Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Významné osobnosti v historii oboru zvěrolékařství v Českých zemích

Z historie

ZVĚROLÉKAŘ

Florian Josef Koudelka

Čeněk Červený

150 let od narození všestranného zvěrolékaře a českého vlastence

… Zvěrolékař Florian Koudelka
Foto z roku 1904 bylo kdysi sejmuto z dokladu vydaného okresním hejtmanstvím ve Vyškově (archiv VFU Brno)

 

Florian Josef Koudelka vynikající odborník jako zvěrolékař a ve své zájmové činnosti jako náruživý archeolog, speleolog a paleontolog, historik a neúnavný publicista, výtečný znalec jazyků a široce vzdělaný český vlastenec. Patřil k těm, kteří se zasloužili o příznivý vývoj nejen českého zvěrolékařství, ale i archeologie a speleologie. V letošním roce uplyne 150 let od jeho narození.

Narodil se v Brně 29. dubna 1862 v ulici na Horním Cejlu (nyní Francouzská ulice) jako jediný syn v rodině stolařského mistra Floriana Koudelky a matky Rozalie Koudelkové, rozené Kaidošíkové. V letech 1868–1873 zde absolvoval pětitřídní základní školu a od roku 1873 do roku 1880 studoval na německé C. k. Státní vyšší reálce v Brně (na Jánské ulici), kde byl zapsán jako „Slovan“ a zde měl průměrný prospěch. Ke konci studia však patřil mezi nejlepší studenty. Na této vzdělávací instituci dříve údajně působil jako učitel Gregor Mendel. V Brně v tu dobu česká škola tohoto typu nebyla, a proto studoval na škole německé. Již během studia na reálce se velice zajímal o průzkum jeskyní v nedalekém Moravském krasu.

V roce 1881 odešel do Vídně a zde započal studovat jako civilní posluchač na C. k. Vojenském zvěrolékařském institutu. Během studia ve Vídni z důvodu nedostatku fi nančních prostředků působil jako asistent na patologii u prof. Estora a zabýval se zde mikroskopií a parazitologií. Pracoval též v chemické laboratoři soudního chemika prof. Rosta. Doma se zúčastnil speleologických průzkumů v Moravském krasu a navázal úzkou spolupráci se známým badatelem v této oblasti JUDr. Martinem Křížem. Studia ve Vídni ukončil a získal zde dne 20. září 1884 diplom zvěrolékaře s vyznamenáním.

působil nejen jako okresní zvěrolékař, ale pokračoval ve výzkumu i na poli speleologie, archeologie, etnografie

Vojenskou službu absolvoval u C. k. 2. Korps-Artilerie-regimentu ve Vídni jako zvěrolékařský praktikant (jednoroční dobrovolník). V roce 1885 se navrátil do Brna, kde se etabloval jako praktický zvěrolékař v Brně-Husovicích.

V roce 1886 přesídlil do Ivančic jako městský zvěrolékař a též pracoval jako prohlížitel masa na místních jatkách. Zároveň zde vyučoval dva roky na hospodářské škole. Učil teorii a praxi léčení zvířat, anatomii, porodnictví, chov koní a jejich ošetřování a podkovářství za 25 zlatých měsíčně. Publikoval řadu odborných článků a věnoval se rovněž archeologickému výzkumu v okolí Ivančic. V roce 1888 složil Florian Koudelka fyzikátní zkoušku, vstoupil do státní služby a byl ustanoven okresním zvěrolékařem pro okresy Vyškov a Prostějov se sídlem ve jistě ovlivnila jeho náročná výzkumná činnost speleologa a tvrdé pracovní podmínky zvěrolékaře. Nakonec onemocněl zánětem plic, a aniž se dožil šedesáti let, zemřel ve Vyškově 10. června 1921. Zde na místním hřbitově byl také pohřben. Hrob byl později zrušen a ostatky nechaly dcery, Marie a Olga, převézt do Brna k uložení do rodinného hrobu.

Jako zvěrolékař

Florian Koudelka byl hodnocen jako zvěrolékař mezi kolegy i klienty vždy jako odborník na slovo vzatý a oblíbený. Známý byl i tím, že vždy kladl důraz na preventivní opatření. Pro své klienty i kolegy vydával poučné brožury a knižní publikace.

