Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky a obchodní korporace – II. část

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     Pro praxi – Daňová poradna

 

Kristýna Cajthamlová

IT technologie a veterináři

V minulém článku jsme psali o nově zavedené povinnosti zřídit webové stránky, která platí pro některé obchodní korporace. V dnešním článku se zaměříme zejména na obsah webových stránek a z toho vyplývající odpovědnost. Webové stránky si můžete vytvořit sami, stejně jako se můžete obrátit na některé osoby, ať už fyzické, či právnické, které se zabývají tvorbou internetových stránek, prezentací a jejich následným udržováním, aktualizací, administrací apod. Při vlastní tvorbě webových stránek je však nutno počítat s různými nástrahami, zejm. těmi právními. Jedná se např. o ochranu cizích užitých děl. Obsah webových stránek je často tvořen různými obrázky, fotografi emi či texty, které nenáleží osobě vlastnící webové stránky, resp. vlastnící zaregistrované doménové jméno. A právě tato díla jsou pod ochranou autorského zákona.

Obecně platí, že užít cizí autorské dílo (např. cizí fotografi e či texty) lze jen se souhlasem autora nebo jiné osoby, která vykonává autorova majetková práva, není–li tedy v autorském zákonu stanoveno jinak. Jak už předchozí věta napovídá, tento zákon obsahuje jisté výjimky, kdy není autorův souhlas k užití díla nutný. Jedná se např. o situace, kdy bude dílo využíváno pouze pro osobní potřebu, nebo kdy účelem tohoto užívání není dosažení prospěchu (např. hospodářského či obchodního).

 

Do autorského díla též nezasahují řádně provedené citace, které se objevují snad v každé odborné publikaci, jelikož nejsou myšlenky či názory jiného autora vydávány za vlastní tomu, kdo dílo právě užívá (např. když student píše diplomovou práci).

Výše uvedené výjimky se však neuplatní v případě webových stránek, na nichž zejm. podnikatelé, ať už obchodní korporace či podnikající fyzické osoby, zpřístupňují veřejnosti vlastní webovou prezentaci, výrobky, služby apod., jelikož cílem této prezentace je „přilákání“ možných zákazníků, tedy hospodářský prospěch.

odpovědnost za obsah webových stránek má osoba, která je vlastní

Pro úplnost je třeba podotknout, že se občas vyskytují poněkud odlišné názory na díla volně zpřístupněná na internetu. Často je argumentováno v tom smyslu, že dílo takto volně umístěné lze použít a umístit na vlastní stránky, protože si jej stejně může každý stáhnout. To však není zcela pravda. Pokud je tímto způsobem dílo zpřístupňováno bez souhlasu autora, nepochybně se jedná o porušení autorského práva. Situace je však jiná, pokud autor své vlastní autorské dílo takto umístí na internet sám.

Jak lze tedy získat souhlas autora k užití autorského díla pro účely tvorby webových stránek? Např. tzv. licenční smlouvou, která je jako smluvní typ upravena v občanském zákoníku. Licenční smlouvou poskytuje autor díla či ten, kdo vykonává autorova majetková práva (tzv. poskytovatel) druhému subjektu oprávnění k užití autorského díla. Ve smlouvě může být uveden rozsah a způsob užívání – tedy jestli bude dílo užito v původní podobě či nějak přepracované, způsoby uvedenými ve smlouvě či neomezeně atd. Licenční smlouva může být bezúplatná, nicméně je obvyklé, že se nabyvatel licence zpravidla zaváže k poskytnutí odměny ve smlouvě sjednané. Licence může být udělena jako výhradní, to znamená, že kromě vás již nemůže být licence udělena někomu dalšímu, či nevýhradní. V případě nevýhradní licence by poskytovatel licence sám mohl dílo užívat a současně by je mohl poskytovat i dalším osobám.

Lze se setkat s tím, že sám autor prostřednictvím internetu nabízí využití svého díla všem, kdo mají zájem. V takovém případě je uzavření licenční smlouvy zjednodušeno a stačí jen autora uvědomit o tom, že přijímáte jeho nabídku, tedy že budete dílo užívat.

Důležité je si dávat pozor v případě fotografi í umisťovaných na web. Jestliže jsou na nich zachyceny osoby, je nutno si uvědomit, že se zde v tomto případě prolíná jak ochrana stanovená autorským zákonem, tak zákonem na ochranu osobních údajů. Ochrana podle autorského zákona nevylučuje ochranu podle zákona jiného. Zachycení osoby na fotografii je totiž osobní údaj podle zákona na ochranu osobních údajů, neboť se zachycená osoba stane obvykle poznatelnou. Užití takové fotografie je pak též podmíněno souhlasem osoby na fotografii. Tento souhlas musí vlastník webových stránek mít po celou dobu zpracování údajů, tedy min. po tu dobu, kdy bude dotčená fotografie přístupná na webu. Jiné je to ovšem v případě, že na fotografii je nerozpoznatelný dav lidí.

Je nutno si uvědomit, ať již při vlastní tvorbě webových stránek nebo při jejich zhotovení na zakázku, že odpovědnost za obsah webových stránek má osoba, která je vlastní a která rozhoduje o obsahu internetové prezentace apod. Právě tato osoba může být vystavena možnému postihu za neoprávněné užívání cizích děl, přičemž zde hrozí pokuta až do výše 150000 Kč. Pokud budou webové stránky zhotovovány třetím subjektem na zakázku, lze v příslušné smlouvě sjednat to, že je zhotovitel oprávněn užít pro účely tvorby webových stránek objednatele díla třetích osob. A pokud je na webových stránkách odkazováno na jiné webové stránky, doporučujeme v podmínkách příslušného webu stanovit, že není převzata odpovědnost za obsah webových stránek, na které je odkazováno.

 
Kristýna Cajthamlová