Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

VYROČNÍ ZPRÁVA EKONOMICKÉ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

Vážené kolegyně a kolegové,

ekonomická komise v uplynulém období pracovala ve složení MVDr. Anna Šimaliaková, Ondřej Rychlík, Jan Šterc, Martin Zelinka a Michal Vítek. Hlavní náplní činnosti EK bylo jako vždy posuzování žádostí o podporu sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, především pro členy KVL ČR, žádostí OS KVL ČR, kontrola využívání sociálního fondu, dozor nad čerpáním rozpočtu, a hlavně příprava rozpočtu na následující rok.

Podpora akcí

Finance na podporu akcí jsou vždy pořádajícím subjektem fakturovány jako propagace KVL ČR, tudíž jsou zařazeny do výdajů snižujících daňový základ. Z podporovaných akcí zmíním např. běžecký závod Pyšelský kopeček, Mikulášský turnaj v minifotbale, Hanáckou výstavu psů.

Rozpočty OS KVL ČR

Jednotlivá sdružení předkládají rozpočty, které více odpovídají skutečným potřebám na jejich činnost. Na rok 2021 zaslaly OS KVL rozpočty v celkové výši 1 399 600 Kč, což vyhovuje možnostem rozpočtu.

Sociální fond

V roce 2019 bylo vyplaceno 748 000 Kč jako příspěvek pozůstalým v případě úmrtí člena KVL ČR, nebo jako „odchodné” při ukončení členství v KVL ČR (členství v KVL ČR 20 a více let). Příjmem sociálního fondu je část hospodářského výsledku za uplynulý rok, pokuty a náklady disciplinárních řízení udělených ČR.

K 31. 12. 2019 byl zůstatek na účtu sociálního fondu 1 557 867,87 Kč.

Rozpočty

Rozpočet roku 2019 a jeho čerpání, stejně tak plán na rok 2021, jsou přílohou této zprávy. S uspokojením mohu konstatovat, že již pátý rok skončilo hospodaření KVL ČR kladným výsledkem, a v letošním roce tomu nebude jinak, viz tabulka:

2015
+ 2084 tis.
2016
+ 1809 tis.
2017
+ 2182 tis.
2018
+ 1236 tis.
2019
+ 1835 tis.

Základní vizi EK, udržovat na účtech KVL ČR rezervu ve výši cca 20 mil. Kč se daří plnit. K 31. 12. 2019 bylo na účtech KVL ČR 24 857 653 Kč. Díky dobré práci sekretariátu se daří vymáhat dlužné členské příspěvky, k 16. 9. 2020 evidujeme pouze 13 neplatičů.

Pochopitelně lze vždy leccos zlepšovat, ale konstatování, že hospodaření KVL ČR se nachází v dobré kondici, je pravdivé.

Dle §12 finančního řádu o hospodaření komory informujeme:

Mzdové náklady činily v roce 2019 cca 4 500 000 Kč včetně odvodů za zdravotní a sociální pojištění a jmenovité uvedení výše náhrady za činnost v orgánech Komory u všech volených funkcionářů Komory včetně počtu hodin, za které náhradu získali, najdete na komorovém webu v zápise č. 3 z jednání ekonomické komise KVLČR https://www.vetkom.cz/zapis-c-3-z-jednani-ekonomicke-komise-kvl-cr-10-06-2020/

Pěkný podzim přeje

MVDr. Michal Vítek,

předseda EK KVL ČR


 

Rozpočet 2019 čerpání 31.12.2019
2019 rozpočet (v tis.) 2019 čerpání  %
Prezident a vice. 01 cestovné+NC+IT
450
393
87%
služby
20
38
190%
reprezentace
30
37
123%
celkem
500
468
94%
Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava
500
649
130%
repr. fond a služby
350
242
69%
služby právní
100
101
101%
celkem
950
992
104%
Revizní komise 03 cestovné+NC+IT+dom příprava
740
885
120%
služby
35
65
186%
služby právní
200
259
130%
občerstvení
25
43
172%
celkem
1000
1252
125%
Čestná rada 04 cestovné+NC+IT+dom příprava
795
839
106%
služby
85
55
65%
služby právní
240
133
55%
občerstvení
30
21
70%
celkem
1150
1048
91%
Ekonom.komise 05 cestovné+NC+IT+dom příprava
70
59
84%
služby
30
14
47%
celkem
100
73
73%
Zahraniční komise 06 cestovné+NC+IT+dom příprava
400
517
129%
služby
90
86
96%
celkem
490
603
123%
Legislat.komise 07 cestovné+NC+IT+dom příprava
160
106
66%
služby
30
7
23%
služby právní
100
81
81%
celkem
290
194
67%
Vzdělávací komise 08 cestovné+NC+IT+dom příprava
250
69
28%
služby
100
9
9%
celkem
350
78
22%
Vzdělávací komise(semináře 15) VA
náklady+semináře+webináře
1500
1583
106%
celkem
1500
1583
106%
Mediální komise 09 cestovné+NC+IT+dom příprava
400
398
100%
služby graf.a jiné (honoráře)
190
131
69%
služby
20
19
95%
výdaje na PR
110
81
74%
stránky WWW
290
393
136%
celkem
1 010
1 022
101%
Péče o členy reklama a propagace
200
389
195%
putovní seminář
350
286
82%
okresy
1400
1577
113%
celkem
1950
2252
115%
Přímé daně (zálohy) celkem
950
902
95%
Přísp. Mez. Org. celkem
670
665
99%
Náklady spojené s GDPR celkem
50
86
172%
sekretariát 10
spotřeba – režie
180
175
97%
poštovné
120
116
97%
servis softwaru
150
142
95%
cestovné
15
18
120%
Telefonica 02+int
50
37
74%
ostatní
120
96
80%
mzdy hrubé
1 650
1 582
96%
zákonné soc.nákl.
550
549
100%
invest a neinvest.náklady
150
96
64%
ekonom
350
379
108%
celkem
3 335
3 190
96%
Provozní náklady 180 energie ( + nájem 2019 )
520
514
99%
údržba
50
43
86%
služby pojištění
30
15
50%
celkem
600
572
95%
sněm
800
873
109%
volby
30
12
40%
audit
35
35
100%
stránky – pet.pas + už.úpravy na pasy
300
298
99%
bankovní poplatky a soudní popl.
55
46
84%
ostatní výdaje ( nezařaditelné na střediska )
50
0
0%
CELKEM
16 165
16 244
100%
Příjmy příspěvky
13 700
14 477
106%
úroky + Fin.úřad
30
84
280%
Semináře příjem
1 500
1 402
93%
Asociace – poplatek
50
48
96%
kauce DKK+ aprb.zk.
50
64
128%
ev. Petpasů
1 700
2 278
134%
Prodej pasů
400
401
100%
CELKEM
17 430
18 754
108%
příspěvky s Osvědčením
3 850
bez Osvědčení
1 250
bez Osvědč.,nad 65
100
Bilance
 výdaje
16 165
16 244
100%
 příjmy
17 430
18 754
108%
 CELKEM
1 265
2 510
198%
Sociální fond KZ 31.12.2019
1558

