Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zprávy pro XXVIII. Sněm KVL ČR

ZPRÁVA PREZIDENTKY A VICEPREZIDENTA
PRO XXVIII. SNĚM KVL ČR
V MIKULOVĚ

Vážené kolegyně a kolegové.

Veterinární prostředí se velmi rychle proměňuje.¨Momentálně na nás dopadá digitalizace veterinární profese, nástup korporátů i genderové změny. V klinické praxi pociťujeme nedostatek veterinárních lékařů. Veterinární lékaře svazuje přibývající byrokratizace a třešničkou na dortu bude příští rok EET. Role Komory by měla být právěv připravování svých vlastních členů na budoucnost. Jedním z cílů, které jsem si dala pro své funkční období je nalézt partnery pro veterinární lékaře, kteří by mohli za výhodně nastavených podmínek pomáhat veterinárním lékařům v rámci jejich klinické praxe. V tuto chvíli již připravujeme rámcovou smlouvu pro veterináře na zajištění bezpečnosti ochrany práce a požární ochrany pro veterinární pracoviště.

O detailech budete brzy informováni. Probíhají jednání i s dalšími partnery. Zprávy pracovních komisí jsou samostatnými zprávami jejich předsedů, proto se ve své zprávě zaměřím na vlastní činnosti, vykonávané prezidentem a viceprezidentem.

V uplynulém období začaly intenzivněji spolupracovat Komory zřízené ze zákona a společně se jejich zástupci již 2x účastnili jednání s premiérem A. Babišem na Úřadu vlády. Našimi společnými tématy a výstupy jsou zejména připravovaný zákon o lobbingu, kde Komory ač s funkcí veřejných samospráv, jsou v projednávaném návrhu zařazeny mezi lobbisty, prolamování profesní mlčenlivost napříč jednotlivými profesemi a narůstající byrokracie.

Z legislativních činností je v tuto chvíli nejdůležitější příprava novely zákona o léčivech. Nové evropské nařízení k veterinárním léčivům bude platné od 28. ledna 2022.

Přináší spoustu změn, z nichž pravděpodobně nejzásadnější dopad pro veterinární lékaře bude povinnost monitoringu použití antibiotik postupně ve všech chovech a u všech druhů zvířat v systému sledování na národní úrovni.

Nemohu opomenout ani novelizaci zákona o veterinární péči, v poslední době se již hovoří o centrálním registru čipovaných zvířat, upřesňují se podmínky pro čipování (zvíře má odejít k novému majiteli již načipované) a zpřísňují podmínky pro zvířecí útulky. Nově byla pozměňovacím návrhem připojena možnost dvojstupňového vzdělávání pro praktické veterinární lékaře organizované Veterinární a farmaceutickou Univerzitou. Legislativní agenda zabírá nejvíce prostoru a musím konstatovat, že její objem neustále narůstá. Na část našich klientů dopadne k 1.1.2020 povinnost čipování psů. Připravili jsme proto informační kampaň, tiskové materiály pro veterinární lékaře do ordinací, instruktážní video, dále tiskové konference a rozhovory s výstupy do médií. Připravujeme také úpravy webových stránek.

Máme za sebou i úspěšné vzdělávací akce, které jsme organizovali sami – 2. kongres kočičí medicíny, 6. ročník Vetmeetingu, ale byli jsme i spoluorganizátory CEVC. Do odborného programu webinářů jsme začali zařazovat i tzv. soft skills témata, která jsou pro veterinární lékaře zdarma.

Už teď se připravujeme na příští rok, který bude pro nás význačným – 100. výročí od založení Komory. V tuto chvíli finišují práce na Almanachu, který shrne celou naši stoletou historii. Tento Almanach bude pokřtěn přesně v den 100. narozenin Komory, a to 20.2.2020. Příští rok bude Při této příležitosti Komora také organizátorem podzimního jednání UEVP a FVE GA v Praze.

MVDr. Radka Vaňousová,
prezidentka KVL ČR,
MVDr. Karel Daniel, viceprezident


VÝROČNÍ ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE KVL ČR
PRO XXVIII. SNĚM KVL ČR
V MIKULOVĚ

Vážené kolegyně a kolegové.

Revizní komise pracovala v období od posledního sněmu ve složení: předsedkyně MVDr. Marie Vranková, místopředsedkyně MVDr. Veronika Grymová, členové MVDr. Milan Bittner, MVDr. Jana Fialová, MVDr. Vladěna Štrosová, MVDr. Josef Zajíc, MVDr. Jan Žabka.

Kontrolní činnost RK

Revizní komise iniciovala vznik úřední desky KVL ve fyzické i elektronická podobě. Úřední deska slouží ke komunikaci některých úředních témat, které Komora vykonává coby orgán veřejné správy. V současné době jde převážně o informování nálezů konkrétních falešných veterinárních potvrzení. Ve výhledu je oslovování veterinárních lékařů, jimiž se nedaří doručovat písemnosti běžnou poštou, prostřednictvím úřední desky.

Díky důsledné práci sekretariátu a dodržování dohodnutého schématu upomínek a vymáhání se kontinuálně snižuje množství neplatičů členských příspěvků. V roce 2019 je vedeno pouze jedno disciplinární řízení s neplatičem.

 

Případy řešené RK
2014
2015
2016
2017
2018
2019 (do 10. 9.)
Celkem
111
100%
100
100%
95*)
100%
93
100%
64
100%
55
100%
Podáno majiteli zvířat
57
51,4%
59
59,0%
55
57,9%
61
65,6%
41
64,1%
34
61,8%
Podáno veterinárními lékaři
46
41,4%
32
32,0%
31
32,6%
22
23,7%
17
26,6%
17
30,9%
Vlastní šetření RK
2
1,8%
5
5,0%
2
2,1%
0
0%
0
0%
1
1,8%
Podáno jinými orgány KVL
0
0%
0
0%
1
1,1%
4
4,3%
0
0%
1
1,8%
Podáno ze SVS
2
1,8%
2
2,0%
3
3,2%
4
4,3%
1
1,6%
0
0%
Podáno Policií ČR
0
0%
1
1,0%
3
3,2%
1
1,1%
2
3,1%
1
1,8%
Podáno ze zahraničí
3
2,7%
0
0%
0
0%
0
0%
1
1,6%
0
0%
Podáno jiným státním orgánem
1
0,9%
1
1,0%
0
0%
1
1,1%
2
3,1%
1
1,8%

 

