Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zprávy pro XXVII. Sněm KVL ČR

Zpráva prezidenta pro XXVII. sněm Komory veterinárních lékařů

Vážení kolegové, protože jednotlivé oblasti komorového dění bývají podrobně popsány ve zprávách předsedů pracovních komisí představenstva, Revizní komise a Čestné rady, ve zprávě prezidenta se opět soustřeďuji jednak na plnění usnesení Sněmu a jednak na tři témata, která se odvíjela posledními obdobími a jejichž další řešení spočívá případně na bedrech nástupců současné komorové reprezentace.

„Sněm schválil návrh představenstva doplnit do věcného záměru novely zákona o KVL ČR ustanovení o distančních volbách a ustanovení o čestné radě a návrh posunout věcný záměr do paragrafového znění až bude mít KVL ČR dostatečnou politickou podporu“.

Ačkoliv se v průběhu posledního volebního období včetně roku od posledního Sněmu podařilo s hlavními politickými partnery udržet „studený mír“, o politické podpoře přiměřeného znění potenciální novely Zákona o Komoře veterinárních lékařů a síle komorové lobby si zatím nelze dělat valné iluze. Odpovědné vážení všech možností přineslo rozhodnutí Zákon o Komoře neotevírat a nezavdávat možnost změn k ještě horšímu. Výsledek loňských parlamentních voleb toto stanovisko ostatně plně zdůvodnil.

„Sněm schválil usnesení ve znění: „Sněm zavazuje představenstvo vypracováním stanov, kde budou vymezeny kompetence orgánů komory ve vztahu k výkonu vlastnických práv ke společnosti Veterinární ples, s.r.o. a schválil návrh MVDr. Šimaliakové, aby vypracované znění stanov bylo představenstvem předloženo ke schválení na příštím sněmu KVL ČR.“

Ve smyslu doporučení právní kanceláře byly zpřesněny a vymezeny kompetence orgánů Komory ve vztahu k výkonu vlastnických práv k právnickým osobám v majetku Komory nikoliv formou stanov této osoby (Veterinárního plesu s.r.o.), ale novelou Organizačního a jednacího řádu Komory, která je tomuto Sněmu předkládána ke schválení.

„Sněm zavazuje představenstvo k vytvoření pracovní skupiny, která předloží na sněmu KVL ČR v roce 2018 novelizaci řádu vzdělávání. Pracovní skupinu budou tvořit předkladatelé současného návrhu novelizace vzdělávacího řádu, členové vzdělávací a legislativní komise KVL ČR a zástupci odborných asociací“

Zamýšlená novela Vzdělávacího řádu je tomuto Sněmu předkládána ke schválení.

„Sněm uložil představenstvu, aby zadalo vypracování přehledu zákonů včetně znění jednotlivých paragrafů, které se týkají veterinární praxe, a dalo jej do příštího sněmu k dispozici všem členům KVL ČR“

Vypracování zmíněného přehledu bylo zadáno advokátní kanceláři Komory. Vypracování přehledu obecných norem se před více než rokem chopily orgány Hospodářské komory ČR. Měl být k dispozici na jaře tohoto roku a nyní se zdá, že jeho dokončení má zatím zhruba roční zpoždění. Jakmile bude k dispozici obecný přehled, advokátní kancelář je připravena jej zpřesnit a doplnit o ustanovení specifická pro naši profesi. Termín splnění tohoto úkolu tedy nebyl dodržen. Významnou otázkou ovšem zůstávají aktualizace takto vzniklého přehledu.

 „Sněm schválil návrh MVDr. Vaňousové a uložil představenstvu respektive ekonomické komisi, aby se zabývala problematikou různých sazeb DPH používaných veterinárními lékaři.“

Legislativní i ekonomická komise shledaly jako hlavní a jedinou možnost k ukončení možnosti různých výkladů různými správci daně vyvinout snahu o sjednocení sazeb. Po opakovaných jednáních na Ministerstvu financí lze shrnout, že ke sjednocení sazeb DPH není na úrovni státu vůle praktická ani politická – ideálně 15% sazbu už dnes  Evropská komise údajně  notifikovat nemůže. Země, které mají veterinární oblast ve snížené sazbě – např. Polsko – mají toto od r. 1993 (kdy ještě bylo možno argumentovat, že veterinární lékařství je převážně se zemědělstvím související činnost). Stejně tak poslední změna zařazení veterinárních léčiv z 21% do 10% sazby dle sdělení ministryně nebylo vlivem správy našich vnitřních věcí, ale zcela výsledkem postoje EK.

Na úrovni EU je velmi silnou agendou uvolnění a podpora internetového obchodu s léčivy. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých členských zemích jsou sazby DPH (základní, snížená, druhá snížená …) zcela rozdílné, musí zhruba do 2-3 let nastat kompletní evropská novelizace. Zmatek, který (při určování sazeb na národní úrovni – kdy EU pouze určí, které položky nelze snížit) nastane, překoná nejspíš zmatky současné = sazeb bude pravděpodobně celá řada, atd. Počet segmentů národního hospodářství, kterým to přinese obdobné problémy jako nyní veterinární profesi je nejspíš neodhadnutelný (plátce DPH dodavatel v jiném státě/režimu než plátce DPH odběratel …).

K zatřiďování položek dle celního sazebníku (antiparazitika, chem. látky … x veter. léčiva obecně) nezaujímá MF jednoznačné stanovisko. Sdělilo, že problém chápe – celnící jej ale údajně vidí jinak než „zbytek světa“ a soudní pře, které v této chvíli probíhají, mohou, ale nemusí, dát jednoznačnou odpověď.

Tolik k podstatným částem usnesení loňského Sněmu a jejich plnění.

Léková politika

Začátkem roku 2019 se očekává konečné schválení evropského přímo aplikovatelného Nařízení k veterinárním léčivům, na něž bude navazovat přechodná pětiletá doba pro implementaci jeho zásad jednotlivými lékovými agenturami (ÚSKVBL) členských států. Pro českou veterinární profesi z toho pro nejbližší budoucnost vyplývají hlavní body:

 • Bude zapotřebí kompletně nový zákon o veterinárních léčivech s jeho vynětím ze současného Zákona o léčivech. Humánní léčiva budou zcela oddělená, zůstanou v jurisdikci jednotlivých členských států – zatímco oblast vet. léčiv bude nyní plně harmonizovaná
 • Nařízení bude obsahovat seznam antimikrobik, které nebudou k použití ve veterinární medicíně (pouze pro použití u lidí)
 • Bude kodifikována povinnost vykazování použití antimikrobik a některých antiparazitik pro praktické veter. lékaře
 • Tzv. „kaskáda“ zůstane zachována pro potravinová zvířata
 • Nastane uvolnění požadavků pro „magistraliter“ přípravu u chybějících léčiv
 • Ochranné lhůty pro magistraliter léčiva a „off label“ použití budou stanoveny ošetřujícími veterinárními lékaři pomocí „násobků“ stanovených MRL podle jednotlivých tkání zvířat
 • Všechny nové aktivní látky a nové antigeny budou registrovány pouze centralizovanou procedurou (EMA)
 • Re-registrace budou vyžadovány pouze pro ATB
 • Bude povinné zavedení monitorovacích systémů pro sledování nejen rezistencí, ale rovněž dopadů na životní prostředí.
 • Ochrana dat (vlastnictví registračních dossier) se zvýší z 10 na 18 let; teprve poté mohou na registrační dossier odkazovat i generičtí výrobci
 • Internetový obchod bude přípustný pouze pro léčiva „nikoliv na předpis“ – ovšem klasifikace do skupin („pouze na předpis“  x „volně prodejná“) zůstane na národních úrovních neharmonizována
 • Bude zavedena povinnost hlásit data o spotřebách ATB na jednotlivé druhy zvířat agentuře (EMA)
 • Zařazení společenských zvířat do sledování spotřeb ATB se očekává v další fázi

