Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné pojistné podmínky Allianz pojišťovna, a.s.

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Informace – zprávy – výzvy
 

Všeobecné pojistné podmínky

pro pojištění profesní odpovědnosti

VPP PO 1/11

Část I. – Obecná ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.Soukromé pojištění (dále jen „pojištění“) upravuje zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“) vydává podle zákona tyto Všeobecné po-jistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti (dále jen „VPP“).

2. VPP jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pokud je v některém ustanovení zákona odkaz na pojistnou smlouvu nebo dohodu, platí úprava uvedená ve VPP stejně, jako by to byla pojistná smlouva nebo dohoda.

3. Součástí pojistné smlouvy jsou i Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro-fesní odpovědnosti (dále jen „ZPP“), se specifikací pro uvedenou profesi, a případně další doplňující ustanovení vztahující se k tomuto pojištění – smluvní ujednání nebo doložky.

4. Obsahují-li VPP nebo ZPP, smluvní ujednání nebo doložky, pojistná smlouva nebo dohoda v případech, kdy to zákon připouští, odchylnou úpravu od ně-kterých ustanovení zákona, platí úprava v nich uvedená. Není-li tato úprava provedena, platí ustanovení zákona.

5. Tyto pojistné podmínky platí po celou dobu trvání pojištění sjednaného po-jistnou smlouvou. Pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen a nelze je bez jeho souhlasu měnit.

6. Toto pojištění je ve smyslu zákona pojištěním škodovým. Jeho účelem je ná-hrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

7. Pojištění podle těchto pojistných podmínek může být sjednáno pouze tehdy, pokud je na něm pojistný zájem. Pojistným zájmem se rozumí oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným ne-bezpečím.

Článek 2

Základní rozsah pojištění profesní odpovědnosti a jeho časová působnost

1. Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojiš-těného za škodu, která vznikla poškozenému v důsledku poskytnutí odbor-ných služeb v souvislosti s pojištěnou činností (dále jen „profesní odpověd-nost“) za předpokladu, že pojištěný byl v době poskytnutí odborné služby, k výkonu pojištěné činnosti oprávněn.

2. Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu, ke které došlo v důsledku poskytnutí odborných služeb třetí osobou (subdodavatelem) za pojištěného jeho jménem, pokud za tyto služby vznikla odpovědnost pojištěnému.

3. Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí porušení právní povin-nosti pojištěného v souvislosti s poskytováním odborných služeb, které může vzniknout jednáním a/nebo opomenutím a které má za následek vznik ško-dy.

a) Dojde-li k porušení právní povinnosti jednáním, pak platí: Pokud porušení právní povinnosti spočívá v písemném podkladu, pak se považuje za uskuteč-něné v tom okamžiku, v němž pojištěný tento podklad vyhotoví.

b) Dojde-li k porušení právní povinnosti opomenutím, pak se opomenutí považuje za uskutečněné v okamžiku, v němž byl pojištěný povinen konat.

4. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti v souvislosti s poskytováním odbor-ných služeb, za kterou podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

5. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění z pojištění profesní odpověd-nosti je skutečnost, že

a) k porušení právní povinnosti, které bylo příčinou vzniku škody (tj. ke škod-né události), došlo v době trvání pojištění a současně

b) nárok na náhradu škody byl poprvé uplatněn vůči pojištěnému v době trvání pojištění a současně

c) uplatnění nároku na náhradu škody bylo pojistiteli prokazatelně oznáme-no nejpozději do 30 dnů po zániku pojištění.

6. Uplatněním nároku na náhradu škody se rozumí jakýkoliv písemný požada-vek, návrh na zahájení soudního řízení, arbitrážního řízení nebo jakéhokoliv správního či jiného úředního řízení vůči pojištěnému týkající se škodné udá-losti.

7. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se odchylně od odst. 5. písm. a) tohoto článku pojištění profesní odpovědnosti na nároky na ná-hradu škody, jejíž příčinou je porušení právní povinnosti, ke kterému došlo v dohodnutém období před počátkem pojištění (dále jen „retroaktivní pojistné krytí“), pokud jsou splněny podmínky uvedené v odst. 5. písm. b) a c) tohoto článku a §6 odst. 6. zákona. Retroaktivní pojistné krytí se vztahuje na dobu od retroaktivního data uvedeného ve smlouvě do data počátku pojištění.

a) Retroaktivní pojistné krytí se nevztahuje na případy, kdy na škodu dopadá pojistné plnění jiného pojistitele.

b) Pojistitel neposkytne retroaktivní pojistné plnění větší, než odpovídá roz-sahu pojistného krytí podle pojistné smlouvy platné v době, kdy nastalo poru-šení povinnosti, které bylo příčinou vzniku škody.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a jeho časová působnost

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na odpo-vědnost pojištěného za škodu způsobenou provozní činností. Provozní činností se pro účely tohoto pojištění rozumí činnost obvykle spojená s výkonem pojištěné činnosti.

2. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění odpověd-nosti za škodu způsobenou provozní činností i na další pojištěné činnosti za předpokladu, že pojištěný je v době vzniku pojistné události k jejich výkonu oprávněn.

3. V případě sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností podle těchto pojistných podmínek má pojištěný právo, pokud byl proti němu vznesen nárok na náhradu škody, aby za něj pojistitel nahradil:

a) v případě pojistné události škodu usmrcením, na zdraví a na věci a také z ní vyplývající jinou majetkovou škodu (tzv. následnou škodu), za niž pojištěný odpovídá na základě právních předpisů,

b) náklady uvedené v čl. 13, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu ustanovením čl. 14.

4. Pojistnou událostí je vznik škody uvedené v odst. 3. písm. a) tohoto článku, s níž je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

5. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění z pojištění dle tohoto článku je skutečnost, že pojistná událost nastala v době trvání pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Článek 4

Územní působnost pojištění

1. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území České republiky a Slovenské republiky, není-li v pojistných podmínkách stanoveno nebo ve smlouvě ujednáno jinak.

2. Za místo vzniku pojistné události se považuje místo, kde vznikla škoda, nikoliv místo vzniku příčiny škody, není-li v ZPP stanoveno jinak.

Článek 5

Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu a náklady uve-dené v čl. 13 VPP, jedná-li se o škodu, bez ohledu na spolupůsobící příčiny, přímo či nepřímo způsobenou nebo zvýšenou:

a) úmyslně pojištěným, jeho statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, zákonným zástupcem nebo zmocněncem, osobou pojištěnému nebo jeho statutárnímu orgánu nebo členu statutárního orgánu blízkou nebo oso-bou žijící s nimi ve společné domácnosti,

b) jinak, než na základě předchozí škody usmrcením, na zdraví nebo na věci, tj. jinou majetkovou škodu (tzv. čistou finanční škodu), pokud není v ZPP stanoveno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak,

c) činnostmi, pro které právní předpisy stanoví povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu nebo je stanoveno, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností; s výjimkou pojištěné činnosti,

d) vlastnictvím a provozem motorových a nemotorových vozidel, kolejových vozidel, vozidel lanových drah, letadel, létajících zařízení, balonů, vzducholodí a plavidel všeho druhu, jakož i letišť, přístavů, přístavišť, drah nebo lanovek všeho druhu,

e) na letadlech, létajících zařízeních, kosmických lodích, balonech, vzducholodích a plavidlech všeho druhu,

f) válečnými událostmi, invazí, akcí zahraničního nepřítele, nepřátelskou akcí nebo válečnou operací (bez ohledu na to, zda byla válka vyhlášena či nikoli), vojenskými akcemi, občanskou válkou a vnitřními nepokoji, vzpourou, povstáním, vzbouřením, revolucí, terorismem, represivními zásahy státních orgánů a bezpečnostních složek státu,

g) infekčním onemocněním lidí, zvířat nebo rostlin (včetně salmonely, Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (BSE, TSE)),

h) krevními deriváty, přenosem viru HIV nebo genetickými změnami organi-smu,

i) jadernou energií, radioaktivním zářením a radioaktivním zamořením nebo znečištěním všeho druhu,

j) působením elektromagnetických polí, elektromagnetického záření a ja-kéhokoli jiného záření,

k) sesuvem nebo sesedáním půdy, erozí, poddolováním, vibracemi, pozvol-ným vnikáním vlhka,

l) na životním prostředí,

m) zvířaty na stromech, keřích a ostatních porostech při pastvě,

n) ztrátou věci,

o) provozováním parkovišť a garáží a jiných podniků podobného druhu (např. autokempinků),