 

…Domovský list „státního veterinářského inspektora“ Floriana Koudelky – V řádku nad razítkem je Koudelkův vlastnoruční podpis (archiv VFU Brno)

Své zkušenosti a výsledky vlastního zkoumání uvedl například v publikaci – Jak se má hospodář po vypuknutí nakažlivých nemocí dobytka zachovat (1886) a později potom ve Vyškově – Návod, jak vykonávat prohlídky dobytka a masa (1888). Vydal též obšírný spis Domácí zvěrolékař (1902).

….Ve své době velmi oblíbená publikace ze zvěrolékařství
Tato publikace vyšla za Koudelkova života ve třech vydáních. První vydání v roce 1902, třetí vydání rok před jeho smrtí v roce 1920 (archiv VFU Brno)

 

…Lidové léčení dobytka
Přednáška na třetím sjezdu českých přírodozpytců a lékařů v Praze (archiv VFU Brno)

…Na fotografi i z roku 1891 je uprostřed manželka zvěrolékaře Floriana Koudelky Hedvika, po její pravé ruce je prvorozený syn Viktor, po levé ruce dcera Hedvika a matka Rozálie (archiv VFU Brno)

 

Tento spis radil chovatelům, jak si počínat při náhlém onemocnění zvířat, jejich úrazech a právních vadách. Třetí opravené a doplněné vydání vyšlo ještě v roce 1920. Dále vydal Červenka a bagouni (1886) a Lidové léčení dobytka (1901). Mezinárodního věhlasu dosáhly jeho nálezy a publikace o poměru délky dlouhých kostí ke kohoutkové výšce u savců. Byly výsledkem jeho dlouholetého měření kostí savců a srovnávání naměřených hodnot s kohoutkovou výškou sledovaných zvířat. Jím publikované zjištěné relace, možno říci koefi cienty, se dodnes využívají při sledování a odhadu velikosti zvířat z dob historických a to na základě aplikace této metody při sledování hodnot délky dlouhých kostí fosilních.

Podobně byly porovnávány nálezy typického rtg obrazu na růstových zónách dlouhých kostí různého stáří recentního skotu s nálezy na rentgenogramech kostí fosilních. Tímto porovnáním mohlo být zjištěno věkové rozmezí a zastoupení zvířat různého stáří v historii chovaných stádech zvířat ve sledovaných lokalitách archeologického výzkumu (Kratochvíl a kol., 1988).

Tato metoda rovněž umožňuje získání dalších informací, mimo jiné například o početním zastoupení různě starých jedinců ve stádě hospodářských zvířat chovaných v historických etapách vývoje lidské společnosti. Velmi důležitá byla i Koudelkova přednáška na ustavující schůzi Českého muzejního spolku v Brně na téma O významu kostí v archeologickém bádání (1888). Využil svých znalostí zvěrolékaře a nabádal k dalšímu uplatnění zvířecích kostí ve výzkumu a využití v archeologii. Také kritizoval časté pohrdání tímto vzácným materiálem, který býval často z archeologických nalezišť vyvážen na skládky jako odpad.

 

…Vizitka nejstaršího syna Viktora Z doby jeho působení na Vysoké škole zemědělské v Záhřebu, kde později v roce 1947 zemřel (archiv VFU Brno)

Takto se Fl. Koudelka stal světoznámým zakladatelem archeologické zoo-osteologie, kterou u nás rozpracoval MVDr. Zdeněk Kratochvíl, CSc., v 50. a 60. letech minulého století.