 

 Rozpočet 2021 ke schválení
2021 rozpočet (v tis.) 2021 čerpání  %
Prezident a vice. 01 cestovné+NC+IT
450
0%
služby
20
0%
reprezentace
30
0%
celkem
500
0%
Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava
500
0%
repr. fond a služby
350
0%
služby právní
100
0%
celkem
950
0%
Revizní komise 03 cestovné+NC+IT+dom příprava
940
0%
služby
35
0%
služby právní
200
0%
občerstvení
25
0%
celkem
1200
0%
Čestná rada 04 cestovné+NC+IT+dom příprava
975
0%
služby
85
0%
služby právní
200
0%
občerstvení
30
0%
celkem
1290
0%
Ekonom.komise 05 cestovné+NC+IT+dom příprava
70
0%
služby
30
0%
celkem
100
0%
Zahraniční komise 06 cestovné+NC+IT+dom příprava
500
0%
služby
90
0%
celkem
590
0%
Legislativní komise 07 cestovné+NC+IT+dom příprava
320
0%
služby
30
0%
služby právní
150
0%
celkem
500
0%
Vzdělávací komise 08 cestovné+NC+IT+dom příprava
160
0%
služby
100
0%
celkem
260
0%
Vzdělávací komise(semináře 15) VA
náklady+semináře+webináře
1000
0%
celkem
1000
0%
Mediální komise 09 cestovné+NC+IT+dom příprava
400
0%
služby graf.a jiné (honoráře)
190
0%
služby
20
0%
výdaje na PR
110
0%
stránky WWW
290
0%
celkem
1 010
0%
Péče o členy reklama a propagace
200
0%
putovní seminář
250
0%
okresy
1400
0%
celkem
1850
0%
Přímé daně (zálohy) celkem
700
0%
Přísp. Mez. Org. celkem
710
0%
Náklady spojené s GDPR celkem
30
0%
sekretariát 10
spotřeba – režie
230
0%
poštovné
120
0%
servis softwaru
170
0%
cestovné
15
0%
Telefonica 02+int
50
0%
ostatní + prav. služby
120
0%
mzdy hrubé
1 850
0%
zákonné soc.nákl.
650
0%
invest a neinvest.náklady
150
0%
ekonom
400
0%
celkem
3 755
0%
Provozní náklady 11 energie ( + nájem 2019 )
520
0%
údržba
50
0%
služby pojištění
30
0%
celkem
600
0%
sněm
800
0%
volby
25
0%
audit
40
0%
stránky – pet.pas + už.úpravy na pasy
300
0%
bankovní poplatky a soudní popl.
55
0%
ostatní výdaje ( nezařaditelné na střediska )
50
0%
CELKEM NÁKLADY 2021
16 315
0%
Příjmy příspěvky
14 300
0%
úroky + Fin.úřad
60
0%
Semináře příjem
1 000
0%
Asociace – poplatek
70
0%
kauce DKK+ aprb.zk.
50
0%
ev. Petpasů
1 700
0%
Prodej pasů
350
0%
CELKEM PŘÍJMY 2021
17 530
0%
příspěvky s Osvědčením
3 850
bez Osvědčení
1 250
bez Osvědč.,nad 65
100
Bilance
náklady
16 315
0
0%
příjmy
17 530
0
0%
 CELKEM
1 215
0
0%
 Mimorozpočtové náklady 2021 s vlivem na HV
čerpání soc. fondu
850
0%
tvorba nových www stránek
1500
0%
Sociální fond KZ banka
0%