Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vzpomínáme nedožitého životního jubilea paní Olgy Břehové

  Z historie

Čeněk Červený & Jan Bernardy

Výtvarné pozadí diplomů, skript, pozvánek a publikací vydávaných naší alma mater

… Obr. č. 1
Portrét paní Olgy Břehové (Archiv VFU)

 

V měsíci červenci tohoto roku se dovrší 90. výročí narození paní Olgy Břehové, výtvarnice Vysoké školy veterinární v Brně v letech 1967–1981, obětavé pracovnice, vedoucí oddělení propagace, dokumentaristiky a názorných učebních pomůcek a později Edičního střediska Vysoké školy veterinární v Brně. Při této příležitosti vzpomínáme na její vynikající výtvarné práce, ilustrace řady publikací, početné fotografi e a fi lmové dokumenty zaměřené na dění na naší alma mater i na oblast veterinární medicíny u nás i ve světě.

Paní Olga Břehová se narodila 22. července 1923 v Předklášteří u Tišnova. Vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Brně. V roce 1967 nastoupila do zaměstnání jako výtvarnice v tu dobu ještě na Veterinární fakultu Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně. Zde působila z počátku jako posila v dílně názorných učebních pomůcek. Toto pracoviště založila v roce 1964 a vedla paní Ing. architektka Sylva Dyková, vynikající výtvarnice a fotografka.

Ta v roce 1968 odešla do důchodu a vedení tohoto pracoviště po ní převzala, pod názvem Oddělení propagace, dokumentace a názorných učebních pomůcek, paní Olga Břehová. Oddělení sloužilo v tomto směru všem ústavům a taktéž rektorátu, po roce 1968 znovu samostatné Vysoké školy veterinární v Brně.

Aktivita tohoto pracoviště se znásobila zvláště po reorganizaci tohoto pracoviště

Svým výtvarným dílem, kresbami a ilustracemi publikací i fotografi emi a fi lmovou dokumentaristikou noblesně a vkusně zdobila dění tehdejší doby, ať již to byly programy reprezentačních plesů včetně zajištění jejich decentně pojaté výzdoby. Byla to i kvalitně tištěná početná skripta a informační sborníky, historické publikace členů sekce dějin veterinární medicíny nevyjímaje.

Aktivita tohoto pracoviště se znásobila zvláště po jeho reorganizaci s edičním statutem v roce 1975. Ediční středisko pod jejím vedením bylo vybaveno tiskařskými stroji a stačilo posloužit velkému okruhu zájemců o odbornou spolupráci při včasném a pohotovém doplňování učebních pomůcek, studentského časopisu a všech vzpomenutých forem tiskovin uvedených výše. Početní absolventi naší alma mater naleznou ve svém archivu její rukou napsané své jméno na získaném doktorském diplomu.

Mezi emerity byla zařazená v roce 1981. Ve své činnosti však neustala. Věnovala se především budování a vyšperkování univerzitních sbírek v podkrovním prostoru budovy č. 32, kde sídlil Kabinet dějin veterinární medicíny, a zde oddaně dále spolupracovala s našimi předními představiteli historie veterinární medicíny, PhDr. Jiřím Šindlářem, profesorem MVDr. Rudolfem Böhmem, profesorem MVDr. Evženem Novotným, profesorem Emanuelem Králem, profesorem MVDr. Jaroslavem Kábrtem a profesorem MVDr. Jaroslavem Dražanem. Toto muzeum bylo založeno v roce 1985 při příležitosti oslav dvoustého výročí zahájení výuky zvěrolékařství v českých zemích na české lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. O vybudování tohoto muzea se zasloužil tehdejší rektor prof. MVDr. Jaroslav Dražan, CSc., a v té době již emeritní profesor MVDr. Emanuel Král. Muzeum a jeho činnost jsou v evidenci světové Společnosti pro dějiny veterinární medicíny v Utrechtu.

