Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o legislativní činnosti pro XXIII. sněm KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     XXIII. SNĚM KVL ČR

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v roce 2014 pracovala legislativní komise (dále jen LK) ve složení: Jan Bernardy, Luboš Borkovec, Karel Daniel, Jan Nytra, Pavel Raška, Katka Sviták-Novozámská a Martin Grym. Na agendě LK v tomto období participovalo několik externích pracovníků, a to Mgr. Hynek Jašek z AK Vácha, JUDr. Jaromír Kovařík, Ing. Zdeněk Burda, MVDr. Vladimír Mareček, Alan Hopp a Eliška Jiroutková ze společnosti Pan Solutions, spol. s r.o. Tímto bych chtěl všem těmto osobám poděkovat.

Bylo uzavřeno řízení s ÚOHS, a to udělením pokuty 399.600 Kč.

Nyní jednáme s Celním úřadem, který je pověřen výběrem pokut, o rozložení plateb do třech splátek, aby byla rozpočtová zátěž rozložena na delší období. Podle výsledku jednání s ÚOHS byl aktualizován text Profesního řádu na www.vetkom.cz.

Začátkem roku 2014 připomínkovala LK Animal Health Law, což je v podstatě veterinární zákon EU. Mnohé ze stanovisek byly přijaty Federací evropských veterinářů k prosazování dále v legislativním procesu. Tuto problematiku probírali zástupci LK také osobně s docentem Malenou, ředitelem Ústřední veterinární správy.

Zástupci LK se v lednu 2014 sešli s ing. Hojerem k tématu strategie tlumení antimikrobiálních rezistencí. Na základě výzvy ing. Hojera zpracovala LK pro Antibiotickou komisi při Ministerstvu zemědělství materiál prezentující návrh národní pozice k problematice antimikrobiální rezistence. Tento návrh byl ministerstvem přijat a byl zakomponován do oficiální zprávy této Komise, která tvoří národní pozici ČR k antimikrobiálním rezistencím. Plánovaná novela Směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků byla zdržena květnovými volbami do Evropského parlamentu a následně výměnou postů v Evropské komisi (EK). LK výstupy EK – které jsou zatím na bázi pracovních verzí – pozorně sleduje. Připravuje se zahájení prací na tvorbě doporučených postupů při používání antibiotik (standardů správného používání), na kterých bude Komora aktivně participovat.

LK sestavila brožuru týkající se lékové legislativy, kde jsou uvedeny nejdůležitější pasáže týkající se každodenní praxe včetně výkladu některých klíčích pojmů.

LK prostudovala a ve spolupráci s JUDr. Kovaříkem a MVDr. Vicenovou vyhodnotila snahy Evropské komise upravit pravidla pro zakládání právnických osob s předmětem činnosti veterinární léčebná a preventivní činnost. Představenstvu byly předloženy alternativní návrhy, které EK ústy komisaře Borga prezentovala na jednání v rámci UEVP (Unie praktických veterinárních lékařů EU) a jejich analýza JUDr. Kovaříkem.

LK se zapojila do práce Implementační skupiny při MŠMT, která má za úkol analyzovat regulovaná povolání včetně veterinárních lékařů v ČR a ve spolupráci s rezortními koordinátory pomoci v průběhu dvou let implementovat směrnici 2013/55/EU. LK zajistila za KVL ČR vyplnění tabulky, která slouží k popisu povolání veterinárního lékaře a míry regulace tohoto povolání v ČR.

Zástupci LK se začátkem roku sešli s děkankou FVHE doc. Tremlovou a probírali s ní problémy spojené se vstupem veterinárních hygieniků do klinické praxe malých zvířat. V otázce uplatnění hygieniků v klinické praxi jednali zástupci LK také s předsedkyní Akreditační komise při MŠMT prof. Dvořákovou, ale také se zástupci stálé pracovní skupiny AK pro veterinární medicínu. V březnu na toto téma proběhla diskuse s vedením VFU, na kterém Komora upozorňovala na vysoké počty absolventů a zhoršující se situace s jejich uplatněním.

Od začátku roku 2014 spolupracovala LK se SVS na implementaci Nařízení Rady EU a EP č. 576 a 577 o neobchodních přesunech zvířat v zájmových chovech do veterinárního zákona. LK návrh novely i prováděcího předpisu připomínkovala a prosadila některé své návrhy, z nichž nejdůležitější je zachování povinné evidence pasů v gesci Komory, předávání záznamů o vyrobených a distribuovaných pasech Komoře a ustanovení, podle kterého bude moci čipování provádět pouze soukromý veterinární lékař. V době sestavování této zprávy tento poslanecký návrh úspěšně prošel připomínkováním Zemědělského výboru a Mze, obdržel neutrální stanovisko vlády a bez připomínek prošel 2. čtením v PSP ČR. Lze předpokládat, že zákon i prováděcí předpis vejdou v platnost i účinnost nejpozději 29. 12. 2014. LK usilovala o jednotnou distribuci pasů Komorou, ale v této snaze ale neuspěla. V dubnu proběhlo jednání se zástupci výrobců a distributorů pasů, na kterém byly řešeny některé technické problémy výroby nové formy pasu.

Zástupci LK jednali v únoru 2014 se zástupci Federace evropských veterinářů v Bruselu, a to především ohledně systému udělování osvědčení veterinárním lékařům Komorou. Dále pak jednali s ing. Jílkem se Stálého zastoupení ČR při EU, se kterým se domlouvali na nejvhodnější strategii směřující k zabránění zanesení tzv. dekupláže (oddělení preskripce od prodeje VLP) do právě novelizované směrnice 2001/82/ES.

