Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

World Veterinary Year 2011 (Světový veterinární rok)

  Informace – zprávy – výzvy

Jan Bernardy, Čeněk Červený, Lubomír Borkovec

Dvě stě padesát let, to je důvod k oslavě

 

V roce 1761, tedy před 250 lety, téměř před celou poslední čtvrtinou druhého tisíceletí n. l., se zrodila první zvěrolékařská škola vyššího typu a s ní de facto i zvěrolékařská profese, postupně vybavená vědeckými poznatky přírodních věd, medicíny a věd technických. Začala se diferencovat úroveň zvěrolékařské profese biologicko-medicínsky vzdělaných veterinářů od řemeslných lidových léčitelů, rutinních pastevců, podkovářů, často i šamanů a podvodných živlů, kteří využívali středověké metody léčení. Ty mnohdy více uškodily, než prospěly. Stalo se tak pod tlakem neutěšených ekonomických a politických poměrů v rychle se rozvíjející společnosti a vzrůstajících jejích potřeb.

Bylo třeba zabránit hladomoru, šíření nakažlivých chorob (mor skotu, slintavka atd.) a zajistit kvalitní zdravou základnu chovu koní jak ve vojenství, tak i v zemědělství a dopravě. Bylo to i v duchu osvícenské fi lozofi e té doby a jistého oproštění od náboženství a mytických fi lozofi í. Na popud vrchního královského generála Henriho- Leonarda-Baptista Bertina (1720–1792), který zodpovídal ve vládě Ludvíka XV. za zemědělskou politiku, a jeho přítele, ředitele jezdecké akademie a vynikajícího znalce koní v Lyonu Claudia Bourgelata (1712–1779) vydal s „požehnáním“ krále Ludvíka XV. Královský koncil dne 4. dubna 1761 dekret k založení zvěrolékařského vzdělávacího ústavu L‘ ECOLE VÉTERINAIRE DE LYON. Zahájení výuky v Lyonu bylo dne 1. ledna 1762 (řada historických publikací proto udává jako založení zvěrolékařské školy v Lyonu až rok 1762). Z lyonské zvěrolékařské školy záhy vychází řada vynikajících absolventů nejen z Francie, ale i ze zahraničí. Ti se uplatňovali jako zakladatelé zvěrolékařských škol v řadě evropských zemí (Vídeň 1766, Turin 1769, Göttingen 1771, Padova 1774, Hannover 1778 a celá řada dalších).

Za Českou republiku pracuje Komitét Světového veterinárního roku

U příležitosti tohoto výročí OIE (Office Internationale des épizooties – Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat) se sídlem v Paříži, FVE (Federace veterinárních lékařů Evropy v čele s jejím prezidentem Walterem Windingem) a řada dalších důležitých veterinárních institucí vyhlásila Světový veterinární rok 2011. Proklamátoři této akce, jak vyplývá z jejich zprávy rozeslané v dopisu z června 2010, doporučují realizovat kongresy, odborné semináře, historická připomenutí významných vědeckých objevů, vydávání knih, CD-ROM, pořádání televizních pořadů, společenských setkání, sportovních akcí a to pod hlavičkou Světového veterinárního roku s námi uvedeným logem. To vše s rozhodností a důrazem, aby bylo možno předvést a představit image veterinární profese ze všech aspektů její činnosti. Tedy v prosazování veřejného zdraví – Vet for Health, v zajišťování zdravých nezávadných potravin – Vet for Food a ochrany zdravého životního prostředí – Vet for Planet.

K dosažení těchto snah Komitét veterinárního roku 2011 získává členy seskupené v národních komitétech, které organizují a budou pořádat akce k Veterinárnímu roku 2011 ve své zemi.

Nejdůležitější akce Světového veterinárního roku 2011 jsou pořadateli zasazeny do kalendária takto:

Oficiální zahajovací ceremoniál Světového veterinárního roku 2011 ve Versailles ve Francii dne 24. ledna 2011.

Světová konference o veterinárním vzdělávání na Vet Agro Sup, Veterinary Campus of Lyon ve Francii se bude konat 12.–16. května 2011.

Mezinárodní závěrečný ceremoniál Světového veterinárního roku bude uzavřen v Kapském městě v Jižní Africe ve dnech 10.–14. října 2011. Uskuteční se zde též 30. Světový veterinární kongres 2011.

Za Českou republiku pracuje Komitét Světového veterinárního roku, kde je zastoupena Státní veterinární správa České republiky a akademičtí funkcionáři VFU, FVL a VFHE včetně zástupců studentů. V rámci Světového veterinárního roku se u nás uskuteční v květnu v roce 2011 vědecká konference s mezinárodní účastí – již tradiční Kábrtovy dietetické dny. V září 2011 proběhne Konference o ochraně zvířat a welfare, rovněž s mezinárodní účastí. A v říjnu 2011 Lenfeldovy a Höklovy dny.

Na základě této výzvy můžeme i my v jednotlivých regionech přispět uspořádáním reprezentačních akcí, ať již vědeckých či metodických seminářů a kolokvií, akcí sportovních i společenských (plesy, výstavy uměleckých děl z veterinárního prostředí, z tvorby našich kolegů, koncerty atd.).

 
Jan Bernardy,
Čeněk Červený,
Lubomír Borkovec