Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – Etický kodex

Etický kodex

1. Veterinární lékaři a jejich pacienti

 • Veterinární lékař musí všechna zvířata ve své péči ošetřovat nanejvýš ohleduplně a citlivě a při jejich ošetření dbát na co nejrychlejší odstranění bolesti, poranění či nemoci.

 • V jakémkoli úseku veterinární profesní činnosti veterinární lékař usiluje o zajištění pohody a zdraví svěřených zvířat a vždy bere v úvahu pět základních podmínek , stanovujících jejich pohodu a to:

  1. Zbavení bolesti, poranění a nemoci
  2. Zbavení strachu a úzkosti
  3. Zbavení hladu a žízně
  4. Umožnění přirozeného chování
  5. Zbavení nepříjemných pocitů

 • Při zjištění porušení podmínek pohody zvířat, musí veterinární lékař tuto skutečnost oznámit majiteli zvířete (zvířat) a učinit vše proto, aby bylo dosaženo nápravy. § Veterinární lékař vede o své činnosti přiměřenou evidenci.

 • Veterinární lékař zná a dodržuje zákonné povinnosti ve vztahu k předpisování, skladování, používání, poskytování a nakládání s léčebnými přípravky.

 • Zjistí-li veterinární lékař problém týkající se podávání léčebných přípravků nebo manipulace s nimi, musí ho zaznamenat a oznámit KVL ČR – to se týká zejména:

  1. Suspektních nežádoucích vedlejších reakcí u zvířat, včetně takových, které se objevují, nejsou-li přípravky použity podle návodu
  2. Nedostatečné účinnosti přípravku
  3. Zdravotních reakcí osob, které přišli do styku s veterinárními přípravky
  4. Potenciálních problémů v životním prostředí
  5. Hlášených překročení schválených limitů reziduí
  6. Neoprávněné manipulace s veterinárními přípravky

2. Veterinární lékaři a jejich zákazníci

 • Veterinární lékař udržuje a podporuje dobrý vztah se svými zákazníky dokonalou komunikací a poskytováním odpovídajících informací. Před provedením zákroku informuje zákazníka o jeho rozsahu, případných rizicích a ceně a po provedeném zákroku jej informuje o dalším postupu léčby.

 • Veterinární lékař při tom musí brát zřetel na názory zákazníků, být si vědom jejich různých potřeb a zabezpečit zákazníkům diskrétnost.

 • Veterinární lékař musí informovat majitele zvířat o svých povinnostech vyplývajících ze zákonů a jeho vztahu k veřejnosti.

 • Na stížnosti a kritiku reaguje veterinární lékař pohotově, uceleně a zdvořile a uzná-li to za vhodné pořídí o stížnosti zápis.

 • Rozhodne-li se zákazník pro změnu veterinárního lékaře v průběhu léčby je veterinární lékař povinen předat zákazníkovy kopie zdravotnické dokumentace nebo zprávu o dosavadním způsobu léčby. Veterinární lékař má právo tuto dokumentaci zpoplatnit.

3. Veterinární lékaři a veterinární profese

 • Veterinární lékaři znají a dodržují příslušnou legislativu a profesní předpisy.

 • Veterinární lékaři neznevažují veterinární profesi a ostatní kolegy a udržují s nimi dobré vztahy.

 • Veterinární lékaři chrání nedotknutelnost veterinárních osvědčení.

 • Veterinární lékaři udržují růst svých profesních znalostí a schopností.

 • Vykonává-li veterinární lékař služby v zájmu třetí osoby nebo jiného veterinárního lékaře, musí zajistit, aby nedošlo ke střetu zájmů a nesmí využít své pozice k pokusu o rozšíření své vlastní klientely nebo k získání osobních výhod.

 • Veterinární lékař se musí vždy snažit o zajištění ochrany zdraví lidí a kdykoli je to vhodné, doporučuje svým zákazníkům opatření, která minimalizují nebezpečí styku s původci zoonóz, patogenních zárodků z potravin, reziduí a kontaminujících látek (biologické a chemické povahy) a se zárodky rezistentními na antimikrobiální přípravky.

4. Veterinární lékaři a příslušné úřady

 • Veterinární lékaři udržují dobré vztahy s příslušnými úřady.

 • Veterinární lékaři musí v případě potřeby plnit pohotově a podle daných instrukcí činnosti veřejné služby v zastoupení příslušných úřadů.

 • Vykonávají-li veterinární lékaři úkoly v zastoupení příslušných úřadů, musí dbát o to, aby nedošlo ke konfliktu zájmů a nesmí využívat svého postavení k pokusům o rozšíření vlastní klientely nebo k dosažení osobních výhod.

Předkladatel:
legislativní komise představenstva a RK KVL ČR