Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Významné osobnosti v historii oboru zvěrolékařství v českých zemích – Theodor Kašpárek

  Z historie

Čeněk Červený, Jaroslav Doubek

Z cyklu vzpomínek na významné osobnosti veterinární medicíny v českých zemích, které se zasloužily o její rozvoj, připomínáme profesora MUDr. a magistra zvěrolékařství Theodora Kašpárka (*1864–†1930), a to i u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí. (obr. 1)

… Obr. 1 – Profesor Theodor Kašpárek (1864–1930) (Archiv VFU)

 

Theodor Kašpárek,

doktor všeobecného lékařství, diplomovaný zvěrolékař (magistr zvěrolékařství), řádný profesor morfologie, zootechniky a patologie domácích zvířat na Zemědělském odboru Českého vysokého učení technického v Praze, mimořádný profesor na české lékařské fakultě v Praze a přednosta Zvěrolékařského ústavu pro nákazy a veterinární policii při české lékařské fakultě. V letech 1908–1909 a 1911–1912 byl děkanem Odboru zemědělského a v letech 1913 až 1914 rektorem Českého vysokého učení technického v Praze.

Působil především jako univerzitní profesor a jeden z prvních organizátorů počátků vědeckého výzkumu v oboru zvěrolékařství u nás.

Můžeme ho zařadit mezi první české vědecky pracující zvěrolékaře v patologii, bakteriologii, sérologii a veterinární hygieně. Podporoval tak sebevědomí českých zvěrolékařů s cílem založit české vysoké učení zvěrolékařské u nás. Je třeba také připomenout, že působil v letech, kdy se započali intenzivně rozvíjet průmysl i zemědělství a zvyšovala se potřeba činnosti vzdělaných zvěrolékařů ve všech směrech jejich působení a aktivního uplatnění.

pilně studoval jazyky a ve svých patnácti letech již překládal z angličtiny

Nástup do odborného života a jeho průběh

Narodil se 21. dubna 1964 v Horažďovicích v jižních Čechách. Jeho otec byl Jan Kašpárek (*1814–†1879) a jeho matka Jana Nep. Kašpárková, roz. Sladomelová (*1826–†1912). Otec působil jako zámecký správce u hraběte J. J. Ferdinanda Kinského v Heřmanově Městci. T. Kašpárek se ještě v mladém věku intenzivně připravoval na další studia, pilně studoval jazyky a ve svých patnácti letech již překládal z angličtiny. Gymnázium absolvoval v Chrudimi a studoval medicínu v Praze, Paříži a ve Vídni. Doktorát z všeobecného lékařství získal na vídeňské univerzitě. Po ukončení studia nastoupil jako klinický asistent a sekundář na psychiatrickou kliniku vídeňské lékařské fakulty a potom na stejnou kliniku ve Štýrském Hradci. Odtud přešel v roce 1890 do Prahy, kde působil jako sekundář Zemského ústavu pro choromyslné. Po roce odešel opět do Vídně na další studia. Zvolil si obor zvěrolékařství a zde se zapsal na zvěrolékařské škole jako stipendista („Pensionäre“).

 

…Obr. 2 – První strana textu přednášky prof. T. Kašpárka, přednesené na 1. sjezdu čs. zvěrolékařů v Brně (in: Věstník 1. sjezdu čsl. zvěrolékařů, svazek II., 1928)

Zvolil si tuto cestu s plánem využít možnost stipendijních pobytů a studovat zvěrolékařství a pracovat v oboru na vysokých školách či ústavech v zahraničí. Po získání zvěrolékařského diplomu obdržel od Ministerstva vojenství stipendium ke studiu na zvěrolékařských a zemědělských školách a státních hřebčínech v tehdejším Rakousku a také v cizině. Pobýval v Německu a Francii a tam se seznámil s řadou osobností a zvěrolékařských institucí. V rámci přiděleného stipendia též studoval intenzivně chovy koní v hřebčínech v Celle, Kisberu, Kladrubech, Bábolně a Štrasburku a navštívil vysoké školy zvěrolékařské v Drážďanech, Berlíně, Hannoveru, Mnichově, Budapešti a Alfortu. V Alfortu delší dobu pracoval u profesora Edmonda Nocarda (*1850 až †1908), ředitele tamější zvěrolékařské školy a bakteriologa. Nocard se proslavil tím, že v roce 1881 izoloval streptokoky zánětu vemene, dále i původce streptotrichózy skotu a streptokoky plicní nákazy skotu. Kašpárek pracoval i v Pasteurově ústavu. Z té doby pocházejí jeho četné publikace o zvěrolékařských školách, hřebčínech a jatkách ve Francii, Itálii, Německu a Uhrách, uveřejněné ve vídeňských Listech zvěrolékařských. V tu dobu též publikoval výsledky své experimentální práce o sarkosporidiích.