Vzdělávání

Zatímco nabídka kontinuálního vzdělávání, ať již ve formě seminářů, webinářů, kongresů či workshopů je téměř nepřeberná a každý může pro sebe najít nejvhodnější či nejpotřebnější; nad způsobem, kterak přispět ke zlepšení pregraduálního vzdělávání – tak aby čerstvý absolvent byl alespoň zčásti „použitelný“ pro praktickou činnost od prvního dne vstupu do profese – nad touto otázkou si Komora v zastoupení největší a nejvýznamnější profesní skupiny – praktických veterinárních lékařů – láme hlavu už nejedno volební období. Nezdá se, že by akademická autonomie a způsob financování vysokého školství jakkoliv vycházely vstříc potřebám veterinární praxe. Dalším paradoxem je relativní nedostatek čerstvých absolventů – nejen na klinikách, ale i v terénní praxi – a to přes vysoká čísla každoročního počtu absolventů. Zjednodušeně řečeno: i na poli vztahů s alma-mater panuje „studený mír“, škola nereflektuje jakékoliv připomínky Komory a nejeví ani zájem o každoroční semináře pro studenty posledních ročníků, které Komora opakovaně pořádá paradoxně mimo školní prostory. Škola zdá se žije svým životem, podle svého přesvědčení dává svým studentům to nejlepší. To ovšem v době, kdy díky „internetizaci“ společnosti znalosti samotné ztrácejí cenu a zákazníci i zaměstnavatelé jsou přirozeně ochotni platit především za reálné dovednosti.

Ochrana osobních údajů a elektronizace

Elektronizace veřejného života přinesla v posledních letech řadu změn. Nejen EET, nejen internetové obchody, nejen „telemedicínu“, ale i změny ve způsobu administrace Komory. Daleko méně času nyní věnují členové orgánů Komory přímému jednání na schůzkách apod. – daleko více času a energie jsou nuceni vynakládat „sedíce před obrazovkou“. V této souvislosti je nutno zmínit ještě dopady Směrnice GDPR, která byla implementována v průběhu tohoto roku. Řada procesních i technických úprav, které vyžadovala, včetně přechodu řady agend na prostředí Office 365, zřízení funkce vnějšího „pověřence pro ochranu osobních údajů“ a další, přišly Komoru na mandatorní mimorozpočtovou částku přesahující půl milionu Kč. V tomto smyslu musím velmi poděkovat sekretariátu za rozumný a racionální přístup k této věci; a zároveň i za pochopení a spolupráci členům orgánů Komory při komplikacích a obtížích spojených se zaváděním tohoto veskrze byrokratického opatření.

Vážení kolegové, děkuji znovu všem, kteří v uplynulém období od minulého Sněmu věnovali svůj čas, úsilí a práci směřující k ochraně a rozvoji veterinární profese, přijali svůj díl odpovědnosti a účastnili se podle svých možností a schopností našich „komorových aktivit“ i veterinárního politického dění obecně.

MVDr. K. Daniel,

Prezident KVL ČR


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE KVL ČR pro XXVII. sněm

Případy řešené RK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (do 9.9.)
Celkem 109 100% 111 100% 100 100% 95*) 100% 93 100% 45 100%
Podáno majiteli zvířat 62 56,8% 57 51,4% 59 59,0% 55 57,9% 61 65,6% 32 71,1%
Podáno veterinárními lékaři 28 25,7% 46 41,4% 32 32,0% 31 32,6% 22 23,7% 8 17,8%
Vlastní šetření RK 15 13,8% 2 1,8% 5 5,0% 2 2,1% 0 0% 0 0%
Podáno jinými orgány KVL 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,1% 4 4,3% 0 0%
Podáno ze SVS 3 2,7% 2 1,8% 2 2,0% 3 3,2% 4 4,3% 1 2,2%
Podáno Policií ČR 1 0,9% 0 0% 1 1,0% 3 3,2% 1 1,1% 2 4,4%
Podáno ze zahraničí 0 0% 3 2,7% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,2%
Podáno jiným státním orgánem 0 0% 1 0,9% 1 1,0% 0 0% 1 1,1% 1 2,2%

 

Meritum věci 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (do 9.9.)
Celkem 109 100% 111 100% 100 100% 95*) 100% 93 100% 45 100%
Odborné pochybení 42 38,5% 50 45,0% 43 43,0% 44 46,3% 54 58,1% 24 53,3%
Pasy: včetně distribuce! 17 15,6% 16 14,4% 13 13,0% 6 6,3% 5 5,4% 2 4,4%
Etika a komunikace s majitelem 23 21,0% 13 11,7% 19 19,0% 11 11,6% 13 14,0% 11 24,4%
Interní záležitosti KVL 0 0% 1 0,9% 1 1,0% 4 4,2% 4 4,3% 1 2,2%
Neoprávněný výkon veterinární činnosti 15 13,8% 26 23,4% 14 14,0% 19 20% 12 12,9% 4 8,8%
Podvodné jednání veterináře 7 6,4% 5 4,5% 4 4,0% 2 2,1% 1 1,1% 1 2,2%
Chyby v dokumentaci, nekomunikace, jiné 2 1,8% 0 0% 6 6,0% 9 9,5% 3 3,2% 2 4,4%
Označení pracoviště 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0% 1 1,1% 0 0%

 

Výstupy RK 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (do 9.9.)
Celkem 109 100% 111 100% 100 100% 95**) 100% 93 100% 45 100%
Neprokázáno pochybení 47 43,1% 33 29,7% 23

 

23,0% 25

 

23,3% 34 36,5% 13 28,9%
Navrženo DŘ 39 35,8% 44 39,6% 35 35,0% 20 21,1% 25 26,9% 11 24,4%
Vyřešeno Revizní komisí 2 1,8% 9 8,1% 12 12,0% 17

 

17,9% 15 16,1% 4 8,8%
Věcná nepříslušnost Revizní komise 13 11,9% 19 17,1% 20 20,0% 25 26,3% 12 12,9% 5 11,1%
Promlčeno a neprůkazné 8 7,9% 6 5,4% 10 10,0% 8 8,40% 7 7,5% 4 8,8%
V řešení 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0% 0 0% 8 17,8%

**) nejsou započteni neplatiči příspěvků: 12 případů, podává EK, výstupem je DŘ

Revizní komise pracovala v období od posledního sněmu ve složení: předsedkyně MVDr. Marie Vranková, místopředsedkyně MVDr. Veronika Grymová, členové MVDr. Milan Bittner, MVDr. Jana Fialová, MVDr. Martina Halbichová Vítová, MVDr. Josef Zajíc, MVDr. Jan Žabka.

