Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – Zpráva o činnosti zahraniční komise KVL ČR

Zpráva o činnosti zahraniční komise KVL ČR

Činnost ZK KVL je determinovaná dvěma základními faktory a to organizační a obsahovou náplní činnosti evropských a světových veterinárních organizací, jichž jsme členem. Na straně druhé se řídí také požadavky ostatních pracovních komisí představenstva KVL ČR.

Vlastní činnost se pak dá rozdělit na oblast podílu KVL ČR a na činnosti mezinárodních organizací. Ovlivňují ji bilaterální vztahy s profesními organizacemi sousedních států, příp. akce s mezinárodní účastí pořádané u nás.

V uplynulém období pracovala ZK ve složení J. Bernardy, L. Borkovec, K. Daniel, Vl. Kyllar a externí spolupracovník J. Sosna.

Na domácí půdě proběhly z hlediska ZK hned dvě významné události pro naši Komoru, a to II. středoevropský veterinární kongres v Brně a návštěva prezidenta FVE Tjeerda Joma (NL) v Praze. Zatímco středoevropský veterinární kongres řešil především problematiku epizootologické situace v souvislosti s ptačí chřipkou a bakalářské studium na veterinárních vysokých školách. Návštěva prezidenta FVE měla za cíl podpořit a iniciovat adekvátní podíl zástupců veterinárních institucí ČR v evropských veterinárních orgánech.

Významnou akcí ZK byla účast na pracovním zasedání FVE a WSAVA ve Španělsku, kde se zahraniční komisaři podíleli na projednávání aktuálních problémů statutárních orgánů UEVP, EASVO, EVERI a Světové veterinární organizace WSAVA.

Práce v těchto orgánech je pro naši Komoru a tudíž i členskou základnu velmi významná vzhledem k tomu, že na mezinárodní úrovni a s mezinárodními zkušenostmi projednává a široce diskutuje stěžejní problematiku našeho každodenního profesního života. Pro mne bylo velice důležité zjištění, jak složitý proces a náročná práce mnoha a mnoha odborníků předchází okamžiku, kdy praktický veterinář může v klidu každé ráno otevřít svou praxi a věnovat se své práci. S politickými změnami sjednocené Evropy totiž i v naší oblasti souvisí řada problémů a změn, které je nutno řešit. Proto na těchto zasedáních byly a nadále budou řešeny otázky výuky na veterinárních fakultách se zaměřením na sjednocení a zkvalitnění curricula studia veterinární medicíny, specializace pregraduálního studia, systém celoživotního vzdělávání, složitý evaluační proces, zavedení bakalářského studia atd.

V oblasti veterinárních léků byla pozornost věnována mezinárodnímu pohybu léků, jejich předepisování, používání alternativní medicíny atd. Tato problematika je zvlášť významná v dnešní době volného pohybu osob, služeb zboží a kapitálu. Přeshraniční pohyb profesních odborníků léčiv, zvířat a produktů živočišnébo původu přinesl spoustu nových problémů, které je nutno řešit a předvídat jejich vývoj. S tím souvisí uznávání minima vzdělání a dovedností pro vstup do povolání. Tato témata mají dopad na budoucnost veterinární profese a její postavení ve společnosti.

Pracovníci ZK KVL se zúčastnili jednání mezinárodní konference v Bruselu o výuce veterinární medicíny, která byla věnována mimo jiné problematice bakalářského studia. K tomu vyda1a ZK KVL prohlášení později schválené představenstvem KVL. Z dalších účastí je třeba jmenovat sněm BPT (SRN) v červenci 2006. Zasedání představenstva maďarské veterinání komory v červnu 2006.

V dalším období považujeme za prioritní zvýšit aktivitu nejen členů ZK KVL v pracovních komisích a sekcích evropských veterinárních organizací, a to nejen proto, že se pro příští rok zvýšily poplatky účastnických zemí. Pro zkvalitnění činnosti ZK KVL a zvýšení efektu její činnosti pro členskou základnu KVL ČR považujeme rovněž za důležité zlepšit spolupráci mezi pracovními komisemi představenstva KVL ve smyslu zvýšení požadavků těchto komisí na činnost zahraniční komise KVL ČR.

Doc. MVDr. Vladimír Kyllar, CSc.