p) při přepravě, z přepravních smluv nebo zasílatelských smluv,

q) v důsledku závadnosti věcí, které byly vyrobeny nebo zpracovány pomocí strojů dodaných, montovaných, opravovaných nebo udržovaných pojiště-ným,

r) v souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, stla-čenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady,

s) vývojem, výrobou, skladováním a prodejem munice, zbraní, střeliva a vý-bušnin,

t) v důsledku stažení výrobku z trhu,

u) azbestem, formaldehydem, nátěrovými hmotami obsahujícími olovo a jinými karcinogenními (rakovinotvornými) látkami,

v) plísněmi, houbami a sporami,

w) vývojem, výrobou, poskytováním nebo instalací softwaru, ze ztrát, poško-zení, změny nebo snížené funkčnosti nebo možnosti provozovat či používat telekomunikační zařízení nebo jiné prostředky komunikace, počítačový sys-tém, programy, software, internet, e-commerce, data, informační prameny, mikročipy, integrovaný obvod nebo podobné zařízení v počítačovém či jiném vybavení,

x) na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě leasingové smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o půjčce či o výpůjčce,

y) na jakýchkoliv podzemních a nadzemních vedeních, jakož i na škody vzniklé v důsledku poškození takových vedení, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak,

z) v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinými produkty nebo dalšího opracování nebo zpracování vadného výrobku, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak,

aa) v důsledku vynaložení nákladů na odstranění, demontáže, vyjmutí nebo uvolnění závadných výrobků nebo stavebních dílů a v důsledku vynaložení nákladů na montáže, připevnění a osazení nezávadných výrobků a staveb-ních dílů,

bb) na věcech ve vlastnictví nájemce nemovitosti, pokud pronájem nemovi-tostí není pojištěnou činností podle čl. 23, odst. 1. VPP,

cc) provozováním škol všech typů a školských zařízení včetně zřizování škol, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak,

dd) přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek elektřiny, plynu, vody nebo tepla,

ee) ekologickou újmou,

ff) nedodržením smluvně dohodnutých lhůt nebo termínů,

gg) v souvislosti s fakty, situacemi, okolnostmi nebo událostmi, které v den sjednání pojištění pojištěný znal, a věděl, měl vědět nebo očekávat, že pove-dou k uplatnění nároku na náhradu škody,

hh) jakoukoliv zárukou, odhadem výše poplatků, nákladů, množství, trvání nebo data dokončení,

ii) platební neschopností nebo bankrotem pojištěného,

jj) v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací a příspěvků včetně zpraco-vání žádosti o dotace, příspěvky a granty a v souvislosti s organizací veřejných zakázek,

kk) v souvislosti s pomluvou, porušením mlčenlivosti nebo důvěry pojiště-ným,

ll) v souvislosti s porušením práva na ochranu osobnosti pojištěným, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak,

mm) v souvislosti s poškozením, zničením nebo ztrátou dokladů, listin nebo datových nosičů, pokud není v ZPP stanoveno nebo ve smlouvě dohodnuto jinak,

nn) v souvislosti s nekalou soutěží a klamavou reklamou vztahující se k od-borným službám pojištěného,

oo) v souvislosti s porušením patentového práva, autorského práva, práva duševního vlastnictví, designu, obchodní značky, chráněného názvu, jména firmy nebo sloganu, vztahujícím se k odborným službám pojištěného.

2. Pojištění se dále nevztahuje na:

a) odpovědnost za škodu, za niž pojištěný odpovídá na základě pracovně-právních předpisů, včetně odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,

b) odpovědnost za škodu převzatou nad rámec stanovený právními předpi-sy nebo převzatou smluvně,

c) odpovědnost za škodu vzniklou návštěvníkům pojištěného ztrátou, odci-zením, poškozením nebo zničením jejich peněz, cenných papírů, vkladních knížek, platebních a obdobných karet, listin a šperků,

d) jakoukoli náhradu škody, kompenzaci, úroky, náklady, výdaje a úhrady bez ohledu na jejich povahu, které byly přiznány soudy Spojených států americ-kých, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu,

e) odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným při výkonu činnosti statu-tárního orgánu, člena statutárního orgánu (s výjimkou statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek, pokud je tak ve smlouvě dohodnuto) nebo člena dozorčí rady.

3. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vyplývající z uložených nebo uplatňovaných pokut, penále a náhradu jakýchkoliv dalších smluvních, správních, trestních nebo jiných sankcí, bez ohledu na to, vůči kterému sub-jektu jsou uplatňovány, pokud není v ZPP stanoveno nebo ve smlouvě ujed-náno jinak. Správními sankcemi se pro účely těchto pojistných podmínek rozumí sankce ukládané zejména finančními orgány, orgány sociálního za-bezpečení, zdravotními pojišťovnami a jinými orgány státní správy a územní samosprávy.

4. Dále se pojištění nevztahuje na škody způsobené pojištěným:

a) dalším osobám pojištěným jednou pojistnou smlouvou,

b) jeho manželu, sourozenci, příbuzným v řadě přímé a jiným osobám blíz-kým a osobám žijícím s pojištěným ve společné domácnosti,

c) jeho společníkům (členům), jejich manželům, příbuzným v řadě přímé nebo jiným osobám blízkým, nebo osobám, které žijí se společníkem (čle-nem) ve společné domácnosti,

d) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, společník (člen) po-jištěného nebo osoby jim blízké majetkovou účast, a to až do procentuální výše tohoto majetkového podílu; u právnických osob se jejich statutární zá-stupci a osoby jim blízké kladou na roveň pojištěnému a osobám jemu blíz-kým,

e) jeho statutárnímu orgánu, členu statutárního orgánu, zákonnému zá-stupci nebo zmocněnci.

5. V ZPP mohou být stanoveny a v pojistné smlouvě dohodnuty další výluky z pojištění nebo zúžení některých výluk uvedených v tomto článku.

Článek 6

Vznik a změny pojištění

1. Pojištění vzniká:

a) dnem počátku pojištění dohodnutým v pojistné smlouvě, a není-li tento den dohodnut,

b) dnem následujícím (od 00.00 hod.) po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši; nebylo-li první pojistné uhrazeno v plné výši do 2 měsíců po uzavře-ní pojistné smlouvy, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit. Toto právo může pojistitel uplatnit pouze do zaplacení prvního pojistného v plné výši. Odstoupením se smlouva od počátku ruší.

2. Pojistná smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Totéž se týká i změn pojistné smlouvy.

3. Bylo-li na základě návrhu pojistitele na uzavření pojistné smlouvy zaplaceno pojistné ve výši uvedené v návrhu a ve lhůtě určené pojistitelem (neurčil-li lhůtu, do 1 měsíce od obdržení návrhu pojistníkem), je pojistná smlouva uza-vřena dnem zaplacení pojistného.

Článek 7

Pojistné

1. Pojistník je povinen platit pojistiteli dohodnuté pojistné. Výše pojistného je ujednána v pojistné smlouvě.

2. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, jestliže v pojistné smlouvě nebylo dohodnuto, že toto právo vznikne pojistiteli později. Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období a jednorázové po-jistné dnem počátku pojištění.

3. Běžné pojistné je kalkulováno pro roční pojistné období. Při sjednání polo-letního, čtvrtletního nebo měsíčního pojistného období se účtuje přirážka k ročnímu pojistnému ve výši 3 %, 5 % nebo 10 %.

4. Pojistné je zaplaceno dnem jeho připsání na účet pojistitele nebo pojišťovací-ho zprostředkovatele (pokud je oprávněn k jeho přijetí) při bezhotovostním placení, anebo dnem, ve kterém pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel, který je oprávněn k jeho přijetí, potvrdil příjem pojistného v hotovosti.

5. Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas nebo v dohodnuté výši, má pojistitel právo na náhradu upomínacích výloh ve výši 50 Kč a na úrok z prodlení.

6. Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nebylo-li v pojistné smlou-vě dohodnuto jinak. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění za-niklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala. Jednorázové pojistné náleží v takovém případě pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

7. Upravit výši doposud placeného pojistného může pojistitel jen za podmínek uvedených v zákoně, pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. Pojis-titel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

8. Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle předchozího odstavce ne-souhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrho-vané změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojist-ného pojistníka na tento následek upozornit.

9. Přeplatky pojistného mohou být použity jako předplatné pojistného pro ná-sledující pojistné období, nepožádá-li pojistník o jejich vrácení.

Článek 8

Pojistná doba, pojistné období, zánik pojištění

1. Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak.

