Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – Návrh vnitřního předpisu o registraci petpasů

Návrh vnitřního předpisu o registraci petpasů

1. Výklad pojmů:

Pro účely tohoto předpisu se rozumí:

 1. pověřeným veterinárním lékařem – soukromý veterinární lékař schválený pro vydávání petpasů

 2. chovatelem – osoba žádající o vydání petpasu nebo o záznam v něm

 3. centrálním registrem – centrální registrační místo vedené Komorou veterinárních lékařů v Brně (odkaz na zákon)

 4. povinné údaje – údaje uvedené v petpasu podmiňující jeho zaregistrování v centrálním registru,

 5. povinnými údaji – číslo petpasu, nezaměnitelné označení zvířete, jméno a adresa chovatele, jméno a registrační číslo Komory veterinárních lékařů, veterinárního lékaře vydávajícího petpas

 6. nepovinné údaje – údaje vedené centrálním registrem na žádost chovatele

 7. nepovinnými údaji – údaje o zvířeti, změny v osobě chovatele, záznamy o veterinárních zákrocích registrovaných v petpase

 8. on-line registrací – elektronické zaregistrování petpasu v centrálním registru v reálném čase

 9. off-line registrací – elektronické zaregistrování petpasu v centrálním registru do dvou pracovních dní

 10. petpas – schválená úřední listina obsahující informace o zvířeti (odkaz na směrnici EU) sloužící pro přesun zvířat v rámci EU

 11. zápisem – záznam provedený pověřeným veterinárním lékařem v petpase

 12. nezaměnitelné označení zvířete – číslo čipu nebo tetování zvířete, nezaměnitelně určující jeho identitu

 

2. Registrace petpasů v centrálním registru.

 1. Centrální registr vede Komora veterinárních lékařů v Brně

 2. V centrálním registru jsou vedeny povinné údaje nutné pro registraci petpasů. Na žádost chovatele je možné registrovat v centrálním registru i nepovinné údaje. Údaje vede centrální registr nejvýše po dobu 25 let od zaregistrování petpasu.

 3. registrace petpasů je prováděna elektronicky v centrálním registru pověřeným veterinárním lékařem a to on-line nebo off-line

 4. pro účely registrace vydá centrální registr všem pověřeným veterinárním lékařů vstupní kódy pro provádění registrace

 5. registrační formulář centrálního registru obsahuje povinné údaje bez kterých není registrace platná a nepovinné údaje, které lze registrovat na žádost chovatele

 6. platnost registrace je potvrzena centrálním registrem elektronicky okamžitě po přijetí registrace

 7. centrální registr nezaregistruje žádost, která neobsahuje správně a úplně vyplněné povinné údaje, obsahuje duplicitní označení zvířete nebo číslo petpasu, je registrován nepověřeným veterinárním lékařem o nepřijetí registrace zašle centrální registr chybové hlášení okamžitě po přijetí požadavku.

 8. centrální registr zaregistruje petpas na duplicitní označení zvířete pokud byl předchozí petpas ohlášen jako ztracený nebo zničený, v tomto případě je předchozí petpas označen v centrálním registru jako neplatný

 9. má-li zvíře více nezaměnitelných označení uvedou se v petpase všechna tato označení a pro účely identifikace zvířete v centrálním registru se uvede jeden z nich, přičemž přednost má označení zvířete mikročipem podle ISO normy.

3. Povinnosti pověřeného veterinárního lékaře při vydávání petpasu a jeho dalším užívání

Veterinární lékař je povinen:

 1. vydat na žádost chovatele petpas s registrací v centrálním registru a to nejpozději do dvou pracovních dní od podání žádosti

 2. před vydáním petpasu provést nebo zkontrolovat nezaměnitelnou identifikaci zvířete

 3. vyplnit úplně a správně všechny povinné údaje v petpasu a zaregistrovat ho v centrálním registru

 4. bez potvrzení o přijetí registrace z centrálního registru nevydat petpas chovateli

 5. před registrací nového petpasu, zaregistrovat ohlášenou ztrátu nebo zničení petpasu v centrálním registru

 6. před každým záznamem registrovaným v petpase provést identifikaci zvířete a nesouhlasí-li se záznamy v petpasu nezapsat záznam o provedeném zákroku v petpase

 7. provést úplný zápis o provedeném veterinárním zákroku, pokud je tento zákrok registrován v petpase a v zápise uvést své jméno a registrační číslo komory veterinárních lékařů.