Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – Bakaláři nejsou potřeba

Bakaláři nejsou potřeba

Společné prohlášení a výsledky hlasování na XV. sněmu KVL ČR

Ze zápisu

Při čtení pouze strohého usnesení sněmu si ten, kdo nebyl účasten, může říct: “ A co se tam vlastně rozhodlo?” Takže trocha faktů vyňatých ze zápisu jednání jistě neuškodí.

– Jsme skoro na konci roku 2006, ale sněm se musel vrátit zpět a schválit uzávěrku za rok 2005 a naopak i naplánovat výdaje na rok 2007. To už je každoroční sněmovní rutina stejně jako různé úpravy našich vnitřních předpisů. Předložené změny profesního řádu zněly:

Návrh č. 1): V ust. § 4 odst. 3 písm. c) se vypouští závorka a text uvedený v závorce “(zejména cenou prokazatelně nižší než náklady)”

Návrh č. 2): Ust. § 4 odst. 3 písm. e) se vypouští.

Návrh č. 3): V ust. § 1 odst. 2 písm. b) se text “péče poskytovaná na úrovni současného poznání” mění na text “respektující odborné znalosti veterinárního lékaře a vybavení jeho pracoviště a finanční možnosti chovatele”.

Návrh č. 4): V ust. § 1 odst. 2 písm. c) se text “ochranou a kontrolou zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu, ochranou lidské populace před zoonózami a ochranou životního prostředí v oblasti své působnosti” mění na text “respektováním a dodržováním platných předpisů naší i evropské legislativy v oblasti ochrany a kontroly zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu, ochranou lidské populace před zoonózami a ochranou životního prostředí v oblasti své působnosti”.

Návrh č. 5): V § 4 odst. 4 se v poslední větě časový údaj “po dobu 6 měsíců” mění na časový údaj “po dobu jednoho roku”.

Návrh č. 6): V ust. § 7 odst. 1 písm. c) se mění text obsažený na začátku první a druhé věty “Štít označující” v obou případech mění na text “Označení”.

Návrh č. 7): V ust. § 7 odst. 1 písm. c) odrážka třetí se za text tohoto ustanovení doplňuje text “název webových stránek”.

Návrh č. 8): V ust. § 7 odst. 1 písm. c) odrážka pátá se do závorky před stávající text doplňuje text “název právnické osoby”.

Návrh č. 9): V ust. § 8 písm. c) se text “na boku vozidla, výška písmen nesmí přesahovat 10 cm” mění na text “(Veterinární lékař v pohotovosti) s případným uvedením čísla mobilního telefonu”.

Návrh č. 10): v ust. § 8 písm. d) se stávající text “názvem firmy nebo jménem veterinárního lékaře, adresou a telefonním číslem nepřesahujícím rozměr 50 x 30 cm” mění na text “Označením pracoviště soukromého veterinárního lékaře”.

A výsledek? Návrhy změn profesního řádu dle návrhů č. 1 – 3, 5-8 jsou schváleny a vstupují v platnost. Návrh č.4 neschválen a č.9+10 předány legislativní komisi k přípravě nového návrhu na příští sněm.

– Také tentokrát se živě probírala otázka co z časopisem, neboť představenstvo není v názoru jednotné. Výsledkem diskuse přítomných bylo hlasování:

“Otázka č. 1) – Kdo je pro zachování tištěné formy časopisu Zvěrokruh?

Otázka č. 2) – Kdo je pro periodicitu časopisu Zvěrokruh 1 x měsíčně?

Otázka č. 3) – Kdo je pro vydávání časopisu Zvěrokruh současně i v elektronické formě?

Otázka č. 4) – Kdo je pro, aby Komora vydávala časopis Zvěrokruh sama na své náklady?”

– ze kterého jednoznačně vyplynulo, že drtivá většina přítomných členů chce i nadále tištěný časopis formou měsíčníku. Po tomto rozhodnutí skoro stejně hladce prošel návrh současného vydávání časopisu i v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že tato činnost Komoru finančně dost zatěžuje, diskutovalo se i o vydávání časopisu servisní organizací, tak jak bylo ve zvěrokruhu zveřejněno. Bylo rozhodnuto, že časopis má být vydáván servisní organizací.

– A co se společností NRZ, s.r.o? Prodat. Toto lakonické rozhodnutí může vyvolat paniku. Neděste se, prodávat se bude pouze společnost – obal, nikoliv obsah – činnost. Jak tomu rozumět? I samotná již existující společnost má v dnešní době svoji cenu, obzvlášť pokud není, a ani nebyla zadlužená. Likvidace společnosti něco stojí, obvykle víc než případný převod při prodeji, a trvá vždy podstatně déle. Činnosti, které se doposud na společnost formálně přesouvaly, budou i nadále provozovány, ale přímo Komorou, která se stala sama plátcem DPH a tudíž nepotřebuje žádnou společnost jako prostředníka k provozování činností.

– Na závěr se demonstrativně hlasovalo o bakalářích. Sněm vydal jasné stanovisko, NECHCEME BAKALÁŘE. Jsou nepotřební.

Ze zápisu upravil
MVDr. Matušina