2. Pojistné období činí u pojistných smluv sjednaných na dobu neurčitou 1 rok, není-li dohodnuto jinak.

3. Pojištění, které bylo sjednáno na dobu určitou, zanikne uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.

4. Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojisti-tele nebo pojistníka ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

5. V případě, že není zaplaceno pojistné v plné výši ke dni jeho splatnosti, může pojistitel zaslat upomínku, ve které stanoví lhůtu k zaplacení pojistného nebo jeho části. To platí i v případě nezaplacení splátky pojistného nebo její části. Pojištění zanikne dnem následujícím po marném uplynutí této lhůty. Upo-mínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě ne-zaplacení dlužného pojistného. Lhůtu stanovenou v upomínce lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit.

6. Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vy-rovnání závazků. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

7. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění písemně vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmi-denní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zanikne.

8. Pojistitel nebo pojistník mohou písemně odmítnout akceptovat změnu po-jistné smlouvy do 2 měsíců ode dne uzavření této změny. Dnem oznámení o odmítnutí akceptace změny pojistné smlouvy zanikne příslušná změna smlouvy k datu účinnosti změny smlouvy.

9. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění písemně vypovědět do 3 měsíců ode dne, kdy bylo prokazatelně doručeno písemné oznámení o vzniku pojistné události; dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zanikne.

10. Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmysl-ně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.

11. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek podle předchozího odstavce, i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění.

12. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojist-ného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištění ve výši 25 % ročního pojistného; v případě pojistné smlouvy, u níž bylo sjednáno jednorá-zové pojistné, ve výši 25 % jednorázového pojistného. Pojistník nebo pojiště-ný, který není současně pojistníkem, je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

13. Pojistitel může odmítnout poskytnout plnění z pojistné smlouvy, jestliže:

a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek,

b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědo-mě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné udá-losti nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.

14. Pojištění zaniká smrtí pojištěné fyzické osoby nebo dnem, kdy došlo k zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, nestanoví-li pojistné pod-mínky nebo pojistná smlouva jinak.

15. Pojištění, které se vztahuje k vlastnictví věci nebo jiného majetku, zaniká změ-nou vlastnictví nebo spoluvlastnictví věci nebo jiného majetku, nestanoví-li pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak.

16. Nabývá-li se vlastnictví nebo spoluvlastnictví vkladem do katastru nemovi-tostí, zaniká pojištění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva nového vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovi-tostí, nestanoví-li pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak.

17. Odchylně od odst. 15. a 16. tohoto článku pojištění, které se vztahuje k nemo-vitosti, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek, nezaniká změnou spolu-vlastnictví nemovitosti, resp. vlastnictví bytové jednotky.

Článek 9

Přerušení pojištění

1. Ustanovení zákona o přerušení pojištění při nezaplacení pojistného do 2 měsíců ode dne jeho splatnosti se na toto pojištění nevztahuje.

2. V pojistné smlouvě lze dohodnout podmínky, za kterých bude pojištění pře-rušeno.

Článek 10

Pojistné plnění

1. Dojde-li k pojistné události, poskytne pojistitel pojistné plnění ve formě ná-hrady škody do výše nároků uplatněných a prokázaných poškozeným, maximálně však do výše horní hranice pojistného plnění, která je stanovena v pojistné smlouvě ročním limitem pojistného plnění.

2. Na úhradu všech pojistných událostí, včetně náhrad nákladů řízení, vzniklých během jednoho pojistného roku, včetně plnění splatných až po jeho uplynu-tí, poskytne pojistitel plnění maximálně do výše dvojnásobku horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události, nestanoví- li pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak.

3. Náhradu škody vyplácí pojistitel poškozenému, poškozený však právo na po-jistné plnění proti pojistiteli nemá, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo pojistná smlouva jinak.

4. Všechny pojistné události vzniklé z jediné příčiny se považují za jednu pojist-nou událost. Za jednu pojistnou událost se dále považují všechny pojistné události vzniklé z více příčin stejného druhu, pokud mezi nimi existuje místní, časová nebo jiná přímá souvislost.

5. Pojistné plnění je splatné v České republice v české měně, není-li dohodnuto jinak.

6. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistné události. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Pokud oprávněná osoba postoupí pojistné plnění jako pohledávku jinému nebo toto pojistné plnění zastaví nebo jinak zajistí ve prospěch jiného před skončením šetření, není pojistitel tímto jednáním oprávněné osoby vázán.

7. Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla pojistná událost písemně oznámena. Tuto lhůtu lze dohodou prodloužit. Nemůže-li ukončit šetření ve lhůtě podle věty prvé, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůta uvedená v první větě neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.

8. Pojistitel je oprávněn započíst proti pojistnému plnění dlužné částky pojistné-ho a jiné splatné pohledávky z pojištění.

9. Rozhoduje-li se o odpovědnosti pojištěného za škodu nebo o výši náhrady škody v řízení před soudem nebo jiným orgánem, je pojistitel povinen plnit až poté, co se dozvěděl o pravomocném skončení takového řízení.

10. Převyšuje-li součet nároků více poškozených limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě, pojistné plnění pro každého z nich se snižuje v poměru sjednaného limitu pojistného plnění k součtu uplatněných nároků všech po-škozených.

11. Poskytl-li pojistitel v důsledku pojistné události v souvislosti s odcizením nebo ztrátou věci pojistné plnění, nepřechází na pojistitele vlastnictví nalezené věci a pojistitel není povinen tuto nalezenou věc převzít. Oprávněná osoba je v takovém případě povinna poskytnout pojistiteli náhradu vyplaceného po-jistného plnění po odečtení přiměřených nákladů, které musela vynaložit na opravu závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

12. Je-li základ pro výpočet pojistného v době vzniku pojistné události vyšší, než byl základ pro výpočet pojistného, který byl použit pro výpočet stávající výše pojistného, jedná se o podpojištění. Pojistitel sníží pojistné plnění v poměru, v jakém je výše základu pro výpočet pojistného, který byl použit pro výpočet stávající výše pojistného, a aktuální základ pro výpočet pojistného. Pojistitel nemusí uplatnit podpojištění v případě, že aktuální základ pro výpočet pojist-ného není v době vzniku pojistné události vyšší než 115 % základu pro výpo-čet pojistného, který byl použit pro výpočet stávající výše pojistného.

Článek 11

Spoluúčast

1. V pojistné smlouvě lze dohodnout spoluúčast. Spoluúčastí se rozumí částka,

kterou se oprávněná osoba podílí na úhradě vzniklé škody z každé pojistné události a kterou pojistitel odečte od přiznaného pojistného plnění. Pokud výše škody nepřesahuje výši sjednané spoluúčasti, pojistné plnění se nepo-skytuje.

2. Spoluúčast činí 5 000 Kč pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

3. Spoluúčast činí 1 000 Kč pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

4. Spoluúčast činí 1 000 Kč pro škody, na které se vztahují rozšíření pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. 23 až 35 VPP.

Článek 12

Zachraňovací náklady

1. Pojistník, pojištěný, popř. jiná osoba mají proti pojistiteli právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které:

a) vynaložili na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události,

b) vynaložili na zmírnění následků již nastalé pojistné události,

c) byli povinni vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních dů-vodů při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků.

2. Náklady uvedené v předchozím odstavci vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob uhradí pojistitel maximálně do výše 30 % horní hranice po-jistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě. Ostatní náklady uvedené v předchozím odstavci uhradí pojistitel maximálně do výše 5 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v po-jistné smlouvě. Zachraňovací náklady, které byly vynaloženy se souhlasem pojistitele a k nimž by jinak osoby uvedené v předchozím odstavci nebyly povinny, uhradí pojistitel bez omezení.

3. Pojistitel není povinen uhradit náklady uvedené v předchozích odstavcích vynaložené Policií ČR, Hasičským záchranným sborem nebo jinými subjek-ty, které jsou povinny tyto náklady vynaložit ve veřejném zájmu na základě zvláštních právních předpisů (např. zákon o integrovaném záchranném sys-tému).

4. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na škodné události, jejichž příčinou byly okolnosti uvedené v čl. 5 VPP.

5. Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetření věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů po-dle odst. 1., písm. a) tohoto článku.

6. Pojistnou částku nebo limit pojistného plnění nelze snížit o výši zachraňova-cích nákladů a o výši náhrady škody.

Článek 13 Náhrada nákladů řízení

1. Pojistitel uhradí v případě pojistné události v rámci limitu pojistného plnění za pojištěného náklady:

a) občanského soudního řízení o náhradě škody, pokud bylo nutné ke zjiště-ní odpovědnosti pojištěného nebo výše škody, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to na všech stupních,

b) mimosoudního projednávání nároků poškozeného.

