí.

- vložené do nezalepené, nebo jiné než pro volbu vydané obálky.

- na kterých bylo zakroužkováno více kandidátů než je označeno v záhlaví.

- vložené do nezalepených nebo jiných než pro volbu vydaných obálek.

2. Elektronické volby :

O technických podmínkách provedení elektronických voleb rozhodne představenstvo a volební komise Komory tak, aby byla zajištěna jejich regulérnost. Volební komise je povinna informovat členy Komory o způsobu provedení elektronických voleb nejpozději ihned po sestavení kandidátních listin.

3. Výsledek korespondenčního i elektronického hlasování musí být předložen sněmu nebo příslušnému orgánu Komory, u něhož hlasování proběhlo. Sněm ani orgán o výsledku již nehlasuje.

§ 10

V případě přímé tajné volby na sněmu volební komise určí zapisovatele a jeho náhradníka pro vedení seznamu voličů a jejich registraci. Seznam musí obsahovat datum volby, jmenný seznam oprávněných členů Komory s vyznačením členů přítomných a zastupovaných.

§ 11

1. Hodnocení výsledků voleb provádí volební komise.

2. Smluvní advokátní kancelář nebo notář předá v den hodnocení výsledků voleb všechny došlé volební obálky do rukou předsedy volební komise. O předání se sepíše předávací protokol, který obsahuje zejména:

- údaje advokátní kanceláře nebo notáře, kam byly poštovní obálky s volebními obálky adresována

- údaj o počtu předaných obálek

- seznam členů volební komise

- datum a podpisy zástupce advokátní kanceláře nebo notáře a všech přítomných členů volební komise stvrzující správnost předávacího protokolu

3. Volební obálky se bez otevírání spočítají a vyřadí se obálky neplatné. Při korespondenčním způsobu volby se obálky doručené do advokátní kanceláře nebo notáři označené textem ”volby” neotevírají a jsou otevřeny teprve komisionálně při hodnocení výsledků volby volební komisí.

4. Komise zjistí výsledek volby prostým sčítáním hlasů pro jednotlivé kandidáty, které pak seřadí podle počtu získaných hlasů.

5. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi sestupně nejvíce hlasů do požadovaného počtu stanoveného pro příslušný orgán Komory. Ostatní kandidáti se stávají náhradníky pro příslušný orgán do něhož kandidovali.

6. Sčítání hlasů probíhá výhradně následujícím způsobem:

- komise volební lístky rozdělí dle orgánů komory, do nichž se volilo

- členové volební komise (kromě předsedy) vytvoří dvojice

- jeden člen první dvojice čte z volebních lístků postupně jména zakroužkovaných kandidátů a druhý kontroluje pohledem správnost, v dohodnutých časových intervalech se pak ve čtení a kontrole střídají

- členové druhé dvojice zaznamenávají každý samostatně výroky první dvojice, tedy hlasy k jednotlivým kandidátům, po přečtení všech hlasovacích lístků se musí oba zápisy druhé dvojice shodovat; v opačném případě je nutné postup opakovat

- po dokončení sčítaní a shodě zápisů se dvojice vymění a celý postup se zopakuje

- na správnost průběhu dohlíží po dobu sčítání předseda volební komise

7. Při hodnocení výsledků elektronických voleb se postupuje obdobně přiměřeně v souladu s technickými podmínkami stanovenými při zahájení voleb.

§ 11

1. Po zjištění výsledků voleb vydá volební komise zprávu o průběhu a výsledcích voleb, která musí být podepsána všemi přítomnými členy volební komise. Součástí této zprávy jsou volební obálky a lístky z korespondenčních voleb – platné i neplatné, které musí být komisionálně zapečetěny, předány představenstvu Komory a uchovány až do dalších voleb.