Aby si zvýšil životní úroveň, ucházel se o místo městského lékaře ve Vídni

Z cest se vrátil do Vídně, kde působil na patologii u profesora Weichselbauma a ve Státním ústavu séroterapeutickém a antirabickém u profesora Paltaufa. Aby si zvýšil životní úroveň, ucházel se o místo městského lékaře ve Vídni. Místo získal a věnoval se přitom dále intenzívní vědecké činnosti. V tu dobu se v séroterapeutickém ústavu především zabýval výrobou očkovacích látek.

… Obr. 3 – Místo posledního odpočinku prof. T. Kašpárka na hřbitově v Heřmanově Městci (foto J. Plachý)

 

Byla to například séra proti tetanu, sněti slezinné, pracoval též v Ústavu pro ochranná očkování proti vzteklině. V tu dobu vyráběl a používal jako první v Rakousku tuberkulin k diagnostice tuberkulózy u skotu. Svými přednáškami v klubu zemědělců a ve Spolku rakouských zvěrolékařů informoval o nových objevech ve veterinární medicíně, zvláště v bakteriologii. V roce 1896 byl jako vystavovatel svých očkovacích látek na II. mezinárodní lékařské výstavě za své objevy vyznamenán čestným diplomem. V roce 1897 mu bylo nabídnuto místo ředitele Státního zemědělského ústavu bakteriologického v Záhřebu. To však nepřijal a krátce na to byl vyzván k přijetí místa vysokoškolského učitele na Karlově univerzitě v Praze. Zde měl po zemřelém docentu MUDr. a magistru zvěrolékařství Janu Böhmovi (*1837 až †1897) přednášet nauku o nákazách zvířat a veterinární policii na české lékařské fakultě pro lékaře.

V roce 1898 byl doktor medicíny a magistr zvěrolékařství Th eodor Kašpárek jmenován mimořádným profesorem veterinární policie a nauky o zvířecích nákazách na české univerzitě a zároveň přednostou ústavu těchto disciplín. V roce 1899 se navíc habilitoval jako docent zvěrolékařství na Odboru zemědělství české techniky, kde působil jako externí učitel. (obr. 2)

V roce 1908 byla výuka zvěrolékařství na české Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze zrušena. Profesor Kašpárek byl Ministerstvem vyučování z Karlovy univerzity přeložen na Odbor zemědělství Českého vysokého učení technického, kam byl též zařazen i jeho ústav. Zde byl Kašpárek jmenován ještě v témže roce řádným profesorem. V tomto ústavu učil celých 22 roků. V roce 1927, jako třiašedesátiletý, se ještě aktivně zúčastnil I. sjezdu československých zvěrolékařů, který se konal 26.–27. listopadu na půdě Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Zde přednesl zajímavý referát na téma Vzdělávání zvěrolékařské a literatura. V něm věnoval pozornost odborným aktivitám českých zvěrolékařů až do roku 1918. Na tomto sjezdu jako čestný předseda závěrečné sekce přednesl také projev, ve kterém s uspokojením konstatoval vzestup zvěrolékařského stavu v českých zemích a zvláště po roce 1918. Naposledy vyjel profesor Kašpárek do zahraničí na XI. mezinárodní veterinární kongres do Londýna v srpnu 1930 a 24. prosince téhož roku zemřel. Je pochován v Heřmanově Městci spolu se svými rodiči. (obr. 3)

 

… Obr. 4 – Budova původního Kašpárkova ústavu v Praze-Vinohradech, na Kozačce č. 3/870 (Archiv SVS Praha)

Jako vysokoškolský učitel a vědec

Výuka zvěrolékařství byla u nás zahájena na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v roce 1784 a na Medicínsko- chirurgickém institutu v Olomouci v roce 1804. Zde byly též později založené stolice zvěrolékařství (Praha 1795, Olomouc 1813). Lékaři měli tehdy možnost vykonávat vedle lékařské praxe i praxi zvěrolékařskou. Později, jak již vycházeli ze zvěrolékařských škol v Rakousku zvěrolékaři v dostatečném počtu, se výuka pro lékaře zužovala pouze na zvířecí nákazy. Posledním přednášejícím zvěrolékařství na Lékařské fakultě Karlovy univerzity byl Th eodor Kašpárek. Ten převzal roku 1898 po doc. Böhmovi C. k. ústav pro zvěrolékařství. Přejmenoval jej na C. k. ústav pro nauku o morech zvířecích a policii veterinářskou (obr. 4).

