Komora veterinárních lékařů České republiky

Významné osobnosti Veterinární medicíny a vysokého veterinárního učení v Československu – Prof. MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc. (1918–2008)

  Časopis Zvěrokruh 9/2018
     Z historie

Čeněk Červený, Vladimír Pažout

Pohledy do historie veterinární medicíny


...Profesor MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc. (1918–2008).

 

Vzpomínáme na něho při příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně jako na významného představitele a budovatele oboru a vedoucího ústavu Hygieny a technologie potravin Vysoké školy veterinární v Brně. Připomínáme, že prof. Dobeš dosáhl letošního roku též mimořádně významného jubilea – nedožité 100. výročí narození.

Jubilant se narodil 1. října 1918 v Brně, tj. necelý měsíc před vznikem našeho nového samostatného státu – Československé republiky. Absolvoval reálné gymnázium v Brně – Králově Poli v roce 1939, v politických a společenských poměrech nevalných. V tomto roce se zapsal ke studiu na Vysoké škole veterinární, avšak záhy byly naše vysoké školy okupanty uzavřeny. Po dobu války pracoval jako pomocný dělník u Československých drah. Po osvobození v roce 1945 pokračoval ve studiu veterinární medicíny a studium ukončil v roce 1948; promoval a získal titul MVDr. v roce 1949. Od 1. září roku 1947 pracoval u docenta MVDr. et RNDr. Jana Hökla (*1907 – †1951), přednosty Ústavu hygieny a technologie potravin Vysoké školy veterinární jako asistent.


Na Höklovu výzvu se zapsal na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zde studoval v letech 1949–1952 obor chemie a biologie. Od roku 1951, po náhlé smrti docenta Hökla, mu byly svěřeny přednášky a zkoušky a vedení ústavu. V roce 1952 ukončil toto studium a byl promován na doktora přírodních věd. V roce 1955 byl dvojnásobný doktor Dobeš jmenován docentem pro obor hygiena potravin na tehdejší Veterinární fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně.


Do řádné výuky byla též zařazena hygiena technologií v potravinářství

Na tradiční Lenfeldovy a později Höklovy semináře a specializační kurzy a exkurze pro veterinární lékaře a pracovníky v masném průmyslu byla do studijního programu hygieny a technologie potravin Vysoké školy veterinární v Brně ve školním roce 1951/1952 zařazena do zimního semestru výuky v pátém ročníku tzv. specializace v hygieně surovin a potravin živočišného původu. Tato nepovinná výuka byla určena pro přihlášené studenty. V oboru veterinární hygiena potravin byla takto vychována celá řada odborníků, kteří se úspěšně uplatňovali ve zkvalitňování tohoto důležitého intenzivně se rozvíjejícího oboru veterinární medicíny. Frekventanti takto získávali obligátní a speciální znalosti z chemie potravin, mikrobiologie a aplikované histologie a anatomie.


... Početné učební texty pro studenty veterinární medicíny i pro studenty nepovinných předmětů vydal docent Miroslav Dobeš již v letech padesátých a šedesátých.

 

 

... Učební texty pro zavedenou nepovinnou „specializaci“ v roce 1951.