Kontrolní činnost RK

Revizní komise průběžně kontrolovala hospodaření s prostředky KVL, jejich oprávněnost a účelnost čerpání. Revizní komise se přesvědčila, že není technicky možné kontrolovat průběžně výdaje jednotlivých komisí, a odpovědnost za jejich čerpání je tak jednoznačně na jejich předsedech. Revizní komise bohužel zjistila několik případů nedodržení Finančního řádu, kdy jsou propláceny faktury i bezpotřebného podpisu odpovědného správce kapitoly, který tak nemůže mít přehled o pohybu finančních prostředků v jeho kapitole. Tyto nedostatky byly vždy vyřešeny se správcem kapitoly a ekonomkou KVL.

Díky důsledné práci sekretariátu a dodržování dohodnutého schématu upomínek a vymáhání se kontinuálně snižuje množství neplatičů členských příspěvků. V roce 2018 již byla vedena pouze dvě disciplinární řízení s neplatiči.

Předsedkyně RK se účastnila jednání souvisejících s problematikou pojištění profesní odpovědnosti: spolupráce se stávajícím makléřem a výběrového jednání na novou makléřskou společnost. Z hlediska Rk proběhlo  výběrové jednání  bez závad.

Neoprávněná veterinární činnost

RK s potěšením konstatuje, že se v době od posledního sněmu nevyskytnul v její agendě ani jeden případ vakcinace potvrzené veterinárním technikem. Samozřejmě to neznamená, že tento jev zcela vymizel, ale vzhledem k tomu, že v předchozích obdobích RK dostávala tyto případy k řešení velmi často, lze tvrdit, že neoprávněných potvrzení technikem významně ubylo. Je obtížné odhadnout, zda je to důsledkem spontánně zlepšené aplikační praxe stávající legislativy, nebo zda věci přispěly aktivity související s novelizací veterinárního zákona. Bohužel jsou ale stále běžné případy potvrzení vakcinace razítkem neexistujícího veterinárního lékaře a z kontextu lze odhadnout, že se tento jev týká nejčastěji štěňat pocházejících z tzv. množíren. RK považuje za vhodné upozornit, že se vyskytují stížnosti na veterinární lékaře, kteří ošetřují psy v tzv. množírnách, kdy nový majitel štěněte připisuje špatný zdravotní stav štěněte nekvalitní práci veterinárního lékaře. Veterinární lékaři, kteří mají ve své klientele větší chovy psů, by proto měli být maximálně obezřetní a vést obzvlášť pečlivou dokumentaci, která je jediným způsobem, jak obhájit svoji práci v případě stížnosti nebo pojistné události. Opět připomínáme, že pro úspěšné vyřešení případů neoprávněného výkonu veterinární činnosti by měli veterinární lékaři doprovodit zaslané důkazy vždy popisem veškerých okolností, které jsou jim k věci známy: zejména totožnost majitele zvířete vybaveného podezřelým osvědčením a jeho kontaktními údaji. Při hlášení podezřených webových stránek, facebookových skupin apod. pak zhotovili jejich fotografie (printscreen). Bez těchto údajů není dopadení pachatele možné. 

Projednávání stížností

Počet stížností v meziročním porovnání mírně klesá, ovšem pokračuje trend zvyšování nároků na procedurální a formální preciznost jejich zpracování. Nejnověji do práce RK vstoupila platnost evropského nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679(známého pod označením GDPR), které si vynutilo změnu práce RK se spisovým materiálem, kdy je možné veškeré listiny zasílat pouze přes zabezpečený systém Office 365, což je mnohem méně komfortní a práci se spisem to do určité míry komplikuje.Na druhou stranu se ale někteří stěžovatelé domáhají poskytnutí informací ze spisu podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což vede k paradoxním situacím, kdy musí být údaje chráněné podle GDPR žadateli vydány podle jiného zákona. To si vynucuje intenzivní komunikaci se spolupracující advokátní kanceláří mgr. Láníka, která každou žádost podle 106/99 Sb. posuzuje individuálně tak, aby byl nárok na přístup k informacím naplněn, ale zároveň byl dodržen oprávněný zájem veterinárních lékařů na ochranu svých dat.

Revizní komise opětovně upozorňuje na to, že významný podíl stížností se týká etického přístupu veterinárního lékaře k pacientům i klientům. Zvlášť citlivé jsou situace související s eutanázií zvířete. Přicházejí stížnosti na necitlivý a neempatický přístup veterinárního lékaře, odborně nesprávný postup (aplikace paralyzujících látek bez předchozí anestézie zvířete), a zejména neoprávněnou eutanázii zvířat z důvodu agresivity. Revizní komise doporučuje kolegům věnovat otázce eutanázie zvláštní pozornost, aby předešli potenciálně konfliktním situacím. Příklady konkrétních stížností na provádění eutanázie jsou popsány v soudničkách ve Zvěrokruhu č. 10/2014, 10/2015 a 11/2015. Připomínáme také, že agresivní chování zvířete obecně není zákonným důvodem k eutanázii podle zákona 246/92 Sb.!

Určitý podíl stížností bohužel tvoří podněty, které mají vůči veterinárnímu lékaři šikanózní charakter a nesou rysy svědčící až o psychopatologickém naladění pisatele. V období 2017-2018 bylo takových stížností 12, z toho dva stěžovatelé tohoto typu napsali hned tři stížnosti na různé veterinární lékaře. Alarmující je, že sociální sítě umožnily minimálně ve třech těchto případech až mediální lynčování veterinárního lékaře (včetně výzev k jeho fyzické likvidaci nebo ničení jeho majetku), nejméně dva případy zaměstnaly policii a státní zastupitelství, a v jednom případě bylo s pisatelem vedeno soudní řízení kvůli trestnému činu stalkingu.  Minimálně v jednom případě byla veterinárnímu lékaři vysoce pravděpodobně v souvislosti s jeho profesí způsobena škoda na majetku přesahující jeden milion korun.

Zásadní role zdravotní dokumentace

Opětovně připomínáme zákonné požadavky na kompletnost, vypovídací schopnost a přezkoumatelnost zdravotní dokumentace, tedy záznamů veterinárního lékaře o výkonu své činnosti. Vedení dokumentace předepsaným způsobem je nejen nevyhnutelné pro vyvinění lékaře při komplikacích vedoucích ke vzniku škody, ale i k úspěšné likvidaci škody z pojištění profesní odpovědnosti. Podrobněji se lze s legislativními požadavky na vedení dokumentace seznámit v článku MVDr. Halbichové Vítové ve Zvěrokruhu č. 3/2015 nebo na webu KVL zde:  https://www.vetkom.cz/zasady-spravneho-vedeni-zdravotni-dokumentace/  a v článku MVDr. Mazocha, LLM ve Zvěrokruhu č. 10/2016 nebo na webu KVL zde: https://www.vetkom.cz/zdravotni-dokumentace-versus-legislativa-praxe/.