…Přehled publikací Floriana Koudelky (archiv VFU Brno)

 

…Další Koudelkova publikace o Moravském krasu
Knížka malého formátu, obsahuje 38 stránek. Velmi poutavě zde autor popsal krásný kout přírody a své úspěšné expedice do jeskyně Kostelík (Pekárna), Ochozské jeskyně a další zajímavosti. Publikace vyšla v roce 1889 (archiv VFU Brno)

 

…Jedna z prvních publikací o Moravském krasu
Publikace o osmi stranách popisuje další jeskyni v Moravském krasu (archiv VFU Brno

 

 

…Průvodce do Moravských jeskyň. I. a II. díl
Nejvýznamnější knižní publikace Floriana Koudelky
a JUDr. Martina Kříže (archiv Č. Červený)

  …Publikace ve spolupráci s prof. Karlem Absolonem (archiv Č. Červený

Okresní zvěrolékař Florian Koudelka se též stal dopisovatelem do odborných a populárních časopisů. Jeho první odborná publikace zvěrolékařská ve formě fejetonu v časopise Vesmír je z roku 1884, ještě před ukončením studia ve Vídni na téma Kůň a trichiny. Během svého působení v Ivančicích a později publikoval řadu článků s odbornou praktickou tematikou, například o chovu koní, pravidlech používaných při obchodování s koňmi, výskytu cizích těles v předžaludcích skotu a podobně. Publikoval dokonce i v časopise Österreichische Monatsschrift für Th ierheilkunde und Th ierzucht. Psal i do českého zvěrolékařského „Tauferova“ časopisu Zvěrolékařské rozhledy, přejmenovaného později na Časopis českých zvěrolékařů (viz například ročník 3, 1898, č. 7, ročník 5, 1900, č. 8, 9 a další). Byl jeho častým přispívatelem a recenzentem a spolupracoval s jeho redakcí. Publikoval i Německo-české názvosloví zvěrolékařské. Vzhledem ke své jazykové vybavenosti hojně publikoval i v řadě dalších zahraničních časopisů (například Revue für Th ierheilkunde und Th ierzucht, ročník 9, 1886, ročník 10, 1888) a v letech 1885–1902 uveřejnil kolem dvaceti příspěvků v časopise Österreichische Monatschrift für Thierheilkunde.

…Koudelkovy kresby a náčrty při toulkách podzemím
Nezbytná pomůcka při speleologických exkurzích do krasových oblastí. Převzato z knihy Martina Kříže a Floriana Koudelky Průvodce do Moravských jeskyň I. díl, 1900 (archiv VFU Brno)

 

Přispíval také do zvěrolékařských encyklopedií a slovníků. Byl to Handevörterbuch der gesammte Th ierheilkunde und Th ierzucht (1890 až 1990), ve kterém zpracoval spoustu hesel, z nichž nejrozsáhlejší heslo bylo „Mährisches Thierzucht“ a zpracoval rovněž hesla do Encyklopedie der gesammten Thierheilkunde (1885–1894) a do Riegerova slovníku naučného (1890). V letech 1887–1892 přispíval i do časopisu Spolku zvěrolékařů v Rakousku (Monatsschrift des Vereines der Thierärzte in Österreich). Stižen nemocí vydal ještě v roce 1920 pro klienty publikaci Příruční lékárnička pro domácí zvířata (1920). Byl členem společnosti Societé véterinaire de L. Anbe a Societé de Medicine-Véterinaire practique.

Vzhledem k možným pohromám v chovu dobytka důrazně doporučoval chovatelům zřídit pojištění zvířat a zároveň se zasloužil v roce 1902 o vznik Zemské dobytčí pojišťovny v Brně.

Jako speleolog, antropolog…

Florian Koudelka již v mládí coby student reálky byl zaníceným průzkumníkem – speleologem. Vedle svědomitě vykonávané praxe a publikačních aktivit v oboru zvěrolékařském v průzkumech Moravského krasu pilně pokračoval, tuto činnost dále rozvíjel a své zájmy na tomto poli rozšiřoval. Kromě průzkumu moravských jeskyní se věnoval též přírodním vědám, prehistorii, antropologii a archeologii. Jeho první publikace o jeskyni s příznačným názvem Vlčí jeskyně u Ochoze byla uveřejněna 4. 10. 1880 v časopise Moravská Orlice.

