Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva legislativní komise pro XXIX. sněm v Brně

Milé kolegyně a kolegové.

V období mezi sněmy 2019 a 2020 pracoval ansámbl legislativní komise (dále jen LK) ve složení: MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Katka Sviták Novozámská, CSc., MVDr. Anna Šimaliaková, MVDr. Petra Šinová a MVDr. Martin Grym. Právní krytí zajišťovala Advokátní kancelář Hrdina & Láník. Jednání se pravidelně účastnila prezidentka Komory MVDr. Radka Vaňousová.

Legislativní komise hospodařila v roce 2020 s rozpočtem 450 tisíc Kč, přičemž k 30. červnu 2020 vyčerpala z této částky na svou činnost 139 239 Kč, z čehož více než 100 000 Kč tvoří platby za právní služby, především pak za kompletní revizi profesního řádu, která by měla být sněmu předložena na sněmu v roce 2021.

V období mezi sněmy se komise sešla celkem čtyřikrát: 10. prosince 2019, 24. února 2020, 9. dubna 2020 a 10. srpna 2020, ať už prezenčně či kvůli mimořádným epidemiologickým opatřením distančně. V nepříznivé epidemiologické situaci probíhaly legislativní konzultace přes Skype. Všechny podrobně rozvedené zápisy z jednání legislativní komise najdete na webových stránkách komory, popřípadě je zájemcům zašleme individuálně na vyžádání. V obdobích mezi jednotlivými jednáními odpovídala LK na rozličné dotazy členů KVL a ostatních osob týkající se právní problematiky výkonu povolání veterinárního lékaře a legislativních souvislostí.