2. Náklady na obhajobu v trestním řízení na všech stupních vedeného proti po-jištěnému v souvislosti s pojistnou událostí a náklady na právní zastoupení podle odst. 1. tohoto článku, které přesahují maximální mimosmluvní odmě-nu advokáta podle právních předpisů České republiky, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.

3. Pokud je pojištěný povinen nahradit škodu, která přesahuje horní hranici po-jistného plnění z jedné pojistné události, hradí pojistitel náklady řízení sníže-né v poměru horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události k cel-kové výši škodných nároků, a to i v případě, že je vedeno více řízení z jednoho škodného nároku.

4. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na škodné události, jejichž příčinou byly okolnosti uvedené v čl. 5 VPP.

Článek 14 Práva a povinnosti účastníků pojištění

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny pí-semné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. To platí i v přípa-dě, že jde o změnu pojistné smlouvy.

2. Stejnou povinnost jako v odst. 1. má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému. Jménem pojistitele může tuto povinnost plnit též pojišťovací zprostředkova-tel, je-li k tomu pojistitelem zmocněn.

3. Pojistník a pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každou změnu ve skutečnostech, na které byli tázáni při uzavírání nebo změ-ně pojistné smlouvy.

4. V případě pojištění cizího rizika je pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika.

5. Pojistník a pojištěný jsou povinni:

a) umožnit pojistiteli kdykoliv nahlédnutí do veškerých účetních a jiných do-kladů a provedení veškerých potřebných šetření, včetně prohlídky místa po-jištění, pokud je to nutné ke zjištění nebo prověření skutečností rozhodných pro stanovení výše pojistného,

b) dbát, aby pojistná událost nenastala, a postupovat v souladu s pokyny pojistitele vydanými k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku pojistné události.

6. Pojištěný nebo oprávněná osoba jsou povinni:

a) bez zbytečného odkladu pojistiteli prokazatelně oznámit, že nastala po-jistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, vyčíslit nároky na plnění,

b) bez zbytečného odkladu předložit doklady potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na plnění a jeho výše, které si pojistitel vy-žádá, a umožnit pojistiteli pořízení kopií těchto dokladů,

c) provést veškerá možná opatření k zabránění zvětšení rozsahu následků pojistné události, podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojistitele a po-stupovat v souladu s nimi,

d) umožnit pojistiteli provedení potřebných šetření, poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou ke zjištění příčin a výše škody a postupovat způsobem stanoveným v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě,

e) vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo s odstra-ňováním majetku takto zničeného na pokyn pojistitele, nejdéle však 3 měsí-ce po oznámení pojistné události, pokud není nezbytné z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů začít s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků dříve,

f) bez zbytečného odkladu oznámit orgánům činným v trestním řízení po-jistnou událost, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu.

g) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu prokazatelně vznik škodné události, skutečnost, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu ško-dy, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, požadované náhradě škody a její výši,

h) oznámit pojistiteli prokazatelně bez zbytečného odkladu skutečnost, že proti němu je v souvislosti se škodnou událostí soudně nebo mimosoudně uplatňován nárok na náhradu škody, že proti němu bylo v souvislosti se škod-nou událostí zahájeno řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce, informovat pojistitele o průběhu a výsledcích řízení a předat pojistiteli neprodleně veškeré s tím související ma-teriály,

i) neuspokojovat a neuznávat, a to ani částečně, uplatňované nároky na ná-hradu škody a neuzavírat dohodu o narovnání ani soudní smír, pokud k tomu nedostane od pojistitele písemný souhlas,

j) na pokyn pojistitele uznat nebo vyrovnat uplatňované nároky na náhradu škody, pokud se na ně toto pojištění vztahuje,

k) přenechat pojistiteli na jeho žádost jmenování právního zástupce a vede-ní soudního řízení ve všech případech, kdy nese náklady pojistitel.

7. V řízení o náhradě škody je pojištěný povinen postupovat podle pokynů po-jistitele. Škodnou událost je pojistitel oprávněn za pojištěného projednávat, jakmile mu byla oznámena.

8. Pojistitel je povinen po oznámení pojistné události, se kterou je spojen poža-davek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit.

9. Pokud byly náklady šetření vynaložené pojistitelem vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností oprávněné osoby, pojištěného nebo pojistníka, má po-jistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu.

10. Pojistník a pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli, že bylo uzavřeno další pojištění stejného rizika u jiného pojistitele pro stejné období, sdělit obchodní firmu (název) tohoto jiného pojistitele a výši pojistné částky nebo limitu po-jistného plnění.

11. Pojistník a pojištěný jsou povinni plnit i další povinnosti vyplývající ze zákona, pojistných podmínek nebo pojistné smlouvy.

Článek 15 Pojištění cizího pojistného rizika

1. Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týka-jící se jeho pojistného rizika.

2. Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal pojiš-tění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do pojištění namísto pojistní-ka, a to dnem, kdy pojistník zemřel nebo zanikl bez právního nástupce.

Článek 16

Změny pojistného rizika

1. Pojistník (v případě pojištění cizího rizika pojištěný) je povinen bez zbytečné-ho odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik pojistného rizika. Změnou pojistného rizika se rozumí jeho podstatné zvýšení nebo snížení (např. změ-na ročního příjmu u pojištěné činnosti nebo změna počtu pracovníků, atd.).

2. Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je pojistitel povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se o sní-žení rizika dozvěděl.

3. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika, navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se k to-muto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode dne jeho doručení, není-li v návrhu pojistitele stanovena lhůta delší.

4. Nesouhlasí-li pojistník s návrhem na změnu pojistné smlouvy nebo nevyjád-ří-li se k této změně ve lhůtě podle předchozího odstavce, má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uply-nula lhůta pro vyjádření pojistníka. V takovém případě pojištění zanikne uply-nutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi.

5. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že po-kud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by za těchto podmínek pojistnou smlouvu neuzavřel, má právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi.

6. Jestliže pojistitel ve stanovené lhůtě pojistnou smlouvu nevypověděl a ani nepředložil návrh na její změnu, trvá pojištění za dosavadních podmínek.

Článek 17

Následky porušení povinností

1. Porušil-li při sjednávání pojištění nebo při změně pojistné smlouvy pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v zákoně, pojistných pod-mínkách nebo pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit. Přiměřeným snížením pojistného plnění se rozumí snížení o rozdíl mezi pojistným, které bylo pla-ceno, a pojistným, které mělo být placeno, kdyby povinnost nebyla porušena, včetně úroků z prodlení.

2. Pokud mělo porušení povinností uvedených v zákoně, pojistných podmín-kách (zejména v čl. 14. odst. 6.) nebo pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit, nestanoví-li zákon jinak.

3. Ke snížení pojistného plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci přistoupí pojistitel vždy, pokud byly vznik nebo zvětšení rozsahu následků pojistné události zaviněny hrubou nedbalostí osob uvedených v čl. 5, odst. 1., písm. a) VPP.

4. V případech, kdy zákon nepřipouští snížení pojistného plnění, má pojistitel právo na náhradu vyplacených částek vůči osobě, která povinnost porušila, ve stejném rozsahu, v jakém by jinak byl oprávněn pojistné plnění snížit.

5. V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého zjištění pojistnou smlouvu vypověděl, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku pojištění. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé.

6. Pokud pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba porušili povinnosti uvedené v zákoně, pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě, má pojistitel proti nim právo na náhradu poskytnutého pojistného plnění, a to úměrně násled-kům porušení povinností, pokud toto porušení mělo podstatný vliv na vznik, průběh nebo zvětšení rozsahu následků pojistné události anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění.

7. Pojistitel má rovněž právo na náhradu poskytnutého pojistného plnění, po-kud:

a) pojistná událost byla způsobena následkem požití alkoholu nebo aplikace omamných nebo psychotropních látek,

b) pojištěný uvedl pojistitele úmyslně v omyl o podstatných okolnostech tý-kajících se pojistné události,

c) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této sku-tečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek.

Článek 18

Přechod práv na pojistitele

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek vyplacených pojistite-lem.