Za RK KVL zpracovala

MVDr.Marie Vranková, MVDr. Veronika Grymová


 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESTNÉ RADY KVL ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi abych z pověření čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky předložil 27. sněmu KVL ČR zprávu o její činnosti v období mezi sněmy konanými v Olomouci v roce 2017 a nynějším sněmem v roce 2018 v Darovanském Dvoře.

Čestná rada pracovala ve složení (MVDr.) Štěpán Vencl – předseda, Michael Mazoch  – místopředseda a členové Zdeněk Andreas, Vojtěch Frkal,  Alois Frank, Dagmar Picmausová, Jana Piskovská, Marie Vokřálová a Lubomír Hošek.

V uvedeném období, které zahrnuje i jednání před sněmem v Olomouci, se sešla čestná rada celkem na 13 jednáních.

Na svých zasedáních od sněmu v Olomouci do 10. 9. 2018 projednala celkem 30 případů ve 42 nařízených jednáních. 5 jednání bylo opakováno pro omluvu veterinárního lékaře z jednání čestné rady, při jednom jednání proběhlo sloučení 2 případů v jeden za účelem snížení ekonomické náročnosti a právního zjednodušení řízení, v 1 případě se disciplinárně obviněný na jednání ČR nedostavil.

 24 nových případů jsme k projednání přijali od revizní komise, 1 případ byl předaný odvolacím senátem představenstva k novému projednání a rozhodnutí. Dále čestná rada přijala 2 případy předané k novému projednání a rozhodnutí od krajského soudu.

Čestná rada předala odvolacímu senátu představenstva 5 odvolání disciplinárně obviněných kolegů. V 1 případu došlo k odvolání proti disciplinárnímu příkazu a v tomto případě nařídila čestná rada ústní projednání.

Čestná rada provedla ve 2 případech zastavení disciplinárního řízení a v 1 případě stáhla návrh na disciplinární řízení sama revizní komise. Ve 2 případech rozhodla čestná rada o zproštění viny veterinárního lékaře, a v 15 případech bylo zjištěno pochybení na straně veterinárního lékaře. Za tato provinění udělila Čestná rada následující disciplinární opatření: 5x napomenutí, 10x pokuta, 1x vyškrtnutí ze seznamu veterinárních lékařů Komory. Pokuty byly uloženy v celkové výši 72 500,- a dále bylo uloženo disciplinárně proviněným uhradit náklady disciplinárních řízení v celkové výši 16 000,-. Náhrady disciplinárního řízení byly dle rozhodnutí sněmu v Plzni určeny ustanovením disciplinárního řádu ve spojení s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a dalších zákonných norem, a to ve fixní výši 1000,-. Čestná rada udělila 1x pořádkovou pokutu. Ani v jednom případě nedošlo k naplnění právního opodstatnění na proplacení cestovních náhrad veterinárním lékařům pozvaných na jednání čestné rady.

Nejčastějšími proviněními byla v tomto období odborná pochybení (40 %) a nedostatečná (či zcela chybějící) dokumentace (35 %), dále neuzavření pojistné smlouvy (10 %), nezaplacení členských poplatků (5 %), porušení etiky veterinární činnosti (5 %), nezaevidování a nevyplnění europasu (5 %).

Čestná rada se v letošním roce snažila zejména ukončit několikaletá velmi složitá řízení, která značně právně i ekonomicky zatěžovala chod čestné rady, a tedy i Komory samé.  Většinu z těchto řízení se opravdu ukončit úspěšně zdařilo nebo lze jejich ukončení očekávat do konce tohoto kalendářního roku. Konkrétně se jednalo o 4 případy z let 2014 a 2015. Poslední zbývající takto složitý případ nemohla čestná rada projednat z důvodů na straně disciplinárně obviněného veterinárního lékaře.

Ve 27 % projednávaných případech byli disciplinárně obvinění veterinární lékaři zastupováni právními zástupci. Čestná rada vyvíjí maximální úsilí, aby při jednání s právními zástupci, byl celý průběh řízení co nejvíce precizní a nezavdával důvod k podání odvolání z procesních důvodů. Jednání za přítomnosti právních zástupců jsou charakterizována mimořádnou složitostí a délkou projednávání, kdy 2 hodiny intenzivního jednání nejsou žádnou výjimkou, ale naprosto standardním jevem. Čestná rada proto není schopna projednávat na svém jednání více než 1 takový případ, jelikož ten zabere přibližně ¼ jejího veškerého jednacího času. Dochází proto k postupnému prodlužování časů od předání případu čestné radě po jeho projednání.

Přítomnost právních zástupců by pravděpodobně neměla takový negativní vliv na prodlužování projednávání případů, kdyby měla čestná rada zákonnou možnost jednat ve tříčlenných senátech a tedy i ve více místnostech najednou, jak to v minulosti bylo možné. I proto musela čestná rada v tomto roce opět přidat jedno jednání navíc oproti loňskému roku. Aby čestná rada částečně kompenzovala ekonomickou náročnost agendy, přestože tato stále narůstá, tak byla nucena omezit některé další výdaje, např. v letošním roce na svých 4 jednáních odmítla hrazený oběd.

Čestná rada v rámci projednávaných případů komunikuje se zahraničními orgány činnými v trestním řízení a také s kriminalistickým ústavem v Praze.

Jako mimořádně prospěšný hodnotí čestná rada stávající systém přítomnosti smluvní zapisovatelky při projednávání případů. Rychlost a kvalita zápisů se odráží na množství projednaných případů čestnou radou.

Také spolupráci se současnou advokátní kanceláří Komory hodnotí čestná rada jako jednoznačně kladnou. V letošním roce se advokátní kancelář výraznou měrou podílela na vyřízení víceletých komplikovaných případů.

Ve spolupráci čestné rady se sekretariátem Komory dochází k neustálému zlepšování komunikace. Zejména je nutno pozitivně hodnotit práci pana Mgr. Tomáše Vavruši za organizační zajišťování hladkého průběhu jednání čestné rady a dále, ve spolupráci se smluvním advokátním zástupcem KVL ČR, při úspěšném vymáhání pokut uložených jako disciplinární opatření čestnou radou.

Zástupci čestné rady se pravidelně účastnili jednání revizní komise. Předseda čestné rady byl pozván na 1 jednání představenstva Komory. Členové čestné rady se aktivně účastnili zavádění spisové služby a prodělali kurz na její používání.

I v letošním roce se snažila čestná rada o prohlubování kontaktů s disciplinárními orgány Komory veterinárnych lekárov Slovenské republiky. K plánovanému setkání však dosud nedošlo.

Závěrem bych rád popřál všem kolegům a kolegyním, kteří budou nově zvoleni do orgánů Komory, mnoho štěstí při obhajování zájmů všech členů Komory. Pevně věřím, že v budoucnu se na kandidátních listinách objeví více nových jmen, protože pouze s novými jmény přijdou nové myšlenky, které mohou naši Komoru posunout vpřed.