 

…. Obr. č. 2
Dvě vzácné ženy na Vysoké škole veterinární v Brně, jubilantka Olga Břehová a Liduška Jílková, hlavní ekonomka a zástupkyně kvestora (Archiv prof. Č. Červeného)

Bylo vždy naší chloubou a historickým dokladem vývoje a úspěchů veterinární medicíny ve světě i u nás. Bylo i místem inspirace četných publikací z historie nejen naší veterinární medicíny. Žel během řady přesunů a reorganizací ústavů z muzea zbyly jen zlomky expozicí a sbírek.

… Obr. č. 3
Pozvánka na mezinárodní kongres Lékařské společnosti J. E. Purkyně, její Společnosti československých anatomů. Autorem výtvarného pojetí obálky je Olga Břehová (Archiv prof. Č. Červeného)

 

… Obr. č. 4
Ozdoba na obálce pozvánky na XLV. reprezentační ples Vysoké školy veterinární v Brně
Ples se konal 7. února v r. 1974. Autorka obrázku je Olga Břehová. Obrázek vyjádřil slavnostní atmosféru: Tanec lemovaný křídly motýlů (Archiv prof. Č. Červeného)

… … Obr. č. 5
Výzdoba obálky pozvánky na XLVII. reprezentační ples Vysoké školy veterinární v Brně Ples se konal dne 1. února 1976. Je to bohatá kytice, její zlatý základ proložený květy v barvě veterinární medicíny v tónu jasně modré (Archiv prof. Č. Červeného)

 

… Obr. č. 6
O rok později v roce 1977 jubilantka vytvořila pozvánku na XLVIII. reprezentační ples Vysoké školy veterinární v Brně. Její ozdobou je obrázek, na kterém nakreslila skici řady zvířat prokládané logem medicíny. Námět zde naznačuje, že se jedná o událost týkající se veterinární medicíny (Archiv prof. Č. Červeného)


… Obr. č. 7, 8, 9 a 10
Výběr námětů obrázků od paní Břehové, které zdobily řadu vědeckých a společenských akcí (vědecká sympozia, kongresy, pozvánky na ples) a sloužily jako vkusná výzdoba plesů apod. (Archiv prof. Č. Červeného).

Paní Olga Břehová též ochotně spolupracovala i s námi mladšími, kteří jsme se věnovali sepisování učebních textů, organizaci vědeckých konferencí, případně mezinárodních kongresů a sympozií. Velmi nám pomáhala při přípravě kulturních a společenských akcí, včetně zájmové umělecké činnosti ve spolupráci se studenty v celé řadě hudebních orchestrů a ochotnických souborů, neboť tato aktivita bývala mezi studenty a zaměstnanci naší vysoké školy velmi čilá a oblíbená. V této činnosti neznala hranic a svojí přítomností vždy osvěžila naši velice plodnou vzájemnou spolupráci. Zemřela v tichosti dne 26. května 1997 v Brně.

Na věčnou památku a připomenutí její plodné práce pro veterinární medicínu a naši alma mater vydala společnost veterinárních lékařů v Brně, její Sekce dějin veterinární medicíny pamětní list.

V záhlaví stojí psáno:

Staronovou barvu modrou,
symbol veterinárního stavu,
zarámovala zlatou a stříbrnou
jako majestát elegance a noblesy.
Kéž se naplní její výtvarné ideály
zářící jako hvězdička na nebi.
Budiž čest její památce!

Její tvůrčí práci dokumentujeme několika zajímavými kresbami.

… Obr. č. 12
Pamětní list, který byl vydán na počest Olgy Břehové. Vydala Společnost veterinárních lékařů v Brně, sekce dějin veterinární medicíny (Archiv prof. Č. Červeného)

Použitá literatura:

DYKOVÁ, S., BŘEHOVÁ, O: Za co vděčí společnost Leo Břehovi. Věstník spol. vet. lek., 8, 1976: 80-83.

PIVNÍK, L.: Blahopřání jubilantce. Veterinářství 33, 1983: 360.

PLEVA, Vl. a kol.: Veterinární muzea. Historia med. vetrinariae, VFU Brno, 1997, 12s.

VEČEREK, Vl. a kol.: Devadesát let Veterinární a farmaceutické university Brno. Vet. a farm. univ., Brno 2008, 407s.

 
Čeněk Červený
Jan Bernardy