Jedná se zejména o právo:

a) na vrácení vyplacené částky nebo na snížení důchodu či na zastavení jeho výplaty, pokud za něj pojistitel tuto částku zaplatil nebo za něj vyplácí důchod,

b) na úhradu nákladů řízení o náhradě škody, které mu bylo přiznáno proti odpůrci, pokud je pojistitel za něj zaplatil,

c) na vypořádání nebo postih, a to až do výše částek, které za něj pojistitel uhradil.

2. Na pojistitele nepřecházejí práva uvedená v odst. 1. tohoto článku proti oso-bám, které s osobami uvedenými v předchozím odstavci žijí ve společné do-mácnosti nebo které jsou na ně odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně.

3. Osoby uvedené v odst. 1. tohoto článku jsou povinny postupovat tak, aby po-jistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které jim v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo.

4. Osoby uvedené v odst. 1. tohoto článku jsou povinny odevzdat pojistiteli bez zbytečného odkladu veškeré doklady potřebné k uplatnění práva přecházejí-cího na pojistitele.

5. Vzdaly-li se osoby uvedené v odst. 1. tohoto článku svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnily nebo jinak zmařily přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat.

6. Projeví-li se následky jednání uvedeného v předchozím odstavci až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného pl-nění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

7. Pohledávky z pojištění nelze bez souhlasu pojistitele postoupit, zastavit či jak-koliv s nimi nakládat.

Článek 19

Doručování

1. Pro účely tohoto pojištění se zásilkou rozumí každá písemnost nebo peněžní částka, které zasílá pojistitel pojistníkovi, pojištěnému a oprávněným osobám a pojistník, pojištěný nebo oprávněné osoby pojistiteli. Pojistníkovi zasílá pojistitel zásilku na poslední známou adresu, pojištěnému a oprávněným osobám na tu adresu, kterou pojistiteli písemně sdělili. Pojistník je povinen pojistiteli sdělit každou změnu adresy pro doručování zásilek. Peněžní část-ky mohou být zasílány pojistitelem na účet, který pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba pojistiteli prokazatelně sdělili. Pojistník, pojištěný a opráv-něné osoby zasílají písemnosti do sídla pojistitele a peněžní částky na účty pojistitele, které jim sdělí. Zasílání zásilek se provádí prostřednictvím držitele poštovní licence, ale lze je doručovat i osobně. Peněžní částky lze zasílat pro-střednictvím peněžních ústavů.

2. Písemnost určená pojistiteli je doručena dnem, kdy pojistitel potvrdí její převzetí. Peněžní částka určená pojistiteli, je doručena dnem připsání této částky na jeho účet nebo dnem, kdy bylo její přijetí v hotovosti pojistitelem potvrzeno. Písemnost nebo peněžní částka určená pojistiteli se považuje za doručenou dnem potvrzení jejího převzetí pojišťovacím zprostředkovatelem, pokud je pojistitelem zmocněn k jejímu převzetí.

3. Písemnost pojistitele určená pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné oso-bě (dále jen „adresát“) se považuje za doručenou dnem jejího převzetí adre-sátem nebo dnem, kdy adresát převzetí písemnosti odepřel. Nebyl-li adresát zastižen, je písemnost doručovaná prostřednictvím držitele poštovní licence uložena u držitele poštovní licence, který adresáta vyzve, aby si ji vyzvedl. Pí-semnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla uložena, i když se adresát o jejím uložení nedozvěděl, nebo dnem, kdy byla vrácena pojistiteli jako ne-doručitelná pro změnu adresy, kterou adresát pojistiteli neoznámil; to nepla-tí, pokud adresát prokáže, že nemohl vyzvednout písemnost nebo oznámit pojistiteli změnu adresy z důvodu hospitalizace, lázeňského pobytu, pobytu v cizině nebo z jiných závažných důvodů. Peněžní částka určená adresátovi při bezhotovostním placení je doručena dnem jejího připsání na účet adresáta a při platbě prostřednictvím držitele poštovní licence jejím předáním držiteli poštovní licence.

4. Doručování podle odst. 2. a 3. tohoto článku se týká zásilek zasílaných na do-dejku nebo formou dodání do vlastních rukou adresáta. Písemnost zasílaná prostřednictvím držitele poštovní licence obyčejnou zásilkou nebo doporu-čeným psaním se považuje za doručenou jen tehdy, prokáže-li její doručení odesílatel nebo potvrdí-li toto doručení ten, komu byla určena.

5. Zasílání písemností prováděné telegraficky, dálnopisem (faxem) nebo elek-tronickými prostředky s účinky doručení podle odst. 2. a první věty odst. 3. je možné buď na základě dohody účastníků pojištění o způsobu zasílání písem-ností a potvrzování jejich přijetí, anebo pokud doručení adresát nepochyb-ným způsobem potvrdí.

Článek 20

Oprávnění k předávání informací

Pojistitel je oprávněn předat informace týkající se tohoto pojištění do infor-mačních systémů České asociace pojišťoven (dále jen „ČAP”) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv členu ČAP, který je uživate-lem některého z těchto systémů. Účelem informačních systémů je zjišťovat, shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a členům ČAP poskytovat informace o klientech s cílem jejich ochrany a ochrany pojistitelů. Informační systémy slouží také k účelům evidence a statistiky.

Článek 21

Rozhodné právo, soudní příslušnost

Pojištění sjednané na základě pojistné smlouvy, jejíž součástí jsou tyto po-jistné podmínky, se řídí právním řádem České republiky a pro řešení sporů vzniklých při tomto pojištění jsou příslušné soudy České republiky. Toto platí rovněž pro pojistná rizika v zahraničí, pokud právní předpisy státu, kde je po-jistné riziko umístěno, nestanoví použití svých předpisů.

Článek 22

Vymezení pojmů

Pro účely pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek platí tento výklad pojmů:

1. Azbest (resp. odpovědnost za škodu způsobenou azbestem) – odpovědnost vznikající z těžby, zpracování, výroby, distribuce a/nebo odstranění azbestu a/nebo výrobků nebo materiálů vyrobených zcela, převážně nebo zčásti z azbestu a dále odpovědnost vznikající z použití nebo využití výrobků nebo materiálů vyrobených zcela, převážně nebo zčásti z azbestu nebo obsahují-cích azbest.

2. Běžné pojistné – pojistné stanovené za pojistné období.

3. Celkový sjednaný limit pojistného plnění pojištění odpovědnosti – dvojná-sobek horní hranice pojistného plnění.

4. Ekologická újma – nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měři-telné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo, jedná se o změnu na:

a) chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosa-hování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo sta-novišť,

b) podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický po-tenciál,

c) půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.

5. Hrubá nedbalost – takové zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, po-rušení právních předpisů nebo předpisů vydaných na základě nich, anebo smluvně převzatých povinností, jehož důsledkem byl vznik škody nebo zvět-šení jejích následků (např. porušení protipožárních předpisů, závažné poru-šení technologických pravidel, závažné porušení pravidel silničního provozu, činnost pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek apod.); hrubou nedbalostí je vždy takové jednání, které bylo příčinou vzniku škodné události a pro které byla osoba uvedená v čl. 5, odst. 1., písm. a) VPP pravomocně odsouzena pro nedbalostní trestný čin.

6. Hygienické, ekologické či bezpečnostní důvody – rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, jehož důsledkem bylo odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků.

7. Jednorázové pojistné – pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo po-jištění sjednáno.

8. Jiná majetková škoda – jakákoliv škoda vzniklá jinak než usmrcením, na zdra-ví nebo na věci. Rozlišujeme dvě kategorie jiné majetkové škody:

8.1. Jiná majetková škoda, která vyplývá ze škod usmrcením, na zdraví nebo na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk (tzv. následná škoda).

8.2. Jiná majetková škoda, která nevyplývá ze škod usmrcením, na zdraví nebo na věci (tzv. čistá finanční škoda).

9. Nátěrové hmoty obsahující olovo (resp. odpovědnost za škodu způsobenou takovými hmotami) – odpovědnost za škodu způsobenou požitím, vdechnu-tím nebo vstřebáním olova v jakékoliv formě a dále odpovědnost za škodu způsobenou z důvodu přítomnosti olova v nemovitostech.

10. Nemovitost – pozemky a stavby nebo jejich části spojené se zemí pevným základem. Pronajatá nemovitost nebo její část – nemovitost nebo její část uží-vaná na základě nájemní smlouvy v rozsahu v této smlouvě uvedeném.