V Kostelci nad Orlicí dne 10. 9. 2018

MVDr. Štěpán Vencl

předseda Čestné rady KVL ČR


 

Výroční zpráva mediální komise KVL ČR pro XXVII. sněm v Darovanském Dvoře.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od plzeňského volebního sněmu, který proběhl před 2 lety, pracuje mediální komise (MK) ve složení: MVDr. et Mgr. Kateřina Horáčková, MVDr. Radka Vaňousová, Martin Grym, Milan Holý a Vladimír Rejnek – předseda. Na více jak polovinu jednání MK docházel i prezident Komory, MVDr. Karel Daniel, a náš „ historik“ profesor MVDr. Čeněk Červený, CSc. Komise se schází pravidelně, 1krát měsíčně. Tuto četnost jednání si vyžaduje tvorba stavovského měsíčníku Zvěrokruh, ale i některé mediální výstupy Komory.

Naše práce v MK zahrnuje tři hlavní oblasti. Za prvé to je Public relations (PR), tedy komunikace s veřejností, ale i s členy Komory. Za druhé to jsou webové stránky a za třetí, tvorba Zvěrokruhu. Nelze říci, která z výše uvedených činností by měla mít prioritu. Všechny zahrnují různé formy medializace Komory a podávají informace o celé škále činností Komory. V uvedené posloupnosti se o nich stručně zmíním.

PR, zahrnuje převážně styk s veřejností. Jedná se zejména o pořádání tiskových konferencí (TK), vydávání tiskových zpráv (TZ), případně o výstupy představitelů Komory ve veřejných sdělovacích prostředcích. Nesmím ale zapomenout, že těchto vystoupení ve veřejných médiích se účastní i řadoví členové Komory, čímž se aktivně podílí na propagaci KVL. V roce 2018 proběhly dvě TK: přesněji, první se uskutečnila počátkem dubna a nosnými tématy byly – Kde jsou ohrožena  zvířata jsou v nebezpečí i lidé, dalším tématem byl chov brachycefalických plemen psů a posledním, identifikace vašeho psa, včetně uvedení problematiky registrace, vzhledem k počtu registrů v republice. Na této TK za Komoru vystoupili prezident MVDr. Karel Daniel, viceprezidentka MVDr. Radka Vaňousová a přizván byl k objasnění problematiky prvního tématu Dr. Andrej Drbohlav. Druhá TK se uskuteční 13. 11. 2018 a projednávanými tématy budou: Veterináři a léčiva – téma ke dni antibiotik 18. 11. – očekávané změny přicházející z Evropské unie (EU), dále téma dentální problematika, hlavně ošetření zubního kamene bez narkózy a nakonec upozornění a pozvánka médiím na konání našeho sněmu. Této TK se za Komoru zúčastní kolega Daniel a kolegyně Vaňousová a za ÚSKVBL  MVDr. Jiří Bureš. TK se doposud vždy konaly v Praze a na organizaci a propagaci mezi zástupci médií se vždy aktivně podílí Ing. Josef Duben. Mimo pořádání TK vydává Komora několik TZ, které píše ing. Duben. V období mezi  sněmy byly, anebo ještě budou vydány tyto TZ: 1. Společné prohlášení komor za setkání 29. 11. 2017, 2. Medica veterinaria – II. ročník, 3. Hoj ty štědrý večere, 4. Divoká prasata, Aujeszkyho choroba a psi, 5. Co vše nalézt v zažívadlech psů, 6. TZ z TK, 7. Cestování a onemocnění přenosná na člověka, 8. Veterinární ples na Žofíně: „Ples, to je vakcína proti vyhoření“, 9. Setkání v Lednici ( KVL ČR, KVL SR, SVS ČR, SVPI SR, VFU Brno a Košice): „Veterinární lékaři z Česka a Slovenska se shodli na společných cílech“. K lékové legislativě z EU byly vydány 3 TZ: 10. Komu se uleví a komu se přitíží po roce 2024?, 11. TZ  KVL ČR a ÚSKVBL, 12. O budoucnosti veterinárních léčiv potřetí – budou další setkání. A chystají se další TZ: 13. Sucho a horko našim zvířatům nedělá dobře, cizí mohou mít radost – ke dni zvířat 3. 10., 14. Co přinesl sněm KVL ČR. Jak z uvedeného vyplývá, TK i TZ se pořádají, nebo vydávají ke konkrétnímu datu, výročí, akci, nebo máme-li veřejnosti co říci. S uspokojením mohu konstatovat, že tyto výstupy jsou médii vnímány a poskytovány veřejnosti. Přesvědčujeme se o tom monitorováním tisku, rozhlasu nebo televizí.

Webové stránky jsou kapitola sama pro sebe. Je to již dva roky, co proběhla jejich inovace a nebyla zadarmo. Porod tohoto „děcka“ nebyl zrovna jednoduchý, nazval bych ho „ protrahovaný“. Je na světě a musíme s ním žít. Firma IPC corporation, dříve Drosera s.r.o., která je stvořila, se společně se správcem stránek Broňkem Kozákem, pod bedlivým dohledem viceprezidentky R. Vaňousové, starají o jejich provoz. Objektivně musím přiznat, že provozních problémů značně ubylo, a pokud se nějaké vyskytnou, jsou neprodleně odstraněny. Chápu, že ne všichni uživatelé jsou s nimi plně spokojeni, i mně někdy přijdou „těžkopádné“. Předpokládám, že až nazraje čas, dojde k jejich inovaci a dočkáme se většího uživatelského komfortu. Situace bude o to snazší, že máme vypracované tzv. webové rozhraní a případný nový dodavatel této služby bude mít jednodušší pozici. I přes to všechno nám slouží a splňují účel, pro který byly vytvořeny.

Zvěrokruh – stavovský časopis. Valná většina z vás ho zná a doufám, že ho alespoň otevře, prolistuje, případně přečte. Snažíme se vám v něm přinášet nové informace z dění v Komoře, z dění některých okresních sdružení, z konání společenských, sportovních či charitativních akcí. Informace, které můžete využít ve své praxi, ať už odborné, daňové, legislativní či disciplinární. Věřím, že mnohé z vás zaujmou články prof. Červeného z veterinární historie nebo články od kolegů, kteří se s námi dělí o příhody ze svého veterinárního života. Od června letošního roku nám komplikuje život GDPR. Odráží se to zejména ve společenské rubrice. Abychom mohli zveřejnit některé údaje osobního charakteru, musíme si od dotyčných vyžádat souhlasy. Ne vždy je to jednoduché. Byli bychom moc rádi, kdybyste se v hojnějším počtu zapojili jako autoři příspěvků. Každý článek je honorován. Respektujeme i přání anonymity autora.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem výše jmenovaným, ing. Editě Jelínkové Hrdličkové, grafikovi panu Filipu Chudobovi, pracovníkům Profi Pressu, zejména panu Davidu Košťálkovi a kolegyni MVDr. Evě Lokajové, za odvedenou práci.  Všem pracovníkům sekretariátu Komory za perfektní servis a pohodové prostředí pro práci. Díky i těm, které jsem nechtěně opomněl uvést.

