Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – Návrhy změn vnitřních předpisů KVL ČR

XV. sněm Komory veterinárních lékařů ČR
14. října 2006, ve 12.00 hodin • Praha – Kongresové centrum
Informace k projednávanému programu

Návrhy změn vnitřních předpisů KVL ČR

PROFESNÍ ŘÁD

1. V ust. § 4 odst. 3 písm c) se vypouští závorka a text uvedený v závorce “(zejména cenou prokazatelně nižší než náklady)”

Odůvodnění:

Text tohoto ustanovení uvedený v závorce může vést k narušení svobodné a nezávislé soutěže mezi veterinárními lékaři, jelikož může vést k cenové koordinaci a ve svém důsledku k růstu cen poskytovaných služeb. (cit. sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. 12. 05 č.j. D44/05-582/05-SOHS II)

2. Ust. § 4 odst. 3 písm. e) se vypouští.

Odůvodnění:

Text tohoto ustanovení je z hlediska ochrany hospodářské soutěže nepřijatelný, neboť omezuje veterinární lékaře v možnosti zasílat písemné informační materiály jiným než pravidelným zákazníkům, a tím i svobodnou volbu chovatele vybrat si veterinárního lékaře. (cit. sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30.12.05 č.j. D44/05-582/05-SOHS II)

Iniciativní návrhy MVDr. Leoše Grejcara:

3. V ust. § 1 odst. 2 písm. b) se text “péče poskytovaná na úrovni současného poznání” mění na text “respektující odborné znalosti veterinárního lékaře a vybavení jeho pracoviště a finanční možnosti chovatele”.

Odůvodnění:

Ve světle nových vědeckých poznatků a přístupu k informacím si dovoluji sebekriticky přiznat, že jsem nebyl, nejsem a nebudu schopen poskytovat “odpovídající péči poskytovanou na úrovni současného poznání”. V současné době jsou pro můj výkon veterinární činnosti limitující tyto faktory:

    1) Úroveň mého odborného poznání.

    2) Praktické zkušenosti.

    3) Vybavení mého veterinárního pracoviště.

    4) Výše financí, které je schopen bez problémů majitel pacienta uhradit za vykonaný odborný veterinární úkon.

4. V ust. § 1 odst. 2 písm. c) se text “ochranou a kontrolou zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu, ochranou lidské populace před zoonózami a ochranou životního prostředí v oblasti své působnosti” mění na text “respektováním a dodržováním platných předpisů naší i evropské legislativy v oblasti ochrany a kontroly zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu, ochranou lidské populace před zoonózami a ochranou životního prostředí v oblasti své působnosti”

Odůvodnění:

V plné kompetenci praktického veterinárního lékaře není současnou legislativou dána ochrana a kontrola zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu, ochrana lidské populace před zoonózami a ochranou životního prostředí v oblasti své působnosti. Je mu dáno pouze povinnost respektovat a dodržovat platné předpisy naší i evropské legislativy, kde se stává nedílnou součástí ve výše uvedených oblastech lidské činnosti.

5. V § 4 odst. 4 se v poslední větě časový údaj “po dobu 6 měsíců” mění na časový údaj “po dobu jednoho roku”

Odůvodnění:

Pro zajištění existence stabilní klientely je doba 6 měsíců krátká, navrhovaná změna zohledňuje jeden vakcinační cyklus v klientele malých zvířat a jedno žňové období v klientele velkých zvířat. Tato doba dává možnost veterinárnímu lékaři objektivně ekonomicky vyhodnotit investice do propagace svého pracoviště v určitém regionu za dostatečně dlouhou dobu.

6. V ust. § 7 odst. 1 písm c) se mění text obsažený na začátku první a druhé věty “Štít označující” v obou případech mění na text “Označení”.

7. V ust. § 7 odst. 1 písm c) odrážka třetí se za text tohoto ustanovení doplňuje text “název webových stránek”

8. V ust. § 7 odst. 1 písm c) odrážka pátá se do závorky před stávající text doplňuje text “název právnické osoby”

Odůvodnění návrhů změn pod body 6-8:

Pojem “štítu označující pracoviště” je z pohledu současné doby a aplikace v profesním řádu velice těžkopádné, neboť se nedá aplikovat např. na označení na vizitkách, propagačních materiálech, hlavičkách dopisních obálek a dopisních papírů, proto navrhuji pojem “označení”. V současné době mají stoupající oblibu mezi klienty webové prezentace, které jsou účinným a ekonomicky efektivním nástrojem v propagaci pracovišť, především v klientele malých zvířat. Bylo by proto velkou chybou opomenout tento nástroj prezentace v našich profesních řádech. V naší rozvíjející se ekonomice je mnoho právnických subjektů provádějících výkon veterinární činnosti, proto je třeba tuto změnu zakomponovat do označení veterinárních pracovišť.

9. V ust. § 8 písm c) se text “na boku vozidla, výška písmen nesmí přesahovat 10 cm” mění na text “(Veterinární lékař v pohotovosti) s případným uvedením čísla mobilního telefonu”.

Odůvodnění:

Výška písmen 10 cm je naprosto nedostačující. Příkladem nám mohou být označení sanitek, jejichž viditelné označení splňuje svůj účel – zviditelnění dopravního prostředku.

10. V ust. § 8 písm d) se stávající text “názvem firmy nebo jménem veterinárního lékaře, adresou a telefonním číslem nepřesahujícím rozměr 50 x 30 cm” mění na text “Označením pracoviště soukromého veterinárního lékaře”