Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

WSAVA/FECAVA/ČAVLMZ

WSAVA/FECAVA/ČAVLMZ

Světový kongres veterinárních lékařů malých zvířat 11. – 14. říjen 2006 Praha

V minulém čísle časopisu jsem v úvodníku začala probírat veterinární legislativu. Dnes bych se chtěla zmínit o druhé a třetí části komorového zákona.

Datum 2. října roku 2002 jistě vejde do historie české veterinární medicíny, tedy přesněji do historie veterinárního lékařství malých zvířat. Tento den v španělské Granadě při příležitosti konání XXVII. Kongresu WSAVA na zasedání výkonného výboru WSAVA jsme prosadili uspořádání takové akce pod hlavičkou ČAVLMZ. Přestože bylo předložení bidu připravováno ve spolupráci s profesionální agenturou GUARANT Ltd. více než jeden rok, nikdo z nás si nedokázal představit jak zásadně změní a ovlivní udělení pořadatelství činnost, chod a organizaci asociace, ani jakým zásadním způsobem tato akce vstoupí do profesních i osobních životů členů organizačního výboru. Rozeběhl se kolotoč osobních jednání a korespondence s představiteli světové asociace WSAVA, evropské federace FECAVA, s organizačním výborem světového kongresu v Mexico City, se sponzory, vystavovateli, přednášejícími. Každým dnem se skládá detailní mozaika představ o odborném a doprovodném programu kongresu, o tom jak uspořádat vystavovatelskou část a také jak zaujmout co nejširší celosvětovou veterinární komunitu, aby do Prahy nejen přijeli, ale abychom jako pořadatelé obstáli. Posledním důkazem o tom, že přituhuje v sledu událostí, byl závěrečný ceremoniál XXX. Světového kongresu veterinárních lékařů malých zvířat v Mexiku, kdy jsem oficiálně převzal pomyslný štafetový kolík pořádající země z rukou prezidenta WSAVA (dr. Larry Dee), prezidenta mexického kongresu (dr. Raula Carranca) a za přítomnosti pana velvyslance ČR v Mexiku (ing. Vladimír Eisenbruk). Tím začal poslední rok a půl příprav, jejichž výsledek budete mít sami možnost posoudit.

Ve světových městech

Nezbytnou roli v propagaci pražského říjnového světového kongresu WSAVA/FECAVA/ČAVLMZ má informační kampaň, tedy PR. Ta je od ukončení mexického kongresu v plném proudu. Fungují detailně zpracované webové stránky, reklamy najdete v řadě evropských veterinárních periodik, v okolních státech na výročních konferencích jednotlivých národních asociací byli a jsou účastníci seznamováni s programem světového kongresu a zváni do Prahy. Když se podívám na tento výčet, je ale nutno říci, že informovanost české veterinární komunity dosud trochu pokulhává.

Všichni sice již slyšeli, že se jedná o unikátní a prestižní akci. V čem ale ta jedinečnost spočívá a co může přinést českému veterinárnímu lékaři, který se zajímá o problematiku malých zvířat?

Již to, že ČAVLMZ je spolupořadatelem světového kongresu, je jistě ohodnocením výrazných kvalitativních změn, které zde veterinární medicína prodělala v posledních 15ti letech. Při pohledu na jména pořadatelských měst světových kongresů (Amsterdam, Vancouver, Granada, Bankok, Mexico City, Sydney) zjistíme, že se jedná o prominentní destinace, o místa s bohatou kulturní historií i s velkým společenským významem. Mezi ně po letošním říjnu bude patřit i Praha.

Někteří z nás již měli možnost na vlastní oči vidět světový kongres ve zmíněných městech a tak si mohou udělat vlastní představu o organizaci kongresu i o nabídce odborného programu.

Se světovými odborníky

Odborný program v Praze poběží tři a půl dne paralelně v deseti, resp. v devíti jednotlivých sekcích, bude prezentován špičkovými odborníky z celé planety. Profesor Miroslav Svoboda a jeho komise měla ve výběru velmi těžkou pozici, vybrat špičky, na nikoho přitom nezapomenout a při výběru se řídit přísnými pravidly WSAVA Standart Operating Procedure. Z tohoto snažení vznikl program, ve kterém si jistě každý najde co ho zajímá. Struktura přednášek je připravena uspokojit jak zájemce o prvotní informace tak i specialisty v oboru. Další unikátností akce je tedy nejen možnost spatřit a poslechnout si takové odborníky, jejichž jména jsme dosud většinou četli na hřbetech učebnic, ale také struktura a gradace přednášek. Jejich logická návaznost z General and refresher lectures přes Advanced classes až k Award lectures a State of the art lectures je unikátním stavebním kamenem odborného programu pražského kongresu doplněného workshopy či klinickými sděleními Standards of care.