Meritum věci
2014
2015
2016
2017
2018
2019 (do 10. 9.)
Celkem
111
100%
100
100%
95*)
100%
93
100%
64
100%
55
100%
Odborné pochybení
50
45,0%
43
43,0%
44
46,3%
54
58,1%
33
51,6%
24
43,6%
Pasy: včetně distribuce!
16
14,4%
13
13,0%
6
6,3%
5
5,4%
4
6,3%
3
5,5%
Etika a komunikace s majitelem
13
11,7%
19
19,0%
11
11,6%
13
14,0%
13
20,3%
12
21,8%
Interní záležitosti KVL
1
0,9%
1
1,0%
4
4,2%
4
4,3%
1
1,6%
0
0%
Neoprávněný výkon veterinární činnosti
26
23,4%
14
14,0%
19
20%
12
12,9%
10
15,6%
10
18,2%
Podvodné jednání veterináře
5
4,5%
4
4,0%
2
2,1%
1
1,1%
1
1,6%
1
1,8%
Chyby v dokumentaci, nekomunikace, jiné
0
0%
6
6,0%
9
9,5%
3
3,2%
2
3,1%
5
9,1%
Označení pracoviště
0
0%
0
0,0%
0
0%
1
1,1%
0
0%
0
0%

 

Výstupy RK
2014
2015
2016
2017
2018
2019 (do 10. 9.)
Celkem
111
100%
100
100%
95*)
100%
93
100%
64
100%
55
100%
Neprokázáno pochybení
33
29,7%
23
23,0%
25
23,3%
34
36,5%
21
32,8%
12
21,8%
Navrženo DŘ
44
39,6%
35
35,0%
20
21,1%
25
26,9%
18
28,1%
19
34,5%
Vyřešeno Revizní komisí
9
8,1%
12
12,0%
17
17,9%
15
16,1%
6
9,4%
7
12,7%
Věcná či místní nepříslušnost RK
19
17,1%
20
20,0%
25
26,3%
12
12,9%
14
21,9%
10
18,2%
Promlčeno a neprůkazné
6
5,4%
10
10,0%
8
8,40%
7
7,5%
5
7,8%
3
5,5%
V řešení
0
0%
0
0,0%
0
0%
0
0%
0
0%
4
7,3%

 

*) nejsou započteni neplatiči příspěvků: 12 případů, podává EK, výstupem je DŘ

Čerpání rozpočtu KVL probíhá uspokojivě a k významnému přečerpávání prostředků jednotlivých rozpočtových kapitol nedochází. Upozorňujeme členy KVL, že za hospodárnost využití finančních prostředků jsou zodpovědní primárně správci jednotlivých rozpočtových kapitol. Přetrvávají nedostatky ve zveřejňování náhrad času a cestovného, zejména v případě zahraničních cest, které bývají vykazovány z části mimo veřejné „excelové tabulky“.

Z iniciativy Revizní komise ve spolupráci s právní kanceláří mgr. Zbyňka Láníka vzešly náměty na novelizaci některých vnitřních předpisů KVL tak, aby byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V novelizaci vnitřních předpisů je nutné pokračovat. Zejména profesní řád již neodpovídá potřebám současné praxe.

Neoprávněná veterinární činnost

Neoprávněná veterinární činnost se nyní soustřeďuje převážně na neoprávněné potvrzování vakcinací osobami, převážně disponujícími razítkem se smyšlenými nebo zkomolenými jmény veterinárních lékařů. Setkali jsme se opět s vakcinacemi potvrzenými veterinárním technikem (jedno konkrétní jméno), který mimo běžného očkování potvrdil i vakcinaci proti vzteklině do petpasu zvířete v zájmovém chovu, což je podle evropských i českých právních předpisů zcela nepřípustné. Případ byl revizní komisí postoupen místně příslušné KVS, kde byl po určitých urgencích ze strany RK i uspokojivě vyřešen správním řízením s dotyčným technikem.

Revizní komise se v období od posledního sněmu setkala poprvé s novým fenoménem: falešným tiskopisem petpasu České republiky. Falešný tiskopis vyplněný nesmyslnými údaji o údajné vakcinaci byl zachycen v zahraničí, kde jím bylo doprovázeno prodávané štěně. Falešný petpas byl vytištěn velmi kvalitně a na první pohled jej nebylo možné rozeznat od legálně distribuovaných tiskopisů. Měl dokládat údajný původ psa v České republice. Věc byla předána formou trestního oznámení Policii České republiky.

Po několika letech se opět objevilo hlášení lékárny o zachycení neoprávněně vystaveného veterinárního receptu na omamné a psychotropní látky. Tento případ je stále v řešení.

Opět připomínáme, že hlášení neoprávněného výkonu je nutné vždy doprovodit veškerými dostupnými důkazy s popisem okolností, které jsou autorovi podnětu k věci známy: zejména totožnost majitele zvířete vybaveného podezřelým osvědčením a jeho kontaktními údaji. Při hlášení podezřelých webových stránek, facebookových skupin apod. je vhodné zhotovit jejich fotografie (printscreen). Bez těchto údajů není dopadení pachatele možné.

Projednávání stížností

V roce 2018 došlo k poklesu počtu stížností, v roce 2019 ovšem počet opět narůstá. Pokračuje trend nárůstu počtu stížností profesionálně zpracovaných právními zástupci stěžovatelů. Ve vyšší míře se objevují stížnosti na práci veterinárních lékařů v útulcích. Tento trend je zřejmě posilován sdílením různých zkušeností a názorů veřejnosti na útulky na sociálních sítích. Upozorňujeme veterinární lékaře, že i při práci v útulku je nutné dodržovat pravidla správného vedení zdravotní dokumentace, která jediná může prokázat, že veterinární lékař postupoval lege artis, a tak jej vyvinit.

I přes opakovaná upozornění na citlivost situací souvisejících s eutanázií byla revizní komise opět nucena postoupit k disciplinárnímu řízení stížnost na odborně nesprávný postup eutanázie psa (aplikace paralyzujících látek bez předchozí anestézie zvířete).

Ani v tomto roce nebyli veterinární lékaři ušetřeni šikanózních podnětů, kdy stěžovatel není ochoten přijmout stanovisko revizní komise, které neodpovídá jeho představám. Jeden stěžovatel nepochopil princip objektivní promlčecí lhůty a opakovaně se domáhal řešení stížnosti, kterou již ze zákona disciplinárně řešit nelze, navíc pomocí sociálních sítí mobilizoval další chovatele k psaní dalších stížností na dotyčného lékaře. Toto je ostatně charakteristickým rysem podnětů tohoto typu: jedna z referenčních klinik je podobným způsobem tečem cílených útoků, organizovaně zhoršujících hodnotící „rating“ pracoviště na internetu. Jeden veterinární lékař je terčem šikany na sociálních sítích v důsledku toho, že byl vcelku marginálním účastníkem jednoho mediálně velmi sledovaného případu. Revizní komise doporučuje členům KVL při mediálních vystoupeních souvisejících s atraktivními kauzami maximální obezřetnost a omezit je na nezbytné minimum.