V Hrachovišti  7. 9. 2018

MVDr. Vladimír Rejnek


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA EKONOMICKÉ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXVII. SNĚM V DAROVANSKÉM DVOŘE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ekonomická komise v uplynulém období pracovala ve složení MVDr. Renáta Hlavová, Jan Šterc a Michal Vítek. Hlavní náplní činnosti EK bylo jako vždy posuzování žádostí o podporu sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, především pro členy KVL ČR, žádostí OS KVL ČR, kontrola využívání sociálního fondu, dozor nad čerpáním rozpočtu, a hlavně příprava rozpočtu na následující rok.

Podpora akcí

Finance na podporu akcí jsou vždy pořádajícím subjektem fakturovány jako propagace KVL ČR, tudíž jsou zařazeny do výdajů snižujících daňový základ. Z podporovaných akcí zmíním např. volejbalový turnaj, běžecký závod Pyšelský kopeček, Mikulášský turnaj v minifotbale, Hanácká výstava psů.

Rozpočty OS KVL ČR

Jednotlivá sdružení předkládají rozpočty, které více odpovídají skutečným potřebám na jejich činnost. Na rok 2019 zaslaly OS KVL rozpočty v celkové výši 1 309 000 korun což vyhovuje možnostem rozpočtu.

Sociální fond

V roce 2017 bylo vyplaceno 780 000 korun jako příspěvek pozůstalým v případě úmrtí člena KVL ČR, nebo jako “odchodné” při ukončení členství v KVL ČR (členství v KVL ČR 20 a více let). Příjmem sociálního fondu je část hospodářského výsledku za uplynulý rok, pokuty a náklady disciplinárních řízení udělených ČR. Vzhledem k pozitivnímu hospodářskému vývoji pravděpodobně navrhne EK sněmu zvýšení “odchodného” z 25 000 korun na 27 000 korun. K 31. 12. 2017 byl zůstatek sociálního fondu 1 093 240 korun.

Rozpočty

Rozpočet roku 2017 a jeho plnění, stejně tak plán na rok 2019, jsou přílohou této zprávy. S uspokojením mohu konstatovat, že již třetí rok skončilo hospodaření KVL ČR kladným výsledkem, a v letošním roce tomu nebude jinak, viz tabulka:

2014   -2301 tis.
2015   +2084 tis.
2016   +1809 tis
2017   +2182 tis.
2018   Předpoklad +2100 tis.

Základní vizi EK, udržovat na účtech KVL ČR rezervu ve výši cca 20 mil. se daří plnit. K 31. 12. 2017 bylo na účtech KVL ČR 21 710 korun. Díky dobré práci sekretariátu se daří vymáhat dlužné členské příspěvky, k 10.9. evidujeme pouze 19 neplatičů.

Pochopitelně lze vždy leccos zlepšovat, ale konstatování, že hospodaření KVL ČR se nachází v dobré kondici, je pravdivé.

Pěkný podzim přeje

Michal Vítek,
předseda EK


 

Výroční zpráva legislativní komise pro XXVII. sněm Komory veterinárních lékařů ČR

Vážené kolegyně a kolegové,

legislativní komise pracovala od XXVI. sněmu ve složení MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Karel Daniel, MVDr. Milan Dvořák, Ph.D., MVDr. Martin Grym, MVDr. Karel Chvátal, MVDr. Ondřej Rychlík a MVDr. Katka Sviták Novozámská, CSc. V průběhu volebního období tragicky zesnulého kolegu Dvořáka nahradila v legislativní komisi MVDr. Anna Šimaliaková.

Od minulého sněmu pokračovala ve své činnosti připomínkování zákonů a vyhlášek. Ačkoliv se obecně závazné právní předpisy množí téměř geometrickou řadou, zdaleka se již nejednalo o normy tak významné pro naši práci, jako byl nový zákon o léku, veterinární zákon, či zásadní změny v zákoně na ochranu zvířat proti týrání. Ne, že by tyto normy nebyly novelizovány. Jsou stále a dokonce se frekvence novelizací zvyšuje. Ovšem mám pocit, že život praktického veterinárního lékaře čím dál ovlivňují normy, které produkuje Ministerstvo financí. V tomto segmentu byla největší aktivita legislativní komise zaměřena na snahu o sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty na veterinární výkony jako službu a veterinární léčiva jako komoditu.  Díky významné participaci pana Ing. Samohýla se nám přeci jen podařilo přesvědčit některé odpůrce, že rozdílné sazby jsou opravdu velkým problémem pro praktikující veterinární lékaře. Samozřejmě jsme se prioritně snažili, aby byla úkonová sazba snížena na sazbu veterinárních léčiv, respektive, aby byla sjednocena na 15 % pro úkony i veterinární léčiva. Jako poslední variantu jsme navrhli, aby tedy byla sazba daně zvýšena na 21 %, hlavně aby byla jednotná. To vše však nemělo žádnou šanci proti pevnému postoji MF a politické reprezentace: „Sazby se nebudou měnit! Ani nahoru, ani dolů.“  Dalším velkým tématem byla elektronická evidence tržeb (EET). Díky nálezu Ústavního soudu se původně proklamované termíny třetí a čtvrté vlny zavádění EET značně zpozdily, Ministerstvo financí však principu vzdát nechce a stále s plošným zavedením EET počítá.

Z dalších, velmi neoblíbených agend, samozřejmě nemohu vynechat problematiku ochrany osobních údajů, agendu dnes všeobecně označovanou anglickou zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Za sebe nemohu než poznamenat, že nepamatuji žádnou jinou zcela naoktrojovanou agendu, která by s enormními náklady nepřinesla vůbec, ale vůbec nic pozitivního.

Mimo standardní projednávání obecně závazných právních předpisů se legislativní komise soustředila na některé vnitřní normy, zejména ve spolupráci se vzdělávací komisí na nový Řád vzdělávání. K novele řádu byly od samého počátku přizvány jednotlivé odborné asociace a musím popravdě napsat, že novela vychází více z průniku zájmu asociací než z nějakého definovaného zásadního postoje Komory, jako instituce. Ta byla v tomto případě víc mediátorem a koordinátorem. Jsem sám velmi zvědavý, zda se to promítne na případné diskusi a schvalování návrhu na sněmu.

Po dlouhých diskusích přichází na svět nový vnitřní předpis, který formalizuje postup při vyšetření koně při koupi a prodeji, respektive při vstupu do pojištění.

Další normou, kterou by měl sněm schválit je novela Organizačního a jednacího řádu, která vychází vstříc požadavkům na ustanovení formálních vztahů mezi Komorou a její stoprocentně vlastněnou dceřinou společností Veterinární ples, spol. s r.o.