V roce 1908 byla výuka zvěrolékařství na české lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze zrušena

Tento ústav byl zřízen a vybudován ještě doc. Böhmem v soukromém domě v Kateřinské ulici č. 34 v Praze. Byl vybudován skromně a profesor Kašpárek ústav z Kateřinské ulice záhy přestěhoval a přebudoval v dokonalý vědecký ústav Na Kozačce č. 3., na Královských Vinohradech v Praze. Ústav zde působil dlouhá léta a stal se známým centrem veterinárních věd u nás, později pod názvem Ústřední státní veterinární ústav. Dnes zde sídlí Městská veterinární správa Praha a Inspektorát pro Prahu-východ středočeské Krajské veterinární správy.

Ústav za doby působení profesora Kašpárka sloužil jako vědecké centrum českých zvěrolékařů

Ústav za doby působení profesora Kašpárka sloužil jako vědecké centrum českých zvěrolékařů, což umožnilo rozvíjet českou veterinární vědu a shromažďovat zvěrolékařskou literaturu, byť začátky byly nesnadné. Umožňoval našim zvěrolékařům, lékařům a vědeckým pracovníkům ve své vlasti pracovat na disertacích a dalších vědeckých publikacích, organizoval odborné kurzy pro veterináře i lékaře v češtině. Na základě zde zpracovávaných disertací dosáhli například doktoráty zvěrolékaři Taufer v Bernu, Pfaff , Guba a Hruška ve Vídni.

… Obr. 5 – Knižní publikace Porodnictví zvířat domácích

 

Profesor Kašpárek byl aktivní i v oblasti prosazování zřízení Vysoké školy zvěrolékařské v českých zemích s vyučovacím jazykem českým. Například při jednání o založení české vysoké školy zvěrolékařské na schůzi Svazu českoslovanského studentstva ve dvoraně Českého domu ve Vídni 10. 3. 1914 za přítomnosti českých poslanců dr. Lukavského a Konečného studenti znovu apelovali na české poslance, aby prosadili zřízení školy v Praze. Obsáhlý referát se zdůvodněním těchto požadavků přednesl profesor Kašpárek. K tomu se připojili i studenti ze Lvova. Podobné rezoluce byly vznášeny několikrát na sjezdech českých přírodozpytců a lékařů a při dalších příležitostech.

Publikační činnost

Profesor Kašpárek se velmi intenzívně zajímal o rozvoj publikační činnosti v oboru zvěrolékařství u nás.

Byl častým přispivatelem do u nás formující se odborné veterinární literatury a velkým popularizátorem vědeckých poznatků mezi zvěrolékaři i lékaři. Kašpárek sám publikoval řadu prací v domácím i zahraničním tisku.

… Obr. 6 – Kresba nepravidelné polohy plodu v děloze krávy (in: Porodnictví zvířat domácích)

 

Můžeme ho řadit mezi první české vědecky pracující zvěrolékaře v řadě oborů veterinární vědy (sérologii, patologii, mikrobiologii, veterinární hygieně). Vydal i řadu odborných publikací. Publikační činnost profesora Kašpárka byla velmi čilá. Neúplný seznam jeho publikací uvádí jeho žák, pozdější profesor Ing. Dr. agr. MVDr. Cyril Kučera (*1893–†1968) ve svém příspěvku ve Věstníku I. sjezdu československých zvěrolékařů v Brně, konaného v listopadu 1927. V seznamu Kašpárkových publikací nalezneme přes 100 titulů.