 1. Koncem roku 2019 řešila LK ve spolupráci s doc. MVDr. Petrem Chloupkem, Ph.D. z VFU v Brně nová pravidla uznávání odborných kvalifikací osob ze třetích zemí, přičemž vytvořila soubor standardních operačních procedur, které se při procesu uznávání kvalifikace těchto uchazečů budou uplatňovat.
 2. LK podpořila projekt certifikace správné chovatelské praxe, nicméně projekt se zatím nepodařilo dále rozpracovat. Principiálně by mělo jít o podporu chovatelů, kteří odchovávají psy a kočky v souladu s pravidly welfare.
 3. LK připravila definici a rozsah úkonů v rámci první pomoci poskytované zvířeti veterinárním lékařem, resp. přesný a detailní popis neodkladné odborné veterinární pomoci. V souvislosti s pohotovostními službami LK doporučila, aby byla v řádech povinnost veterinárních praxí informovat chovatele o způsobu zajištění pohotovostní služby; aby byla jasně definována pohotovostní (pří)služba na telefonu, pohotovostní služba fyzicky přítomná na pracovišti a non-stop provoz; aby bylo chovateli z popisu pohotovostního servisu na webových stránkách (či jinde) konkrétního pracoviště jasné, co může po příjezdu očekávat a jaké situace můžou v místě nastat (čekání, zaplacení vyšší zálohy, výše pohotovostního poplatku, apod.); aby byla Komorou vytvořena mapa pohotovostních pracovišť; aby bylo v řádech uvedeno, že veterinární lékař se v rámci svého povolání a zvláště při vypjatých situacích souvisejících s pohotovostními službami nemusí nechat fyzicky ohrožovat, snášet nadávky a hrubé chování, a že nadávky a hrubé chování klienta se považují za odmítnutí služeb veterináře, a aby bylo v řádech uvedeno, že v oblastech, kde je málo dostupných veterinárních pracovišť, nemusí být veterinární lékař schopen zajistit okamžitou neodkladnou pomoc. Dále jsme doporučili, aby bylo v řádech uvedeno, že veterinární lékař není povinen pokračovat v diagnostice a léčbě nad rámec neodkladné pomoci, pokud není zajištěna úhrada těchto služeb; aby bylo v řádech uvedeno, že veterinární lékař může odmítnout přistoupit k záchraně života zvířete či pokračovat v záchraně života zvířete, popřípadě v diagnostických úkonech či léčbě, v případech, že zdravotní stav zvířete vyhodnotí tak, že každé další jednání vyjma eutanázie by zvířeti způsobovalo nadměrné utrpení a bolest; aby byla v řádech zachována obecná povinnost nějakým způsobem zajišťovat pohotovostní servis (svépomocí či outsourcing) zůstala v řádech a odolalo se pokušení – s ohledem na mnohé poznámky o „nefunkčnosti“ těchto ustanovení – tato ustanovení z řádů vyjmout.
 4. LK řešila společně s MŠMT a AK Láník problematiku nesprávné transpozice Směrnice 2005/36/EU. MŠMT vzneslo požadavek na dodání potřebné argumentace pro spor s Evropskou komisí týkající se mimo jiné i veterinárních lékařů. Podstatou sporu byla nespokojenost Evropské komise s implementací některých ustanovení směrnice 2005/36/EU do české veterinární legislativy.
 5. LK velmi zevrubně posuzovala návrh adaptační novely zákona o léčivech z pera ÚSKVBL. Řešila především problematiku právnických osob a odpovědných zástupců, věnovala se návrhu ustanovení v adaptační novele zákona o léčivech, které by umožňovalo veterinárním lékařům – nečlenům Komory preskripci léčiv ad usum proprium, řešila také e-recepty a další témata spjatá s návrhem novely.
 6. LK se opakovaně a dlouhodobě vyjadřovala k vyhlášce o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře, která představuje prováděcí předpis pro ustanovení veterinárního zákona, které dává VFU v Brně možnost vzdělávat veterinární lékaře.
 7. LK se zabývala i problematikou bločků s modrým pruhem (opiátové recepty), protože obce s rozšířenou působností a magistrát hl. m. Prahy odmítaly vydávat bločky veterinárním lékařům. Důvodem byl údajný pokyn z Ministerstva zemědělství, který obcím instruoval tak, že veterinářům nemají bločky dávat. LK formulovala žádost o nápravu.
 8. LK se věnovala i problematice volby okresních výborů a předsedů dle ustanovení § 9 odst. 4 zákona o KVL ČR, které říká, že se může okresní shromáždění platně usnášet pouze v případě, je-li přítomna nadpoloviční většina členů okresního sdružení a rozhoduje prostou většinou hlasů. Nadpoloviční většina členů okresních sdružení se ale schází jen ve velmi uvědomělých a navíc nepočetných sdruženích. Možný návrh řešení vypracovala AK Hrdina & Láník.
 9. LK se zabývala i elektronickými žádankami, které ve veterinární obci vzbudily pohoršení, zvláště u veterinárních lékařů ve faremních chovech, kteří provádějí úkony související s metodikou kontroly zdraví. V této souvislost řešila LK i jinou bolístku v této oblasti, a to problémy s akceptací faktur ze strany SVS, pokud fakturuje právnická osoba.
 10. LK se vyjadřovala k problematice tzv. otevřeného vládnutí, a to na základě vyhlášení veřejných konzultací Ministerstvem spravedlnosti k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022.
 11. LK se na podnět revizní komise zabývala novelou Řádu o udělování osvědčení. Ten byl na žádost revizní komise upraven AK Hrdina & Láník, aby se zabránilo relativně častému nešvaru spočívajícímu v tom, že někteří veterinární lékaři zneužívali možnost žádat o uložení osvědčení, aby jej opět obnovili a vzápětí opět uložili. Navíc byla provedena celková právní revize textace řádu.
 12. LK podpořila záměr zjistit počty fyzických a právnických osob, které na v ČR vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost, a to s využitím dat ÚSKVBL, doporučila komunikační strategii Komory se společností Vetino a formulovala doporučené zásady telemedicínských služeb ve veterinární medicíně.
 13. Nechala AK Hrdina & Láník zpracovat postupy pro veterinární lékaře při vymáhání pohledávek.
 14. Probírala problematiku jmenovitého hlasování při zasedání představenstva, přičemž nedošla k jednotnému názoru.
 15. Připomínkovala směrnici o pořizování, přenášení a nakládání s audiovizuálním záznamem.
 16. Prodiskutovala a vyjádřila se k návrhu změny finančního řádu z dílny MVDr. Leoše Grejcara, který spočíval v umožnění žádat o příspěvek ze sociálního fondu Komory kolegyním a kolegům, kteří pečují o malé dítě, pobírají rodičovský příspěvek a veterinární činnost vykonávají jako OSVČ.
 17. LK studovala a zevrubně připomínkovala návrh novely veterinárního zákona, především pak řešila problematiku centrální evidence psů a informačního systému Státní veterinární správy ČR.

Chtěl bych poděkovat všem členům legislativní komise, Mgr. Zbyňku Láníkovi, Mgr. Petře Láníčkové, Mgr. Martinu Hasákovi, MVDr. et Mgr. Kateřině Horáčkové, doc. MVDr. Petru Chloupkovi, Ph.D., MVDr. Karlu Danielovi, MVDr. Radce Vaňousové, vedoucí sekretariátu KVL ČR Sylvě Skálové, organizační pracovnici Radce Vítkové a Mgr. Tomáši Vavrušovi za součinnost a spolupráci při připomínkování rozličných právních norem.

V Brně dne 4. září 2020

MVDr. Martin Grym

předseda legislativní komise představenstva KVL ČR