Zásadní role zdravotní dokumentace Opětovně připomínáme zákonné požadavky na kompletnost, vypovídací schopnost a přezkoumatelnost zdravotní dokumentace, tedy záznamů veterinárního lékaře o výkonu své činnosti. Vedení dokumentace předepsaným způsobem je nejen nevyhnutelné pro vyvinění lékaře při komplikacích vedoucích ke vzniku škody, ale i k úspěšné likvidaci škody z pojištění profesní odpovědnosti. Podrobněji se lze s legislativními požadavky na vedení dokumentace seznámit v článku MVDr. Halbichové Vítové ve Zvěrokruhu č. 3/2015 nebo na webu KVL zde: https://www.vetkom.cz/zasady-spravneho-vedeni-zdravotnidokumentace/ a v článku MVDr. Mazocha, LLM ve Zvěrokruhu č. 10/2016 nebo na webu KVL zde: https://www.vetkom.cz/zdravotni-dokumentace-versus-legislativapraxe/.

Za RK KVL zpracovaly
MVDr. Marie Vranková, MVDr. Veronika Grymová


VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESTNÉ RADY KVL ČR
PRO XXVIII. SNĚM KVL ČR
V MIKULOVĚ

Vážené kolegyně a kolegové.

Dovolte mi, abych předložil XXVIII. sněmu KVL ČR stručnou zprávu o činnosti čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky za období mezi sněmy Komory v roce 2018 v Darovanském Dvoře a v roce 2019 v Mikulově.

Čestná rada ve zmíněném období pracovala ve složení (MVDr.): Michael Mazoch – předseda, Štěpán Vencl – místopředseda a členové Zdeněk Andreas, Alois Frank, Vojtěch Frkal, Luboš Hošek, Dagmar Picmausová, Jana Piskovská a Marie Vokřálová.

Za uvedené období se čestná rada k jednání sešla celkem 11x, tento počet zahrnuje i jednání ze dne 15. 11. 2019 před nynějším sněmem v Mikulově.

Čestná rada ke dni 10. 9. 2019 (posud šlo statistiku vyhodnotit s ohledem na uzávěrku časopisu Zvěrokruh) řešila celkem 20 případů disciplinárních návrhů, z toho 2 případy ve zkráceném řízení. Opticky došlo ke snížení počtu projednávaných disciplinárních případů, avšak z důvodů přerušení či odročení jednotlivých kauz byly některé případy řešeny opakovaně a to 2 až 3 krát.

Počet předaných případů revizní komisí v tomto období bylo 16, počet odvolání proti rozhodnutí čestné rady k odvolacímu senátu představenstva bylo 4. Poprvé v tomto období nebylo odvolacím senátem představenstva vrácen ani 1 případ k novému projednání před čestnou radou.

Trend jednání s právními zástupci disciplinárně obviněných kolegů má dále stoupající tendenci, což klade na členy čestné rady stále náročnější přípravu, nehledě na samotný průběh řízení před čestnou radou.

Čestná rada si již nedokáže představit svou činnost bez přítomnosti externí zapisovatelky pro přímý autentický zápis z jednání, který je předáván přítomnému obviněnému veterinárnímu lékaři. Nadále trvá situace, kdy zástupci čestné rady nebyli účastni na jednáních představenstva.

MVDr. Michael Mazoch, LL.M.
předseda ČR KVL ČR
V Olomouci dne 12. 9. 2019


VÝROČNÍ ZPRÁVA LEGISLATIVNÍ KOMISE
PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR
PRO XXVIII. SNĚM KVL ČR
V MIKULOVĚ

Vážené kolegyně a kolegové.

V období mezi sněmy 2018 a 2019 pracovala legislativní komise ve složení: MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Katka Sviták Novozámská, MVDr. Anna Šimaliaková, MVDr. Petra Šinová a MVDr. Martin Grym. Právní krytí zajišťovali Mgr. Zbyněk Láník a Mgr. Petra Láníčková.

Legislativní komise hospodařila v roce 2019 s rozpočtem 290 tisíc Kč, přičemž k 31. červenci 2019 vyčerpala z této částky na svou činnost a právní služby 71 tisíc (25 %)..

V období mezi sněmy se komise sešla celkem třikrát: 16. ledna 2019, 26. února 2019, 13. srpna 2019; 7. května 2019 jednala distančně, prostřednictvím služby Skype. Všechny podrobně rozvedené zápisy z jednání legislativní komise najdete na webových stránkách komory, popřípadě je zájemcům zašleme individuálně na vyžádání. V obdobích mezi jednotlivými jednáními odpovídala legislativní komise na rozličné dotazy členů KVL a ostatních osob týkající se právní problematiky výkonu povolání veterinárního lékaře a legislativních souvislostí.

Legislativní komise se zabývala možností zakomponovat do organizačního a jednacího řádu ustanovení o distančním jednání pracovních komisí představenstva, jako jedné z variant realizace jejich jednání. Návrh posléze odsouhlasilo představenstvo. Textaci návrhu ustanovení obsahující možnost využití různých platforem pro distanční jednání pracovních komisí najdete v časopisu Zvěrokruh.

Již v lednu 2019, čili krátce po sněmu 2018, se legislativní komise rozhodla vyslyšet určité výtky ke schválenému novému Řádu vzdělávání. Ve spolupráci se smluvní advokátní kanceláří (Mgr. Láník a Mgr. Láníčková) a předsedkyní vzdělávací komise MVDr. et Mgr. Kateřinou Návojovou Horáčkovou identifikovala a prodiskutovala nepřesnosti, nejasnosti a nedokonalosti této normy. Legislativní komise nijak nezasahovala do věcné podstaty schválených ustanovení z roku 2018, ale pouze zajistila převedení textu do moderního právního jazyka. Návrh takto upravené verze Řádu vzdělávání můžete najít v časopise Zvěrokruh.

V souvislosti se změnou Řádu vzdělávání je zároveň nutná úprava § 7 profesního řádu, aby nedocházelo ke kolizi se schváleným a účinným Řádem vzdělávání (odborní VL a specialisti), což taktéž předkládáme sněmu ke schválení.

