Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vývoj brněnské veterinární chirurgie v poválečném období do roku 1960

  Z HISTORIE

prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc., prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Poválečná léta veterinární chirurgie

… Obr. 1: Prof. MVDr. Alois Hanslian byl po skončení války v roce 1945 zastupujícím přednostou Kliniky chirurgie a oftalmologie na VŠV v Brně (archiv VFU)

 

Prozatímním vedením chirurg ické a oční kliniky byl dočasně v letech 1945–1946 pověřen profesor MVDr. Alois Hanslian. Dr. A. Hanslian (obr. 1) byl absolventem vídeňské školy a patřil k zakládajícím učitelům Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Narodil se v roce 1885 v Hranicích na Moravě. Docentem normální a patologické onychologie se stal v březnu 1921, mimořádným profesorem v prosinci téhož roku a řádným profesorem 31. března 1931. V letech 1933–1935 vykonával funkci rektora. Profesor A. Hanslian zemřel tragickou smrtí v roce 1948.

Po profesoru A. Hanslianovi získal na další tři roky (1946–1949) pověření k vedení kliniky mladý docent MVDr. Emanuel Král (obr. 2). Ten jako dlouholetý asistent kliniky navázal na práci svého učitele profesora Karla Pardubského. Jeho pozici posílil v roce 1949 další zkušený a vynikající vojenský zvěrolékař docent MVDr. František Jurný. Studoval v letech 1914–1918 na vídeňské zvěrolékařské škole. Zde ho chirurgii učil též slavný chirurg profesor dr. Th eodor Schmidt a jeho asistent dr. Karel Pardubský. Z toho vyplývá, že velmi dobrá kvalita oboru chirurgie po roce 1945 se na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně odvíjela stále ještě od slavné vídeňské školy.

Profesor MVDr. František Jurný (obr. 3) se narodil v roce 1895 na Moravském Slovácku v Komni. Pocházel z rodiny příležitostného dělníka a měl sedm sourozenců. Studoval na Zemské reálce v Uherském Brodě, kde byl podporován spolkem pro chudé studenty, a od 14 let si financoval studium sám doučováním studentů.

mimo jiné zkonstruoval přístroj pro celkovou anestezii koní

Po maturitě odešel studovat do Vídně jako stipendista, tzv. vojenský veterinární akademik, na Vojenskou veterinární akademii. Zde získal zvěrolékařský diplom v roce 1918 a jako poručík- -veterinář byl odvelen na frontu do Albánie. Zde působil jako chirurg ve vojenské veterinární nemocnici. Po skončení války byl dále činný v armádě jako důstojník-veterinář. V roce 1922 složil fyzikátní zkoušku s výborným prospěchem a na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně obhájil dizertaci. V únoru 1924 byl promován doktorem veterinární medicíny (MVDr.). V letech 1926 až 1931 působil na Slovensku jako důstojník veterinární služby. Zde rovněž vyučoval zvěrolékařství na Státní hospodářské škole v Nitře. Nato sloužil jako vojenský veterinář v Hodoníně, Bratislavě a Uherském Brodě. V letech německé okupace byl v armádě u 1. vládního praporu jako šéfchirurg v léčebně pro koně. Přitom byl členem partyzánské skupiny Smrt fašismu a na konci války byl odbojovou organizací pověřen osvobozováním německých veterinárních zařízení a jejich spravováním u nás (obr. 4) (obr. 5 ).

Ještě před skončením válečných událostí, v lednu v roce 1945, složil zkoušky a získal titul veterinář pro chirurgii. Působil jako šéfchirurg a velitel vojenských veterinárních nemocnic v Pardubicích a Praze. Neustále hodnotil své praktické poznatky z veterinární chirurgie a bedlivě sledoval její vývoj. Jeho hloubavá povaha mu nedovolila ustrnout. Tak zvané bleskové operování se snažil nahradit modernějšími postupy s využitím anestezie. Mimo jiné zkonstruoval přístroj pro celkovou anestezii koní, který se Zasloustal nezbytnou výbavou specializovaných pracovišť veterinární chirurgie nejen u nás, ale i v zahraničí.

 

… Obr. 2: Doc. MVDr. Emanuel Král v době znovuotevření VŠZv v Brně v roce 1946. Byl pověřen výukou chirurgie a oftalmologie (archiv prof. L. Němečka)

… Obr. 3: Prof. MVDr. František Jurný v době působení ve funkci přednosty Kliniky chirurgie a oftalmologie na VŠV v Brně v letech 1948–1960 (archiv prof. L. Němečka)

 

Dr. F. Jurný byl v červnu 1947 habilitován pro obor chirurgie a očního zvěrolékařství na Vysoké škole veterinární v Brně. V březnu 1948 se stal externím pracovníkem Vysoké školy veterinární v Brně a jako plukovník–veterinář zde vedl přednášky, cvičení a zkoušel chirurgii. V přednáškách využíval svého vypravěčského umění, především dával k dobru řadu osobních zkušeností ze své bohaté chirurgické praxe. Patřil mezi učitele velmi oblíbené. Rád poseděl se studenty a asistenty a zazpíval si s nimi své oblíbené písničky z rodného Moravského Slovácka. V roce 1949 se stává zaměstnancem školy. Rok na to byla na Vysoké škole veterinární v Brně založena chirurgicko-porodnická katedra v čele s profesorem MVDr. E. Králem. V rámci této katedry byla zachována samostatná Klinika chirurgie a oft almologie s přednostou docentem MVDr. F. Jurným a dále byla zřízena Klinika ortopedie, která zahrnovala onychologii a choroby a chirurgii pohybového ústrojí.