V březnu 2014 proběhlo úvodní setkání s předsedou Zemědělského výboru ing. Faltýnkem. Zástupci LK mu představili záměr novelizace zákona o KVL ČR a dále se dotkli problematiky pasové legislativy. Předseda Faltýnek přislíbil podporu. V březnu bylo zorganizováno setkání s místopředsedy Zemědělského výboru na půdě PSP ČR, na kterém zástupci LK předestřeli konkrétní ustanovení návrhu novely, především problematiku právnických osob a korespondenčních voleb do orgánů Komory. Shodli jsme se na preferování vládního návrhu zákona, nicméně pokud by musela být novela podána jako poslanecký návrh, budeme usilovat o podporu všech členů Zemědělského výboru, z nichž by také vzešla skupina poslanců – předkladatelů návrhu.

V dubnu 2014 se zástupci LK podíleli společně s pracovníky Fondu dalšího vzdělávání na tvorbě tzv. šablon pro stáže veterinárních lékařů, veterinárních techniků a studentů veterinární medicíny na vybraných veterinárních pracovištích. Tyto stáže budou dotovány z evropských fondů a v ČR má tuto činnost v gesci právě Fond dalšího vzdělávání.

V dubnu také proběhlo jednání se zástupci Mze, SVS ČR a MŠMT týkající se role Komory jakožto uznávacího orgánu pro regulovaná povolání v oblasti veterinární péče v ČR. Diskuse se týkala nedostatečně právně zakotvené kompetence Komory uznávat odbornou způsobilost osob i v těch oblastech veterinární péče, která se přímo netýkají veterinární léčebné a preventivní činnosti. V rámci zachování regulace (tj. zákonem stanoveného vzdělání) u povolání ve čtyřech oblastech veterinární péče souhlasila KVL se zachováním stávající praxe, tzn. přijmutím odpovědnosti za uznávání kvalifikace zahraničních uchazečů o tato povolání v ČR.

Představenstvo schválilo na návrh LK doplnění návrhu novely Zákona o KVL ČR z roku 2013 o odkazy na správní řád, tam kde není řešeno jinak, zkrácení disciplinární řízení, zkrácení subjektivní lhůty na 6 měsíců v § 17 stávajícího znění zákona a adaptaci ustanovení o povinnosti členů KVL ČR být profesně pojištěn i na právnické osoby. Představenstvo většinově neodsouhlasilo, aby byla v návrhu novely povinnost postgraduální praxe vyjádřena explicitně.

V květnu proběhlo jednání zástupců LK na Ministerstvu financí s náměstkyní ing. S. Hornochovou týkající se snížení sazby DPH na veterinární léčivé přípravky (VLP) společně s plánovaným snížením sazby na humánní léčiva. Zástupci LK, ing. Hrdličková-Jelínková a ing. Hrdlička zpracovali důvodovou zprávu k požadavku KVL na snížení sazby DPH na VLP. V rámci přípravy návrhu na druhou sníženou sazbu DPH dal nakonec ke snížení sazby na veterinární léčivé přípravky souhlas ministr financí A. Babiš i ministr zemědělství M. Jurečka. Proběhla rozprava v Rozpočtovém výboru a při 2. čtení v PSP ČR byl přečten pozměňovací návrh na zařazení VLP do druhé snížené sazby DPH. V PSP ČR byl 24. 9. 2014 ve 3. čtení projednán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. V rozpravě k pozměňovacímu návrhu poslance J. Uhlíka, který obsahoval snížení sazby DHP na VLP z 21 na 10 %, se nikdo nevyjádřil. Stanovisko předkladatele bylo pozitivní. Návrh byl následně za přítomnosti 169 poslanců přijat. Pro přijetí pozměňovacího návrhu se vyjádřilo 131 přítomných poslanců. Návrh zákona, kterým se změní zákon č. 235/2004 Sb., byl přijat, pro hlasovalo 134 poslanců z přítomných 170.

V červnu se zástupci LK zúčastnili jednání v senátu ČR, kde proběhla akce s mezinárodní účastí pod názvem Stát a ochrana zvířat. Tato jednání měla posloužit k představení legislativních potřeb jednotlivých resortů, které s oblastí ochrany zvířat přicházejí do kontaktu. Výstupy z této akce jsou aktivně využívány v dalších jednáních a měly by posloužit především v identifikaci slabých míst legislativy a nápravě tohoto stavu, ale také v identifikaci špatného využívání legislativy stávající. Problematika tzv. množíren psů bude zcela jistě předmětem dalších diskusí.

V červenci obdržela LK nové a vcelku neočekávané připomínky SVS ČR k návrhu novely zákona č. 381/1991 Sb. o KVL ČR a k průvodní novele zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. Kromě jedné byly všechny připomínky spíše technického a formulačního charakteru a Komora je plně akceptovala. Zásadním zásahem do doposud prosazované koncepce je záměr SVS ČR neumožnit provádění odborných veterinárních činností, které dle veterinárního zákona podléhají schválení KVS, jiným než soukromým veterinárním lékařům, kteří podnikají jako fyzické osoby. Schválené činnosti tudíž nebudou moci vykonávat právnické osoby. Sděleným důvodem je snaha o zachování individuální zodpovědnosti fyzické osoby při provádění těchto činností, která má vyplývat z platné evropské legislativy.

Právě předestřený objem činnosti LK považuji v rámci druhé poloviny dvouletého volebního období za maximum možného. Omlouvám se všem, kteří – ať už kvalitativně či kvantitativně – očekávali více nebo něco zcela jiného. Naprostá většina zde popsaných a dosažených cílů byla plavba proti proudu nezatížená synergismem všech zúčastněných. Přesto děkuji všem, kteří pomáhali se dostat alespoň do této fáze.

Martin Grym
předseda legislativní komise KVL ČR
V Brně dne 13. října 2014