Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva mediální komise představenstva KVL ČR pro XXIX. sněm KVL ČR v Brně

Vážené kolegyně a kolegové,

   Od posledního sněmu v Mikulově pracuje mediální komise (MK) v nezměněném složení:  MVDr. et Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MVDr. Petra Šinová, MVDr. Karel Daniel, MVDr. Martin Grym a MVDr. Vladimír Rejnek – předseda. Na většinu jednání MK, která se koná 1krát měsíčně, dochází i prezidentka KVL, MVDr. Radka Vaňousová.

   Práce v MK se odehrává ve 3 sférách: Za prvé je to public relations (PR), tedy komunikace s veřejností, ale i s členy Komory. Za druhé to jsou webové stránky a za třetí tvorba stavovského časopisu Zvěrokruh. Nelze říci, která z výše uvedených činností by měla mít prioritu. Všechny zahrnují různé formy medializace Komory a podávají informace o dění v Komoře i o dění z vně Komory, která jsou pro nás důležitá.

   PR představuje styk s veřejností, neveterinární ale i veterinární. Jsou to tiskové konference (TK), vydávání tiskových zpráv (TZ), případně to jsou výstupy členů představenstva, převážně prezidentky a viceprezidenta ve veřejných sdělovacích prostředcích, kteří podávají veřejnosti aktuální informace k momentální veterinární problematice. V tisku, rozhlase, či televizi se samozřejmě objevují i řadoví členové Komory vyjadřující se k odborným či legislativním problémům se vztahem k veterinární oblasti. Všichni tak svými vystoupeními propagují veterinární stav. Je třeba zmínit, že i na tuto oblast naší činnosti měl nepříznivý vliv průběh pandemie koronaviru. Proto se oproti  jiným létům uskutečnila pouze jedna TK, a to 20. 2. 2020 v Praze v Břevnovském klášteře, při příležitosti konání Medica veterinaria. Společně s touto akcí jsme oslavili sté výročí založení Zvěrolékařské komory a pokřtili Komorou vydaný almanach, k tomu ale dále. Z této TK, které se zúčastnili prezidentka KVL MVDr. R. Vaňousová, za SVS ústřední ředitel MVDr. Z. Semerád a za VFU profesor A. Nečas, vyšlo společné prohlášení o jednotnosti veterinárního stavu a samozřejmě i informace o stoletém trvání veterinární Komory. Další TK se chystá 30. 9. 2020 v Praze, kde se bude pojednávat o vzteklině a významu vakcinace, dále o veterinární pohotovosti a úkonech s ní související a třetí, záložní téma, jsou koronaviry u hospodářských zvířat. Na organizaci TK a tvorbě TZ se vždy aktivně podílejí naši mediální poradci, ing. Josef Duben a agrární analytik Petr Havel. Od posledního sněmu bylo vydáno několik TZ, jejímiž autory byli ing. J. Duben, P. Havel, MVDr. M. Grym a MVDr. J. Bernardy. Jsou to: 1. Čipování psů, 2. Vzdělávání veterinárních lékařů v rukou KVL, 3. Antibiotika? Kéž by byli všichni tak zodpovědní jako veterinární lékaři, 4. Štěně bez čipu (a primáti bez veterinárního osvědčení), to nepůjde, 5. Kdo se bojí aviární influenzy, 6. Krmte ptáčky, ale rozumně, 7. 100 let, právě tolik je Komoře veterinárních lékařů, 8. I zajištění veterinární péče o zvířata patří mezi důležité priority, 9. Zvířata jsou nemocná i v době pandemie, 10. Měli bychom se bát přenosu COVID 19 na domácí mazlíčky, 11. Je tzv. „chytrá karanténa“ opravdu tak chytrá?, 12. Jakékoliv cestování je pro zvíře stres. Dále jsou připraveny TZ: 1. O veterinární péči v nové době – společné setkání české a slovenské Komory, univerzit a veterinárních správ v Mikulově. 2. Když je v ordinaci otrava. , 3. Proč kastrovat kočky? Protože to je módní? Ale kdepak!, 4. 102 let samostatného státu a jen posledních 16 let bez vztekliny, 5. Koronaviry u zvířat? Běžná věc.  Lze konstatovat, že všechny výše uvedené výstupy jsou veřejnosti vnímány, o čemž se přesvědčujeme monitoringem tisku, rozhlasu, či televize.

