Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vybrané novinky v DPH od roku 2015

  Časopis Zvěrokruh 12/2014
     Pro praxi – Daňová poradna

 

Kristýna Cajthamlová

Deset – patnáct – nebo dvacet jedna procent

S novým rokem často přichází novelizace právních předpisů, zejm. těch daňových.

V dnešním článku se zaměříme na změny v oblasti DPH. První z novel zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) vychází ze změn právních předpisů Evropské unie, reaguje na ně a je nazývána také jako Euronovela. Konkrétně se jedná o změny v pravidlech pro stanovení místa plnění zejm. u telekomunikačních či elektronicky poskytovaných služeb a u služeb rozhlasového a televizního vysílání, kdy veškeré tyto služby se zdaní ve státě příjemce služby, nebo o režim tzv. jednoho správního místa pro neusazené osoby poskytující vybrané služby, který se aplikuje pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání či elektronicky poskytované služby poskytnuté osobě nepovinné k dani s místem plnění v EU.

Další novela zákona o DPH přináší zavedení tzv. třetí sazby DPH. V současné době jsou v České republice platné dvě sazby DPH, a to základní sazba ve výši 21 % a snížená sazba ve výši 15 %. Od 1. 1. 2016 měla být podle aktuálně platných (nikoliv účinných) právních předpisů výše sazby DPH sjednocena na 17,5 %, což by ve svém důsledku znamenalo, že by existovala jediná sazba DPH. Dne 19. 11. 2014 však byla s účinností od 1. 1. 2015 vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 108 pod č. 262/2014 Sb. novela zákona o DPH, kdy obsahem provedené novelizace je zejm. zavedení třetí sazby DPH, o které je hovořeno také jako o druhé snížené sazbě DPH. Od roku 2015 tedy bude platit základní sazba DPH ve výši 21 %, první snížená sazba DPH ve výši 15 % a zmíněná druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %. V souvislosti se zavedením druhé snížené sazby DPH, resp. s novelou zákona o DPH, jež je v přímém rozporu s původně plánovanou jednotnou sazbou DPH, budou zrušena některá ustanovení zákona č. 370/2011 Sb., jenž měl zavést sazbu DPH ve výši 17,5 %, a to tak, aby nedošlo k původně plánovanému nabytí účinnosti tohoto zákona od r. 2016.

Další novela zákona o DPH přináší zavedení tzv. třetí sazby DPH

Seznam zboží podléhající druhé snížené sazbě DPH je uveden v příloze č. 3a k zákonu o DPH a druhá snížená sazba DPH se bude vztahovat např. na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti (nikoliv na dětské pleny), tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti (kde je potlačen text a hlavní jsou ilustrace), přičemž pro knihy platí, že v nich nesmí být více než 50 % textu sloužícího k reklamním účelům.

Podle původního navrhovaného znění novely se měla druhá snížená sazba vztahovat i na radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Nepředpokládalo se tak, že by do druhé snížené sazby DPH bylo též zahrnuto zboží určené pro veterinární lékařské účely. Původním úmyslem zákonodárce bylo ponechání veterinárních léčiv v základní sazbě DPH (21 %), jak plyne z důvodové zprávy. V průběhu legislativního procesu však byl vznesen pozměňovací návrh k novele zákona o DPH, kterým se některé zboží pro veterinární lékařské účely dostalo do druhé snížené sazby DPH. Tento návrh byl přijat a do druhé snížené sazby DPH nyní kromě výše uvedeného spadají i radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely. Toto zboží bude tedy spadat od 1. 1. 2015 do 10% druhé snížené sazby DPH.

Sazby DPH při poskytnutí služeb se v návaznosti na výše uvedenou novelu měnit nebudou, stejně jako první snížená sazba DPH. Změny v DPH se tedy budou týkat dodání zboží, kdy bude aplikována druhá snížená sazba DPH pro zboží uvedené v příloze č. 3a zákona o DPH, jak je uvedeno v článku výše.

V souvislosti s navrhovanými změnami v oblasti sazeb DPH je vhodné poznamenat, že se pravděpodobně nemusí jednat o změny konečné. Médii proběhla zpráva o tom, že výše popsaný stav, tedy tři sazby DPH, nebude stavem „zakonzervovaným“ na dlouhou dobu. Podle sdělení náměstkyně ministra financí by v blízké době mohly být sazby DPH opět dvě. Nezbývá tedy než čekat na další případnou aktivitu zákonodárce.

 

 
Kristýna Cajthamlová