2. Podmínkou platnosti všech forem uskutečněných voleb členů představenstva, členů revizní komise a členů čestné rady je vydání rozhodnutí volební komise dle ust. § 4 odst. 2 tohoto volebního řádu o regulérnosti voleb, se kterým předseda volební komise seznámí nejbližší sněm po provedených volbách.

§ 12

Zprávu o průběhu a výsledcích hlasování zveřejní volební komise na internetových stránkách Komory nejpozději do 7 pracovních dnů od sečtení všech hlasů volební komisí. Nově zvolené představenstvo pak zabezpečí nejpozději do dvou měsíců zveřejnění rozhodnutí volební komise o regulérnosti voleb v časopise Komory.

§ 13

1. V případě neplatnosti volby do některého orgánu se volby opakují s novými volebními lístky , nebo i elektronicky.

2. V případě nezvolení stanoveného počtu členů orgánů se na sněmu provádí doplňující volba do stanoveného počtu členů. Tato doplňující volba se provádí až do doby, kdy budou mít všechny orgány zvoleny stanovený počet členů. V tomto případě musí být kandidáti do doplňujících voleb navrženi z pléna na sněmu alespoň 10 členy Komory. Písemné návrhy kandidátů do doplňujících voleb přijímá volební komise.

§ 14

1. Nově zvoleným členům představenstva, revizní komise a Čestné rady Komory vzniká funkce v orgánech Komory jejich zvolením již na sněmu. Je-li přítomna nadpoloviční většina zvolených členů, může být provedena pod dohledem volební komise volba prezidenta a viceprezidenta, rovněž tak volba předsedy a místopředsedy revizní komise a volba předsedy a místopředsedy Čestné rady.

2. Pro předání agendy nově zvoleným členům orgánů je stanovena lhůta 10 dnů. Pokud to snese odkladu, může se člen orgánu, jemuž mandát zanikl, dohodnout s orgánem,jehož byl členem, na prodloužení této lhůty.

§ 15

1.Členové orgánů, kteří byli ze své funkce odvoláni, případně ze své funkce odstoupili, jsou povinni od tohoto okamžiku nečinit žádné právní úkony a ve lhůtě do 10 dnů od zániku jejich funkce poskytnout součinnost orgánu, jehož byli členy, za účelem předání písemností a věcí jím svěřených pro výkon funkce. O tomto předání se sepíše protokol, který je podepsán bývalým členem orgánu a předsedou orgánu. Pokud bývalý člen odmítne protokol podepsat, tato skutečnost se v protokolu vyznačí a protokol je předložen k seznámení nejbližšímu zasedání dotčeného orgánu.

2. Osoba, která je členem orgánu Komory, může ze své funkce odstoupit. Je však povinna oznámit to orgánu, jehož je členem. Této osobě funkce zaniká dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděl. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí ji funkce okamžikem tohoto projednání v příslušném orgánu. Podané odstoupení z funkce člena v orgánu Komory již nelze vzít zpět.

3. Za člena, kterému zanikla funkce v orgánu Komory odstoupením, případně odvoláním, nebo tento člen zemře, lze kooptovat náhradníka dle pořadí stanoveného zápisem volební komise za předpokladu, že tento náhradník vysloví s touto kooptací do orgánu, jehož má být členem, písemný souhlas ve lhůtě do 30 dnů od doby doručení písemné výzvy příslušného orgánu. Pokud takto oslovený náhradník neučiní, osloví příslušný orgán po marném uplynutí této lhůty dalšího náhradníka v pořadí stanoveném zápisem volební komise.Po obdržení písemného souhlasu, vzniká funkce v orgánu Komory u kooptovaného člena okamžikem rozhodnutí dotčeného orgánu .

§ 16

Zrušovací ustanovení

Tento volební řád, předložený v úplném znění, ruší a současně v plném rozsahu nahrazuje dosavadní volební řád, účinný od 1.1.2004.


Dne 15.5.2010

________________________________
Poslední revize dokumentu 1/2020

2020-01-Volebni_rad_do_organu_Komory.pdf