Do řádné výuky byla též zařazena hygiena technologií v potravinářství. Výuku zajišťovali vedle přednosty ústavu docenta MVDr. et RNDr. Miroslava Dobeše, CSc., také profesor MUDr. Karel Halačka, CSc., a odborní asistenti ústavu, kteří dříve pracovali pod vedením docenta Hökla. Pod vedením přednosty ústavu docenta MVDr. et. RNDr. Dobeše byla tato výuka dotována četnými učebními texty a monografi emi. Velmi se do budování a zkvalitňováni celého výukového procesu zapojovali odborní asistenti ústavu Hygieny a technologie potravin. Byli to MVDr. Josef Svoboda (na ústavu působil od r. 1948), MVDr. Oldřich Zatočil (od r. 1950), MVDr. Josef Holec (od 1950), MVDr. Jaroslav Krejčí (od r. 1951), MVDr. Mirko Štěpánek (od r. 1952), MVDr. Jaroslav Gilka (od r. 1952), MVDr. Pavel Titěra (od r. 1952) a později řada dalších. Tato „specializace“ se stala základem pro výrazný rozvoj hygieny potravin v oblasti teorie i praxe. V padesátých letech byly zavedeny stáže v oboru hygiena potravin, vykonávané individuálně v potravinářských závodech, v délce trvání jeden týden, a probíhaly též na jatkách. Byly zaměřeny na prohlídku masa a posuzování masa po poražení, hygienu a technologii masné výroby, hygienu mléka a mléčných výrobků a hygienické zpracování vajec. Obor hygiena v řádné výuce studentů se vyučoval ve dvou disciplínách, technologie potravin a hygiena potravin, obě zakončeny samostatnou zkouškou. Studium a výuka hygieny potravin se neustále zdokonalovaly a specializace se vyučovala až do r. 1975, kdy došlo k tak radikální reorganizaci a rozdělení, že byly zřízeny dva samostatné obory studia – všeobecné veterinární lékařství a veterinární lékařství – hygiena potravin. Obor hygiena potravin se především zásluhou docenta Dobeše zaměřením výuky a náplní dále postupně specifi koval. Zhruba po 15 letech vyzrál obor ve vybudování prohloubené hygienické a potravinářské výuky natolik, že bylo celkem snadné v r. 1990 založit dvě samostatné fakulty. Jsou to současná Fakulta veterinárního lékařství (FVL) a Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE). Právě docent Dobeš měl velký podíl na přizpůsobení sylabů a pochopení učitelů pro tuto specializaci o jednotlivých ústavech obou fakult a nasměrování jejich vědecko-výzkumné činnosti.

Vycházelo se ze zkušeností již dřívější „specializace“ v oborech od roku 1951 a roku 1975. Tento výukový program a samostatná fakulta veterinární hygieny a ekologie byly a snad ještě jsou ve světě téměř ojedinělým jevem. Fakulta hygieny a ekologie předkládá studentům široký a kvalitní základ tohoto oboru uplatňovaný v praxi v ochraně veřejného zdraví a vědeckém bádání.


... Schůze členů akademické obce již opět samostatné Vysoké školy veterinární v Brně v letech sedmdesátých. V přední řadě snímku sedí z levé strany profesor MVDr. Václav Dyk, DrSc., docent MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc., a docent MVDr. Jaroslav Neumann, CSc., Za nimi v pozadí lze rozeznat zleva MVDr. Šívaru a MVDr. Ladislava Malotu z biochemie, MVDr. Rudolfa Hrabáka z biologie a docentku fyziologie MVDr. Dagmar Ježkovou, DrSc.

 

 

... Před zahájením promocí v roce 1976. Nástup akademických funkcionářů v talárech v aule Vysoké školy veterinární v Brně. První zleva MVDr. Rudolf Hrabák, CSc., následující docent MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc., docent RNDr. Oldřich Synek, CSc., a docent MVDr. Jan Jeřábek, DrSc.