Tato publikace zaujala již renomovaného speleologa Moravského krasu JUDr. Martina Kříže (*1841–†1916), se kterým později Fl. Koudelka dlouhá léta spolupracoval. Koudelkova návštěva spojená s prozkoumáním jeskynního dna jeskyně Pekárna 24. března 1880 a opakované další průzkumné návštěvy s jeho přáteli, kterými byli například Pavel Blum, Pankrác Krkoška (budoucí redaktor deníku Rovnost) a již zkušený archeolog, venkovský učitel Jan Bohumil Knies (*1860–†1937), odhalily četné nálezy roztříštěných kostí, koňských zubů a jejich úlomků a střepů hliněných nádob. Po opakovaných návštěvách jeskyně Pekárna byla Koudelkou uveřejněna v Moravských novinách ve dnech 15. a 16. října 1880 zajímavá reportáž. Později se o tuto významnou lokalitu začali zajímat další nadšenci a vznikla mezi nimi značná řevnivost. Na základě dopisu J. B. Kniese adresovaného blanenskému lékaři MUDr. Jindřichu Wankelovi (*1821–†1897) se ujal výzkumu jeskyně Pekárna právě tento známý archeolog a speleolog dr. J. Wankel, nazývaný Otec moravské archeologie, mimo jiné i děd světoznámého brněnského chirurga doc. MUDr. Jaroslava Bakeše (na jeho počest Bakešova nemocnice v Brně) a slavného archeologa a speleologa, profesora Univerzity Karlovy v Praze Karla Absolona (*1877–†1960).

 

…Na procházce v lázních
Zhruba čtyřicátník Florian Koudelka (ve světlém klobouku) v rozhovoru s panem Krásným (kolem roku 1901) (archiv VFU Brno)

Profesor Karel Absolon byl objevitel významného světového archeologického nálezu – Věstonické venuše, a zakladatel a budovatel brněnského pavilonu Anthropos. Na samém začátku 20. století si prof. Absolon vytyčil cíl – zpřístupnit široké veřejnosti Punkevní jeskyně a dno Macochy. Jemu se to skutečně podařilo, a to nejen suchou nohou, ale i lodí po ponorné říčce Punkvě. Zvěrolékař Florián Koudelka se spolu s dr. Martinem Křížem zabývali též průzkumem propasti Macocha a ponorné říčky Punkvy a sloupskými krasovými útvary. Dále bádali i v krasových útvarech v okolí obcí Ostrov, Jedovnice, Křtiny, v Hádeckém údolí, v okolí Mokré, Líšně a dalších. Jejich spolupráce trvala od roku 1880 až do přelomu 19. a 20. století. Starší dr. M. Kříž rád předával cenné zkušenosti svému mladšímu a odvážnému kolegovi a podporoval ho v jeho aktivitách i fi nančně. Spolu uveřejnili řadu publikací. Jejich čtyřicetiletou dobu badatelskou v Moravském krasu a dlouholetou spolupráci s úctou zhodnotil právě prof. K. Absolon.

své zážitky popsal v publikaci Podzemní plavba Punkvou

Florian Koudelka vedle jeskyně Pekárna podrobně popsal v článku Das Schweden Sitz – ein Beitrag zur Höhlenkunde Mährens. Mittheilungen der Section für Höhlenkunde der Österreich též jeskyni Švédův stůl (1983). Popsal řadu dalších menších zde lokalizovaných jeskyní. O jeskyni Netopýrka se Koudelka rozepisuje ve své stručné knižní publikaci Ze zapomenutého kraje Moravy (1889). Význam speleologického zkoumání, které Fl. Koudelka prováděl, nachází ocenění i v tom, že právě Vlčí jeskyně byla mimo jiné názvy jmenována též Jeskyně Floriánova (Skutil, 1944). Na konci 19. století a ještě na samém začátku 20. století pokračovala velmi intenzivní etapa Koudelkova zkoumání Moravského krasu ve spolupráci s dr. M. Křížem. V roce 1898 řídil Fl. Koudelka sestup do propasti Macocha a své zážitky popsal v publikaci Podzemní plavba Punkvou a výprava do propasti Macocha (1899). Při tomto sestupu, který připravil s dr. M. Křížem, byl proveden podrobný průzkum této lokality. Nato pokračovaly průzkumné práce ve Sloupských jeskyních (rok 1899), kde Fl. Koudelka objevil spolu s prof. K. Absolonem dosud neznámou Trativodnou chodbu.