Sněm v roce 2018 odmítl návrh Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při certifikovaném posouzení zdravotního stavu koní od navrhovatelů MVDr. Jana Šterce, CSc. a MVDr. Jakuba Plachého. Legislativní komise navrhla revizi textu a úpravu věcného záměru normy. S oběma navrhovateli proběhlo jednání a konsenzuální úprava textu tak, aby norma plnila zamýšlený cíl a přitom umožnila necertifikované vyšetřování koní při prodeji a vstupu do pojištění všem soukromým veterinárních lékařů bez omezení. Celý text pak po právní stránce upravila a zpracovala AK Láník. Návrh vnitřního předpisu můžete najít v časopise Zvěrokruh.

Legislativní komise řešila možnosti zrovnoprávnění veterinárních lékařů z hlediska uvádění titulů. Jde o veterináře, kteří absolvovali zahraniční veterinární fakultu, bez možnosti uvádění titulu MVDr. Legislativní komise doporučila, aby si tito veterinární lékaři mohli za jménem a titulem uvádět sousloví „veterinární lékař“, a tím dali veřejnosti najevo, že jde o oficiálně uznané veterinární lékaře.

Legislativní komise řešila legislativní stav problematiky nálezu poraněného psa nedoprovázeného chovatelem.

Legislativní komise identifikovala možné problémy, které s sebou ponese od 1. ledna 2020 nové ustanovení veterinárního zákona o povinnosti chovatele zajistit identifikaci psa vakcinovaného proti vzteklině. Komise naformulovala otázky směřující v této věci na SVS. Legislativní komise řešila dopady této novely veterinárního zákona. S podrobnostmi praktických dopadů této nové povinnosti chovatele seznámila legislativní komise členy Komory.

Legislativní komise podpořila projekt vystavování certifikátu „správné chovatelské praxe“, který by vystavoval veterinární lékař chovatelům fen, u nichž je mu známo, že chov dodržuje pravidla welfare, chovatel dodržuje zásady prevence (vakcinace, odčervování), a je pod pravidelným dozorem veterinárního lékaře.

Legislativní komise navrhla zrušit ustanovení § 7 odst. 2, písm. g) profesního řádu o geografickém označování pracovišť. V případě vůle sněmu zrušit toto ustanovení v komorových řádech naplánovala legislativní komise oslovit sněm s dotazem, zda toto ustanovení nezařadit do věcného návrhu novely zákona o KVL ČR.

V rámci diskusí nad řády Komory vyjádřil Mgr. Láník obavu, aby zřizování subjednotek veterinárních lékařů v rámci KVL ČR, kteří jsou oprávnění vykonávat specifickou odbornou činnost za podmínek splnění nadstavbového studia a případně vykonání zkoušek (tj. například certifikovaní veterinární lékaři pro posuzování zdravotního stavu koní či autorizovaní veterinární lékaři podle Řádu vzdělávání) nebylo v kolizi s obecnými podmínkami pro vstup do povolání veterinárního lékaře stanovených v zákoně, a neporušovalo tak antimonopolní zásady. Z těchto důvodů byl naformulován dotaz směrovaný přímo na ÚOHS, který měl tyto pochyby a nejasnosti osvětlit. ÚOHS se vyjádřil v tom smyslu, že podmiňování výkonu specifických činností splněním specifických podmínek antimonopolní zásady neporušuje.

Legislativní komise formulovala argumenty proti pozměňovacímu návrhu poslance PSP Pavla Kováčika z KSČM, jehož podstatou je požadavek na nové ustanovení veterinárního zákona zavádějící atestační vzdělávání soukromých veterinárních lékařů na půdě alma mater v Brně.

Legislativní komise doporučila představenstvu zadat Mgr. Láníkovi přepracování Profesního řádu KVL ČR do moderního právního jazyka. Případné věcné změny Profesního řádu doporučuje legislativní komise nechat na případných připomínkách Mgr. Láníka. Tato aktivita je plánována na rok 2020 a jsou na ni v rozpočtu legislativní komise vyčleněny finanční prostředky.

Chtěl bych poděkovat všem členům legislativní komise, Mgr. Láníkovi, Mgr. Láníčkové, MVDr. et Mgr. Kateřině Návojové Horáčkové, MVDr. Janu Štercovi CSc., MVDr. Jakubu Plachému a Mgr. Tomáši Vavrušovi za součinnost a spolupráci při tvorbě nových komorových řádů.

MVDr. Martin Grym
Předseda LK představenstva KVL ČR


VÝROČNÍ ZPRÁVA EKONOMICKÉ KOMISE
PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR
PRO XXVIII. SNĚM KVL ČR
V MIKULOVĚ

Vážené kolegyně a kolegové.

Ekonomická komise v uplynulém období pracovala ve složení MVDr. Anna Šimaliaková, Ondřej Rychlík, Jan Šterc Martin Zelinka a Michal Vítek. Hlavní náplní činnosti EK bylo jako vždy posuzování žádostí o podporu sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, především pro členy KVL ČR, žádostí OS KVL ČR, kontrola využívání sociálního fondu, dozor nad čerpáním rozpočtu, a hlavně příprava rozpočtu na následující rok.

Podpora akcí

Finance na podporu akcí jsou vždy pořádajícím subjektem fakturovány jako propagace KVL ČR, tudíž jsou zařazeny do výdajů snižujících daňový základ. Z podporovaných akcí zmíním např. volejbalový turnaj, běžecký závod Pyšelský kopeček, Mikulášský turnaj v minifotbale, Hanácká výstava psů.

Rozpočty OS KVL ČR

Jednotlivá sdružení předkládají rozpočty, které více odpovídají skutečným potřebám na jejich činnost. Na rok 2020 zaslaly OS KVL rozpočty v celkové výši 1 492 300 Kč což vyhovuje možnostem rozpočtu.

Sociální fond

V roce 2018 bylo vyplaceno 790 000 Kč jako příspěvek pozůstalým v případě úmrtí člena KVL ČR, nebo jako “odchodné” při ukončení členství v KVL ČR (členství v KVL ČR 20 a více let). Příjmem sociálního fondu je část hospodářského výsledku za uplynulý rok, pokuty a náklady disciplinárních řízení udělených ČR. Vzhledem k pozitivnímu hospodářskému vývoji, lze výši „odchodného“, 27 000 Kč, ponechat.

K 31.12.2018 byl zůstatek na účtu sociálního fondu 1 322 869 Kč.