Z agend, které zatím nemají žádné formální výstupy ve smyslu obecně závazných právních předpisů, nebo vnitřních předpisů se legislativní komise velmi intenzivně věnuje „lékové politice“, respektive politikám. Značně ambiciózní plány na regulace a deregulace přicházejí v posledních měsících z různých evropskounijních institucí. Na jedné straně je to snaha zcela uvolnit internetový prodej veterinárních léčiv se všemi problémy a negativy, na straně druhé je to třeba snaha maximálně omezit dostupnost antimikrobik pro veterinární použití, snaha o snížení kompetencí až destrukci národních lékových agentur a jejich nahrazení agenturou centrální, atp. Ačkoliv mnoho dějů na poli lékové agenty veterinárních léčiv je velmi znepokojujících, z pohledu legislativní komise vysoce oceňuji postoj ÚSKVBL a pana ředitele MVDr. Bureše osobně, který aktivně spolupracuje s Komorou a zajímá se o náš názor jak na situaci současnou, tak i potencionální budoucí. Takovéto ocenění bohužel nemohu pro jiné centrální úřady, veterinární nevyjímaje, vyslovit.

MVDr. Ondřej Rychlík


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA VZDĚLÁVACÍ KOMISE KVL ČR pro XXVII. sněm

Vážení kolegové a vážené kolegyně,

Od XXVI. sněmu KVL ČR pracovala vzdělávací komise ve složení (MVDr). Hlavová, Holý, Horáčková, Sviták Novozámská, Šterc, Vaňousová. V uplynulém období jsme pořádali semináře, putovní semináře, webináře, konference a vetmeeting a největší  podíl práce jsme netradičně odvedli na  poli legislativním přípravou novely vzdělávacího řádu.

Sněm nás zavázal k vytvoření pracovní komise, která byla složena nejenom z členů vzdělávací a legislativní komise představenstva, ale i ze zástupců odborných asociací. S konečnou verzí vzdělávacího řádu jste se mohli seznámit v průběhu prázdnin na webu KVL ČR a bude předložena ke schválení sněmu.

Putovní semináře již začínají mít pevné místo mezi našimi akcemi. Témata pro ně vychází z každodenních ne odborných, ale provozních problémů veterinární praxe. V letošním roce proběhl putovní seminář v Ostravě, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Praze a Plzni a hlavními tématy byla:  Komunikace v praxi – jak zvládnou náročný rozhovor, finanční gramotnost pro veterináře, co nového v daňové oblasti a novinky k EET a to nejzásadnější téma -GDPR, ochrana osobních údajů.

V rámci další připravované komorové legislativy jsme pro naše kolegy z koňské praxe připravili seminář Vyšetření koně při koupi a před vstupem do pojištění. Jedná se o první z řady seminářů, které by měli sjednotit metodiku a postupy těchto vyšetření.

K dalším tzv. soft skills tématů jsme připravili opakování workshopu Jak hodit veterinu za hlavu a pro studenty 5. a 6. ročníku FVL a FVHE seminář Vstup do veterinární profese. Na tento seminář pak navazuje seminář v rámci předkongresového dne – Začínám v praxi.

Letos jsme uspořádali kongres felinní medicíny na téma gastroenterologie koček a naše pozvání přijala přední  světová odbornice v oblasti kočičí medicíny  dr. Susan Little. Máme již připraveno další pokračování v této tématice.

Již pátým rokem pořádáme Vetmeeting – společenskovzdělávací akci. Odborný dvoudenní program probíhal ve třech sekcích, buiatrická sekce, sekce malozvířetnická a hipiatrická sekce.  Na sobotní přednášky navazuje v neděli sonografický workshop a radiační ochrana pro veterinární lékaře. V rámci předkongresového dne pořádáme pro začínající veterinární lékaře seminář – začínám v praxi. Celá akce má bohatý doprovodný program včetně soutěže ve střelbě, dětského programu nebo sobotního koncertu skupiny AbbaCZ.  Zájem o tuto akci neustále narůstá, účastní se jí nejen veterinární lékaři, ale i mnoho doprovodných osob z řad rodinných příslušníků.

Dále pokračujeme v organizaci webinářů. Na základě poptávky jsme připravili i několik webinářů z velkozvířetnické praxe. Letos proběhly webináře na tato témata: Netradiční pohled na veterinární finance, Anatomie, fyziologie a základy chovu potkanů, Kastrace přežvýkavců, Zásady odběru, uchovávání a zasílání vzorků krve, Základy EKG III., Aktuální přístupy k řešení ruptury LCC, Ježek africký v ambulanci, Aktuální informace k africkému moru prasat, Praktický pohled a využití diagnostických  balíčků, Chirurgické řešení urolitiázy kozlů a beranů, Podzimní novinky laboratoře Vemodia, Hypertenze u koček, Na co si dát pozor při interpretaci laboratorních výsledků. Proběhlé webináře jsou nahrány a uloženy v archívu na stránkách KVL ČR.

Program kontinuálního vzdělávání má za sebou již šestý rok trvání. Nově jsme zavedli jiný způsob přidělování kreditů i hodnocení  vzdělávacích akcí,  aktuálně  je možná větší variabilita v hodnocení  a navíc jsme zavedli tzv. odborného garanta akce, který ještě zpětně akci hodnotí. Celkově je v systému zapojeno 2735 veterinárních lékařů a 88  pořadatelů vzdělávacích akcí.

Dovoluji si poděkovat pracovnicím sekretariátu paní Sylvě Skálové a Radce Vítkové, které se významnou měrou podílely na přípravě a organizaci vzdělávacích akcí a zároveň bych chtěla poděkovat za práci všem členům vzdělávací komise.

V Táboře 10.9.2018

Radka Vaňousová


 

Zpráva zahraniční komise KVL ČR pro XXVII Sněm KVL 2018

V uplynulém dvouletém volebním období pracovala zahraniční komise (ZK) ve složení MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Jan Bernardy, PhD., MVDr. Karel Daniel a MVDr. Milan Snášil, CSc., (předseda).

Jako každý rok v období od posledního Sněmu KVL ČR se členové ZK věnovali jednak běžné agendě spojené s naším členstvím v mezinárodních organizacích – FVE, UEVP, EVERI, WVC a Skupina Visegrad Vet+ a stejně tak rozvíjeli bilaterální vztahy s našimi nejbližšími sousedy, tak i s dalšími zahraničními veterinárními organizacemi.

Účast na jednáních mezinárodních organizací:

8.-11. listopad 2017 GA FVE a UEVP v Bruselu (MVDr. Vaňousová, MVDr. Bernardy a MVDr. Daniel)

FVE (Evropská veterinární federace) a UEVP (Evropská unie praktických veterinárních lékařů) : Mezi hlavní diskutované agendy patřily novelizace lékové legislativy, na půdě UEVP i EVERI jsme si po konzultaci s ÚSKVBL dovolili připomenout českou pozici-zvláště jsme upozornili na možné dopady zamýšleného požadavku na pouze centralizovanou registraci nově registrovaných aktivních látek a bakteriofágů. To by potencionálně mohlo eliminovat nové registrace většiny středních a menších lokálních výrobců včetně českých. Při opětovném řešení problematiky welfare zvířat zaujal příspěvek severských kolegů týkající se „týrání chovem“ při chovu a dalším šlechtění některých brachycefalických plemen psů. Diskutovalo se rovněž o největším problému nizozemských (a nejen jejich) chovatelů drůbeže- o nemožnosti odstranění reziduí fipronilu z prostor, které používali k chovu. Na půdě mezinárodních organizací je vysoce oceňován český úspěch v zamezení šíření afrického moru prasat na Zlínsku.

