Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyšetřování těl volně žijící zvěře

  PRO PRAXI

Vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře je odbornou veterinární činností, která je v ust. § 58 odst. 1 zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) definována jako veterinární preventivní činnost, vyšetřování, stanovení diagnózy a léčení zvířat a chirurgické zákroky na zvířatech, předepisování léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků, podávání léčiv a veterinárních přípravků, jejichž prodej a výdej jsou vázány na předpis veterinárního lékaře, prohlídka jatečných zvířat a masa a vyšetřování ostatních živočišných produktů, diagnostika zdravotního stavu zvířat, včetně veterinární laboratorní diagnostiky, veterinární asanační činnost, další odborné činnosti, k nimž je třeba odpovídající kvalifikace získané studiem a praxí ve veterinárním, popřípadě i jiném oboru.

 

Podle ust. § 58 odst. 2 cit. zák. vykonávají odbornou veterinární činnost orgány veterinární správy, jde-li o úkony spojené s výkonem státní správy, státní veterinární ústavy a národní referenční laboratoře a referenční laboratoře, fyzické a právnické osoby v rozsahu a za podmínek stanovených cit. zák. a zák. č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, příslušné orgány Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Podle ust. § 58 odst. 3 cit. zák. mohou odbornou veterinární činnost vykonávat také vysoké školy veterinární, určuje-li tak jejich statut, a střední odborné školy veterinárního oboru, jde-li o součást jejich pedagogické činnosti.

Podle ust. § 59 odst. 1 jsou osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti veterinární lékaři,

za něž se považují absolventi vysoké školy, kteří dosáhli požadovaného vzdělání během nejméně pětiletého denního teoretického a praktického studia v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, zahrnujícím studijní předměty vymezené prováděcím právním předpisem, a získali tak přiměřené znalosti a dovednosti ze studijních oborů, uvedených v prováděcím právním předpisu, na nichž je založena odborná činnost veterinárních lékařů.

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že absolventi Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, kteří dosáhli požadovaného veterinárního vzdělání (§ 59 odst. 1 cit. zák.) a splňují podmínky zák. č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky (tj. jsou členy komory a mají osvědčení k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti), jsou oprávněni k výkonu odborné veterinární činnosti v plném rozsahu včetně vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře.

 
MVDr. Karel Daniel,
prezident KVL ČR