Rozpočty

Rozpočet roku 2018 a jeho čerpání, stejně tak plán na rok 2020, jsou přílohou této zprávy. S uspokojením mohu konstatovat, že již čtvrtý rok skončilo hospodaření KVL ČR kladným výsledkem, a v letošním roce tomu nebude jinak, viz tabulka:

 

2015 +2084 tis.
2016 +1809 tis
2017 +2182 tis.
2018 +1236 tis
2019 + 1100 tis předpoklad

 

Základní vizi EK, udržovat na účtech KVL ČR rezervu ve výši cca 20 mil. se daří plnit. K 31. 12. 2018 bylo na účtech KVL ČR 23 245 378 Kč. Díky dobré práci sekretariátu se daří vymáhat dlužné členské příspěvky, k 17.9.2019 evidujeme pouze 7 neplatičů.

Pochopitelně lze vždy leccos zlepšovat, ale konstatování, že hospodaření KVL ČR se nachází v dobré kondici, je pravdivé.

Pěkný podzim přeje
Michal Vítek, předseda EK KVL ČR

 

 

Rozpočet 2018 čerpání k 31.12. 2018
    
  2018 rozpočet (v tis.) 2018 čerpání %
Prezident a vice. 01 cestovné+NC+IT 450 376 84%
  služby 20 20 100%
  reprezentace 30 28 93%
  celkem 500 424 85%
    
Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava 500 677 135%
  repr. fond a služby 350 398 114%
  služby právní 100 118 118%
  celkem 950 1193 126%
    
Revizní komise 03 cestovné+NC+IT+dom příprava 740 826 112%
  služby 35 74 211%
  služby právní 200 138 69%
  občerstvení 25 20 80%
  celkem 1000 1058 106%
    
Čestná rada 04 cestovné+NC+IT+dom příprava 795 931 117%
  služby 60 48 80%
  služby právní 240 167 70%
  občerstvení 30 20 67%
  celkem 1125 1166 104%
    
Ekonom.komise 05 cestovné+NC+IT+dom příprava 70 55 79%
  služby 30 25 83%
  celkem 100 80 80%
    
Zahraniční komise 06 cestovné+NC+IT+dom příprava 400 449 112%
  služby 90 192 213%
  celkem 490 641 131%
    
Legislat.komise 07 cestovné+NC+IT+dom příprava 160 65 41%
  služby 30 43 143%
  služby právní 100 9 9%
  celkem 290 117 40%
         
Vzdělávací komise 08 cestovné+NC+IT+dom příprava 250 117 47%
  služby 100 42 42%
  celkem 350 159 45%
    
Vzdělávací komise        
(semináře 15) náklady+semináře+webináře 1500 1749 117%
VK celkem 1500 1749 117%
    
Mediální komise 09 cestovné+NC+IT+dom příprava 400 466 117%
  služby graf.a jiné (honoráře) 220 204 93%
  služby 20 20 100%
  výdaje na PR 110 98 89%
  stránky WWW 250 358 143%
  celkem 1 000 1 146 115%
    
Péče o členy reklama a propagace 200 665 333%
  okresy 1300 1261 97%
  celkem 1500 1926 128%
    
Přímé daně (zálohy)   1000 999 100%
    
Přísp. Mez. Org.   520 660 127%
    
sekretariát 10        
  spotřeba – režie z toho GDPR 180 176 98%
  poštovné 120 115 96%
  servis softwaru 150 161 107%
  cestovné 15 3 20%
  Telefonica 02+int 50 37 74%
  ostatní 120 114 95%
  mzdy hrubé 1 650 1 558 94%
  zákonné soc.nákl. 550 549 100%
  invest a neinvest.náklady 150 132 88%
  ekonom 350 380 109%
  celkem 3 335 3 225 97%
    
Provozní náklady 11 energie ( + nájem 2014 ) 520 486 93%
  údržba 50 48 96%
  služby pojištění 25 25 100%
  celkem 595 559 94%
    
sněm   800 982 123%
volby   250 283 113%
audit   25 35 140%
stránky – pet.pas + el. brána z toho GDPR   300 464 155%
bankovní poplatky a soudní popl.   55 51 93%
ostatní výdaje ( nezařazené na střediska )   50 20 40%
mim.výdaje. ( ostatní nezařazené náklady)   50 30 60%
CELKEM   15 785 16 967 107%
    
Příjmy příspěvky 13 500 14 154 105%
  úroky + Fin.úřad 60 27 45%
  Semináře příjem 1 500 1 552 103%
  Asociace – poplatek 50 45 90%
  kauce DKK+ aprb.zk. 50 35 70%
  ev. Petpasů 1 700 1 984 117%
  Prodej pasů 400 407 102%
CELKEM   17 260 18 204 105%
    
  s Osvědčením 3 850
příspěvky bez Osvědčení 1 250
  bez Osvědč.,nad 65 100
   
Bilance        
výdaje   15 785 16 967 107%
příjmy   17 260 18 204 105%
CELKEM   1 475 1 237 84%
  
Sociální fond KZ k 31.12.2018 1 323
Dary uč. Na stř. 11 k 31.12.2018 791

 

Rozpočet 2020
    
  2020 rozpočet (v tis.) 2010 čerpání %
Prezident a vice. 01 cestovné+NC+IT 450   0%
  služby 20   0%
  reprezentace 30   0%
  celkem 500   0%
    
Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava 500   0%
  repr. fond a služby 350   0%
  služby právní 100   0%
  celkem 950   0%
    
Revizní komise 03 cestovné+NC+IT+dom příprava 840   0%
  služby 35   0%
  služby právní 200   0%
  občerstvení 25   0%
  celkem 1100   0%
    
Čestná rada 04 cestovné+NC+IT+dom příprava 875   0%
  služby 85   0%
  služby právní 200   0%
  občerstvení 30   0%
  celkem 1190   0%
    
Ekonom.komise 05 cestovné+NC+IT+dom příprava 70   0%
  služby 30   0%
  celkem 100   0%
    
Zahraniční komise 06 cestovné+NC+IT+dom příprava 500   0%
  služby 90   0%
  celkem 590   0%
    
Legislat.komise 07 cestovné+NC+IT+dom příprava 320   0%
  služby 30   0%
  služby právní 100   0%
  celkem 450   0%
    
Vzdělávací komise 08 cestovné+NC+IT+dom příprava 160   0%
  služby 100   0%
  celkem 260   0%
    
Vzdělávací komise        
(semináře 15) VA náklady+semináře+webináře 1500   0%
  celkem 1500   0%
    
