Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření k rozhlasovým poplatkům

Vyjádření k rozhlasovým poplatkům

Český rozhlas na začátku října 2007 oslovil 160 tisíc fyzických a právnických osob, které patří mezi zjištěné odběratele elektřiny a neplatí rozhlasový poplatek. Zákon č. 348/2005 Sb., o televizních a rozhlasových poplatcích (dále jen “zákon”) stanoví vyvratitelnou domněnku, že jestliže je fyzická nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy.

Pokud patříte mezi oslovené fyzické a právnické osoby a skutečně jste vlastníkem rozhlasového přijímače, je Vaší povinností přihlásit se k platbě rozhlasového poplatku, a to do 30 dnů od obdržení výzvy. Jestliže jste obdrželi tuto výzvu a nevlastníte ani nedržíte žádný rozhlasový přijímač, je třeba učinit vůči Českému rozhlasu čestné prohlášení o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku. I v případě, že již platíte rozhlasový poplatek za domácnost (typicky přes SIPO), přetrvává povinnost platit rozhlasový poplatek za rádia držená Vaší společností, např. za autorádia ve vozech provozovaných Vaší společností. Přihlášení či čestné prohlášení můžete provést za pomoci formuláře přiloženého k výzvě nebo on-line na webové adrese www.rozhlasovypoplatek.cz.

Zákon uvádí, že poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač, a to bez ohledu na způsob příjmu. Mezi rozhlasové přijímače patří např. autorádio, radiobudík, mobilní telefon s rádiem, PC vybavené HW tunerem, přenosné rádio. Nový poplatník je povinen přihlásit se formou oznámení k placení rozhlasových poplatků do 15 dnů od nabytí přijímače. Poplatníci hradí rozhlasové poplatky na každé další kalendářní čtvrtletí, pololetí nebo kalendářní rok, a to trvalým převodem nebo jednotlivými převody z bankovního účtu do 15. dne prvního měsíce zvoleného období. Právnické nebo podnikající fyzické osoby jsou povinny hradit poplatek ve výši 45,- Kč měsíčně za každý vlastněný nebo držený rozhlasový přijímač. Evidovaný poplatník je povinen oznamovat změny v evidenci (tj. zejména množství držených přijímačů a kontaktní adresy) do 15 dnů od jejich skutečného vzniku. Místem pro oznamování změn a přihlašování je přímo Český rozhlas, Útvar rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2, PSČ: 120 99, tel.: (+420) 22 155 36 36, e-mail: poplatky@rozhlas.cz. Při porušení povinností poplatníka vymezených zákonem je provozovatel vysílání oprávněn předepisovat přirážky ve výši 1000,- Kč nebo 5000,- Kč za každý nepřihlášený přijímač.

Základním předpokladem pro placení rozhlasového poplatku je tedy vlastnění nebo držení rozhlasového přijímače. Pokud však fyzická nebo právnická osoba drží nebo z jiného právního důvodu alespoň jeden měsíc užívá rozhlasový přijímač, který není v jejím vlastnictví, stává se ohledně tohoto přijímače poplatníkem rozhlasového poplatku. Pro demonstraci můžeme užít jednoduchý příklad, kdy osoba X vlastní osobní automobil s rádiem, a je tedy poplatníkem rozhlasového poplatku ohledně tohoto rádia.

Pokud však osoba X půjčí svůj osobní automobil osobě Y, a ta ho po dobu delší než jeden měsíc užívá, stává se po uplynutí tohoto měsíce poplatníkem rozhlasového poplatku za autorádio osoba Y, osobě X povinnost platit rozhlasový poplatek za toto rádio naopak zaniká. Pokud by však osoba Y auto užívala po dobu kratší než jeden měsíc, zůstává poplatníkem osoba X.

Rozhodující skutečností při platbě rozhlasových poplatků je tedy vlastnické právo či držba, a to bez ohledu na místo, kde se rozhlasový přijímač nachází. Pokud si např. zaměstnanec za účelem zpříjemnění pracovního prostředí přinese na pracoviště svůj vlastní rozhlasový přijímač, je poplatníkem rozhlasového poplatku ohledně tohoto přijímače tento zaměstnanec, který by měl poplatek za tento přijímač platit v rámci úhrady rozhlasového poplatku za svou domácnost, a to i přes to, že se rozhlasový přijímač nalézá v prostorách zaměstnavatele užívaných k výkonu jeho podnikatelské činnosti.

Je-li rozhlasový přijímač příslušenstvím dopravního prostředku, je poplatníkem provozovatel dopravního prostředku, tj. osoba uvedená v malém technickém průkazu dopravního prostředku. Pokud užívá fyzická osoba svůj automobil v osobním vlastnictví pro podnikatelskou činnost, je rozhlasový poplatek součástí poplatku odváděného touto fyzickou osobou za domácnost. Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání totiž stanoví, že poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více, včetně rozhlasového přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku. Za rádio v osobním automobilu, který je veden v účetnictví právnické nebo podnikající fyzická osoby, je povinna hradit rozhlasový poplatek tato osoba. Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem, však na rozdíl od domácností platí rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním, a poplatník, který je právnickou osobou, platí rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače, bez ohledu na to, zda ho používá k podnikání, či nikoli. Poplatek je v tomto případě nákladovou položkou a lze ho zahrnout do odečitatelného nákladu společnosti. Vzhledem k výši poplatku a nákladům spojených s odesíláním daňových dokladů, zasílá Český rozhlas historii předpisů a úhrad poplatníka pouze ve výjimečných případech. Jako daňový doklad do účetnictví lze použít výpis z bankovního účtu.

JUDr. Jaroslav Klimeš, advokát,
evid. č. 3554