Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva předsedům a členům Okresních sdružení Komory veterinárních lékařů

Výzva předsedům a členům Okresních sdružení Komory veterinárních lékařů

Aviární influenza – pomoc soukromých praktických veterinárních lékařů v roce 2007

Vážení kolegové,

při jednání s ředitelem SVS 26. 7. 2007 byla akceptována nabídka Komory, zastupující praktické veterinární lékaře, na pomoc Krajským veterinárním správám v případě opětovného nálezu aviární influenzy na území ČR a v případě, kdy by nepostačovalo logistické zabezpečení mimořádných veterinárních opatření běžnými prostředky SVS.

Proto znovu prosím předsedy jednotlivých OS KVL, aby bezprostředně po obdržení této výzvy oslovili členy jednotlivých OS, kteří by byli schopni a ochotni pomoci Krajský veterinárním správám při realizaci těchto mimořádných veterinárních opatření – a také individuální členy Komory, kteří by byli schopni a ochotni tuto pomoc poskytnout – aby kontaktovali buď předsedy svých OS či přímo sekretariát KVL v Brně (tel. 602 503 839, mail vetkom@vetkom.cz ) s nabídkou participace na provádění MVO v případě dalších výskytů HPAI.

V extrémním případě může předseda jednotlivého OS nahlásit jako zájemce všechny členy OS (pak by KVS oslovila v případě potřeby soukromého veterinárního lékaře nejblíže nálezu AI) nebo v opačném případě žádného (pak KVS osloví s prosbou o součinnost SVL ze sousedního okresu či kraje).

Při jednání jsme vycházeli z pravděpodobné potřeby cca 10 soukromých veterinárních lékařů, kteří by byli schopni a ochotni nabídnout spolupráci na území jednoho kraje.

Vážení kolegové, děkuji za spolupráci a prosím o nahlášení dobrovolníků či zájemců co obratem po obdržení této výzvy.

a

Praktické aspekty spolupráce soukromých veterinárních lékařů (SVL)

V případě uložení mimořádných veterinárních opatření (MVO) proti AI je Krajskou veterinární správou vyhlášeno ochranné pásmo (zpravidla území 1 obce, území perimetru 3 km, apod.) a pásmo pozorování (zpravidla území perimetru 10 km).

Osobami povinnými jsou a) registrovaní chovatelé a b) obecní úřady

Praktická činnost ve vymezeném pásmu zahrnuje:

  1. soupis vnímavých zvířat (provádí registrovaný chovatel nebo obecní úřad v případě drobnochovů)

  2. utracení vnímavých zvířat, které nařizuje KVS (provádí “pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz SVS” nebo soukromí veterinární lékaři)

  3. dezinfekce (provádí osoby či společnosti oprávněné k DDD)

Soukromí veterinární lékaři

  1. provedou utracení vnímavých zvířat podle “Operačního manuálu” (k dispozici na www.svscr.cz ) a v souladu s welfare legislativou

  2. náhradu za svoji činnost naúčtují registrovanému chovateli nebo v případě drobnochovatelů obecnímu úřadu (účet bude zahrnovat náhradu odborné činnosti, ušlého příjmu, účelně vynaložených nákladů jako jednorázové pomůcky, ujeté km, atd.)

  3. Chovatelé či obce mají právo na náhradu v případě utracení zvířat nikoliv jejich úhynu (tj. chovatel sám nemůže např. přinést mrtvá zvířata). Obce či chovatelé požádají následně o náhradu zvířat a vynaložených nákladů (včetně prokazatelně uhrazeného účtu SVL) Ministerstvo zemědělství, které do 90 dní předloží tyto požadavky Všeobecné pokladní správě MF k úhradě.

AI zelená linka : 800 100 415

MVDr. Karel Daniel – prezident KVL ČR