Mediální komise 09 cestovné+NC+IT+dom příprava 400   0%
  služby graf.a jiné (honoráře) 190   0%
  služby 20   0%
  výdaje na PR 110   0%
  stránky WWW 290   0%
  celkem 1 010   0%
    
Péče o členy reklama a propagace 200   0%
  putovní seminář 150   0%
  okresy 1400   0%
  celkem 1750   0%
    
Přímé daně (zálohy) celkem 300   0%
    
Přísp. Mez. Org. celkem 710   0%
  
Náklady spojené s GDPR celkem 50   0%
    
sekretariát 10        
  spotřeba – režie 180   0%
  poštovné 120   0%
  servis softwaru 150   0%
  cestovné 15   0%
  Telefonica 02+int 50   0%
  ostatní 120   0%
  mzdy hrubé 1 733   0%
  zákonné soc.nákl. 578   0%
  invest a neinvest.náklady 150   0%
  ekonom 400   0%
  celkem 3 496   0%
    
Provozní náklady 11 energie ( + nájem 2019 ) 520   0%
  údržba 50   0%
  služby pojištění 30   0%
  celkem 600   0%
    
sněm   800   0%
volby   250   0%
audit   35   0%
stránky – pet.pas + už.úpravy na pasy   300   0%
bankovní poplatky a soudní popl.   55   0%
ostatní výdaje ( nezařaditelné na střediska )   50   0%
    
CELKEM   16 046   0%
    
Příjmy příspěvky 14 000   0%
  úroky + Fin.úřad 80   0%
  Semináře příjem 1 500   0%
  Asociace – poplatek 47   0%
  kauce DKK+ aprb.zk. 50   0%
  ev. Petpasů 1 700   0%
  Prodej pasů 350   0%
CELKEM   17 727   0%
  s Osvědčením 3 850
příspěvky bez Osvědčení 1 250
  bez Osvědč.,nad 65 100
   
Bilance        
výdaje   16 046 0 0%
příjmy   17 727 0 0%
CELKEM   1 681 0 0%
   
Mimorozpočtové náklady  
100 výročí KVL ČR 1 000 0%
Slavnostní sněm 0%
FVEGA v Praze 0%
Veterinární ples 0%
Sociální fond KZ banka 0%
Sociální fond KZ banka 0%

 


VÝROČNÍ ZPRÁVA MEDIÁLNÍ KOMISE
PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR
PRO XXVIII. SNĚM KVL ČR
V MIKULOVĚ

Vážené kolegyně a kolegové.

Od posledního volebního sněmu v Darovanském Dvoře, který proběhl loni, pracuje mediální komise (MK) ve složení : MVDr. et MGr. Kateřina Návojová Horáčková, MVDr. Petra Śinová, Karel Daniel, Martin Grym a Vladimír Rejnek – předseda. Na většinu jednání MK , které se koná 1x měsíčně, dochází i prezidentka KVL , MVDr. Radka Vaňousová a docházel, bohužel píši v minulém čase, náš „historik“ profesor MVDr. Ćeněk Ćervený,CSc. S politováním musím oznámit, že nás 1.srpna v nedožitých 87 letech, navždy opustil a odešel do „veterinárního nebe“.

Naše práce v MK zahrnuje tři hlavní oblasti. Za prvé to je Public relations (PR), tedy komunikace s veřejností, ale i s členy Komory. Za druhé to jsou webové stránky a za třetí, tvorba Zvěrokruhu, stavovského časopisu. Nelze říci, která z výše uvedených činností by měla mít prioritu. Všechny zahrnují různé formy medializace Komory a podávají informace o celé škále činnosti Komory. V uvedené posloupnosti se o nich zmíním.

PR zahrnuje převážně styk s veřejností. Jedná se zejména o pořádání tiskových konferencí (TK), vydávání tiskových zpráv (TZ), případně o výstupy představitelů Komory ve veřejných sdělovacích prostředcích. Nesmím ale zapomenout, že těchto vystoupení v médiích se účastní i řadoví členové Komory, čímž se aktivně podílí na propagaci KVL. V roce 2019, v době kdy píši tuto výroční zprávu, proběhla zatím 1 TK, a to 29.5. v Praze a nosnými tématy byly : čipování psů k datu 1.1.2020, evropská nařízení k veterinárním léčivům a zákaz chovu kožešinových zvířat. Další 2 TK se chystají opět v Praze, a to v termínech 23.10. s tématy : Mýty o chovu hospodářských zvířat a nekrmit zvířata- amaterské krmení zvířat s možným dopadem na jejich zdraví a 20.11. s tématy : čipování psů ve všech souvislostech a používání antibiotik. Většinou se, dle aktuální potřeby, přidává ještě jedno téma. Na TK pravidelně vystupují prezidentka KVL , MVDr. Radka Vaňousová a viceprezident KVL, MVDr. Karel Daniel. Je li potřeba, přizve se další mluvčí. Na organizaci a propagaci se vždy aktivně podílí ing. Josef Duben a agrární analytik Petr Havel. Mimo pořádání TK vydává Komora několik tiskových zpráv (TZ), jejichž autorem je ing. Josef Duben. Zatím byly vydány tyto TZ : 1. TZ z XXVII. Sněmu KVL, 2. Předvánoční zpráva, 3. TZ z plesu KVL, 4. TZ z Medica veterinaria, 5. Rozhovor s MVDr. Pavlem Valáškem, 6. Rozhovor s Martou Kubišovou, 7. Blíží se rok 2020 a povinné čipování psů, co tomu říkají vet. lékaři, 8. Možné dopady dobrých úmyslů – zákaz chovu kožešinových zvířat, 9. Jak cestovat se zvířaty bez problémů, 10. Jak se pozná, že je vedro, 11. Už je to tady : Evropské nařízení k veterinárním léčivům bude platit od ledna 2022, 12. Trávit hraboše, či netrávit, toť otázka dnešních dnů, 13. Velký pes ne vždy velkého ducha značí, 14. Zvíře není věc a není to ani suvenýr, 15. O veterinární praxi a jejich potřebách ví nejvíce KVL, 16. Zemský ráj to napohled- bez vztekliny. Do konce roku se chystají TZ na tato témata : Majitel-chovatel, poskytování údajů veterinárními lékaři, Krize důvěry se bohužel dotkla i vet. lékařů- napadání vet. lékařů na sociálních sítích, Mýty o chovu hospodářských zvířat, Nekrmit- podle týracího zákona je týráním neodpovídající, či nefyziologické krmení, Ćipování psů, Vzdělávání vet. lékařů- navrhované povinné atestace do novely vet.zákona, případně další.aktuální témata. Lze říci, že tyto výstupy jsou médii vnímány a poskytovány veřejnosti o čemž svědčí monitoring tisku,rozhlasu nebo televizí.