11. Oprávněná osoba – osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

12. Osoba blízká – příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v po-měru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blíz-ké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

13. Poddolování – lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

14. Pojistitel – Allianz pojišťovna, a. s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 47115971.

15. Pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

16. Pojistné – úplata za pojištění, kterou je povinen pojistiteli platit pojistník.

17. Pojistné nebezpečí – možná příčina vzniku pojistné události.

18. Pojistné období – časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

19. Pojistné riziko – míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

20. Pojistník – osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a která je podle této smlouvy povinna platit pojistné.

21. Pojistný rok – doba od výročního dne počátku pojištění do následujícího vý-ročního dne počátku pojištění.

22. Pojištěná činnost – výrobní, obchodní činnost a poskytování služeb uvede-né v pojistné smlouvě za předpokladu, že pojištěný je k výkonu této činnosti oprávněn podle právních předpisů.

23. Pojištění cizího pojistného rizika – pojištění, které uzavírá pojistník na pojist-né riziko pojištěného, který je osobou odlišnou od pojistníka.

24. Pojištěný – osoba, na jejíž odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje.

25. Pojišťovací zprostředkovatel – fyzická nebo právnická osoba, která provádí odbornou činnost směřující k uzavírání pojistných smluv a k provádění dal-ších činností s tím souvisejících; postavení pojišťovacích zprostředkovatelů, jejich práva a povinnosti upravuje zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zpro-středkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

26. Roční limit pojistného plnění – pojistné plnění pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

27. Sesedání půdy – klesání zemského povrchu směrem do středu země v dů-sledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

28. Sesuv – pohyb hornin nebo zemin, ke kterému dochází působením zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek statické rovnováhy svahu.

29. Spoluúčast – částka dohodnutá mezi pojistníkem a pojistitelem v pojistné smlouvě; uvádí se v procentech z pojistného plnění nebo absolutní hodno-tou, případně kombinací těchto veličin; spoluúčast se odečítá od pojistného plnění při každé pojistné události.

30. Škoda na věci – poškození nebo zničení věci.

31. Škoda na zdraví – tělesné poškození osoby.

32. Škodná událost – skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být dů-vodem vzniku práva na pojistné plnění.

33. Škody na životním prostředí – poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životní-ho prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku konta-minace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí.

34. Uvedení na trh – okamžik, kdy je předmětný výrobek na trhu poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva.

35. Výrobek – jakákoli movitá nebo nemovitá věc, která byla vyrobena za účelem uvedení na trh; za odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se pro účely těchto pojistných podmínek považuje i odpovědnost za škodu způso-benou vadou vykonané práce po jejím předání; výrobkem nejsou výsledky duševní tvůrčí činnosti a jiné obdobné činnosti, jako např. projekty, posudky všeho druhu, audity, software, grafická úprava textu apod.

36. Výroční den počátku pojištění – den, který se číslem dne v měsíci a pojmeno-váním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění.

37. Základ pro výpočet pojistného pro pojištění odpovědnosti za škodu – roční příjmy pojištěného z pojištěné činnosti, které jsou předmětem daně z příjmu (pokud pro stanovení výše pojistného není pojistitelem určen jiný údaj). Ročními příjmy se rozumí veškeré příjmy z pojištěné činnosti před odečtením výdajů. Rozhodující jsou údaje uvedené v aktuálně podaném daňovém při-znání.

38. Zaměstnanec – každá fyzická osoba, kterou pojištěný použil k činnosti, na niž se vztahuje toto pojištění, a to na základě právního vztahu vyplývajícího z pracovněprávních předpisů.

Část II – Rozšíření pojištění

Článek 23

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem a činnostmi souvisejícími

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na odpovědnost za škodu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovi-tostem, pokud tyto nemovitosti slouží k výkonu pojištěné činnosti. Pokud je nemovitost nebo její část pronajata, vztahuje se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem na tuto nemovitost pouze tehdy, pokud je v pojistné smlouvě uveden pronájem ne-movitosti jako jedna z pojištěných činností.

2. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění vedle pojištěné činnosti rovněž na činnosti související, a to na provozování jídelen, sociálních, zdravotních a sportovních zařízení sloužících zaměstnancům pojištěného, držení zvířat využívaných k zajištění ostrahy provozních ob-jektů, předvádění vlastních provozních zařízení a výrobků, včetně účasti na veletrzích a výstavách.

Článek 24

Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech zaměstnanců

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na odpo-vědnost za škodu způsobenou na věcech zaměstnanců vyplývající z pracov-něprávních předpisů, která vznikla na věcech, které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi na místě k tomu určeném nebo obvyklém, pokud zaměstnanec ohlásí vznik škody zaměstna-vateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl. Pojištění se vztahuje na věci zaměstnanců, které se do zaměstnání obvykle nosí, i na věci zaměstnanců, které se do zaměstnání obvykle nenosí. Pojištění se nevztahuje na peníze, platební karty a jiné obdobné karty určené pro platební styk, vkladní knížky, cenné papíry, listiny, ceniny a šperky. V pří-padě motorových vozidel se pojištění vztahuje pouze na škody způsobené poškozením nebo zničením motorového vozidla, ke kterému došlo v přímé souvislosti s provozováním pojištěné činnosti.

2. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného roč-ního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 25

Odpovědnost za škodu způsobenou při praktickém vyučování

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na odpovědnost za škodu způsobenou při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, a to jak na škodu způso-benou učni (studentovi), tak na škodu vzniklou třetím osobám.

2. Poskytovatel praktického vyučování se pro účely tohoto pojištění považuje za zaměstnavatele.

3. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy se zaměstnavatel zprostí nebo zprostit mohl odpovědnosti zcela prokázáním, že škoda vznikla:

a) tím, že postižený učeň (student) svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo

b) v důsledku opilosti postiženého učně (studenta) nebo v důsledku zne-užití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

4. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy se zaměstnavatel zprostí nebo zprostit mohl odpovědnosti zčásti, prokáže-li, že škoda vznikla:

a) v důsledku skutečností uvedených v předchozím odstavci a že tyto sku-tečnosti byly jednou z příčin škody,

b) proto, že si učeň (student) počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpi-sy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví.

5. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jed-nání vyplývající z rizika práce.

6. Při posuzování, zda učeň (student) porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se nepoužijí všeobecná ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných (budou použity příslušné zvláštní předpisy).

7. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného roč-ního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 26

Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a dávek nemocenského pojištění

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na ná-hradu nákladů léčení zaměstnance pojištěného nebo třetí osoby vynalo-žených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a na náhradu dávek nemocenského po-jištění (regresní náhradu). Pokud jde o náhrady dávek nemocenského pojiš-tění, je pojistná ochrana poskytnuta pro případy, kdy pojištěný způsobil, že v důsledku jeho nedbalostního protiprávního jednání došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění vyplácenou příslušným orgánem státní správy.

2. Pojistná ochrana je však dána pouze v případě, že:

a) na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se nárok na náhradu nákladů léčení a na náhradu dávek nemocenského pojiš-tění vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, je-li poškozeným zaměstnanec pojištěného, nebo

b) na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se nárok na náhradu nákladů léčení a na náhradu dávek nemocenského pojištění vážou, se vztahuje pojiš-tění sjednané touto pojistnou smlouvou, je-li poškozeným třetí osoba.

3. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného roč-ního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 27

Odpovědnost za škodu způsobenou na pronajatých nemovitostech

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na od-povědnost za škodu způsobenou na nemovitostech, které byly pojištěnému pronajaty k provozování pojištěné činnosti.

2. Pojištění se vztahuje na škody způsobené poškozením pronajaté nemovitos-ti.

3. Vyloučeny však zůstávají škody:

a) způsobené z důvodů opotřebení a stárnutí, nadměrného provozního nebo jiného zatížení, nepřiměřeného nebo nevhodného užívání,

b) způsobené užíváním pronajaté nemovitosti v rozporu s nájemní smlou-vou,

c) na nemovitostech sloužících k bydlení pojištěného nebo jeho zaměst-nanců, nejedná-li se o bydlení při příležitosti pracovní cesty.

4. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného roč-ního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 28

Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech převzatých

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech, které pojištěný převzal za účelem splnění svého smluvního závazku (dále jen „věci převzaté“). Pojištění se nevztahuje na škody způsobené vědomým použitím nesprávného postupu, nevhodného zařízení nebo nástroje. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou jakýmkoliv způsobem na motorových vozidlech, letadlech a plavidlech všeho druhu.

2. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného ročního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 29

Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech odložených

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na odpo-vědnost za škodu způsobenou na věcech odložených u pojištěného na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, pokud ke škodě došlo prokazatelně v době trvání návštěvy poškozeného u pojištěného.

