Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyšetření na březost

  Soudnička

Radka Vaňousová

Dvakrát měř a jednou řež. Platí ve všech profesích

… autor ilustrace: Eduard Novotný

 

Předání kontrolního zjištění

Krajská veterinární správa v rámci státního veterinárního dozoru provedla dne 29. 12. kontrolu hovězí porážky na jatkách. Přitom byla zjištěna březost u krávy označené ušním číslem AB (pátý měsíc březosti) a u krávy označené číslem ušní známky AC (osmý měsíc březosti). Proto bylo vedeno správní řízení o uložení pokuty za porušení povinností stanovených § 21 odst. 10 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,

s dodavatelem zvířete na jatka. Řízení bylo zastaveno po zjištění, že dodavatel vynaložil úsilí, které bylo možno na něm požadovat, aby porušení právní povinnosti (dodání zdravých březích plemenic na jatka) předešel. Mimo jiné zařídil, že zvířata před odvozem na jatka 28. 12. vyšetřil na březost veterinární lékař.

díky značnému ztučnění zvířat bylo rektální vyšetření velmi ztížené

V písemném vyjádření pro správní řízení ze dne 13. 2. veterinář uvedl, že díky značnému ztučnění zvířat bylo rektální vyšetření velmi ztížené a děloha špatně palpovatelná. Uvedl dále, že jeho rozhodnutí, že dojnice byly jalové, tedy nebylo podloženo klasickým rektálním nálezem.

Máme za to, že za této situace veterinář postupoval neprofesionálně, když učinil závěr, že dojnice jsou jalové, a bylo namístě, aby doporučil vyřadit tato zvířata z přepravy na jatka a dále je sledovat. Dodavatel se řídil tím, že dojnice byly vyšetřeny jalové, byl tím uveden v omyl a v důsledku toho je, v rozporu se zákazem obsaženým ve veterinárním zákoně, dodal k porážce na jatka se všemi následky z toho plynoucími.

Zjištění o těchto nedostatcích vám předáváme jako orgánu, který má ve své působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu.Podle § 17 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, jste oprávněni záhájit vůči veterinárnímu lékaři disciplinární řízení, pokud nevykonával své povolání odborně a v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

Vyjádření dodavatele k zahájení správního řízení

Dne 12. 1. jsme obdrželi informaci o zahájení správního řízení ve věci porušení zákazu dodávat k porážce na jatky zdravé březí plemenice.

Chtěl bych vyjádřit politování nad touto událostí. Při dodávky na jatky nacháváme všechny plemenice přešetřit obvodním veterinárním lékařem. Nepamatuji, že by se nám tato věc někdy stala. Krávy uvedených evidenčních čísel byly po poslední inseminaci vyšetřeny sonografem s negativním výsledkem na březost a byly zařazeny do skupiny vyřazených krav. Bezprostředně před dodávkou byly vyšetřeny veterinářem (čerstvým absolventem veterinární fakulty)

s negativním výsledkem na březost. Je nám upřímně líto tohoto pochybení, neboť škoda vznikla našemu podniku, což je zejména v této době, kdy klesají ceny mléka, zvláště nepříjemné.

 

… autor ilustrace: Nela Brzorádová, Toulovcův dvůr

Tato nepříjemná záležitost je poučením jak pro nás, tak zejména pro mladého veterináře (je si vědom pochybení a přišel se omluvit).

Vyjádření veterinárního lékaře

Vážená čestná rado,

mé profesní pochybení v celém tomto případu je evidentní, jsem si ho vědom a velmi toho lituji. Dne 28. 12. to bylo téměř půl roku od doby, kdy jsem nastoupil do pracovního poměru po dokončení VFU. Jako čerstvý absolvent jsem teprve získával praktické zkušenosti a některé mé diagnostické závěry byly podloženy především závěry mých kolegů, neboť ve svých jsem si nebyl jistý. Podobně tomu bylo i při vyšetřování zmíněných krav na březost. Obě byly měsíc po inseminaci sonografi cky vyšetřené na březost ( provádí jiný soukromý veterinární lékař) a od té doby nebyly inseminovány. Zvířata byla navíc velmi ztučnělá (důvod zootechnika pro vyřazení z chovu), velká a jejich děloha špatně palpovatelná. Má diagnóza byla z velké části ovlivněna anamnézou.Jedná se také o chov s vysokým výskytem abnormalit na pohlavních orgánech, ať již cystózní degenerace ovárií, či děložní srůsty, které například znemožňují kompletní propalpování dělohy. Všechny tyto faktory hrály roli při utváření mé nejpravděpodobnější diagnózy.

Od doby, kdy mi byly doručeny výsledky z jatek, si dávám enormní pozor na stejnou chybu a i mé praktické dovednosti jsou již na vyšší úrovni.

Senát čestné rady rozhodl ve věci takto:

Na základě zjištění skutečností a odborného posouzení věci čestná rada vydala rozhodnutí s výrokem, že veterinární lékař porušil povinnost vykonávat své povolání v souladu s jeho etikou, čímž porušil povinnost uvedenou v § 6 odst 2 písm. a) z. č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky.

Veterinárnímu lékaři bylo uloženo disciplinární opatření – písemné napomenutí.

 
Zpracovala
Radka Vaňousová