Jsou to publikace z počátku jeho odborné činnosti, které se týkají psychiatrie a neurologie, i práce týkající se parazitologie, nákaz a očkování, sérologické práce včetně prací experimentálních. Pozdějšími tématy byly zootechnika a zoohygiena. Zajímavé jsou i jeho poznatky ze zahraničních cest a pobytů. Některé jeho práce i jeho spolupracovníků z ústavu byly uveřejněné též v zahraničních odborných časopisech. Jsou citovány například i v monografi i světoznámých internistů Hutyry a Marka ze zvěrolékařské školy v Budapešti. Z jeho posledních prací to byly učebnice pro posluchače zemědělského inženýrství: Porodnictví zvířat domácích a Hygiena zvířat domácích. Zvláštní zásluhy získal vydáním první české stručné příručky o prohlídce masa (obr. 5).

V roce 1921 vydal profesor Kašpárek svoji učebnici porodnictví. Jednalo se o knížku sice malého formátu, ale ceněnou pro její obsah, zejména pak pro její praktické zaměření. Také tato publikace, která vyšla jako druhý svazek „Rolníkovy knihovny“, byla určena původně pro studenty zemědělských škol. Jak píše autor v úvodu, chtěl svými publikacemi ušetřit námahu studentům zachycovat a zapisovat slovo mluvené na přednáškách a snažil se zpracovat látku spíše na úrovni zvěrolékařské. (obr. 6, 7)

 

… Obr. 7 – Nástroj pro repozici a fi xaci vyhřezlé dělohy (in: Porodnictví zvířat domácích)

Hned na úvodních stránkách autor prezentoval 10 tabulek, ve kterých jsou soustředěny základní údaje o plemenících domácích zvířat, době říje, délce a kalendáři březosti a o vývoji embryí domácích zvířat. V textu jsou kapitoly o ovulaci a oplození, včetně anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí a placentace. Autor popisuje důležité momenty při porodu, jeho fáze a možné komplikace a jejich řešení, popřípadě i léčbu. Na závěr popisuje a vysvětluje specifi ky reprodukce a porodnictví u jednotlivých druhů domácích zvířat, komplikace při porodech a poporodní onemocnění. Kniha je psaná srozumitelně a její grafi cká úprava a obrazová dokumentace je na velmi dobré úrovni. Pro zajímavost – teprve další knihou s porodnickou tematikou u nás byla učebnice určená studentům zvěrolékařství a zvěrolékařům s názvem Porodnictví z pera profesora Emila Přibyla, která vyšla až v roce 1937.

… Obr. 9 – Úvodní strana kapitoly o půdě (in: Hygiena zvířat domácích)

 

…Obr. 12 –Úvodní strana kapitoly Podstata nakažení a nákazy (in: Hygiena zvířat domácích)

V roce 1922 vydala Zemská jednota společenstev řezníků a uzenářů velmi potřebnou publikaci z oboru veterinárního dozoru s názvem Prohlídka masa. Jejím autorem je opět profesor Kašpárek. Tato útlá knížka byla určena podle autora „všem o hygienu masa se zajímajícím“. Obzvláštní zásluhu má autor v tom, že to byla první jateční prohlídka vydaná v knižní podobě u nás. Sám autor však v předmluvě této knížečky uvádí, že již v roce 1910 u příležitosti kurzů pořádaných pro zřízence zdravotní a potravní policie sám vydal tiskem své stručné přednášky o prohlídce masa.

Velmi podrobně profesor Kašpárek též zpracoval téma hygieny domácích zvířat ve své knize Hygiena zvířat domácích

Text v roce 1922 vydané publikaci je utříděn do osmi statí. Úvodní stať je formulována jako cíl a účel prohlídky masa, dále následuje popis částí těla a ústrojí jatečných zvířat a taktéž jejich popis. Kniha udává způsob vyšetřování a známky zdraví zvířat, pojednává i o porážení, řemeslném zpracování jatečných zvířat, o metodách vyšetřování poražených zvířat a o nemocech jatečných zvířat. Popisuje možné změny na mase a výrobcích z masa v tržnicích a v konzervách. Přes polovinu obsahu knihy věnoval autor vyšetřovacím metodám poražených zvířat a popisu nemocí a uvádí i změny na mase. V těchto statích se zaměřil na chorobné změny místní a také na změny způsobené nakažlivými chorobami, na otravy krve (sepse) a nemoci způsobené parazity. Nakažlivé choroby popsal a roztřídil na hlášením povinné a hlášením nepovinné. Popisuje i možné nepříjemné pachy a chuti masa poražených zvířat a vlastnosti masa ze zvířat vyhublých a uhynulých.