2. Pojištění se vztahuje na škody na věcech odložených, které vznikly v důsledku jejich odcizení, poškození nebo zničení.

3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění z pojištění dle tohoto článku v případě, že výše škody přesahuje částku 15 000 Kč, je skutečnost, že odcizení věci bylo prokazatelně oznámeno Policii ČR.

4. Vyloučena zůstává odpovědnost za škodu vzniklou na penězích, platebních kartách a jiných obdobných kartách určených pro platební styk, vkladních knížkách, cenných papírech, listinách, ceninách, špercích a za škodu vzniklou ztrátou věci.

5. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného roč-ního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 30

Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech vnesených

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na odpo-vědnost pojištěného provozovatele ubytovacího zařízení za škodu vyplývající z právních předpisů, která vznikla na věcech, které byly přineseny do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány pojištěnému nebo některému z pracovníků pojištěného, pokud ke škodě došlo prokazatelně v době trvání pobytu poškozeného v ubytovacím zařízení pojištěného (dále jen „věci vnesené“).

2. Pojištění se vztahuje na škody na věcech vnesených, které vznikly v důsled-ku jejich odcizení, poškození nebo zničení. V případě motorových vozidel se pojištění vztahuje pouze na škody způsobené poškozením nebo zničením motorového vozidla, ke kterému došlo v přímé souvislosti s provozováním pojištěné činnosti, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění z pojištění dle tohoto článku v případě, že výše škody přesahuje částku 15 000 Kč, je skutečnost, že odcizení věci bylo prokazatelně oznámeno Policii ČR.

4. Vyloučena zůstává odpovědnost za škodu vzniklou na penězích, platebních kartách a jiných obdobných kartách určených pro platební styk, vkladních knížkách, cenných papírech, listinách, ceninách, špercích a za škodu vzniklou ztrátou věci.

5. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného roč-ního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 31

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na odpo-vědnost za škodu způsobenou vadou výrobku.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje na takové škody, které byly způsobeny výrobky uvedenými na trh v době trvání pojištění. Jen na základě výslovného ujednání se pojištění vztahuje na odpo-vědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, který byl uveden na trh před vznikem pojištění. Ustanovení článku 3 odst. 5. VPP tím není dotčeno.

3. Uvedení výrobku na trh je pro účely těchto pojistných podmínek definováno v čl. 22, odst. 34. VPP.

4. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje i na škodní události nastalé na území Evropy, pokud pojistník nebo pojištěný nebo osoby za ně jednající nevěděli o exportu výrobků v době jejich uvedení na trh a ani vědět nemohli. Ustanovení čl. 4 VPP tím není dotčeno. Tato rozšířená pojistná ochrana není dána, pokud pojištěný, třetí osoba nebo orgány státní moci zabránili vyšetření škody, její likvidaci nebo pokud zabránili splnění jiné obdobné povinnosti pojistitele.

5. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na:

a) škody na výrobku samotném,

b) případy, kdy vada výrobku nemohla být s ohledem na stav ve vývoji vědy a techniky v okamžiku uvedení výrobku na trh zjištěna,

c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, jehož výroba byla po-jištěným převedena na třetí osobu licenční smlouvou,

d) škody způsobené vadou letadla nebo součástky do letadla, jestliže má tato vada svůj původ v konstrukci (projektu), ve výrobě nebo opravě letadla, včetně škod na samotných letadlech, škody způsobené přepravovaným oso-bám a škody na přepravovaných věcech; totéž platí pro kosmické rakety,

e) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, pokud pojištěný nebo za něj jednající osoby o vadě výrobku v době uvedení na trh věděli nebo vědět mohli.

6. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku není pojištěním odpovědnosti za vady výrobku.

7. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného roč-ního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 32

Odpovědnost za škodu způsobenou na užívaných věcech movitých

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na od-povědnost pojištěného za škodu, která vznikla na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě leasingové smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o půjčce či výpůjčce. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku ztráty věci a na škodu způsobenou jakýmkoliv způsobem na mo-torových vozidlech, letadlech a plavidlech všeho druhu.

2. Vyloučeny však zůstávají škody způsobené z důvodů opotřebení a stárnutí, nadměrným provozním či jiným zatížením, nepřiměřeným nebo nevhod-ným užíváním.

3. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného roč-ního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 33

Náhrada škod způsobených na převzatých dokladech, listinách a datových nosičích

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, poskytne pojistitel nad rámec pojištění odpovědnosti náhradu nákladů souvisejících se znovupořízením dokladů, listin a datových nosičů, pokud pojištěný tyto věci protokolárně převzal v souvislosti s pojištěnou činností a pokud došlo k jejich poškození či ztrátě, v jejichž důsledku není možné vrátit je třetí osobě. Pojistitel uhradí náklady na znovupořízení dokladů, listin a datových nosičů bez ohledu na pří-činu vzniku škody. Z pojistného krytí zůstávají vyloučeny akcie, směnky, šeky a jiné cenné papíry a prostředky platebního styku.

2. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného roč-ního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 34

Odpovědnost za škodu způsobenou zavlečením nebo rozšířením salmonely, úplavice nebo kampylobakteriózy

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění i na od-povědnost pojištěného za škodu vyplývající z právních předpisů, která vznikla zavlečením nebo rozšířením salmonely, úplavice nebo kampylobakteriózy.

Vyloučena zůstává odpovědnost za zavlečení nebo rozšíření jiných infekč-ních onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin.

2. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného roč-ního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 35

Odpovědnost za nemajetkovou újmu uplatněnou v souvislosti s právem na ochranu osobnosti

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění i na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti, pokud jsou současně splněny tyto podmínky:

a) tato peněžitá náhrada byla stanovena pravomocným rozhodnutím sou-du podle §13 občanského zákoníku z důvodu neoprávněného zásahu pojiš-těného do práva na ochranu osobnosti podle §11 občanského zákoníku, k němuž došlo v souvislosti s pojištěnou činností,

b) tato náhrada se váže ke škodě na zdraví a z odpovědnosti za tuto škodu vznikl nárok na plnění z této pojistné smlouvy,

c) porušení povinností pojištěného, které bylo příčinou vzniku škody, nastalo po počátku pojištění.

2. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění stanoveným v ZPP nebo uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkového sjednaného roč-ního limitu pojistného plnění. Limit sjednaný v pojistné smlouvě je limitem pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

Článek 36

Pojištění přerušení (omezení) provozu

1. Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, poskytne pojistitel v případě, že pojištěný je fyzická osoba, nad rámec pojištění odpovědnosti náhradu ná-sledných škod, které vznikly v důsledku přerušení či omezení provozu pojiš-těného, pokud je příčinou přerušení (omezení) provozu

a) škoda na zdraví pojištěného; škodou na zdraví se rozumí stav, kdy pojiš-těný podle lékařského rozhodnutí z důvodu nemoci nebo úrazu nemůže pře-chodně vykonávat a ani nevykonává činnost, pro niž bylo pojištění přerušení provozu sjednáno, ani jinou výdělečnou činnost, a na tomto podkladě mu byl vystaven doklad o pracovní neschopnosti. Dále se škodou na zdraví rozumí karanténa nařízená v České republice, v jejímž důsledku pojištěný nemůže vykonávat činnost, pro kterou bylo pojištění přerušení provozu sjednáno, nebo

b) úřední zásah; úředním zásahem se rozumí rozhodnutí, opatření nebo jiný zásah orgánu státní moci nebo veřejné správy, v jehož důsledku došlo k přerušení provozu pojištěného v místě pojištění. Pojištění se však nevztahuje na případy, kdy k úřednímu zásahu došlo v souvislosti s porušením právní po-vinnosti ze strany pojištěného.

2. Pro účely pojištění přerušení (omezení) provozu platí následující výklad poj-mů:

2.1. Přerušením provozu se rozumí úplné přerušení pojištěné činnosti sjednané v pojistné smlouvě na místě pojištění sjednaném v pojistné smlouvě.

2.2. Omezením provozu se rozumí částečné přerušení pojištěné činnosti sjedna-né v pojistné smlouvě na místě pojištění sjednaném v pojistné smlouvě.

2.3. Dobou odškodnění se rozumí časové období v délce stanovené v pojistné smlouvě. Za počátek doby odškodnění se považuje den vzniku škody na zdra-ví nebo den, kdy došlo k úřednímu zásahu.