Docent Dobeš byl spoluzakladatelem Světové asociace veterinárních hygieniků potravin (World association of veterinary food hygienists) a byl jejím trvalým delegátem za ČSR. Již v roce 1956 se zúčastnil vědeckých jednání této organizace v Bělehradě a později v Budapešti, aktivně s ní dále spolupracoval a zúčastňoval se jejích sympozií, např. v Utrechtu (1958), Basileji (1960), kongresů a vědeckých rad. Ve zprávách z XVI. Světového kongresu v Madridu z roku 1959 byl prezentován velmi úspěšný referát docenta Dobeše na téma Hygienické hodnocení technologických procesů. Na pracovišti byla tehdy spolupráce se zahraničními hygieniky velmi čilá. V témže roce se v Otrokovicích konala vědecká konference na téma Boj proti tuberkulóze, kde se prezentoval Ústav hygieny a technologie potravin referátem MVDr. Josefa Holce (*1928 – promoval 1953). Na Ústavu hygieny a technologie potravin Veterinární fakulty v Brně se návštěva vynikajících veterinárních hygieniků odbývala v květnu 1966. Bylo to na semináři Stav a perspektiva hygieny potravin ve výuce, výzkumu a praxi, kde se zúčastnila většina profesorů hygieny potravin ze střední Evropy. Ústav docent Dobeš vedl do roku 1960, pak ho ve funkci vystřídal MVDr. Zdeněk Matyáš (*1923–†2010), který byl v r. 1966 vybrán ve světovém konkurzu na místo hygienika potravin ve WHO (Světová zdravotnická organizace) v Ženevě, posledních několik let jako šéf Veterinary Public Health. Funkcí vedoucího ústavu byl v roce 1967 krátkodobě pověřen MVDr. Oldřich Zatočil, CSc. (*1926 – promoval 1951) a téhož roku byl znovu docent Dobeš pověřen vedením ústavu; v této funkci působil až do roku 1985, kdy odešel do důchodu. Se svým oborem a s veřejně prospěšnou prací zůstal v kontaktu i nadále.


Na organizaci konference se podílel dlouhá léta především docent Dobeš

Na Lenfeldovy a Höklovy semináře a specializační kurzy navazuje příprava a organizace pravidelně pořádaných konferencí o hygieně a technologii potravin, pojmenovaných Lenfeldovy a Höklovy dny, poprvé konaných v roce 1967. Bylo to při příležitosti nedožitých 60. narozenin zesnulého docenta Hökla (*1907–†1951), zpočátku byly organizované střídavě v Brně a Košicích, kde katedra hygieny a technologie potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košicích organizuje odbornou konferenci Hygiena alimentorum, letos již proběhl XXXIX. ročník. Veterinární a farmaceutická univerzita připravuje na říjen 2018 již XLVIII. ročník této konference Lenfedovy a Höklovy dny, k nimž byla v posledních letech již obligátně druhého jednacího dne odpoledne přibrána historická sekce Lenfeldových a Höklových dnů. Do přípravy tak byl zapojen též Kabinet dějin veterinárního lékařství, který byl poprvé ustanoven již v roce 1964. Na organizaci těchto ročníků konference se podílel dlouhá léta především docent Dobeš s kolektivem spolupracovníků, jehož vědecké zaměření směřovalo do oblasti zkoumání cizorodých látek v potravinách a jejich nepříznivého dopadu na konzumenty. Prokázal biochemickými metodami a biologickými pokusy karcinogenní účinek těchto reziduí, zejména v silně uzených masných výrobcích. Vysoce jsou hodnoceny jeho práce v oblasti zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty potravin, zdravotní nezávadnosti krmiv, se zaměřením na obsažené pesticidy. Dovedl vždy spojovat výzkum s potřebami praxe, a tak zaměřit i část výuky. Velmi rád a často spolupracoval s pracovníky z praxe i výzkumu v oblasti masa a masných výrobků, konkrétně s Výzkumným ústavem pro maso.


Platilo to také pro vývoj a výrobu uměle připravených střev jako obalů na masné výrobky z přírodního materiálu cutisin, jejichž laboratorní vyšetřování se léta provádělo a tradovalo na jím řízeném pracovišti na Ústavu hygieny a technologie potravin. Docent Dobeš řešil též problematikou biologických činitelů jako původců onemocnění, znehodnocujících až zcela poškozujících suroviny a potraviny živočišného původu (trichinely, salmonely, humánní i bovinní mykobakteria) se zaměřením na jejich devitalizaci jako cestu prevence poškození zdraví konzumentů. Velice kladl důraz na pasteraci mléka a vajec. Mezinárodní význam měly Dobešovy práce o karcinogenních látkách v uzenářských výrobcích a o antibiotikách v potravinách. Speciálně též sledoval vliv penicilinu na nakládání masa.

