Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – Návrh změny způsobu vydávání Zvěrokruhu

XV. sněm Komory veterinárních lékařů ČR
14. října 2006, ve 12.00 hodin • Praha – Kongresové centrum
Informace k projednávanému programu

Návrh změny způsobu vydávání Zvěrokruhu

Vzhledem k tomu, že se neustále objevuje názor, že je nutné přestat vydávat časopis pro jeho nerentabilitu, rozhodlo představenstvo, že o dalším osudu a případně způsobu vydávání časopisu rozhodne sněm. Redakční rada proto předkládá následující nabídku na vydávání časopisu k rozhodnutí sněmu. Název dotyčné firmy zatím neuvádíme, neboť podstatný je princip vyjádřený otázkami, které jsme si museli položit. Chceme nadále, aby se vydával časopis? Pokud ano, chceme, aby byl vydáván současným úsilím několika lidí – dobrovolníků, a nebo tuto práci přenecháme odborníkům s minimálními náklady, ale s maximální možnou kontrolou.

Otázka pro hlasování sněmu zní:

“Kdo je pro předloženou změnu způsobu vydávání časopisu Zvěrokruh.”

Věc: Nabídka spolupráce na vydávání časopisu KVL ČR – Zvěrokruh

Navazuji na Váš dopis z dne 10. února (č.j. 387/06) s nabídkou spolupráce mezi společností FIRMA Marketing Services s.r.o. na vydávání časopisu KVL ČR – Zvěrokruh.

Naše představa na spolupráci je dvoufázová:

První fáze (červenec 2006 – prosinec 2006)

– KVL ČR připravuje a vydává časopis do konce roku 2006 vlastními silami a na svůj účet, tzn. stejným způsobem, kterým dosud časopis připravovala a vydávala.

– Od podpisu smlouvy do konce roku bude FIRMA X zastávat bezplatně pozici poradce pro KVL při vydávání časopisu.

– FIRMA X připravuje na vlastní náklady nový design časopisu po konzultaci s Komorou.

Design bude implementován od prvního čísla 2007.

– KVL ČR a FIRMA X připravují smlouvu o spolupráci na vydávání časopisu.

– FIRMA X vypisuje výběrové řízení na pozici šéfredaktora časopisu. Současný redakční tým bude mít přednost ve výběrovém řízení, pokud projeví zájem pokračovat v práci pro časopis.

FIRMA X zajišťuje prodej všech inzercí do všech vydání časopisu od 1. 1. 2007.

FIRMA X má právo sjednat inzerci do všech vydání časopisu od data podpisu smlouvy.

Příjmy ze všech inzercí sjednaných FIRMOU X do časopisu náleží FIRMĚ X

– Od podpisu smlouvy FIRMA X přebírá odpovědnost za marketing časopisu. FIRMA X připravuje na své náklady veškeré marketingové materiály potřebné v roce 2007, včetně mediálních informací, propagačních materiálů atd.

– Po podpisu smlouvy KVL ČR poskytne FIRMĚ X databázi svých členů v elektronické podobě.

Druhá fáze (od ledna 2007)

Redakční záležitosti:

– FIRMA X zajišťuje kompletní přípravu ediční části časopisu pod dohledem nového šéfredaktora.

– FIRMA X kompletně pokrývá redakční náklady časopisu.

– FIRMA X konzultuje ediční plán časopisu s redakční radou Komory.

– KVL ČR nadále poskytuje informace pro ediční část časopisu.

– KVL ČR může po dohodě přispívat informacemi a články do časopisu.

– KVL ČR dostane k dispozici a schválení finální tiskové náhledy před postoupením časopisu do tiskárny za účelem zabránit zveřejnění chybných anebo nevhodných informací.

Inzerce:

– FIRMA X zajišťuje prodej inzerce do časopisu.

Příjmy ze všech inzercí sjednaných do časopisu náleží FIRMĚ X

Marketing:

– FIRMA X přebírá odpovědnost za marketing časopisu.

Produkční podmínky:

– FIRMA X zajistí grafickou úpravu časopisu v souladu s novým designem ve svém grafickém studiu.

– FIRMA X kompletně financuje grafickou úpravu (zlom) a výrobu časopisu.

Tisk:

– FIRMA X kompletně zajišťuje tisk časopisu, včetně financovaní.

Distribuce:

KVL ČR poskytuje FIRMĚ X pravidelně databázi svých členů.

FIRMA X se zavazuje zasílat každý měsíc jeden výtisk časopisu všem členům KVL, a to na své náklady.

– KVL ČR se zavazuje distribuovat a prezentovat časopis na své náklady na všech akcích upořádaných KVL (setkání členů, kongresy, konference atd.).

– Nečlenové KVL ČR si mohou objednat předplatné časopisu. Všechny příjmy z předplatného náleží FIRMĚ X.

Design časopisu

V příloze se nacházejí tři ukázky možného nového vzhledu časopisu Zvěrokruh.

Tyto ukázky nepředstavují finální návrhy designu (!), ale pouze důkaz o schopnostech společnosti FIRMY X vytvořit nový, moderní, atraktivnější vzhled časopisu Zvěrokruh. Za tímto účelem mohou posloužit také výtisky čtyř periodik, která vydáváme a jež Vám poskytujeme na ukázku.

Přiložené návrhy mohou být výchozím bodem pro jednání mezi KVL ČR a FIRMOU X o finální podobě časopisu, protože jedině společně vytvořený design může splnit představy a potřeby obou stran.