25.11.2017 Bešeňová Slovensko – XXVII. Sněm Slovenské komory veterinárních lékařů (MVDr. Vaňousová a MVDr. Daniel):

Řešená významná témata- možná tvorba a uplatňování standardů veterinární činnosti a působení právnických osob poskytujících veterinární léčebnou a preventivní péči. Presidentkou slovenské komory byla pro nadcházející volební období zvolena MVDr. Silvia Štefáková a vicepresidentem MVDr. Ladislav Stodola.

16.2.-17.2.2018 odborně společenské setkání veterinárních lékařů ČR a SR v Dolním Kubíně (MVDr. Vaňousová, MVDr. Daniel):

Odborně-společenské setkání slovenských a českých veterinárních lékařů, kde naši zástupci diskutovali především problematiku šíření Afrického moru prasat a to nejen s ředitelem Státní veterinární správy SR Prof. MVDr. Bírešem, CSc.

12.-13.3.2018 účast na jednání finanční komise FVE pro připravovaný audit (MVDr. Bernardy – člen komise): placeno FVE

23.3.2018 bilaterální jednání s představiteli Rakouské komory veterinárních lékařů (MVDr. Borkovec a MVDr. Bernardy):

Projednávány konkrétní legislativní podmínky příhraniční veterinární činnosti českých veterinárních lékařů na rakouském území a obdobně rakouských v ČR a působnost disciplinárních orgánů. Za KVL ČR jsme se dotazovali na nejnovější obecné rakouské legislativní podmínky vztahující se na veterinární lékaře, kteří vykonávají svou veterinární praxi formou příhraniční činnosti na rakouském území. Rovněž jsme si chtěli vyjasnit souvislost rakouského veterinárního práva s materiálem FVE: „Veterinarians crossing borders 2016“, který byl vypracován pracovní skupinou Veterinary Statutory Bodies  při FVE. Pro rakouskou veterinární komoru má tento dokument pouze informativní charakter, v Rakousku totiž panuje obecně jiný přístup k nařízením a doporučením Bruselu- u nás je to poněkud odlišné- bohužel….. Pakliže český veterinární lékař chce provádět veterinárně léčebnou činnost na území Rakouska, musí se registrovat na Rakouské komoře, musí respektovat rakouské veterinární zákony (například je zakázané aplikovat veškeré biopreparáty (i sérum proti tetanu). Jen na okraj: počet řádně registrovaných českých veterinárních lékařů v Rakousku: 0!?

6.5.2018 jednání WVA v Barceloně (MVDr. Daniel):

Nosná témata zůstávají – role veterinárního lékaře na poli welfare zvířat, kontrola chovu agresivních psů, přenos vztekliny psy a boj se vzteklinou, dále pak problematika vzdělávání veterinárních lékařů (vzdělávací portál „WVA on line Education Platform“), léková politika.

11.-12.5.2018  jednání V4+ a veterinárních kolegů z Bulharska, Srbska, Makedonie a Albánie – Ochrid, Makedonie ( MVDr. Daniel):

Shrnutí hlavních problémů: šíření afrického moru prasat, nebezpečí liberalizace používání veterinárních léčiv pro okrajové indikace a minoritní druhy zvířat povede k ohrožení bezpečnosti lidské populace, problematika korporativizace poskytování veterinárních služeb a telemedicína.

18.4.-21.4.2018 studijní návštěva kolegů ze Srbské veterinární komory v ČR (zabezpečovali: MVDr.Borkovec, MVDr. Daniel, MVDr. Snášil)

Největší pozornost věnovali srbští kolegové organizaci veterinárních služeb v zemích EU, organizaci veterinárních služeb v ČR, roli praktických veterinárních lékařů, roli faremních veterinárních lékařů aj. Připravili jsme pro asi 45 srbských kolegů pestrý program- návštěvu klinik VFU Brno, Veterinárních klinik pro malá zvířata, návštěvu veterinární praxe v chovu hospodářských zvířat, veterinární kliniky pro terapii koní a v neposlední řadě prohlídku Prahy. Závěr vyplývající z návštěvy- všechny organizace jak státní i nevládní v Srbsku se neúnavně a systematicky shromažďují dostupná data o činnosti evropských institucí a tím se pokouší přiblížit se k zahájení přístupových jednání o vstupu do EU.

24.-27.5.2018  Jasná pod Chopkom (MVDr. Vaňousová, MVDr. Daniel):

Společné jednání s představiteli slovenské komory a diskuse o nejaktuálnějších problémech veterinární profese v našich zemích, účast na kongresu KVL SR.

7.-9.6.2018  Bergen Norsko GA FVE, UEVP (MVDr.Vaňousová, MVDr. Bernardy a MVDr. Daniel):

Hlavní témata zasedání- veterinární léčiva a mikrobiální resistence, veterinární vzdělávání, One Health Concept (jedno zdraví), welfare zvířat, wellbeing (mentální pohoda veterinárních lékařů), projekt VetFutures (jak bude nejspíš naše profese vypadat kolem roku 2030). Nejpalčivější otázky naší profese: jak se bude dále vyvíjet vztah zákazníků ke zvířatům a jaký bude vývoj jejich kupní síly v našem civilizačním prostoru, jakým způsobem adaptovat negraduální vzdělávání a způsoby kontinuálního vzdělávání, jak uchopit digitalizaci poskytování veterinárních služeb, atd., atd. Trendem, který bude i nadále v budoucnosti pokračovat, je stále restriktivnější léková politika.

EVERI téma AMR (antimikrobiální rezistence), příhraniční transport zvířat, léková politika, zejména problematika narůstajícího internetového prodeje veterinárních přípravků, který se doposud nedaří ani zdaleka kontrolovat. Internetová preskripce veterinárních léčiv by měla být v budoucnu křížově kontrolovatelná, přeshraniční prodej veterinárních léčiv na předpis není doposud možné považovat za legální, protože preskripce, klasifikace a registrace léčiv jsou doposud vymezovány legislativou jednotlivých členských zemí. Tyto témata tak stále rezonují na mezinárodních setkáních veterinárních lékařů při FVE. Proč je povolání veterinárního lékaře tak psychicky náročné? Problém syndromu vyhoření, první místo v počtu sebevražd na světě- není snad nutné pokračovat… Odpovědi na tyto otázky se hledají stále intenzivněji, doufám, že se začnou diskutovat intenzivněji i u nás.

I nadále, stále intenzivněji rozvíjíme dlouhodobé kontakty s našimi slovenskými kolegy, dále pak prohlubujeme spolupráci s rakouskými, německými a polskými kolegy, se kterými si vyměňujeme zkušenosti v problematice transportní politiky, welfare zvířat, „množíren“ psů a nákazová situace. Bilaterální vztahy se sousedními veterinárními organizacemi zůstávjí každodenní  prácí všech členů zahraniční komise.

V Brně dne 5.9.2018

zpracoval MVDr. Milan Snášil, CSc.

předseda ZK KVL ČR