   Webové stránky, stále ve veterinární veřejnosti omílané téma. Nespokojenost převládá hlavně v řadách mladších kolegů. Jak jsem uvedl v loňské sněmovní zprávě, spokojenost se stránkami, i když byly inovovány před zhruba čtyřmi roky firmou IPCC, není dobrá. V této době, kdy píši tuto zprávu, probíhá audit webových stránek firmou AITOM. Tento audit by následně měl posloužit k případnému výběrovému řízení na nového zhotovitele. Rozpočtová komise na svém srpnovém jednání vyčlenila v mimorozpočtových nákladech částku ve výši 1,5 milionu korun, která, odsouhlasí-li to tento sněm, bude vzata z finančních rezerv Komory a použita na tento účel. Této problematice se velmi intenzivně a erudovaně věnuje kolegyně Petra Šinová, za což ji patří poděkování.

   Časopis Zvěrokruh. Většina z vás ho zná. Doufám, že když ho objevíte ve schránce, ho alespoň rozbalíte, prolistujete a co vás zaujme, přečtete. Snažíme se vám v něm přinášet nové informace o dění v Komoře, informace, které můžete využít v praxi i osobním životě. Doufám proto, že si přečtete články z historie od kolegyně Nejedlíkové, která je pojala trochu jinak než prof. Červený, články s genetickou problematikou nebo krátká seznámení s málopočetnými plemeny psů a koček. Že si rádi zavzpomínáte na kolegy a kolegyně při čtení jubilantů, nebo si přečtete krátká povídání o malířích obrazů na titulce. Většinu asi zaujmou soudničky, někoho daňová problematika. Jsme vděčni za každý příspěvek od vás „zvenku“, z okresů, z uskutečněných společenských nebo sportovních akcí. Děkujeme i za historky z vašeho profesního života. Bohužel i zde se podepsal COVID 19. Byli jsme nuceni na žádost nakladatele (Profi Press) omezit počet stran Zvěrokruhu, a to z důvodu menšího zájmu inzerentů, kteří svými platbami za inzerci vlastně časopis financují. Za to se omlouváme.

   V roce 2020 se nám podařilo vydat pěknou publikaci, almanach k 100. výročí založení Zvěrolékařské komory: „Čeští veterinární lékaři a jejich Komora v letech 1920 – 2020, s podtitulem Jedno sto pozoruhodných let“. Tu jsme, jak jsem již uvedl, pokřtili 20. 2. 2020 v Praze v Břevnovském klášteře při konání Medica veterinaria. Vlastní akt proběhl v důstojném prostředí a na úrovni. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat dvěma autorům, kteří se velkou měrou podíleli na textové a grafické úpravě publikace. Jsou to MVDr. Martin Grym a Mgr. Tomáš Vavruša. Iniciátor prací na almanachu a spoluautor významné části o dávné historii naší Komory – profesor Čeněk Červený – již bohužel není mezi námi, což ale můj dík za jeho přínos pro tuto publikaci nijak neumenšuje. Tato publikace by měla být k dispozici na sněmu koncem letošního roku. Ti kolegové, kteří na sněm nepojedou, se mohou v případě svého zájmu o tuto knihu obrátit na sekretariát Komory, kde jsou tyto publikace uloženy.

   V tomto roce se nám podařilo uskutečnit i 2 ankety na téma pohotovosti. První průzkum se týkal rozmístění pohotovostních pracovišť , a jakým způsobem je zajišťován (viz. Zvěrokruh  7/20) a druhý se týká pohotovostních zákroků, to právě probíhá. Dále se spustila na komorovém webu aplikace pro veterinární lékaře a pracoviště s možností se přihlásit a prezentovat se. Jedná se o službu pro klienty.

   Závěrem bych chtěl poděkovat všem výše jmenovaným, ing. Editě Jelínkové Hrdličkové, autorkám soudniček, autorkám článků o genetice, historii, grafikovi panu Filipu Chudobovi, pracovníkům Profi Pressu, zejména panu Davidu Košťálkovi, za odvedenou práci. Dále všem pracovníkům sekretariátu Komory za perfektní servis a pohodové prostředí pro práci MK. Díky i těm, na které jsem nechtěně zapomněl.

V  Hrachovišti   4. 9. 2020

MVDr. Vladimír Rejnek, předseda MK