Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

– VÝZVA – VOLBY 2011

  Z ČINNOSTI KOMORY

VOLEBNÍ KOMISE

VYZÝVÁ PŘEDSEDY OKRESNÍCH SDRUŽENÍ KVL ČR

KE SVOLÁNÍ VOLEBNÍCH SCHŮZÍ,

KTERÉ MUSÍ PROBĚHNOUT

NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2010.

ZÁVAZNÁ LHŮTA PRO PŘIJÍMÁNÍ KANDIDÁTEK

JE 14. 1. 2011

MVDr. Michal Vítek, předseda volební komise KVL ČR

Volební návrhy musí obsahovat:

a) název orgánu Komory, do něhož jsou kandidáti navrhováni,

b) jména, tituly, data narození, profese, sídla nebo trvalá bydliště kandidátů,

c) údaje o počtu členů Komory zúčastněných na předvolebním shromáždění, včetně prezenční listiny s jejich jmény a podpisy v případě, je-li kandidát navržen a schválen okresním shromážděním,

d) informaci o způsobu svolání předvolebního okresního shromáždění a způsobu navržení kandidátů pro volbu do orgánů Komory,

e) potvrzení platnosti návrhů nejméně třemi zástupci okresního výboru Komory nebo skupiny navr hovatelů podle § 1, čl. 2, písm. b.

Platnost návrhu okresního shromáždění potvrzuje svým podpisem předseda okresního výboru.