… Obr. 8 – Knižní publikace Hygiena zvířat domácích

 

Dovolíme-li si zhodnotit tuto publikaci, potom můžeme konstatovat, že kniha je prvním souvislým dílem základu hygieny potravin u nás a je dalším příspěvkem profesora Kašpárka k rozhojnění tolik potřebné české zvěrolékařské literatury. Text není náročný a odpovídá znalostem potenciálních čtenářů a taktéž i v praxi působících pracovníků zdravotní potravní policie. V rozhodování o konečném posouzení masa při závažných nálezech při vyšetření odkazuje na zvěrolékaře. V žádzvíném případě však publikace nemohla suplovat učební texty pro posluchače zvěrolékařství (obr. 8, 9).

Velmi podrobně profesor Kašpárek též zpracoval téma hygieny domácích zvířat ve své knize Hygiena zvířat domácích. Měl dostatek zkušeností a literárních pramenů zahraničních a pro tento obor se habilitoval již v roce 1899.

Tento obor přednášel a garantoval dlouhá léta na Českém vysokém učení technickém v Praze. Knihu sepsal jako příručku pro odborníky, kteří se chtějí v této disciplíně orientovat a vědomosti uplatňovat v dalším výzkumu a praxi. Podle autora je určena především zvěrolékařům a lékařům, jimž česká literatura na tomto poli dosud chyběla. Je určena i pro obory potravinářství, lesnictví a zemědělské stavitelství. Ve všech těchto oborech byla a je i dodnes nutná znalost hygieny zvířat (zoohygieny) a zdravovědy. Otázky a problémy hygieny zvířat úzce souvisejí se zdravým a kvalitním chovem hospodářského zvířectva. Kniha byla vydána v roce 1926 a je sepsána na 335 stranách a vybavena téměř stovkou názorných obrázků. Úvodní kapitola pojednává o dějinách této nauky a jejím uplatnění.

Zabývá se hygienickými otázkami a jejich uplatňováním při ošetřování nemocných zvířat

Autor zde obšírně podává poznatky o půdě, její struktuře, teplotě, chemickém složení, mikroorganismech a nemocech šířících se z půdy. Odborně rozebírá hygienické parametry týkající se vody, vzduchu, povětrnosti a klimatu.

Pojednává i o stájích, jejich budování a rozměrech, o větrání, světelných poměrech a o hygienických parametrech vůbec. Zvláštní pozornost je věnována pastvinářství – hygieně a kvalitě pastvin, včetně popisu patogenních mikroorganismů a jedovatých rostlin. Zabývá se hygienickými otázkami a jejich uplatňováním při ošetřování nemocných zvířat – dojnic, ovcí, zvířat na žír apod.

 

… Obr. 10 – Vyobrazení živočišstva ve vodě (in: Hygiena zvířat domácích

Rozebírá hygienu plemenitby a odchovu mláďat, vykládá podstatu nakažení zvířat, metody dezinfekce, popisuje odolnost zvířat, ochranné očkování a upozorňuje na prevenci, přičemž vehementně prosazuje profylaktická opatření. Kniha je na svoji dobu velmi dobře uspořádaná a osvědčila se i jako učebnice, v češtině první svého druhu, pro vysokoškolské studenty (obr. 10, 11).

… Obr. 11 – Vyobrazení jedovaté rostliny Arum maculatum (in: Hygiena zvířat domácích)

 

Ostatní aktivity

Profesor Kašpárek prokazoval velký zájem o budování oboru zvěrolékařství u nás. Rozvíjející se publikační aktivita v oboru zvěrolékařství u nás vyvolávala snahy o vytváření českého zvěrolékařského názvosloví. Zapojil se i do těchto činností. V přednáškách vyjadřoval nespokojenost s tím, jestliže úřední jednání, například soudní, začínala v češtině, a pro nedostatek odborných výrazů přecházela do němčiny. Odborná česká terminologie byla nedostatečná. Absence odpovídajících českých odborných ekvivalentů a významové posuny v překladu z němčiny vedly mnohdy nejen k nesrozumitelným, ale také zcela protikladným tvrzením. Největší kus práce v této oblasti odvedl později vojenský zvěrolékař MVDr. Vladimír Chládek (*1895–†1966). Přestože profesor Kašpárek horlivě prosazoval český jazyk v celé oblasti zvěrolékařství,

někteří mladí kolegové, jak vzpomíná profesor Cyril Kučera, mu vytýkali, že publikoval často i v cizích jazycích a působil v zahraničí a měl těsné kontakty s Vídní. Však zde studoval, dlouho působil a jeho manželkou byla Vídeňačka. Ta však velice rychle do českého prostředí vrostla. Také Kašpárek, ačkoliv měl možnost uplatnit se dobře v cizině, si zvolil Čechy, neboť byl upřímným Čechem. Byl velmi aktivní v členství a také řízení ve zvěrolékařských spolcích. Často zde diskutoval a přednášel na téma zřízení samostatné zvěrolékařské školy v Čechách (obr. 12, 13).