Dlouhodobá spolupráce Fl. Koudelky s JUDr. Martinem Křížem ve speleologii a archeologii vyústila v sepsání četných publikací. Vrcholným dílem byl dvoudílný Průvodce do Moravských jeskyň, I. díl, II. díl. (1900, 1902). Tato publikace vyšla ještě v roce 1940 s předmluvou a popisem zpřístupnění Punkevních jeskyní a dna Macochy pro návštěvníky Moravského krasu od prof. K. Absolona. Z jara roku 1901 odcestoval Fl. Koudelka s dr. M. Křížem do Kraňska (Krajiny), kde navštívili Škocjanské jeskyně, Postojenské jeskyně (v dnešním Slovinsku). O této cestě napsal Fl. Koudelka řadu sdělení. Od roku 1903 spolupráce Floriana Koudelky s dr. Martinem Křížem pomalu ustává, až se omezí jen na zdvořilostní dopisování. V roce 1916 JUDr. Martin Kříž umírá.

Výsledky své práce ochotně a vytrvale předával odborné a také široké veřejnosti

Jako veřejný činovník

Florian Koudelka byl spoluzakladatelem Národopisného spolku (1893), který ve Vyškově při přípravách na pražskou Hospodářskou, průmyslovou, živnostenskou a národopisnou výstavu, v době naplněné buditelskými snahami Čechů, položil základy vlasteneckého hnutí Vyškovska. Seznam jeho velmi početných publikací byl vydán Národopisným odborem výše uvedené výstavy ve Vyškově v roce 1902 jako součást katalogu výstavy. Byl dopisovatelem C. k. Moravské hospodářské společnosti, Zastával funkci též staršího radního ve Vyškově. Jako vysoce vzdělaný odborník a znalec jazyků publikoval v četných našich i zahraničních časopisech. Počet jeho publikací dosahoval kolem 360 titulů.

Závěr

Florian Koudelka byl vzdělaný a úspěšný zvěrolékař. Byl členem našich i zahraničních vědeckých společností. Vedle své kvalitní činnosti zvěrolékařské rozvinul svou činnost v oblasti výzkumu řady lokalit Moravského krasu se zaměřením na moravskou prehistorii a na průzkum jeskyní jako speleolog, či archeolog a archeoosteolog. Výsledky své práce ochotně a vytrvale předával odborné a také široké veřejnosti. Dovedl vystihnout aktuální témata, poutavě je zpracovat a publikovat je jak v českých, tak i zahraničních odborných periodikách. Zařadil se mezi publikačně nejaktivnější zvěrolékaře své doby u nás. Jeho odborné kvality na poli speleologie a archeologie oceňovaly takové osobnosti, jako byli dr. J. Wankel, dr. M. Kříž a prof. K. Absolon.

… Hrob zvěrolékaře Floriana Koudelky ve Vyškově
Později byl na přání jeho dcer Marie a Olgy zrušen, ostatky exhumovány a uloženy do rodinného hrobu v Brně. (Archiv VFU Brno.)

 

Velmi výstižně zhodnotil vynikající práci ve prospěch výzkumu a uveřejnění poznatků o Moravském krasu dvou nadšenců badatelů konce 19. století dr. Martina Kříže a zvěrolékaře Floriána Koudelky prof. Absolon v předmluvě k dalšímu vydání Průvodce do Moravských jeskyň (1940). Bylo to u příležitosti Absolonova zamyšlení nad svojí uplynulou čtyřicetiletou činností speleologa a archeologa. Ovlivněn svým ohlédnutím do minulosti napsal: „V této atmosféře obrací se náš zrak nazpět na ty, kteří kladli základy pro naše dílo. A tu vyvstávají zejména dvě postavy, dva badatelé minulého století, učitel a žák JUDr. Martin Kříž a zvěrolékař Florian Koudelka. Ačkoliv byli povolání zcela odlišného, pracovali přírodovědecky mnoho a výsledky svých prací posléze snesly objemné dvě knihy vydané r. 1900 a r. 1902 (míněny dva díly Průvodce do Moravských jeskyň). V nedávné době připomněli plodný život a význam badatele v Moravském krasu Floriana Koudelky ve svém článku nazvaném Zapomenutý badatel Moravského krasu, uveřejněném v časopise Vlastivědný věstník Moravský, Michal Svěrák a Marek Fajman (2004).