Webové stránky- kapitola sama pro sebe. Jsou to již 3 roky co proběhla jejich inovace. Tato změna webu se rodila těžce a za velkého úsilí některých kolegů a kolegyň. Stránky inovovala a provozuje firma IPC corporation, dříve Drosera s.r.o. Zcela otevřeně musím přiznat, že nenaplňují naše očekávání a nesplňují uživatelský komfort, který jsme od nich čekaly. Proto jsme v MK v letošním roce pověřili kolegyně Śinovou a Návojovou Horáčkovou zpracováním připomínek, které již byly předány fě. IPC corporation. Vzhledem k tomu, že snaha o nápravu špatné situace ohledně webu se nám nezdá ze strany firmy IPCC dostatečná, dospěli jsme k rozhodnutí vypsat zcela nové poptávkové řízení a vybrat nového tvůrce komorového webu. Tento záměr přinese Komoře náklady v odhadované výši 1- 1,2 mil. Kč, nicméně poměr kvality webových stránek k průběžným cenám stávající firmy IPCC se nám jeví natolik nepříznivý, že změnu považujeme za nutnou.

Náš stavovský časopis Zvěrokruh. Většina z vás ho zná. Doufám,že si ho alespoň prolistujete a to co vás zaujme i přečtěte. Snažíme se vám v něm přinášet nové informace o dění v Komoře i z činnosti některých okresních sdružení. Zde musím zmínit neúnavného přispívatele MVDr.Leoše Grejcara z Plzně. Informace o konání společenských, sportovních či charitativních akcí. Informace, které můžete využít i ve vlastní praxi, ať odborné, daňové, legislativní nebo disciplinární. Vzhledem k úmrtí prof. Ćerveného budeme mít problém naplňovat rubriku veterinární historie. Byli bychom rádi, aby jste se zapojili i vy, tak jako např. kolegové Slavík, Vrbík, Lysý a další a podělili se s námi o Vaše historky z profesního života. Doufáme, že vás zaujmou, od zářijového čísla publikované, nové rubriky o genetických vadách, či málopočetných plemenech psů a koček. S GDPR jsme se snad již vypořádali. Proto se chci omluvit těm kolegyním a kolegům, které jsme nuceni požádat o souhlas ke zveřejnění některých osobních dat. Jedná se hlavně o rubriku „naši jubilanti“.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem výše jmenovaným, Ing. Editě Jelinkové Hrdličkové, autorkám soudniček, grafikovi panu Filipu Chudobovi, pracovníkům Profi Pressu, zejména panu Davidu Košťálkovi , za odvedenou práci. Všem pracovníkům sekretariátu Komory za perfektní servis a pohodové prostředí pro práci. Díky i těm, které jsem nechtěně opomněl uvést.

V Hrachovišti 10.9.2019
MVDr. Vladimír Rejnek, předseda MK KVL ČR


VÝROČNÍ ZPRÁVA VZDĚLÁVACÍ KOMISE
PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR
PRO XXVIII. SNĚM KVL ČR
V MIKULOVĚ

Vážené kolegyně a kolegové.

Od XXVII. Sněmu konaném v Darovanském Dvoře pracovala vzdělávací komise ve složení (MVDr.) Horáčková, Nechvátalová, Snášil, Šterc, Zelinka. Po rezignaci MVDr. Nechvátalové a MVDr. Snášila byl členem vzdělávací komise jmenován MVDr. Pokorný.

V uplynulém období jsme pořádali semináře včetně putovních, webináře, konference a Vetmeeting. Dále jsme pokračovali ve spolupráci s Legislativní komisí v ladění novely Vzdělávacího řádu, která byla schválena na XXVII. Sněmu, úpravy se týkaly právnické terminologie, proto k nim byla přizvána i AK Láník.

Putovní semináře proběhly i v letošním roce, zvolená témata reflektují požadavky členské základny na informace týkající se aktuální problematiky legislativní i odborné. Místa konání byla opět Brno, Ostrava, Praha, Hradec Králové, České Budějovice a Plzeň a témata byla Jak nepřijít o peníze, Jak si říci o peníze, Co odhalily utajené návštěvy českých veterinárních praxí a Aktuality k radiační ochraně.

Na základě zájmu z terénu proběhl i komorou organizovaný Kurs radiační ochrany pro registranty v Opavě a jeden opět v rámci Vetmeetingu.

Tradičně jsme uspořádali i řadu webinářů, témata opět reflektovala požadavky členské základny. Letošní webináře byly tyto: Když kočce nechutná, Anestezie drobných savců, Management právě diagnostikované urolitiázy, Automobil v obchodním majetku, Na co si dát pozor při anestezii brachycefalických plemen psů, Zdravotní problematika novorozených jehňat a kůzlat, Novinky v problematice povinného čipování psů, Předčasný nástup do důchodu v návaznosti na souběh podnikání, Lingvoverze spodních špičáků – 6 možností řešení, Gastrointestinální problémy králíků, Pravidla nakládání s opiáty ve veterinární praxi, Komunikace s klienty na sociálních sítích, Informace k profesnímu pojištění. Záznamy webinářů lze nalézt v archívu na webu KVL ČR.

Letos jsme opět uspořádali konferenci felinní medicíny, tentokrát byla tématem endokrinologie koček a přednášejícím dr. Federico Fracassi, konference opět sklidila pochvalu od účastníků.

Letos opět proběhl Vetmeeting, tentokrát již 6. ročník. Odborný dvoudenní program probíhal tentokrát ve čtyřech sekcích – buiatrické, koňské, malozvířetnické a exotů. Sobota byla věnována přednáškám, pátek a neděle workshopům a kurzu radiační ochrany. K sonografickému workshopu přibyl i workshop Manipulace s kočičím pacientem, páteční workshopy se týkaly problematiky medicíny koní a komunikace s klienty. Připraven byl opět i doprovodný program včetně dětského dne a večerní zábavy, čehož hojně využívají zejména rodinní příslušníci.

Kontinuální vzdělávání běží i po změnách zavedených od loňského roku bezproblémově. Aktivně je do systému zapojeno 1643 veterinárních lékařů (ostatní nedali souhlas s GDPR, takže jejich kredity nelze evidovat) a 92 firem.

Ráda bych poděkovala jednak všem členům Vzdělávací komise za dosavadní spolupráci, jednak pracovnicím sekretariátu Sylvě Skálové a Radce Vítkové za jejich práci při přípravě vzdělávacích akcí.