nebyl oblíben a k budování brněnské školy a zapojení do výuky pozván nebyl

Ve snaze o zřízení vysokého učení zvěrolékařského v českých zemích v jazyce českém, a to v Praze ještě za Rakouska-Uherska, vystupoval profesor Kašpárek rozhodně a vytrvale. Přidal se na stranu dalších, jako byl poslanec MUDr. Jan Dvořák (*1849–†1915), člen Nejvyšší zdravotní rady, dále MVDr. Josef Taufer (*1869–†1940) a zvěrolékař Václav Kotlář (*1871–†1914), poslanec Říšské rady ve Vídni.

Ze vzpomínek jeho žáků a spolupracovníků se dovídáme, že byl velmi přísný – k ostatním i k sobě

U vedoucích činitelů a zakladatelů Vysoké školy zvěrolékařské v Brně však pro svůj postoj vybudovat zvěrolékařskou školu v Praze, podobně jako MVDr. Taufer, nebyl oblíben a k budování brněnské školy a zapojení do výuky pozván nebyl. Podle jeho žáka a asistenta z doby jeho působení na pražské české technice Cyrila Kučery to bylo ke škodě věci, neboť byl vynikající odborník a organizátor. Byl však proto vybrán Ministerstvem školství a národní osvěty do komise, která měla za úkol pečovat a dohlížet na personální zajištění a věcné vybavení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Byla to komise, ve které působil například zvěrolékař Inocenc Horák, zemský inspektor pro chov na Moravě, zvěrolékař Robert Mráz- -Marek (*1879, datum úmrtí neznáme), předseda Spolku českých zvěrolékařů, později od roku 1920 první prezident Komory českých zvěrolékařů profesor MUDr. Karel Weigner (*1874–†1937), přednosta Anatomického ústavu lékařské fakulty v Praze a další. Komise pracovala za předsednictví zdravotního rady docenta MUDr. Otakara Srdínka.

Zásluhu o pokračování ve studiu posluchačů zvěrolékařství z vídeňské zvěrolékařské školy, kteří byli po skončení světové války rakouskými úřady vyhoštěni, měl bezesporu též profesor Kašpárek. Byť již 12. prosince 1918 vydaným zákonem o zřízení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně byla škola ustanovena, její provoz byl teprve v počátcích. Jednání se švýcarským Bernem o možnostech studia našich studentů ve Švýcarsku selhala, a tak profesor Kašpárek zorganizoval zřízení zvěrolékařských kurzů při Filosofi cké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde pokračovalo 143 našich studentů a nově jich bylo zapsáno 63. Studovalo zde také 36 jihoslovanských studentů. Kurzy byly zahájeny 1. února 1919 a trvaly do 23. července 1919. Vedle E. Babáka, F. Krále, K. Pardubského, J. Taufera, O. Völkera zde učil i Th . Kašpárek. Kurzy se konaly i ve Zvěrolékařském ústavu profesora Kašpárka Na Kozačce, dále na Lékařské fakultě a v karlínských kasárnách, kde byli koně. Profesor Kašpárek vychoval ve svém ústavu Na Kozačce řadu vědeckých pracovníků. Z prvních, publikačně velice činných, to byli MUDr. Zdeněk Bouček (publikoval řadu zvláště bakteriologických prací) a MUDr. Ludvík Šejba (uveřejnil též řadu prací – dokonce o nemocech králíků, a zabýval se i studiem historie výuky zvěrolékařství u nás).