Docent MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc., též vykonával funkci koordinátora výzkumných úkolů základního výzkumu ČSAV, byl řešitelem dílčích výzkumných úkolů, zaměřených na produkci biologicky plnohodnotných potravin a na problematiku intravitálních vlivů na zvířata jako producenty potravin (potravní zvířata).

 

... V roce 1959 přednesl referát na vědecké konferenci v Otrokovicích zaměřené na boj s tuberkulózou v oboru hygiena a technologie potravin vedeném docentem MVDr. et RNDr. Miroslavem Dobešem. Za předsednickým stolem sedí první zleva docent MVDr. Jaroslav Dražan, CSc., a následuje profesor MVDr. Václav Dyk, DrSc.


Byl dlouhá leta školitelem četných vědeckých aspirantů u nás i v zahraničí, zejména na Slovensku, dlouholetým členem a předsedou Komise pro hygienu potravin Oborové rady Státní veterinární správy Ministerstva zemědělství ČSR. Působil v řadě vědeckých rad (Výzkumný ústav masného průmyslu, VÚVeL Brno, VÚŽV v Nitře, VÚ pro biofaktory ve výživě zvířat, Ústředí veterinární asanačních ústavů ÚVAÚ Praha). Byl též členem Ústřední komise pro racionální výživu ČSAZV a členem redakční rady Acta veterinaria. Řadu let působil v odborných komisích ministerstva zdravotnictví, především v komisi hlavního hygienika pro cizorodé látky.


Byl též členem české komise a slovenské komise expertů ministerstva školstv

Byl též členem české komise a slovenské komise expertů ministerstva školství, kde svojí odbornou autoritou a předloženými fundovanými podklady k uznání právě schvalovaného návrhu na zřízení nově vznikajícího studijního oboru veterinárního lékařství – hygiena potravin se zasloužil jako garant tohoto vznikajícího oboru o jeho schválení a zřízení. Jeho přičiněním se obor v roce 1975 zavedl na Vysokém učení veterinárním v Brně a analogicky i v Košicích. Navrhl a výrazně též přispěl k vypracování náplně profi lových výukových disciplín tohoto oboru.

V roce 1969 byla založena profesní organizace Společnost veterinárních lékařů v Brně, kde byla role docenta Dobeše nezastupitelná a byl až do roku 2006, tj. ukončení aktivní činnosti společnosti jejím předsedou. V roce 1974 byla založena Sekce dějin této společnosti a na popud Světové asociace pro dějiny veterinární medicíny byla i u nás aktivována významná publikační činnost Medicina veterinaria picta – medicina veterinaria skripta. Tuto významnou cestu aktivní činnosti historiků organizovali a často využívali autority veterinární historie, zejména profesor MVDr. Jaroslav Kábrt (*1903–†2007) její předseda, profesor MVDr. Václav Dyk, DrSc. (*1912–†1995), profesor MVDr. Rudolf Böhm a docent MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc. (*1918–†2008) a řada dalších. Touto cestou byla fi nančně podpořena celá řada historických almanachů, věstníků a historických publikací z oboru veterinární medicíny. V roce 1990 byl docent Dobeš jmenován profesorem. Stále působil jako emeritus a zvláště po připojení farmaceutické fakulty a po přejmenování univerzity na Veterinární a farmaceutickou univerzitu byl aktivním členem vědecké rady veterinární a farmaceutické univerzity a člen vědecké rady Fakulty veterinární hygieny a ekologie v Brně.


... Docent MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc., prezentuje přednášku u příležitosti tradiční vědecké konference Lenfeldovy a Höklovy dny. Za předsednickým stolem sedí dva hosté nám neznámí a následuje doc. MVDr. Jaroslav Dražan, CSc. a MVDr. Václav Kouba (archiv VFU).