V Praze 10.9.2019
MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková,
předsedkyně VK KVL ČR


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAHRANIČNÍ KOMISE
PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR
PRO XXVIII. SNĚM KVL ČR
V MIKULOVĚ

Vážené kolegyně a kolegové.

Od minulého Sněmu KVL ČR pracovala zahraniční komise (dále ZK) ve složení MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Jan Bernardy, PhD., MVDr. Karel Daniel a MVDr. Milan Snášil, CSc., (předseda).

V letošním roce se členové ZK více zaměřili na spolupráci a navazování kontaktů s našimi nejbližšími sousedy. Vedle již zavedených setkání skupiny V4+ jsme úžeji komunikovali s rakouskými kolegy. Nejvíce úsilí jsme věnovali jako každý rok zpracování agendy spojené s naším členstvím v mezinárodních organizacích – FVE, UEVP, EVERI a WVC. Je zde nutno rovněž zmínit vyjímečné vztahy s našimi slovenskými kolegy nejen z řad KVL SR, ale i se zástupci jiných veterinárních organizací na Slovensku.

Účast na jednáních mezinárodních organizací:

8.-10. listopad 2018 Podzimní shromáždění FVE, UEVP a EVERI v Římě

(MVDr. Vaňousová, MVDr. Bernardy a MVDr. Daniel)

FVE (Evropská veterinární federace) a UEVP (Evropská unie praktických veterinárních lékařů) : Mezi hlavní přednesené agendy patřily hodnocení veterinárního demografického průzkumu, přednosti a nevýhody poskytování veterinární péče pod korporátními praxemi (řetězci), rozmach digitalizace a telemedicíny ve veterinární praxi. MVDr. Bernardy se zúčastnil jednání pracovní skupiny EVERI (sekce veterinářů ve vědě a výzkumu), kde přítomní zástupci jednali především o problematice výživy lidí, sledování zdraví zvířat, antimikrobiální rezistence- nové systémy sledování preskripce u hospodářských zvířat, vzdělávací program RCVS, jenž akcentuje rozšiřování veterinárních týmů a připravenost veterinárních lékařů na vedoucí roli v nich.

24.11.2018 Liptovský Mikuláš Slovensko – XXVIII. Sněm Slovenské komory veterinárních lékařů

(MVDr. Vaňousová a MVDr. Daniel):

Zaregistrovaný počet veterinárních lékařů – 10,2% z celkového počtu 1344 řádných členů KVL SR… Vystoupení rektorky UVLaF v Košicích Dr.h.c prof. MVDr. Jany Mojžíšové, PhD. a ústředního ředitele ŠVPS SR prof. MVDr. Jozefa Bíreše, DrSc. Jen potvrdily dlouhodobou spolupráci těchto organizací se Slovenskou komorou. Řešená významná témata- nadace Komory veterinárních lékařů SR – různé formy charitativní činnosti – pomoc kolegům ve složitých životních situacích, vzdělávání, pojištění aj.

15.2.-16.2.2019 odborně společenské setkání veterinárních lékařů ČR a SR v Dolním Kubíně

(MVDr. Vaňousová, MVDr. Daniel):

Odborně-společenské setkání slovenských a českých veterinárních lékařů, kde naši zástupci diskutovali především problematiku antimikrobiálních rezistencí a šíření Afrického moru prasat se zástupci KVL SR, košickou veterinární univerzitou a s ředitelem Státní veterinární správy SR prof. MVDr. Jozefem Bírešem, DrSc.

29.4.2019 jednání WVA v San José, Kostarica

(MVDr. Vaňousová):

Nosná témata zůstávají – kontinuální vzdělávání, zavádění složení přísahy po ukončení studia – etický kodex veterinárního lékaře, dostupnost veterinárních léčivočkování- snížení rizika infekčních a zoonotických nemocí, téma akvakultury- poptávka po specialistech v tomto oboru.

17.-18.5.2019 setkání zástupců visegrádské V4Plus ve Strunjanu, Slovinsko spolu se zástupci veterinárních organizací z Bavorska a Rakouska

(MVDr. Vaňousová, MVDr. Daniel):

Shrnutí hlavních problémů: příprava červnového shromáždění UEVP a FVE v Bratislavě- volby do vedení obou organizací, výše DPH v různých zemích, pašování štěňat, podnikání velkých řetězců, v Německu, hygiena potravin.

31.5. – 1.6.2019 Jasná pod Chopkom

(MVDr. Vaňousová, MVDr. Daniel):

Společné jednání s představiteli slovenské komory, firmami a diskuse o nejaktuálnějších problémech veterinární profese v našich zemích, slavnostní zahájení Kongresu KVL SR.

6.-8.6.2019 Jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace (FVE a UEVP) Bratislava, Slovensko

(MVDr.Vaňousová, MVDr. Daniel, MVDr. Snášil):

Hlavní témata zasedání- welfare zvířat, veterinární vzdělávání – VetCEE, ECCVT, veterinární pracovní trh, v členských zemích EU, léková politika- veterinární léčiva a mikrobiální resistence, One Health Concept (jedno zdraví), kvalita potravin, problematika euthanasie koní, časné kastrace koček, kulhání sudokopytníků, VetFutures (jak bude nejspíš naše profese vypadat kolem roku 2030).

14.6.2019 První kongres Rakouské veterinární komory věnovaný budoucnosti veterinární medicíny, Vídeň,

(MVDr. Vaňousová, MVDr. Borkovec)

Diskutovalo se ve třech panelech: výuka a dorost, práce a rodina, veterinář a veřejnost. Ke studiu veterinární medicíny se nyní hlásí jen 16% mužů, zapojení absolventek/absolventů do veterinární praxe – „ work-lifebalance“: pracovní místo v příjemném prostředí, v dobrém pracovním týmu, možnost uplatnění svých myšlenek a nejlépe s kantýnou v blízkosti. Korporátní praxe jsou na vzestupu, protože trh je na vzestupu. Mladí absolventi nechtějí začínat samostatně, chtějí být zaměstnáni, pracovat maximálně 35 hodin týdně (muži, 38 hodin (ženy), příchod digitalizace, transport jatečných zvířat.

Během jednání GA FVE v Bratislavě bylo opakovaně vysoce oceňován český úspěch v zamezení šíření afrického moru prasat na Zlínsku.

ZK KVL ČR

V Brně dne 10.9.2019
zpracoval MVDr. Milan Snášil, CSc.
předseda ZK KVL ČR