V roce 1949 vyšla docentu Jurnému jeho kniha Veterinární chirurgie (obr. 6), první toho druhu v naší odborné literatuře. Jde o na svoji dobu vynikající učebnici. Vyšla jeho vlastním nákladem a i on sám knihu rád studentům prodával a byl velice poctěn, když ho student požádal při koupi o autogram. V recenzi, která vyšla v Časopisu československých veterinářů v roce 1949, stojí mimo jiné psáno: „Je předností knihy, že obrací zřetel hlavně k potřebám studenta a praktika.“ V roce 1951 byl jmenován státním docentem a v lednu 1955 profesorem.

především dával k dobru řadu osobních zkušeností ze své bohaté chirurgické praxe

V roce 1952 vychází Jurného skripta Veterinární oft almologie a v roce 1958 vydal spolu s profesorem E. Králem další knihu – Speciální veterinární chirurgii. Po pěti letech, v roce 1960, byl nucen odejít do předčasného důchodu, neboť jeho syn emigroval na Západ. Nakonec však byl povolán zpět na školu a působil zde jako externí profesor konzultant na katedře chirurgie, ortopedie a rentgenologie, kterou vedl jeho spolupracovník profesor E. Král (obr. 7).

V roce 1970 byl profesor F. Jurný za své dílo poctěn Pešinovou medailí a zbytek života trávil v poklidu v Brně. Zemřel zde po krátké nemoci dne 4. května 1979. Vyjímáme ze vzpomínek jeho spolupracovníka profesora E. Krále: „Profesor Jurný zanechal za sebou velký kus práce. Velký počet přednášek na seminářích, řadu článků v odborných časopisech a knihy – Veterinární chirurgie, Speciální veterinární chirurgie a učební texty – Veterinární oft almologie. Zkonstruoval a do praxe zavedl narkotizační přístroj, a tak zdokonalil anestezii velkých zvířat.

 

… Obr. 4: Sbírky v muzeu chirurgie, ortopedie a podkovářství v 50. letech minulého století (archiv prof. L. Němečka)

Hlavní význam profesora Jurného však byl v tom, že svými originálními přednáškami a hlavně bravurním operováním dovedl vzbudit zájem o chirurgii v širokém okruhu posluchačů, z nichž mnozí se stali specialisty chirurgy v našich četných nově vybudovaných veterinárních léčebných zařízeních v 50. a 60. letech.

Obr. 5: Čelně podkovárna, vpravo muzeum chirurgie, ortopedie a podkovářství (50. léta minulého století) (archiv prof. L. Němečka)

 

Profesor Jurný se tak zasloužil o další rozvoj naší československé chirurgie založené profesorem Pardubským.“ Po profesoru F. Jurném převzal garanci za Kliniku chirurgie a oft almologie právě profesor E. Král (*1911–†1993). Rozvíjel se svými spolupracovníky tento obor v duchu moderních metod a potřeb veterinární činnosti u nás. Zasloužil se nejen o rozvoj oboru se všemi moderními atributy (rentgenologie, anesteziologie, ortopedie), ale dokázal prosadit i výstavbu nové moderní Kliniky chirurgie a ortopedie a zajistil její dokonalé vybavení. Profesor E. Král byl výborný, oblíbený pedagog a důsledný organizátor vědy. Jeho přednášky byly velice přehledné, srozumitelné a bohatě dokumentované vlastními kresbami a diapozitivy. Dával si záležet na zřetelné artikulaci a správné češtině. O něm více příště.

Obr. 6: Titulní list vynikající učebnice Veterinární chirurgie, kterou vydal tehdejší soukromý docent chirurgie a očního lékařství VŠV v Brně plk. MVDr. František Jurný

 

Obr. 7: Prof. MVDr. František Jurný a jeho asistenti MVDr. Václav Roztočil a MVDr. Jiří Hojovec v roce 1956 v rozhovoru před ranní vizitou (foto O. Daníček)

Použitá literatura:

Král, E.: Vzpomínky na život a dílo prof. MVDr. Františka Jurného. Věstník Společnosti veterinárních lékařů, 10, 11 (1–2), 1978, 1979, 44–45.

Král, E.: Nepublikované vzpomínky. Archiv prof. L. Němečka.

Novotný, E. Böhm, R. a spol.: 50 let Vysokého učení veterinárního v Brně (1918–1968). Brno, VŠV 1968, 424 s.

 
Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc.
Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.