Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Kábrtovy dietetické dny

  Časopis Zvěrokruh 7/2015
     Společenská rubrika

Čeněk Červený, Eva Straková

Nezapomínáme na naše významné osobnosti z historie veterinární medicíny

Tentokrát to jsou páni profesoři MVDr. Jaroslav Kábrt (1903– 2007) u příležitosti XI. Kábrtových dietetických dnů a MVDr. Antonín Hrůza (1865–1950), zakladatel Ústavu nauky o krmení a krmivech a Ústavu zootechniky, budovatel nově založené vysoké školy zvěrolékařské v Brně v roce 1918. Vzpomínáme u příležitosti jeho 150. výročí od narození.

XI. Kábrtovy dietetické dny – konference s mezinárodní účastí a jejich součást konference studentských odborných prací NutriNET 2015 – se konaly ve dnech 14.–15. 5. 2015 v příjemném prostředí Hotelu AVANTI v Brně.

 

Konference byla pořádána Ústavem výživy zvířat, Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V letošním roce se na její přípravě spolupodílel i Odbor veterinárního lékařství České akademie zemědělských věd. V duchu tradičního konání byla konference po odborné stránce zaměřena na problematiku bezpečnosti krmiv v návaznosti na bezpečnost potravin. Slavnostního zahájení konference se ujala přednostka Ústavu výživy zvířat, prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., která ve svém úvodním projevu vyzdvihla význam konference, jenž byl umocněn účastí rektora VFU Brno, prof. MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc., emeritní rektorky Univerzity v Osijeku, prof. Dr. Gordany Kralik, Dr. h. c., děkana Agrobiologie a potravinových zdrojů Slovenské polnohospodárské univerzity v Nitře doc. Ing. Petera Ondrišíka, Ph.D., místopředsedy České akademie zemědělských věd RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D., náměstka ministra zemědělství Ing. Pavla Sekáče, ústředního ředitele SVS ČR doc. MVDr. Milana Maleny, Ph.D., zástupců MZe ČR, SVS ČR, předních odborníků nejen z univerzit, výzkumných ústavů, klinické veterinární praxe, krmivářského průmyslu, ale i účastníků z podnikatelské sféry a humánní medicíny.

Hodnotitelé se zaměřili zejména na kvalitu projevu při prezentování odborného tématu

V úvodní části konference byla připomenuta významná výročí, která se v r. 2015 vážou k Ústavu výživy zvířat a z historického pohledu k Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Bylo připomenuto 150. výročí narození prof. MVDr. Antonína Hrůzy. Bylo připomenuto 112. výročí narození prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr. h. c. et dr. h. c a 65. výročí narození prof. MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc. Z pohledu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bylo připomenuto 40. výročí výuky hygieny potravin na tehdejší Vysoké škole veterinární v Brně, kdy v roce 1975 bylo studium na této vysoké škole reformováno do dvou studijních oborů. Byl to obor Všeobecné veterinářství a obor Veterinářství – hygiena potravin. Dále bylo připomenuto 25. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie a 22. výročí vzniku novodobé historie Ústavu výživy zvířat. V rámci konference zazněly přednášky, které byly věnovány tématům » Český výzkumný prostor a role ČAZV v něm » ÚKZÚZ – struktura a činnost » Současné trendy českého zemědělství » Dotační politika českého zemědělství » Úřední kontrola krmiv v ČR » Hygiena a bezpečnost krmiv » Mykotoxiny – mýtus či realita? Čtyřicet dva odborných příspěvků bylo uveřejněno ve sborníku z konference. Celková atmosféra byla dokreslena velmi přátelskými vztahy mezi účastníky konference, které se vytvořily v průběhu jejích jedenácti ročníků. Konference byla tradičně zakončena společenským večerem s poslechem písní Jožky Šmukaře. Na základě úspěšného průběhu konference a zájmu odborné veřejnosti se organizační výbor konference těší na setkání s účastníky na XII. Kábrtových dietetických dnech, které se budou konat v r. 2017.