2.4. Následnou škodou se rozumí:

2.4.1. ušlý zisk z pojištěné činnosti, kterého by pojištěný jinak dosáhl, pokud by k přerušení nebo omezení provozu nedošlo,

2.4.2. mandatorní (stálé) náklady týkající se přerušeného nebo omezeného provo-zu, které je bezpodmínečně nutné hradit, i když není pojištěná činnost pro-vozována vůbec nebo je provozována jen v omezeném rozsahu,

2.4.3. vícenáklady, tj. účelně vynaložené náklady:

a) na opatření směřující ke zkrácení doby přerušení nebo omezení provozu či zmírnění následků přerušení nebo omezení provozu,

b) na pronájem náhradních prostor nebo případný rozdíl mezi náklady vynaloženými pojištěným jako nájemcem prostor v místě pojištění na proná-jem náhradních prostor za předpokladu, že se jedná o náklady na trhu obvyk-lé,

c) nezbytné pro realizaci pojištěné činnosti, po dobu přerušení nebo ome-zení provozu, použití náhradních prostředků, apod.,

d) na opatření potřebná k informováním klientů, pokud musely být vynalo-ženy v souvislosti s přerušením provozu v podniku pojištěného.

Vícenáklady uhradí pojistitel maximálně do výše 5 % celkového limitu pojist-ného plnění pro pojištění přerušení (omezení) provozu.

3. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, pokud ke vzniku škody na zdraví nebo k úřednímu zásahu a vzniku následné škody došlo v době trvání pojiště-ní.

4. Pojistitel je oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění o případné ekonomic-ké výhody, které vzniknou pojištěnému během doby odškodnění jako násle-dek přerušení nebo omezení provozu.

5. Přerušení (omezení) provozu začíná prvním dnem pracovní neschopnosti pojištěného, nařízené karantény nebo počátkem účinnosti úředního zása-hu. Pokud však k přerušení provozu došlo později, ale v příčinné souvislosti s touto událostí, považuje se za počátek přerušení (omezení) provozu tento pozdější okamžik.

6. Přerušení (omezení) provozu končí:

a) ukončením pracovní neschopnosti pojištěného, nebo

b) dnem ukončení karantény, nebo

c) okamžikem, kdy je pojištěný uznán plně invalidním, nebo

d) ukončením účinnosti úředního zásahu, ve jehož důsledku došlo k přeru-šení provozu.

7. Počátek a konec omezení provozu se stanoví obdobně jako v případě přeru-šení provozu.

8. Počátek a trvání pracovní neschopnosti je třeba doložit lékařskou zprávou a dokladem o pracovní neschopnosti. Doklad o pracovní neschopnosti vystave-ný osobou pojištěnému blízkou nestačí k doložení pracovní neschopnosti.

9. V případě, kdy délka pracovní neschopnosti pro uvedenou diagnózu je neú-měrně delší než průměrná doba léčení nemoci nebo následků úrazu a toto prodloužení není v lékařské dokumentaci dostatečně odborně odůvodněno, stanoví délku pracovní neschopnosti nutné k vyléčení nemoci nebo následků úrazu pojistitel na základě zdravotnické dokumentace či lékařské prohlídky.

10. Za jednu pojistnou událost se považuje nepřetržité přerušení (omezení) provozu z důvodu škody na zdraví, bez ohledu na důvod tohoto přerušení (omezení) provozu. Je-li pojištěný po ukončení pracovní neschopnosti uznán znovu práce neschopným během následujících 3 dnů a důvodem této ne-schopnosti je táž nemoc nebo týž úraz, považuje se tato pracovní neschop-nost za pokračování předcházející pracovní neschopnosti.

11. Za škodu na zdraví se nepovažuje taková škoda, která vznikla před sjednáním pojištění a pro kterou byl pojištěný v období pěti let před sjednáním pojištění léčen, lékařsky sledován nebo se v uvedeném období projevily její příznaky.

12. Pojištění přerušení (omezení) provozu se sjednává denní dávkou uvedenou v pojistné smlouvě.

13. Délka doby odškodnění činí max. 3 měsíce.

14. Spoluúčast pojištěného činí 3 dny pro případ úředního zásahu nebo škody na zdraví z důvodu úrazu, minimálně však 5 000 Kč. Pro případ ostatních škod na zdraví je časová spoluúčast pojištěného dohodnuta v pojistné smlouvě, spoluúčast 5 000 Kč zůstává i v tomto případě zachována. Pojištěný se na celkovém pojistném plnění podílí částkou, která odpovídá plnění pojistitele za počet dní stanovený jako časová spoluúčast. Pokud doba přerušení (ome-zení) provozu nepřesáhne časovou spoluúčast, pojistitel neposkytne pojistné plnění.

15. V případě pojistné události je pojištěný povinen doložit výši vzniklé škody po-mocí údajů z výkazu zisků a ztrát.

16. Pojištění přerušení (omezení) provozu se nevztahuje na případy pracovní neschopnosti:

a) z důvodu duševní choroby nebo změny psychického stavu, pokud nena-staly organickým poškozením centrální nervové soustavy po úraze za trvání pojištění; jedná se o diagnózy F 00 až F 99 podle mezinárodní klasifikace ne-mocí,

b) z důvodu nemoci z povolání,

c) z důvodu provedení zákroků, které nejsou z lékařského hlediska nezbyt-né, i z důvodu následků těchto zákroků,

d) v důsledku odvykacích opatření, v důsledku požití alkoholu, psychotrop-ních nebo omamných látek nebo zneužití léků,

e) v souvislosti s výtržností, kterou vyvolal pojištěný, nebo v souvislosti s přestupkem, trestným činem nebo pokusem o něj, který spáchal pojištěný úmyslně,

f) v důsledku nehody, která vznikla při řízení motorového vozidla pojiště-ným, pokud nebyl držitelem platného řidičského oprávnění,

g) při pobytu v rehabilitačních zařízeních a lázeňských léčebnách, kromě případů, kdy je pobyt v nich z lékařského hlediska nezbytnou součástí léčení nemoci nebo úrazu, pro které byl pojištěný uznán práce neschopným,

h) z důvodu úrazu při horolezectví, při potápění s dýchacím přístrojem, při parašutismu, paraglidingu, parasailingu, skoku na gumovém laně, při moto-ristickém sportu, při profesionální sportovní činnosti včetně tréninků,

i) při motorovém i bezmotorovém létání, pokud nebyl pojištěný pasažérem v letadle, které mělo povolení k přepravě osob.

17. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění z důvodu škody na zdraví nebo úředního zásahu, které nastanou v čekací době. To neplatí pro úraz, kte-rý nastal v době trvání pojištění. Čekací doba je 3 měsíce od počátku pojištění.

18. Pojištěný je povinen:

a) bezodkladně oznámit pojistiteli vznik škody na zdraví nebo úřední zásah, které mají nebo mohou mít za následek vznik následné škody, a vyžádat si pokyny pojistitele ohledně dalšího postupu,

b) vést písemnou evidenci o přerušení provozu, která bude obsahovat údaje nezbytné pro prokázání výše následné škody a době trvání přerušení nebo omezení provozu,

c) umožnit pojistiteli přezkoumání jeho zdravotního stavu, a to na základě zpráv vyžádaných s jeho souhlasem od lékařů a zdravotnických zařízení a pří-padně i prohlídkou lékařem určeným pojistitelem,

d) v případě úrazu či onemocnění vyhledat bez zbytečného odkladu lékařské ošetření, dodržovat léčebný režim stanovený lékařem a poskytovat pojis-titeli součinnost při kontrole průběhu léčebného procesu.

19. Pojištěný prohlašuje, že souhlasí s tím, aby pojistitel za účelem vyřizování po-jistných událostí zpracovával jím poskytnuté údaje o jeho fyzickém i psychic-kém zdravotním stavu. Pojištěný uděluje tento souhlas za účelem vyřizování pojistných událostí i na dobu po jeho smrti, a dále zmocňuje lékaře a zdravot-nická zařízení (na dobu po jeho smrti) k vyhotovení lékařských zpráv, výpisu ze zdravotnické dokumentace či k jejímu zapůjčení. V uvedeném rozsahu tímto zprošťuje povinnosti mlčenlivosti pojistitelem dotazované lékaře a pra-covníky zdravotnických zařízení. V případě, že osoba odpovědného zástupce pojištěného a pojištěný jsou různé osoby, bude výše uvedené prohlášení, po-depsané odpovědným zástupcem pojištěného, přiloženo k hlášení pojistné události.

Část III

Platnost pojistných podmínek

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají platnosti dne 1.11.2011.