Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje spojené s odborným rozvojem a rekvalifikací zaměstnanců

   Daňová poradna

Výdaje spojené s odborným rozvojem a rekvalifikací zaměstnanců

Impulsem k napsání tohoto příspěvku byl jistě zcela „nezáludný“ dotaz, zda a v jakém rozsahu jsou daňově uznatelným výdajem částky vynaložené na úhrady odborných seminářů zdravotních sester v rámci tzv. registrace sester k dalšímu vzdělávání.

Problematiku řeší § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona č. 586/1993 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Pravidla pro zdaňovací období kalendářního roku 2008 jsou však jiná než pravidla platná pro rok 2007.

Rok 2007

Podle citovaného § 24 ZDP ve znění platném pro kalendářní rok 2007 jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů i výdaje na vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků zabezpečovanou jinými subjekty.

Upřesnění lze nalézt v Pokynu D-300 Ministerstva financí ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP, podle kterého se za daňové výdaje na vzdělávání zaměstnanců považují výdaje na vzdělávání, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo Mezi daňové výdaje lze také zahrnout náhradu mzdy za pracovní úlevy, případně studijní příspěvek poskytovaný podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a vyhlášky č. 197/1994 Sb.).

Těmito daňovými výdaji jsou také výdaje za účast na školení a studiu zaměstnance při zaměstnání za účelem prohlubování kvalifikace k výkonu sjednané práce, její doplnění nebo rozšíření.

Takto formulované ustanovení § 24 ZDP včetně jeho zpřesňujícího výkladu v Pokynu D-300 umožňuje pro rok 2007 uplatňovat do daňových výdajů výlohy prakticky na jakékoliv vzdělávání pracovníků, a to nejen formou prohlubování kvalifikace, což jsou zejména klasická odborná školení a vzdělávací kurzy, ale také formou zvyšování kvalifikace, kam patří studium na SŠ nebo VŠ.

Všechny tyto výdaje jsou v roce 2007 pro zaměstnavatele daňově účinné za vcelku snadno splnitelné podmínky, že toto vzdělávání bude nějakým způsobem využitelné pro dotyčného zaměstnavatele.

Na straně zaměstnanců jsou v tomto roce osvobozeny od daně z příjmů částky vynaložené zaměstnavatelem pouze na doškolování zaměstnanců, které souvisí s jeho podnikáním, a to podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP. Ostatní formy vzdělávání jsou zdanitelným příjmem zaměstnance, který se zahrnuje i do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění, pokud nebyly zaměstnavatelem hrazeny ze zisku po zdanění, resp. na vrub nedaňových výdajů.

Rok 2008

Od roku 2008 v zásadě končí možnost zaměstnavatele zahrnovat částky vynaložené na zvyšování kvalifikace mezi daňově uznatelné výdaje. Důvodem jsou dvě novelizovaná ustanovení ZDP, jejichž účinnost nastává dnem 1. 1. 2008.

Prvním je § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona č. 586/1993 Sb., o daních z příjmů, podle kterého jsou od uvedeného data za výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů považovány výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců zabezpečované jinými subjekty, s výjimkou výdajů vynaložených na zvyšování kvalifikace. Co je zvyšováním kvalifikace, vymezuje zákoník práce v § 231.

(1) Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též její získání nebo rozšíření.

(2) Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Druhým je § 25 odst. 1 písm. h) bod 2., téhož zákona, podle kterého nelze za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů uznat zejména nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě možnosti využívat vzdělávací zařízení s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 (předešlý bod).

Současně dochází i k částečné úpravě možného osvobození na straně zaměstnanců:

§ 6 odst. 9 písm. a) ZDP umožňuje osvobodit částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací související s předmětem jeho činnosti, s výjimkou částek vynaložených na zvýšení kvalifikace; toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem.

§ 6 odst. 9 písm. d), který nedoznal změny, pak i nadále umožňuje osvobodit od daně z příjmů na straně zaměstnance nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům ze zisku před zdaněním, resp. na vrub nedaňových výdajů ve formě možnosti používat mj. i vzdělávací zařízení.

Závěr

Výdaje související s účastí zdravotních sester na odborných seminářích v rámci tzv. registrace sester pro jejich další vzdělávání jsou v roce 2007 na straně zaměstnavatele nepochybně daňově uznatelným výdajem. V roce 2008 budou na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem pouze za předpokladu, že se na straně zaměstnance nejedná o zvyšování kvalifikace.

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056