Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vzor žádosti o prominutí penále

  PRO PRAXI

MVDr. Josef Novák
Pod Lipami 893
100 00 Praha 10
DIČ:

Finanční úřad pro Prahu 10
Valdštejnovo náměstí 1
110 00 Praha 10

V Praze dne 12. 7. 2010

Věc: Žádost o prominutí příslušenství daně

Na základě mnou podaného dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2008 mě z důvodu zvýšené daňové povinnosti, vyplývající z tohoto dodatečného přiznání, vznikla i povinnost úhrady příslušenství daně (penále, úrok z prodlení).

Z důvodu nesrovnalostí v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, žádám o prominutí příslušenství daně, a to v plné výši.

Žádost odůvodňuji následovně:

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů byl v roce 2009 celkem 11x novelizován. Některé změny jsou platné zpětně, i pro rok 2009, jiné se týkají jak roku 2009 tak i roku 2010 a některá ustanovení jsou řešena v jednotlivých uvedených letech odlišně. To vše je pro mě jako poplatníka, fyzickou osobu provozující nestátní zdravotnické zařízení, velmi nepříjemné. Jednak je nebezpečí přehlédnutí změny právní úpravy, jednak jsem se se změnami platnými zpětně pro rok 2009 musel vypořádat při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009, a to i formou podání dodatečného daňového přiznání za rok 2008.
  • Konkrétně se jednalo o nevyjasněnou výši procenta, kterou lze uplatnit jako výdaj z dosažených zdanitelných příjmů. Jedná se o novelizaci § 7 odstavce 7 zmíněného zákona o daních z příjmů. Nejprve došlo u poplatníků podnikajících podle zvláštních předpisů ke změně výše procenta ze 40 na 60, a to zpětně i pro rok 2009, aby následně v rámci různých úsporných balíčků byla tato úprava zrušena. Později byla opět potvrzena, ale pouze pro zdaňovací období kalendářního roku 2009.
  • Jsem přesvědčen, že správce daně tuto nepřehlednou situaci bude moci považovat za zcela zásadní důvod, proč z mé strany došlo k podání dodatečného daňového přiznání, jako podmínky nutné, pro změnu uplatňování daňově uznatelných výdajů opožděně a příslušenství daně v plné výši prominout.

MVDr. Josef Novák