 

Za jeho vedení katedry se v Brně při této příležitosti pravidelně scházeli především pracovníci UVLF z Košic, kateder hygieny a technologie potravin v Lipsku, z Berlína a z Vratislavy, Budapešti, Moskvy, Kyjeva, Varšavy. Později se také přidávali kolegové z Vídně, Mnichova, FU spojeného Berlína a dalších evropských a mimoevropských měst, případně i ze zámoří z míst s vysokoškolským veterinárním vzděláváním. Postupně se do příprav střídavě zapojovali také další vedoucí pracovníci, jako byli prof. MVDr. Zdeněk Matyáš, CSc., MVDr. Josef Holec, CSc., MVDr. Oldřich Zatočil, CSc., prof. MVDr. Rudolf Böhm a řada pracovníků bývalé katedry hygieny a technologie potravin, po roce 2000 nově vzniklých jednotlivých ústavů (Ústav hygieny a technologie masa, Ústav hygieny a technologie mléka, Ústav veterinárního hygienického dozoru). Poslední řada ročníků zůstává jak přípravou, tak i organizací na bedrech Ústavu hygieny technologie potravin rostlinného původu.


Profesor MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc., byl celý aktivní život plně zaměstnán oborem hygiena a technologie potravin (od dob asistenta v roce 1947 až do dosažení důchodového věku v roce 1985). Byly to zejména potraviny živočišného původu, ale nevyjímal potraviny rostlinného původu, nad nimiž vykonává dozor např. vojenská veterinární služba a řada našich absolventů VFU u České zemědělské a potravinářské inspekce jakosti, pro něž docent Dobeš inicioval postgraduální kurzy. V tomto oboru byl vynikajícím odborníkem a mimořádnou uznávanou autoritou.


Profesor MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc., byl celý aktivní život plně zaměstnán oborem hygiena a technologie potravin

V tomto duchu také vedl kolektiv spolupracovníků po dobu 34 let k aktivní činnosti a osobně velmi dbal na úroveň teoretické i praktické výuky, zejména při prohlídce masa a orgánů jatečných zvířat po poražení. Plně věřil osobní účasti alespoň na jednom praktickém cvičení týdně, v laboratoři a třeba i na jatkách, kde se vše potřebné o úrovni cvičení dozvěděl „in Natura“ a okamžitě sjednával potřebnou nápravu.

... Další titulní listy z početných textů profesora Dobeše

 

 

... Na seznamu je v Ústřední knihovně VFU (SIS) uveden jako jediný autor kolem deseti významných učebnic

Jeho mimořádná osobní pracovní kázeň a rigorózní chování osoby, postupně vedla ke zkvalitňování výuky celého oboru na katedře a trvalé aktualizaci výzkumných námětů, jejich úzkému sepětí s potřebami praxe, zejména v oboru výzkumu a zpracování masa a výroby masných výrobků. Jako přednosta ústavu a později katedry velmi dbal na zabezpečení výuky učebními pomůckami a na absolvování týdenní exkurze posluchačů v potravinářských závodech vybraného a osobně schváleného programu před nástupem do posledního ročníku, uprostřed rozběhnuté výuky hygieny a technologie potravin, která byla fi nalizována mimořádně náročnou zkouškou až „rentgenologickým“ vyšetřením studenta a jeho duše.

Byl znám jako rigorózní, ale spravedlivý examinátor, uznávaný mnoha generacemi absolventů, kteří si ho váží jako vynikajícího odborníka a fi nálně svého oblíbeného učitele. Jeho koncepční aktivita činnosti na pracovišti byla vždy na vysoké a vynikající úrovni, a to nejen u studentů denního studia a studia při zaměstnání. Byla i u postgraduantů, zejména veterinárních a humánních hygieniků. Byl znám a uznáván jeho velmi kultivovaný projev a na konkrétních faktech z praxe a života dokladoval přednášenou látku a získával tak příznivce pro posílení významu a funkce hygieny a technologie potravin z praxe a další spolupracovníky.

