Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vzpomínka k nedožitým devadesátým narozeninám doc. MVDr. Tibora Laxe, CSc.

  Z historie

Čeněk Červený & Josef Illek

Pracovitý a pilný člověk se dokáže prosadit i ve zahraničí

… portét Tibora Laxe, olej

 

Tibor Lax se narodil 6. 7. 1922 v malé vesnici Širkovce poblíž Jesenského na jihovýchodním Slovensku v židovské rodině. Rodina vlastnila malé zemědělské hospodářství, otec se zabýval chovem a především obchodem s dobytkem.

Tibor Lax studoval na gymnáziu v Rimavské Sobotě, kde v roce 1940 úspěšně odmaturoval. Měl velmi kladný vztah ke zvířatům a projevoval zájem o studium veterinární medicíny. Válečná léta byla pro něho velmi tragická. Brzy po maturitě byl odeslán do nuceného pracovního tábora v Maďarsku a v letech 1943 až 1945 neměl žádný kontakt s rodinou. Podmínky v táboře byly kruté. V zimě v roce 1944 při leteckém náletu na tábor se mu podařilo se dvěma spoluvězni z tábora uprchnout. Za těžkých podmínek se dostali na Slovensko, kde žili v lesích až do příchodu Rudé armády. Po příchodu do rodného domu v Širkovcích marně čekal na návrat rodičů. Za války přišel o celou rodinu a veškeré příbuzenstvo. Z početné rodiny (120 členů) válku a holokaust přežil pouze on a další tři členové rodiny.

Tato tragédie ho poznamenala na celý život. Z veselého a komunikativního mladého člověka se stal uzavřený zádumčivý muž.

Kladný vztah ke zvířatům přiměl Tibora Laxe ke studiu veterinární medicíny. Tibor Lax byl velmi pracovitý a snaživý student. Příkladem mu byl prof. Klobouk, s kterým spolupracoval a od kterého se mnoho naučil. V průběhu studia však nezapomněl na zemědělské hospodářství ve své rodné vsi na jižním Slovensku a volný čas věnoval práci na farmě.

Studium na Vysoké škole veterinární ukončil v roce 1949 jako veterinář, po obhajobě doktorské disertace a složení rigorózních zkoušek získal 25. 2. 1950 titul MVDr. Po ukončení studia se věnoval práci na Buiatrické klinice pod vedením prof. Klobouka. Byl velmi pracovitý, věnoval se pedagogice, práci na klinice i ambulantní činnosti. Projevoval velký zájem o malé přežvýkavce, kde se stal velmi brzy uznávaným odborníkem.

V roce 1951 se oženil s Renatou Polgarovou, studentkou medicíny.

 

… pan profesor na zaslouženém výletě

Renata Polgarová je jedna z těch, co v létě 1939 odjela posledním transportem Nicholase Wintona z Československa do Velké Británie a setrvala tam sedm let. Po návratu do Československa vystudovala lékařství, stala se pediatričkou se specializací v lékařské genetice. Stala se světově uznávanou odbornicí v oboru.

MVDr. Tibor Lax se v roce 1958 stal vedoucím kliniky a navázal na činnost prof. Klobouka. V roce 1962 habilitoval a stal se docentem. V roce 1965 byl jmenován vedoucím katedry vnitřních chorob (I. A II. Interní kliniky). Vedoucím kliniky byl až do srpna roku 1968, kdy se nevrátil ze studijního pobytu ve Velké Británii a s celou rodinou emigroval.