Odborný program je připraven, přednášející slíbili účast. Přesto jedna jeho část zůstává stále ještě otevřená. Jedná se o posterovou sekci. Zde bych rád vyzval všechny ty, kteří mají co zajímavého říci a sdělit odborné veřejnosti, aby se zbavili ostychu, nastudovali pokyny na www.wsava2006.cz a poslali své návrhy odborné komisi.

Výlučnost pražského světového kongresu je pro české účastníky také v tom, že najdete odborné sekce překládané do češtiny. Jde o značnou finanční zátěž rozpočtu akce, přesto se vynasnažíme vám denně nabídnout české překlady vybraných úseků programu. Samozřejmostí bude překlad sobotního programu pro veterinární techniky. Podrobnosti o tlumočení sekcí opět najdete na webu akce.

Za málo peněz

Asi nejdůležitější výjimečnost jsem si nechal na závěr. Jde o registrační poplatky. Prezidium asociace odsouhlasilo výrazné finanční zvýhodnění těch členů, kteří v posledních třech letech byli řádnými členy ČAVLMZ, tedy plnili alespoň základní povinnost – platili řádně a včas členské příspěvky. Tedy přesněji, ti, jejichž členství v asociaci je kontinuální alespoň od roku 2003 a po celou dobu neměli problémy s placením členských poplatků; stejně tak ti noví členové, kteří se přihlásili nejpozději do konce roku 2005 a mají splněny členské závazky vůči asociaci, mohou využít nabídky zvýhodněných registračních poplatků na pražský světový kongres. Vzniklý rozdíl mezi nárokovaným vložným a skutečným poplatkem jde na vrub ČAVLMZ jako poděkování řádným členům. Ale i ostatní členové nepřijdou úplně zkrátka, i pro ně je připravena sleva, i když již není tak výrazná. Zvýhodněné vložné se týká jak registrace na celý kongres, tak jednodenní registrace a i poplatků pro střední veterinární personál.

V souvislosti s geografickým a politickým umístěním Prahy se nám nabízí ještě jedna unikátní příležitost. Dostupnost Prahy přímo nabízí možnost setkání špičkových specialistů ze “Západu” se stále ještě po informacích hladovějícím potenciálem veterinárních lékařů z “Východu”. Kolegové z bývalého “východního bloku” tak budou mít poprvé snadnější cestu na světový kongres. I to nám dává předpoklad vysoké návštěvnosti veterinárních lékařů z celého světa. Tohoto faktu si jsou vědomy sponzorské firmy i vystavovatelé a také organizační výbor. Proto je pro účastníky připravena řada doprovodných akcí a zpestření vyplňujících společenskou část kongresu. Jen namátkou uvádím volný vstup do pražské zoo, večer plný českého piva na Beer party, koncert světoznámého houslisty Jaroslava Svěceného.

U osoby houslového virtuosa pana Jaroslava Svěceného se musím zmínit o tom, že propagace pražského světového kongresu v zahraničí je postavena jak na kvalitním odborném programu, tak na historii Prahy a naší republiky a na české klasické hudbě. Tu nám pomáhal propagovat právě p. Jaroslav Svěcený. Jeho vystoupení v Mexiku i v Orlandu byla přijata s obrovským aplausem a výrazně přispěla k zviditelnění Prahy jako kulturní destinace a k zvýšení zájmu o pořádání kongresu v naší zemi.

Zkrátka, dovolte, abych vás všechny pozval do Prahy. Slibuji vám za celý organizační výbor, že vynaložíme maximální úsilí, aby se ČAVLMZ jako pořadatelská asociace zhostila svého úkolu k spokojenosti účastníků a jejich rodinných příslušníků, k spokojenosti přednášejících, sponzorů a vystavovatelů.

Formulář česká verze
Registrace do 30.4.
Registrace 1.5.-10.10.
Registrace po 10.10.
Řádný člen ČAVLMZ
300 EUR
330 EUR
400 EUR
Ostatní členové ČAVLMZ
400 EUR
430 EUR
500 EUR
Denní registrace řádných členů ČAVLMZ
135 EUR
160 EUR
190 EUR
Seminář pro vet. techniky
80 EUR
110 EUR
150 EUR

Jiří Beránek
prezident kongresu WSAVA/FECAVA/ČAVLMZ
http://www.wsava2006.cz/