Florian Koudelka se stal velice oblíbeným a populárním občanem jak v Ivančicích, tak zejména ve Vyškově, kde prožil dlouhých 33 roků. Prosazoval vždy opravdové vlastenectví a zvláště ve Vyškově podporoval uplatnění českého obyvatelstva v tehdy poněmčeném městě.

K uctění Koudelkových zásluh byla na jeho počest v Brně-Komárově roku 1946 přejmenována Altrichtergasse, dříve Školní ulice, na Koudelkovu ulici. Tento název ulice byl v důsledku bohaté výstavby v této lokalitě v roce 1967 zrušen a domy Koudelkovy ulice se staly součástí dnešní Tuháčkovy ulice. K uctění jeho památky byla v roce 1976 odlita plaketa s jeho portrétem a je uchovávána v muzeu ve Vyškově.

publikoval v četných našich i zahraničních časopisech

Bohatá činnost zvěrolékaře Floriana Koudelky není ve veterinární veřejnosti tak známá. Proto jsme při příležitosti jeho 150. výročí narození chtěli tuto nevšední osobnost a její záslužné dílo připomenout a vyjádřit tak vděčnost tomuto významnému zvěrolékaři.

Literatura

Absolon, K.: Moravský kras. Díl I., Praha, Academia 1970. 418.

Absolon, K.: Moravský kras. Díl II. Praha, Academia 1970. 348.

Böhm, R.: Umělecké medaile s veterinárními náměty. Veterinářství, 29, 1979, 475-476.

Böhm, R., Kratochvíl, Z.: Vynikající moravský zvěrolékař a archeolog Florián Koudelka. Veterinářství, 18, 1968, 189–190.

Böhm, R., Kratochvíl, Z.: Zwei vergessene mährische Tierärzte – W. Czech und Florian Koudelka. In: Beiträge zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften in Mähren: Vorträge auf dem in Brünn vom 3. bis 5. Juli 1969 abgehaltenen wissenschaftshistorischen Symposium. Stuttgard, Hippokrates – Verlag 1971, 48-51.

Flodrová, M.: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek. Brno, Š. Ryšavý 1997. 347.

Heller, H.: Mährens Männer der Gegenwart. Biografi sches Lexicon. III. Theil. Brünn 1889, 73-75.

Koudelka, F.: Vlčí jeskyně u Ochoze. Moravská Orlice 4. 10. 1880.

Koudelka, F.: Ze zapomenutého kraje Moravy. Ivančice, O. Sadovský 1889, 38.

Koudelka, F.: Seznam literárních prací, článků, pojednání a spisů. Národopisný odbor výstavy hospodářské, průmyslové, živnostenské a národopisné ve Vyškově v roce 1902. Kroměříž, Vyškov, J. Slovák 1902. 32.

Kratochvíl, Z., Červený, Č., Štinglová, H., Lukáš, J.: Examination of metapodia. Památky archeologické, 79, 1988, 456-466.

Kříž, M., Koudelka, F.: Průvodce do moravských jeskyň, díl I. Ždánice, Vyškov, 1900. 244.

Kříž, M., Koudelka, F.: Průvodce do moravských jeskyň, díl II. Ždánice, Vyškov, 1902. 476.

Kříž, M., Koudelka, F.: Jeskyně Moravského krasu. Brno, A. Píša 1940. 476.

Linhartová, V.: Kapitoly z dějin Masarykova onkologického ústavu v Brně. Brno, MOÚ Brno 2010. 91.

Pokorný, J.: Jeskyně Pekárna. www.mokra-horakov.cz.

Skutil, J.: Na Říčkách. Časopis turistů, 56, 1944/6, 82-83.

Svěrák, M., Fajman, M.: Florian Koudelka – zapomenutý badatel Moravského krasu. Vlastivědný věstník moravský, 56, 2004/1, 25–36.

Vrtílek, F.: Florian Koudelka, zvěrolékařský inspektor zemřel v pátek 10. 6. 1921. Lidové noviny 12. 6. 1921.

 
Čeněk Červený, Jaroslav Doubek