… Lax Veterinary Clinic, soukromá klinika ve městě Darlington, kterou pan profesor vybudoval

 

Vědecká činnost doc. T. Laxe, CSc., byla orientována na vnitřní choroby skotu, ovcí a prasat. Značnou pozornost věnoval dysfunkcím předžaludku, především traumatickým onemocněním čepce a pobřišnice u skotu. Zavedl vyšetřování bachorové tekutiny a rozpracoval diagnostiku bachorové acidózy. Pozornost věnoval i poruchám minerálního metabolismu, a to rachitidě u skotu a prasat. Velmi intenzivně se věnoval enzootické leukóze skotu. U ovcí řešil především parazitózy, onemocnění kůže a listeriózu. V roce 1956 vyšla monografi e Nemoci ovcí vůbec první kniha o nemocích ovcí v historii československé veterinární medicíny. Do terapie motoličnatosti vyvinul a zavedl přípravek Tetrafi nol, pro diagnostiku subklinických mastitid vyvinul Dubatest (patent č. 117494), Hodnotné publikace se týkají i vyšetřování mozkomíšního moku. Významně se podílel na sepsání učebnice Vnútorné choroby hovadzieho dobytka, oviec, koz a ošípaných. Bratislava SVPL, 1964.

Doc. Tibor Lax, CSc., byl dobře jazykově vybaven, sledoval světovou literaturu a rozvíjel mezinárodní odborné kontakty. Zval zahraniční přednášející (přednášky k parazitárním onemocněním skotu a ovcí, k problematice enzootické leukózy).

Účastnil se zahraničních konferencí. Jeho pracovitost na klinice, práce v chovech skotu, ovcí i prasat i sledování zahraniční literatury vyústily v kvalitě výuky. Přednášky doc. Laxe byly zajímavé, dobře na tehdejší dobu dokumentované a vždy přinášely nové informace. Každou přednášku končil předáním stručného písemného vyjádření hlavních informací všem studentům. Pro studenty si vždy našel čas, s některými řešil i výzkumné práce. U zkoušek byl náročný a spravedlivý. Měl jsem možnost jeho přednášky navštěvovat a byl jsem i jeden z těch, který u něho skládal v červnu 1968 státní rigorózní zkoušku. I dnes s odstupem času dokážu ocenit jeho přínos pro rozvoj oboru.

Doc. Lax v červenci 1968 odjel do Velké Británie na studijní pobyt a po srpnové okupaci zůstal v zahraničí. Nejprve působil na Veterinární univerzitě v Londýně, později se s rodinou odstěhoval do USA, kde působil jako profesor v Coloradu, jistou dobu pracoval jako praktický veterinární lékař zaměřený na skot ve výkrmu. Jeho přáním bylo pracovat ve Wisconsinu, což se mu podařilo. Nejprve měl praxi v Shullsbergu, později vybudoval soukromou kliniku Lax Veterinary Clinic v Darlingtonu, kde se věnoval veterinární praxi celých 23 let až do své smrti. Doc. MVDr. Tibor Lax, CSc., zemřel 6. prosince 1997 v 75 letech. Je pochován v Madisonu v státě Wisconsin.

Podrobnější informace o doc. Laxovi a jeho rodině popisuje jeho manželka MUDr. Renata Laxová v knize Dopisy Alexandrovi vydané v roce 2010.

Doc. MVDr. Tibor Lax, CSc se zařadit mezi významné odborníky ve veterinární medicíně a pedagogy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Tibor Lax literatura:

Hofírek B. – Klinika chorob přežvýkavců 1918 -1998, Klinika chorob přežvýkavců a Česká buiatrická společnost 1998

Kolektiv – 50 let vysokého veterinárního učení v Brně, 1968

Kolektiv – 75 let vysokého veterinárního učení v Brně, 1993

Laxová R. – Dopis Alexandrovi Barrister § Principal 2010

Večerek V. – 90 let Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. VFU Brno 2008

Poděkování

Děkuji paní MUDr Renatě Laxové za poskytnuté fotografi e a cenné informace a paní MUDr Elišce Kloboukové, dceři prof. Klobouka za sprostředkování kontaktů s rodinou Laxových.

 
Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM
Přednosta Klinické laboratoře pro velká zvířata FVL
Prezident České buiatrické společnosti