 

… Obr. 13 – Přednáška prof. T. Kašpárka ze dne 10. 3. 1914, konaná ve Vídni na manifestační schůzi za českou vysokou školu zvěrolékařskou se sídlem v Praze

Byl to i prof. Dr. techn., PhDr. Jaroslav Just, který se stal v Kašpárkově ústavu profesorem a měl být jeho nástupcem. Předčasně však (v roce 1928) zemřel. Profesor Kašpárek vychoval i významného zootechnika prof. MUDr. RTDr. Františka Bílka, vynikajícího odborníka, mimo jiné i budovatele chovu kladrubských koní. Na ústavu zpracoval habilitaci z oboru včelařství i docent A. Schönfeld. Z ústavu vzešel také již zmíněný Cyril Kučera, v letech 1925–1939 přednosta Ústavu pro nauku o krmení a zootechniku hospodářských zvířat na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Profesor Kašpárek organizoval řadu přednášek a školicích kurzů jak pro zvěrolékaře, tak lékaře. Tyto pokračovací kurzy byly iniciovány i v rámci aktivit nově vzniklého Spolku českých zvěrolékařů. Také poskytoval prostory zvěrolékařského ústavu Na Kozačce.

Tento ústav byl u nás pro české země téměř vysokou školou v malém, kde se úspěšně pracovalo a publikovalo, a to hlavně v době, kdy české vysoké učení zvěrolékařské neexistovalo. Vzhledem k tomu, že profesor Kašpárek byl lékař i zvěrolékař, byl pojítkem mezi těmito blízkými obory a svou činností stvrzoval realitu jedné medicíny a pravdivost hesla: „Una sanitas, una medicina“ a hesla: „Sanitas animalium pro salute homini“.

Ze vzpomínek jeho žáků a spolupracovníků se dovídáme, že byl velmi přísný – k ostatním i k sobě. U lidí laxních nebyl oblíben. Znal světové jazyky, takže poznal téměř všechny světadíly a publikoval v českých i zahraničních vědeckých časopisech. Ještě v době Rakouska-Uherska byl vyznamenán za svou práci Řádem železné koruny a záhy po vzniku československého státu byl jmenován (13. června 1919) plukovníkem-lékařem Čs. armády. U příležitosti 80. výročí jeho smrti s vděčností za vykonanou práci pro české zvěrolékařství vzpomíná česká obec veterinární.

Literatura

Drápal, J., Bardoň, J. Bischof, J., Blahut, J., Borovka, M., Horyna, B., Sedláček, O., Selinger, P., Štolc, B., Valentinová, M., Zemánek, L.: Veterinární laboratorní diagnostika v českých zemích. Nepubl. rukopis, SVS, Praha 2011.

Jagoš, P.: Historie čs. vojenské veterinární medicíny a generál Vladimír Chládek. Sb. předn. z Dějin farmacie, Sekce dějin farmacie, ČFS, ČLS JEP, Praha 2009: 25-28.

Kašpárek, T.: Hygiena zvířat domácích. Praha, A Neubert 1926. 335 s.

Král, E.: Výuka zvěrolékařství v českých zemích a aktivita zvěrolékařů do roku 1939. Acta veterinaria Brno, Sborník, 1985: 25-26.

Kašpárek, T.: O významu české vysoké školy zvěrolékařské v Praze. Zvěrolékařský obzor, 11/3, 1914: 45-55.

Kašpárek, T.: Československá literatura zvěrolékařská až do převratu vzdělání zvěrolékařského. Věstník 1. sjezdu čsl. zvěrolékařů, svazek II., 1928: 87-101.

Kučera, C.: Dějinný nástin vyučování oborům zvěrolékařským na vysokém učení pražském od roku 1875 do dnešní doby (1928).

Věstník 1. sjezdu čsl. zvěrolékařů, svazek II., 1928: 102-105.

Kučera, C.: Prof. MUDr. a Zvl. Theodor Kašpárek. Zvěrolékařský obzor, 24/2, 1931: 21-25.

Mráz-Marek, R.: Prof. Dr. Th eodor Kašpárek. Zvěrolékařský obzor, 17/11, 1924: 87-88

Matyáš, Z.: Profesor MUDr. Theodor Kašpárek, diplomovaný zvěrolékař a jeho kniha o prohlídce masa. Sb. ref. vet. sekce Čs. společ. pro dějiny vědy a techniky ČSAV. ÚSVÚ – Kabinet vet. osvěty, Pardubice 1967: 47-49.

Novotný, E., Böhm, R. a kol.: 50 let vysokého veterinárního učení v Brně. Brno, Vet. fakulta, Spolek rodičů a přátel 1968. 424 s.

Plachý, J.: Doplněk do životopisu profesora T. Kašpárka. Ústní sdělení, Heřmanův Městec 2011.

 
Čeněk Červený,
Jaroslav Doubek