Druhý konferenční den byl věnován odborným tématům studentů doktorských studijních programů NutriNET 2015. Cílem konference byla prezentace studentských odborných prací zaměřených na problematiku výživy zvířat. Smyslem konference bylo umožnit studentům prezentovat své výsledky a poznatky, seznámit se s pracemi studentů českých a slovenských univerzit a navázat nové spolupráce. Vystoupení studentů doktorských studijních programů posuzovala pětičlenná hodnoticí komise, která byla složena z akademických pracovníků zúčastněných univerzit. Hodnotitelé se zaměřili zejména na kvalitu projevu při prezentování odborného tématu, hodnotili podíl studenta na vzniku a realizaci odborné práce, návaznost na grantové projekty, aktuálnost tématu, jeho náročnost a přínos pro praktické uplatnění, schopnost studenta reagovat na dotazy z pléna apod. Pro některé účastníky to byla první zkušenost s prezentací odborné práce na veřejnosti, pro jiné byly přínosem názory k řešené problematice od vrstevníků, ale i starších kolegů.

Konference NutriNET 2015 byla zahájena přednáškou prof. MVDr. Čeňka Červeného, CSc., který připomenul 150. výročí narození prof. MVDr. Antonína Hrůzy (1865–1950), zakladatele Ústavu nauky o krmení a krmivech a Ústavu zootechniky. Prof. Antonín Hrůza byl v letech 1923–1924 rektorem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Následoval dopolední blok prezentací odborných prací studentů doktorských studijních programů a diskuse účastníků konference k prezentovaným odborným tématům. Konference byla jedinečnou příležitostí k vzájemnému poznání odborných témat, která jsou řešena na jednotlivých pracovištích veterinárních i zemědělských univerzit v rámci České a Slovenské republiky, i k diskusím mezi studenty doktorských studijních programů se zkušenými pedagogickými i výzkumnými pracovníky. Všichni zúčastnění byli oceněni čestným uznáním a symbolickou vzpomínkou na konferenci NutriNET 2015.

Jménem Jaroslava Kábrta je pojmenována též budova kde sídlí mimo jiné ústav výživy

Z odborné činnosti ústavu je nutné připomenout založení tradice pořádání Kábrtových dietetických dnů. U zrodu pořádání této konference s mezinárodní účastí stál v roce 1995 prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Konference je tradičně zaměřena k otázkám zdravotní nezávadnosti krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a bezpečnost potravin a k problematice dietetiky a hygieny krmiv. Součástí konference je i soutěž mladých vědeckých pracovníků, kteří prezentují své příspěvky z oblasti výživy a dietetiky zvířat. Na základě spolupráce mezi Ústavem výživy, zootechniky a zoohygieny VFU Brno a Ústavu výživy, dietetiky a krmivářství UVL v Košicích vznikla tradice, kdy v České republice jsou pořádány Kábrtovy dietetické dny a na Slovensku Dny výživy a veterinární dietetiky.

V roce 2003 se uskutečnila konference ve spojení s oslavou 100. výročí narození prof. Jaroslava Kábrta. Proběhlo slavnostní zasedání dvou vědeckých rad, a to Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Univerzity veterinárního lékařství v Košicích, na kterém byly prof. Jaroslavu Kábrtovi uděleny rektory obou univerzit prof. MVDr. Rudolfem Cabadajem, CSc., (Univerzita veterinárního lékařství v Košicích) a prof. RNDr. Václavem Suchým, DrSc., (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno), čestné tituly doktor honoris causa. Jménem Jaroslava Kábrta je pojmenována též budova, kde sídlí mimo jiné ústav výživy – Pavilon Jarosava Kábrta.

Odborná činnost ústavu je rozvíjena i v rámci mezinárodní spolupráce, kdy od roku 2000 jsou představitelé ústavu prof. P. Suchý a prof. E. Straková členy mezinárodního organizačního výboru konference KRMIVA pořádané tradičně v Chorvatsku.

 

 

Čeněk Červený, Eva Straková