Za svoji obětavou práci jako pedagog a vědec ve svém oboru obdržel v roce 1971 Höklovu medaili a za dlouholetou obětavou pedagogickou práci získal od ministra školství v r. 1978 čestný titul Vzorný učitel. V témže roce u příležitosti jeho šedesátin mu Vědecká rada Vysoké školy veterinární v Brně udělila za celoživotní práci v oboru hygiena potravin Pešinovu medaili a od předsednictva Československé akademie zemědělské Plaketu za zásluhy o vědu a výzkum a medaili od Ústředí veterinárních asanačních ústavů za odbornou spolupráci a významnou pomoc ve prospěch této instituce. Intenzivně zdokonaloval výuku, rozvíjel vědecké bádání v duchu svých učitelů profesora MVDr. Jana Lenfelda (*1889–†1939) a docenta MVDr. et RNDr. Jana Hökla (*1907–†1951). V oboru hygiena a technologie potravin vychoval řady odborníků pro vědecké bádání, terénní veterinární praxi, především v oboru zpracování masa a masných výrobků. Po celou dobu aktivní činnosti v ústavu a později katedře hygieny a technologie potravin intenzivně pracoval na etablování svého oboru veterinární hygiena v denním studiu a studiu při zaměstnání. Měl svůj obor, ve kterém s plným zaujetím působil velmi rád a úspěchy mu přinášely neskrývanou radost. Byl čestným člověkem s lidským přístupem ke svým spolupracovníkům, studentům i kolegům v praxi. Za jeho veškerou vykonanou práci mu velmi rádi přinášíme obdiv a poděkování, především za jeho velký podíl na budování oboru hygiena a technologie potravin.

Čeněk Červený, Vladimír Pažout
Klub dějin veterinární medicíny
a farmacie VFU Brno

Použitá literatura:

BŐHM, R. a kol.: 75 let Vysokého veterinárního učení v Brně. Brno: Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně a Společnost veterinárních lékařů v Brně. 1993. 453 s.

ČERVENÝ, Č.: Významní představitelé výuky a oboru Veterinární hygiena. Zvěrokruh, 23, 2016, č. 11, s. 28-33.

ČERVENÝ, Č.: Významná osobnost československé veterinární medicíny profesor MVDr. Karel Macek. Zvěrokruh, 24, 2017, č. 1, 22 – 28.

ČERVENÝ, Č.: Dějiny veterinární medicíny, jejich odborné studium a výuka na vysokém učení veterinárním v Brně v letech 1918–2017. Část 2. Zvěrokruh, 24, 2017, č. 12, s. 32-39.

HALAČKA, K., MIKULÍK, A.: Doc. MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc., šedesátníkem. Brno: Věstník Spol. vet. lékařů, roč. 10, 11, 1978, 1979, č. 1-2, str. 32 a str. 34.

MIKULÍK, A.: Významné životní jubileum doc. MVDr. et RNDr. Miroslava Dobeše, CSc. Veterinářství, 28, 1978, č. 9, s. 425.

MIKULÍK, A.: Významné životní jubileum doc. MVDr. et RNDr. Miroslava Dobeše, CSc. Veterinářství, 33, 1983, č. 9, s. 424-425.

MIKULÍK, A.: Prof. MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc. jubilantem. Maso, IV, 1993. č. 6, s. 35.

NOVOTNÝ, E., BŐHM, R. a kol.: 50 let vysokého veterinárního učení v Brně. Brno: vet. fak. a Sdružení rodičů a přátel VF v Brně, 1968, 424 s.

PAŽOUT, V.: Prof. MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc., jubilantem. Maso, IX, 1998, č. 5, s. 48. 80

Ústav hygieny a technologie mléka: Významné životní jubileum prof. MVDr. Josefa Holce, CSc. Významné životní jubileum doc. MVDr. et RNDr. Miroslava Dobeše, CSc. Veterinářství, 43, 1993, č. 11, s. 447.

VEČEREK, V. a spol.: 90 let Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Brno: VFU Brno, 2008. 407 s.

VAVROVA, M., HEJLOVÁ, Š.: Prof. MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš osmdesátníkem. Veterinářství, 48, 1998, č. 10, s. 449.

VYSKOT, M. a kol.: 40 let Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1919-1959. Praha: SZN, 1960. 516 s.

Komora veterinárních lékařů České republiky